China Index  |   Ting Chinese English Dictionary  |    Calligraphy  |Shan

Mountain

Hua Yan Shu Juan
Huang Tingjian 黄庭坚(1045-1105)
Running script
Calligraphy in Running Script
Wang Chong
王宠 (1494-1533)
One Thousand Characters
Chen Chun
陳淳 (1483-1544)
Regular script (Here shan is a radical of the
characters
chu =go and kun = together
Du Fu's Poem
Tang Shunzi
唐顺之 (1507-1560)
Cursive script
Cen Cen's Poem 岑参
He Zhuo
何焯 (1666-1722)
Running Script
Excerpt Chart of Sun Qianli's Book
Wang Wenzhi
王文治 (1730-1802)
Running script
Calligraphy in Official Script
Jin Nong
金农 (1687-1764)
Just for fun, I created instances ofwith different fonts.
Kai Kaiti
Maokai Yankai
Xingkai Xing
Song Fansong
Caiyun Hubo
Guyin Shutong
Guanggao Haibao
Li Lisu
Hei

⇐⇐⇐ Back to calligraphy ⇒⇒⇒
http://hua.umf.maine.edu/China/SMcalligraphy/index.html
(c) Marilyn Shea, 2006, 2007