A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


We will keep in touch. What is your address? 

保 持 联 系 。你 的 地 址 是 什 么 ?

Bao3chi2 lian2xi4. Ni3 de di4zhi3 shi4 shen2me?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Here is my address. Please keep in touch. 

这 儿 是 我 的 地 址 。 保 持 联 系 。

Zhe4r shi4 wo3 de di4zhi3. Bao3chi2 lian2xi4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I am adopting a child. 

我 在 领 养 个 孩 子 。

Wo3 zai4 ling3yang3 ge4 hai2zi.

CricketAllenKaren LeeStephan

We adopted her. 

我 们 收 养 她 。

Wo3men shou1yang3 ta1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I'm planning to adopt a child. 

我 要 收 养 个 孩 子 。

Wo3 yao4 shou1yang3 ge4 hai2zi.

I'm adopted.  (In this sentence, there are two interpretations given by bei4: 1. I'm adopted but not willing to be, i.e. I'm forced; or 2. it is just "I'm adopted" or "I was adopted." - Male speaking - yang3zi3 = adopted boy.)

我 被 收 为 养 子 。

Wo3 bei4 shou1 wei2 yang3zi3.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan

I've adopted a child. 

我 领 养 了 个 孩 子 。

Wo3 ling3yang3 le ge4 hai2zi.

I'm planning to adopt a child. 

我 要 领 养 个 孩 子 。

Wo3 yao4 ling3yang3 ge4 hai2zi.

I've adopted a child. 

我 收 养 了 个 孩 子 。

Wo3 shou1yang3 le ge4 hai2zi.

adopted son 

他 们 采 用 了 我 们 的 办 法 。

yang3zi3

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

adopted son, foster son 

养 子

yang3zi3

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

adopted daughter, foster daughter 

养 女

yang3nu~3

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

Children fear the dark. 

孩 子 怕 黑 。

Hai2zi pa4 hei1.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

We work first. We play afterward. 

我 们 先 工 作 , 后 玩 儿 。

Wo3men xian1 gong1zuo4, hou4 wan2r.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

Mother won't let me go out. 

妈 妈 不 让 我 出 去 。

Ma1ma bu2 rang4 wo3 chu1qu.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

That's not allowed. No! 

不 行 !

Bu4 xing2!

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

My son earns his allowance by sweeping the floors every morning before he goes to school. 

我 儿 子 每 天 早 上 上 学 前 扫 地 , 赚 点 零 花 钱 。

Wo3 er2zi mei3tian1 zao3shang shang4xue2 qian2 sao3di4, zhuan4 dian3 ling2hua1qian2.

It's almost time to go, put on your coat. 

差 不 多 该 走 了 , 穿 上 你 的 外 衣 。

Cha4buduo1 gai1 zou3 le, chuan1shang ni3 de wai4yi1.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

You make me so angry! 

你 太 可 气 了 。

Ni3 tai4 ke3 qi4 le.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

When I ask you to do something, just do it! 

我 让 你 干 什 么 ,你 就 干 什 么 !

Wo3 rang4 ni3 gan4 shen2me, ni3 jiu4 gan4 shen2me!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

I won't do it. You can't make me. // Be quiet. Just go to your room. Now.  (While in English we avoid saying "shut up" to a child, it is common in China. It doesn't have the same cultural meaning that it does in America and England. "Be quiet" is the closest in meaning.)

我 不 ! 你 不 能 强 迫 我 !// 闭 嘴 !回 你 房 间 去 !

Wo3 bu4. Ni3 bu4 neng2 qiang2po4 wo3. // Bi4 zui3! Hui2 ni3 fang2jian1 qu4!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

Is the baby a boy or a girl? 

这 婴 儿 是 男 孩 儿 还 是 女 孩 儿 ?

Zhe4 ying1'er2 shi4 nan2hair hai2shi nu~3hai2r?

Time for a bath. 

该 洗 澡 了 。

Gai1 xi3zao3 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Do you need to go to the bathroom? 

你 要 上 厕 所 吗 ?

Ni3 yao4 shang4 ce4suo3 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

She is very beautiful. 

她 非 常 漂 亮 。

Ta1 fei1chang2 piao4liang4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Go to bed. 

睡 觉 去 吧 。

Shui4jiao4 qu4 ba.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

This is your bed. 

这 是 你 的 床 。

Zhe4 shi4 ni3 de chuang2.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

bedtime  (literally -- roll in time)

就 寝 时 间

jiu4qin3 shi2jian1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

No. You can't have a piece of candy. You shouldn't eat between meals. 

不 行 。 你 不 可 以 吃 糖 , 你 不 应 该 在 两 顿 饭 之 间 吃 东 西 。

Bu4 xing2. Ni3 bu4 ke3yi3 chi1 tang2, ni3 bu4 ying1gai1 zai4 liang3 dun4 fan4 zhi1jian1 chi1 dong1xi.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

natural, birth 

亲 生

qin1sheng1

Du FengCao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
AprilDaveFrank

When were you born? 

你 什 么 时 候 出 生 的 ?

Ni3 shen2me shi2hou chu1sheng1 de?

I was born on December 7th, 2004. 

我 出 生 在 2004 年 12 月 7 日 。

Wo3 chu1sheng1 zai4 2004 nian2 12 yue4 7 ri4.

This is your older brother. 

这 是 你 哥 哥 。

Zhe4 shi4 ni3 de ge1ge.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

to bully and humiliate 

欺 凌

qi1ling2

My son is afraid to go to school, because the other kids bully him. 

我 儿 子 不 敢 上 学 , 因 为 其 他 小 孩 要 欺 负 他 。

Wo3 er2zi bu4 gan3 shang4xue2, yin1wei qi2ta1 xiao3hai2r yao4 qi1fu ta1.

My son is afraid to go to school, because the other kids make fun of him. 

因 为 其 他 小 孩 儿 要 取 笑 他 ,我 的 儿 子 害 怕 上 学 。

Yin1wei2 qi2ta1 xiao3hai2r yao4 qu4xiao4 ta1, wo3 de er2zi hai4pa4 shang4xue2.

to burp (a baby) 

使 打 嗝

shi3 da3ge2

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

Calm down. It's not worth getting excited about. 

安 静 , 这 事 不 值 得 这 么 激 动 。

An1jing4, zhe4 shi4 bu4 zhi2de zhe4me ji1dong4.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

This is our car. 

这 是 我 们 的 车 。

Zhe4 shi4 wo3men de che1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

We can take good care of her. 

我 们 会 好 好 照 看 她 。

Wo3men hui4 hao3hao zhao4kan4 ta1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Mother takes care of the baby. 

妈 妈 照 顾 婴 儿 。

Ma1ma zhao4gu4 ying1er2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

Thank you for looking after her. 

感 谢 你 照 看 她 。

Gan3xie4 ni3 zhao4kan4 ta1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Can you carry this? 

你 能 拿 这 个 吗 ?

Ni3 neng2 na2 zhe4ge ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

cartoon 

动 画 片

dong4hua4pian4r

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Do you want to watch cartoons? 

你 想 看 动 画 片 儿 吗 ?

Ni3 xiang3 kan4 dong4hua4pian4r ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

Mary wanted to play but she didn't have a chance. 

玛 丽 想 玩 儿 但 没 机 会 。

Ma3li4 xiang3 wan2r dan4 mei2 ji1hui4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
AllenAnnChris

I live in the city. She will be able to have lots of friends. 

我 住 城 里 。 她 会 有 许 多 朋 友 。

Wo3 zhu4 cheng2 li3. Ta1 hui4 you3 xu3duo1 peng2you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

The little boy clung to his mother's leg, too afraid to join the other kids on the swings. 

小 男 孩 紧 抱 着 妈 妈 的 腿 , 不 敢 和 其 他 小 孩 一 起 去 荡 秋 千 。

Xiao3 nan2hai2 jin3bao4zh3 ma1ma de tui3, bu4 gan3 he2 qi2ta1 xiao3hai2 yi4qi3 qu4 dang4qiu1qian1.

Are you cold? 

你 冷 吗 ?

Ni3 leng3 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

I live in the country. She will be able to have lots of friends. 

我 住 在 乡 下 , 她 会 有 许 多 朋 友 。

Wo3 zhu4 zai4 xiang1xia. Ta1 hui4 you3 xu3duo1 peng2you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherie

The baby can't walk but he can crawl. 

宝 宝 不 会 走 路 但 是 他 会 爬 。

Bao3bao bu2 hui4 zou3lu4 dan4shi4 ta1 hui4 pa2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

crayon, colored crayons 

蜡 笔

la4bi3

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JamesKaren LeeBrian

I like to color pictures with crayons.  (literally - like to use crayons to give picture on colors.)

我 喜 欢 用 蜡 笔 给 画 添 上 颜 色 。

Wo3 xi3huan yong4 la4bi3 gei3 hua4r tian1 shang4 yan2se4.

Sun BinCheng HongZheng JieGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

This baby cries easily. 

这 个 婴 儿 爱 哭 。

Zhe4 ge ying1er2 ai4 ku1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

sippy cup  (Not only for babies! Teenagers in Beijing are using them as a fashion.)

奶 瓶

nai3ping2

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

She is our daughter. 

她 是 我 们 的 女 儿 。

Ta1 shi4 wo3men de nu~3'er2.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

adopted daughter 

养 女

yang3nu~3

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

delivery room  (birth)

产 房

chan3 fang2

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

difficult delivery; to be slow in coming  (birth)

难 产

nan2chan3

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou

She is too destructive! 

她 太 具 有 破 坏 力 的 !

Ta1 tai4 ju4you3 po4huai4 li4 de.

His diapers were not changed often enough so he developed a rash. 

给 小 孩 儿 换 尿 布 换 得 不 勤 , 他 起 疹 子 了 。

Gei3 xiao3 hai2r huan4 niao4bu4 huan4 de2 bu4 qin2, ta1 qi3 zhen3zi le.

Zheng HaotianShao DanniRuan Liyang
DavidAnnDawn

It was so hot that the baby developed prickly heat. 

天 太 热 了 , 这 个 小 孩 儿 长 了 痱 子 。

Tian1 tai4 re4 le, zhe4 ge4 xiao3hai2r zhang3 le fei4zi.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

diaper 

尿 布

niao4bu4

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

I want to change her diaper. 

要 给 她 换 尿 布 了 。

Yao4 gei3 ta1 huan4 niao4bu4 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Where can I buy diapers? 

在 哪 儿 能 买 到 尿 布 ?

Zai4 na3r neng2 mai3dao4 niao4bu4?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Now there are a lot of DINK couples. 

现 在 才 有 很 多 丁 克 一 族 。

Xian4zai4 cai2 you3 hen3 duo1 ding1ke4 yi1zu2.

disobedient (to parents) 

忤 逆

wu3ni4

We really can't have her in this class, she is too disruptive. 

我 们 真 的 不 能 让 她 再 呆 在 这 个 班 级 了 , 她 太 乱 了 。

Wo3men zhen1 bu4 de neng2 rang4 ta1 zai4 dai1 zai4 zhe4 ge4 ban1ji2 le. Ta1 tai4 luan4 le.

Don't do that. 

别 干 那 个 。

Bie2 gan4 na4ge.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Are the documents ready?  (hao3 modifies bei4 to mean finished or completed action)

所 有 的 文 件 是 都 备 好 了 吗 ?

Suo3you3 de wen2jian4 shi4 dou1 bei4 hao3 le ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Here is some paper, you can draw a picture. 

这 儿 有 点 儿 纸 , 你 能 在 上 面 画 画 。

Zher4 you3 dian3r zhi3, ni3 neng2 zai4 shang4 mian4 hua4hua.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

sweet dreams, good dream  (May be used as an expression -- just as we do in English -- a way to say goodnight)

美 梦

mei3 meng4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

Do your ears hurt? Swallow very hard. 

你 耳 朵 疼 吗 、使 劲 儿 咽 几 下 儿 。

Ni3 er3duo1 teng2 ma? Shi3jin4r yan4 ji3xia4r.

Cao LihongShao JingxianRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherie

What does she like to eat? 

她 爱 吃 什 么 ?

Ta1 ai4 chi1 shen2me?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

It's time to eat. 

该 吃 饭 了 。

Gai1 chi1fan4 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Time to eat something. 

该 吃 东 西 了 。

Gai1 chi1 dong1xi le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

Where are your eyes? 

你 的 眼 睛 在 哪 儿 ?

Ni3 de yan3jing zai4 na3r?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

We are your new family. 

这 是 你 的 新 家 。

Zhe4 shi4 ni3 de xin1 jia1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I'm your dad. 

我 是 你 爸 爸 。

Wo3 shi4 ni3 ba4ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

adoptive father, foster father 

养 父

yang3fu4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Congratulations! You're going to be a father. 

要 当 爸 爸 了 , 祝 贺 你 !

Yao4 dang1 ba4ba4 le, zhu4he4 ni3.

to keep back, to repeat a grade (school) 

留 级

liu2ji2

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

Where can I buy baby food? 

在 哪 儿 能 买 到 婴 儿 食 品 ?

Zai4 na3r neng2 mai3dao4 ying1er2 shi2pin3?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Let's play a game. 

我 们 做 个 游 戏 吧 。

Wo3men zuo4 ge4 you2xi4 ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

What is the baby's gender? 

这 婴 儿 是 什 么 性 别 ?

Zhe4 ying1'er2 shi4 shen2me xing4bie2?

Time to get up. 

该 起 床 了 。

Gai1 qi3chuang2 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

We are very grateful. 

我 们 非 常 感 谢 。

Wo3men fei1chang2 gan3xie4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

to ground someone, to not allow someone to go outside to play 

不 让 他 出 去 玩 儿

bu2 rang4 ta1 chu1 qu4 wan2r

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

Does your head hurt? 

你 头 疼 吗 ?

Ni3 tou2 teng2 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Use your head!  (In Chinese, the teacher can say this to motivate someone to have higher goals with a gentle voice, or with a harsher voice to a student who needs to study harder.)

动 动 脑 子 !

Dong4dong nao3zi!

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

You don't seem happy, come here, I'll hold you.  (Bao4bao 抱 抱 is only said to children, usually young children. It would be inappropriate for an adult, or even an adolescent.)

你 怎 么 不 高 兴 了 , 上 这 儿 来 , 我 抱 抱 你 。

Ni3 zen3me bu4 gao1xing4 le, shang4 zhe4r lai2, wo3 bao4bao ni3.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

This is our home. 

这 是 我 们 家 的 房 子 。

Zhe4 shi4 wo3men jia1 de fang2zi.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

We're home! 

我 们 到 家 了 !

Wo3men dao4 jia1 le!

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Are you hot? 

你 热 吗 ?

Ni3 re4 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

hula hoop 

呼 啦 圈

hu1la1 quan1

Liu WeihongAn Yufei
DavidAbbie

Are you hungry? 

你 饿 吗 ?

Ni3 e4 ma!

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

In reference to the cities, generally both parents need to work, so old people or nannies look after children. 

城 市 里 的 话 , 一 般 父 母 都 得 上 班 , 所 以 要 老 人 或 保 姆 来 看 孩 子 。

Cheng2shi4 li3 de hua4, yi1ban1 fu4mu3 dou1 dei3 shang4ban1, suo3yi3 yao4 lao3ren2 huo4 bao3mu3 lai2 kan1 hai2zi.

I will never leave her. 

我 永 远 不 会 离 开 她 。

Wo3 yong3yuan3 bu4 hui4 li2kai1 ta1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Let me do that for you.  (if you want to talk "lazy" like a native you can shorten this to "wo3 lai")

让 我 来 做 !

Rang4 wo3 lai2 zuo4.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

Don't let him do that! 

别 让 他 做 !

Bie2 rang4 ta1 zuo4!

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

Would you like to listen to music? 

你 想 听 音 乐 吗 ?

Ni3 xiang3 ting1 yin1yue4 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Mama loves you.  (in China, when a parent tells a child they love them, they will often use the third person -- Da4da or Ma1ma loves or likes you.)

妈 妈 爱 你 。

Ma1ma ai4 ni3.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

We lover her very much. 

我 们 非 常 爱 她 。

Wo3men fei1chang2 ai4 ta1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I love you.  (not said lightly in either culture -- but in America adults and parents often say this to children -- but only in a serious love relationship to one another - in China see Ma1ma ai4 ni3)

我 爱 你 。

Wo3 ai4 ni3.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

I'm happy to meet you. 

认 识 你 很 高 兴 。

Ren4shi ni3 hen3 gao1xing4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

breast milk 

母 乳

mu3ru3

Du FengJin YanAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

adoptive mother, foster mother 

养 母

yang3mu3

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I'm your mom. 

我 是 你 妈 妈 。

Wo3 shi4 ni3 ma1ma.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

What are the most common last names? // They are: Zhang, Wang, Li, Zhao, and Liu.  (In Chinese, the last name is the family name and it is written first. "Family" name is often used to denote 'xing' in English, but not often used in ordinary language.)

最 常 见 的 姓 都 有 哪 些 ? // 最 常 见 的 有 : 张 、 王 、 李 、 赵 、 刘 。

Zui4 chang2jian4 de xing4 dou1 you3 na3 xie1? // Zui4 chang2jian4 de you3: Zhang1, Wang2, Li3, Zhao4, Liu2.

His name is Kevin. 

他 叫 縋 文 。

Ta1 jiao4 Kai3wen2.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Children need an afternoon nap. 

孩 子 需 要 午 睡 。

Hai2zi xu1yao4 wu3shui4.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremyFrank

I feel nauseous in the mornings. I'm afraid that I am pregnant! 

这 些 早 上 我 总 感 到 恶 心 。 我 担 心 怀 孕 。

Zhe4 xie1 zao3shang wo3 zong3 gan3dao e3xin1. W# dan1xin1 huai2yun4.

I have to tell you the good news! 

告 诉 你 一 个 好 消 息 !

Gao4su4 ni3 yi2 ge4 hao3 xiao1xi1!

The parents are so nice to their kids that the kids are living in a bottle of honey.  (this is a Chinese image -- we would probably say "never-never land" -- it means that the children don't have to deal with reality)

父 母 们 对 他 们 的 孩 子 那 么 好 , 孩 子 们 就 象 生 长 在 蜜 罐 儿 里 一 样 。

Fu4mu3men dui4 ta1men de hai2zi na4me hao3, hai2zimen jiu4 xiang4 sheng1zhang3 zai4 mi4 guan4r li3 yi2yang4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

I heard that all children have nicknames, right? 

听 说 孩 子 都 有 小 名 , 是 吗 ?

Ting1 shuo1 hai2zi dou1 you3 xiao3ming2, shi4 ma?

I live a relatively normal life, as normal as you can when you have 5 kids. 

我 过 着 相 对 正 常 的 生 活 。 当 你 有 5 个 小 孩 的 时 候 , 只 能 尽 可 能 把 生 活 安 排 地 正 常 些 。

Wo3 guo4 zhe xiang1dui4 zheng4chang2 de sheng1huo2. Dang1 ni3 you3 wu3 ge4 xiao3hai2 de shi2hou, zhi3neng2 jin3ke3neng2 ba3 sheng1huo2 an1pai2 de zheng4chang2 xie1.

Where is your nose? 

你 的 鼻 子 呢 ?

Ni3 de bi2zi ne?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

an obedient child 

一 个 听 话 的 小 孩 儿

yi2 ge4 ting1hua4 de xiao3hai2r

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

an obedient child 

一 个 顺 从 的 小 孩 儿

yi2 ge4 shun4cong2 de xiao3hai2r

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenStephan

obedient child 

听 话 的 孩 子

ting1hua4 de hai2zi

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

Where is the office? 

办 公 室 在 哪 儿 ?

Ban4gong1shi4 zai4 na3r?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

orphanage staff 

孤 儿 院 的 工 作 人 员

gu1er2yuan4 de gong1zuo4 ren2yuan2

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

orphanage 

孤 儿 院

gu1er2yuan4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Do you know who her birth parents are? 

你 知 道 她 的 亲 生 父 母 是 谁 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 ta1 de qin1sheng1 fu4mu3 shi4 shei2 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

His mother is at the end of her patience with his excuses for not cleaning his room. 

他 妈 妈 实 在 没 有 耐 心 听 他 那 些 不 打 扫 房 间 的 借 口 了 。

Ta1 ma1ma shi2zai4 mei2you3 nai4xin1 ting1 ta1 na4 xie1 bu4 da3 sao3 fang2jian1 de jie4kou3 le.

to go pee-pee  (This is used for children.)

尿 尿

niao4niao4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

It's just a phase. He'll get over it, don't worry. 

这 应 该 只 是 个 阶 段 , 他 会 过 去 的 , 放 心 吧 。

Zhe4 ying1gai1 zhi3shi4 ge4 jie1duan4, ta1 hui4 guo4qu4 de, fang4xin1 ba.

Let's go outside to play. 

咱 们 出 去 玩 儿 吧 。

Zan2men chu1qu4 wan2r ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I don't want to play. 

我 不 想 玩 儿 。

Wo3 bu4 xiang3 wan2r.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

Daddy, give me a horsey back ride!  (a child would add BIG horse to the request...)

爸 爸 , 我 要 玩 儿 骑 大 马 !

Ba4ba, wo3 yao4 wan2r qi2da4ma3!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

to go poo-poo  (This is used for children.)

拉 臭 臭

la1 chou4chou4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

My wife is pregnant! 

我 老 婆 怀 孕 了 。

Wo3 lao3po2 huai2yun4 le.

Parents give their children a lot of pressure. 

父 母 给 孩 子 很 大 压 力 。

Fu4mu3 gei3 hai2zi hen3 da4 ya1li4.

I think you're pretty. 

我 看 你 挺 漂 亮 的 。

Wo3 kan4 ni3 ting3 piao4liang4 de.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

prickly heat 

痱 子

fei4zi

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAnnDawn

I'm proud of you. 

我 为 你 骄 傲 。

Wo3 wei4 ni3 jiao1ao4.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

puny, small and weak, child 

弱 小

ruo4xiao3

Put out the lights before you go to bed. 

睡 觉 前 把 灯 关 上 。

Shui4jiao4 qian2 ba3 deng1 guan1 shang.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

Please be quiet. 

请 安 静 。

Qing3 an1jing4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Let's race. 

咱 们 来 赛 跑 !

Zan2men lai2 sai4pao3.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

rash 

疹 子

zhen3zi

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAnnDawn

Let's read a book. 

咱 们 读 书 吧 。

Zan2men du2shu1 ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I'm ready. 

我 准 备 。

Wo3 zhun3bei4.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenStephan

Mom, is dinner ready? I'm hungry! 

妈 妈 , 晚 饭 好 了 吗 ? 我 饿 了 !

Ma1ma, wan3fan4 hao3 le ma? Wo3 e4 le!

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

I'll be right back. 

我 马 上 回 来 。

Wo3 ma3shang4 hui2lai2.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Don't roll your eyes at me, there's no way you're going. 

别 跟 我 翻 白 眼 儿 。 你 不 能 去 。

Bie2 gen1 wo3 fan1bai2yan3r, ni3 bu4 neng2 qu4.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

This is your room. 

你 的 房 间 。

Ni3 de fang2jian1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

You can run now. 

现 在 可 以 跑 了 。

Xian4zai4 ke3yi3 pao3 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

I'm sorry you're sad. Come here and I'll hold you. 

对 不 起 , 你 不 高 兴 了 。 上 这 儿 来 , 我 抱 抱 你 。

Dui4buqi3, ni3 bu4 gao1xing4 le. Shang4 zhe4r lai2, wo3 bao4bao ni3.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

He was so selfish, he didn't share with anyone, not even his mother. 

他 太 自 私 了 , 不 和 任 何 人 分 享 什 么 , 甚 至 与 自 己 的 妈 妈 。

Ta1 tai4 zi4si1 le, bu4 he2 ren4he2ren2 fen1xiang3 shen2me, shen4zhi4 yu3 zi4ji3 de ma1ma.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Kids have always teased one another. But now, teasing has turned into to bullying and kids often get hurt badly. Parents and teachers have to set stronger limits. 

孩 子 们 总 是 相 互 作 弄 打 闹 。 但 现 在 作 弄 打 闹 变 成 了 以 大 欺 小 。 孩 子 们 常 常 伤 得 厉 害 。 家 长 和 老 师 不 得 不 管 得 更 严 。

Hai2zimen zong3shi4 xiang1hu4 zuo4 nong4 da3 nao4. Dan4 xian4zai4 zuo4 nong4 da3 nao4 bian4cheng2 le yi3 da4 qi1 xiao3. Hai2zimen chang2chang2 shang1 de li4hai. Jia1zhang3 he2 lao3shi1 bu4de2bu4 guan3 de geng4 yan2.

Dinner is ready. Please help me set the table. 

晚 饭 好 了 , 帮 我 摆 桌 子 。

Wan3 fan4 hao3 le, bang1 wo3 bai3 zhuo1zi.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Shut up! 

闭 嘴 !

Bi4 zui3!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

Do you feel sick? 

你 恶 心 吗 ?

Ni3 e3xin1 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Where do I sign? 

我 在 哪 儿 签 字 ?

Wo3 zai4 na3r qian1zi4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Let's sing a song. 

咱 们 唱 歌 儿 吧 。

Zan2men chang4ge1r ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Please sit still and be very polite. 

请 坐 着 别 动 , 要 很 有 礼 貌 。

Qing3 zuo4zhe bie2 dong4, yao4 hen3 you3 li3mao4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Time to go to sleep. 

该 睡 觉 了 。

Gai1 shui4jiao4 le.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Early in the morning, children want to snuggle with their mother in bed and not get up. 

天 已 经 亮 了 , 小 孩 儿 还 依 偎 在 妈 妈 身 边 儿 , 不 肯 起 床 。

Tian1 yi3jing1 liang4 le, xiao3hai2r hai2 yi1wei1 zai4 ma1ma shen1bian1r, bu4ken3 qi3chuang2.

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

Little children use spoons to eat. 

小 孩 子 用 勺 子 吃 饭 。

Xiao3hai2zi yong4 shao2zi chi1fan4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi Zhaoxi
DaveMaggyBrianAustin

The boy was sick. He had a stomach ache. 

这 个 小 孩 病 了 。 他 胃 疼 。

Zhe4ge xiao3hai2r bing4 le. Ta1 wei4 teng2.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

Let's study some new words. 

咱 们 来 学 几 个 新 词 吧 。

Zan2men lai2xue2 ji3ge xin1 ci2 ba.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

He's so childish.  (He is such a child.)

他 那 么 孩 子 气 !

Ta1 na4me hai2ziqi4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

to swallow 

yan4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

They only like to eat sweets. 

他 们 只 喜 欢 吃 甜 食 。

Ta1men zhi3 xi3huan1 chi1 tian2shi2.

Can you take this? 

你 能 动 这 个 吗 ?

Ni3 neng2 dong4 zhe4ge ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Are you thirsty? 

你 渴 吗 ?

Ni3 ke3 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Are you ticklish? 

你 痒 了 ?

Ni3 yang3 le?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Can you tie your shoes? 

你 能 系 鞋 咖 吗 ?

Ni3 neng2 ji4 xie2dai4 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Are you tired? 

你 累 了 吗 ?

Ni3 lei4 le ma?

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

toddler, young child 

幼 童

you4tong2

This is your toy. 

这 是 你 的 玩 具 。

Zhe4 shi4 ni3 de wan2ju4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Where is the translator? I don't understand you. 

翻 译 呢 。 我 不 懂 你 的 话 。

Fan1yi4 ne. Wo3 bu4 dong3 ni3 de hua4.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

You're not in trouble.  (The ba softens it even more)

你 没 麻 烦 吧 。

Ni3 mei2 ma2fan ba.

Du FengJin YanRuan YilangZheng JieLi Xinzhou
CherieDavid

You're not in trouble. 

你 没 麻 烦 。

Ni3 mei2 ma2fan.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

to exert all one's might, to try hard  (Beijing accent often adds an "r" sound at the end)

使 劲

shi3jin4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Does your tummy hurt? 

你 肚 子 疼 吗 ?

Ni3 du4zi teng2 ma?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

It's my turn. 

该 轮 到 我 了 。

Gai1 lun2dao4 wo3 le.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

boo boo  (children's word for small injury -- ouch)

痛 痛

tong4tong4

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

Watch me!  (watch what I do)

瞧 我 的 !

Qiao2 wo3 de!

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

Let's play! 

咱 们 玩 吧 !

Zan2men wan2r ba!

Li DiChu LinWT ZhengShu ChangZhang JinShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

to wet the bed 

尿 床

niao4chuang2

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

Where are your shoes? 

你 的 鞋 呢 ?

Ni3 de xie2 ne?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Don't worry about her. 

别 替 她 担 心 。

Bie2 ti4 ta1 dan1xin1.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Don't worry. I'm here. 

别 担 心 , 我 在 这 儿 。

Bie2 dan1xin1, wo3 zai4 zhe4r.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

Don't worry! 

别 着 急 !

Bie2 zhao2ji2!

Zhang MengLi SiLi ZhenMi ZhaoxiFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

This is yours 

这 是 你 的 。

Zhe4 shi4 ni3 de.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

This isn't yours. 

这 不 是 你 的 。

Zhe4 bu2 shi4 ni3 de.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012