A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


妈 妈 爱 你 。

Ma1ma ai4 ni3.

Mama loves you.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

我 爱 你 。

Wo3 ai4 ni3.

I love you.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

我 们 非 常 爱 她 。

Wo3men fei1chang2 ai4 ta1.

We lover her very much.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 个 婴 儿 爱 哭 。

Zhe4 ge ying1er2 ai4 ku1.

This baby cries easily.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

安 静 , 这 事 不 值 得 这 么 激 动 。

An1jing4, zhe4 shi4 bu4 zhi2de zhe4me ji1dong4.

Calm down. It's not worth getting excited about.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

请 安 静 。

Qing3 an1jing4.

Please be quiet.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 是 你 爸 爸 。

Wo3 shi4 ni3 ba4ba.

I'm your dad.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

要 当 爸 爸 了 , 祝 贺 你 !

Yao4 dang1 ba4ba4 le, zhu4he4 ni3.

Congratulations! You're going to be a father.

晚 饭 好 了 , 帮 我 摆 桌 子 。

Wan3 fan4 hao3 le, bang1 wo3 bai3 zhuo1zi.

Dinner is ready. Please help me set the table.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

这 儿 是 我 的 地 址 。 保 持 联 系 。

Zhe4r shi4 wo3 de di4zhi3. Bao3chi2 lian2xi4.

Here is my address. Please keep in touch.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

保 持 联 系 。你 的 地 址 是 什 么 ?

Bao3chi2 lian2xi4. Ni3 de di4zhi3 shi4 shen2me?

We will keep in touch. What is your address?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

所 有 的 文 件 是 都 备 好 了 吗 ?

Suo3you3 de wen2jian4 shi4 dou1 bei4 hao3 le ma?

Are the documents ready?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

闭 嘴 !

Bi4 zui3!

Shut up!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

你 的 鼻 子 呢 ?

Ni3 de bi2zi ne?

Where is your nose?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 是 你 哥 哥 。

Zhe4 shi4 ni3 de ge1ge.

This is your older brother.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 是 我 们 的 车 。

Zhe4 shi4 wo3men de che1.

This is our car.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 要 上 厕 所 吗 ?

Ni3 yao4 shang4 ce4suo3 ma?

Do you need to go to the bathroom?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

差 不 多 该 走 了 , 穿 上 你 的 外 衣 。

Cha4buduo1 gai1 zou3 le, chuan1shang ni3 de wai4yi1.

It's almost time to go, put on your coat.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

难 产

nan2chan3

difficult delivery; to be slow in coming

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou

咱 们 唱 歌 儿 吧 。

Zan2men chang4ge1r ba.

Let's sing a song.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

该 吃 东 西 了 。

Gai1 chi1 dong1xi le.

Time to eat something.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

该 吃 饭 了 。

Gai1 chi1fan4 le.

It's time to eat.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

拉 臭 臭

la1 chou4chou4

to go poo-poo

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

这 是 你 的 床 。

Zhe4 shi4 ni3 de chuang2.

This is your bed.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

咱 们 出 去 玩 儿 吧 。

Zan2men chu1qu4 wan2r ba.

Let's go outside to play.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 什 么 时 候 出 生 的 ?

Ni3 shen2me shi2hou chu1sheng1 de?

When were you born?

我 出 生 在 2004 年 12 月 7 日 。

Wo3 chu1sheng1 zai4 2004 nian2 12 yue4 7 ri4.

I was born on December 7th, 2004.

咱 们 来 学 几 个 新 词 吧 。

Zan2men lai2xue2 ji3ge xin1 ci2 ba.

Let's study some new words.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 住 城 里 。 她 会 有 许 多 朋 友 。

Wo3 zhu4 cheng2 li3. Ta1 hui4 you3 xu3duo1 peng2you.

I live in the city. She will be able to have lots of friends.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 住 在 乡 下 , 她 会 有 许 多 朋 友 。

Wo3 zhu4 zai4 xiang1xia. Ta1 hui4 you3 xu3duo1 peng2you.

I live in the country. She will be able to have lots of friends.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherie

使 打 嗝

shi3 da3ge2

to burp (a baby)

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

别 担 心 , 我 在 这 儿 。

Bie2 dan1xin1, wo3 zai4 zhe4r.

Don't worry. I'm here.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

天 太 热 了 , 这 个 小 孩 儿 长 了 痱 子 。

Tian1 tai4 re4 le, zhe4 ge4 xiao3hai2r zhang3 le fei4zi.

It was so hot that the baby developed prickly heat.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

给 小 孩 儿 换 尿 布 换 得 不 勤 , 他 起 疹 子 了 。

Gei3 xiao3 hai2r huan4 niao4bu4 huan4 de2 bu4 qin2, ta1 qi3 zhen3zi le.

His diapers were not changed often enough so he developed a rash.

Zheng HaotianShao DanniRuan Liyang
DavidAnnDawn

现 在 才 有 很 多 丁 克 一 族 。

Xian4zai4 cai2 you3 hen3 duo1 ding1ke4 yi1zu2.

Now there are a lot of DINK couples.

请 坐 着 别 动 , 要 很 有 礼 貌 。

Qing3 zuo4zhe bie2 dong4, yao4 hen3 you3 li3mao4.

Please sit still and be very polite.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

动 画 片

dong4hua4pian4r

cartoon

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 想 看 动 画 片 儿 吗 ?

Ni3 xiang3 kan4 dong4hua4pian4r ma?

Do you want to watch cartoons?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

咱 们 读 书 吧 。

Zan2men du2shu1 ba.

Let's read a book.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 肚 子 疼 吗 ?

Ni3 du4zi teng2 ma?

Does your tummy hurt?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

妈 妈 , 晚 饭 好 了 吗 ? 我 饿 了 !

Ma1ma, wan3fan4 hao3 le ma? Wo3 e4 le!

Mom, is dinner ready? I'm hungry!

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

你 饿 吗 ?

Ni3 e4 ma!

Are you hungry?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

她 爱 吃 什 么 ?

Ta1 ai4 chi1 shen2me?

What does she like to eat?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 耳 朵 疼 吗 、使 劲 儿 咽 几 下 儿 。

Ni3 er3duo1 teng2 ma? Shi3jin4r yan4 ji3xia4r.

Do your ears hurt? Swallow very hard.

Cao LihongShao JingxianRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherie

你 恶 心 吗 ?

Ni3 e3xin1 ma?

Do you feel sick?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 些 早 上 我 总 感 到 恶 心 。 我 担 心 怀 孕 。

Zhe4 xie1 zao3shang wo3 zong3 gan3dao e3xin1. W# dan1xin1 huai2yun4.

I feel nauseous in the mornings. I'm afraid that I am pregnant!

别 干 那 个 。

Bie2 gan4 na4ge.

Don't do that.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

别 跟 我 翻 白 眼 儿 。 你 不 能 去 。

Bie2 gen1 wo3 fan1bai2yan3r, ni3 bu4 neng2 qu4.

Don't roll your eyes at me, there's no way you're going.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

产 房

chan3 fang2

delivery room

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

你 的 房 间 。

Ni3 de fang2jian1.

This is your room.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

翻 译 呢 。 我 不 懂 你 的 话 。

Fan1yi4 ne. Wo3 bu4 dong3 ni3 de hua4.

Where is the translator? I don't understand you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

痱 子

fei4zi

prickly heat

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAnnDawn

感 谢 你 照 看 她 。

Gan3xie4 ni3 zhao4kan4 ta1.

Thank you for looking after her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 们 非 常 感 谢 。

Wo3men fei1chang2 gan3xie4.

We are very grateful.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

对 不 起 , 你 不 高 兴 了 。 上 这 儿 来 , 我 抱 抱 你 。

Dui4buqi3, ni3 bu4 gao1xing4 le. Shang4 zhe4r lai2, wo3 bao4bao ni3.

I'm sorry you're sad. Come here and I'll hold you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 怎 么 不 高 兴 了 , 上 这 儿 来 , 我 抱 抱 你 。

Ni3 zen3me bu4 gao1xing4 le, shang4 zhe4r lai2, wo3 bao4bao ni3.

You don't seem happy, come here, I'll hold you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

睡 觉 前 把 灯 关 上 。

Shui4jiao4 qian2 ba3 deng1 guan1 shang.

Put out the lights before you go to bed.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

孤 儿 院 的 工 作 人 员

gu1er2yuan4 de gong1zuo4 ren2yuan2

orphanage staff

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

孤 儿 院

gu1er2yuan4

orphanage

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

听 话 的 孩 子

ting1hua4 de hai2zi

obedient child

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

父 母 们 对 他 们 的 孩 子 那 么 好 , 孩 子 们 就 象 生 长 在 蜜 罐 儿 里 一 样 。

Fu4mu3men dui4 ta1men de hai2zi na4me hao3, hai2zimen jiu4 xiang4 sheng1zhang3 zai4 mi4 guan4r li3 yi2yang4.

The parents are so nice to their kids that the kids are living in a bottle of honey.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

这 是 我 们 家 的 房 子 。

Zhe4 shi4 wo3men jia1 de fang2zi.

This is our home.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 们 先 工 作 , 后 玩 儿 。

Wo3men xian1 gong1zuo4, hou4 wan2r.

We work first. We play afterward.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

城 市 里 的 话 , 一 般 父 母 都 得 上 班 , 所 以 要 老 人 或 保 姆 来 看 孩 子 。

Cheng2shi4 li3 de hua4, yi1ban1 fu4mu3 dou1 dei3 shang4ban1, suo3yi3 yao4 lao3ren2 huo4 bao3mu3 lai2 kan1 hai2zi.

In reference to the cities, generally both parents need to work, so old people or nannies look after children.

这 儿 有 点 儿 纸 , 你 能 在 上 面 画 画 。

Zher4 you3 dian3r zhi3, ni3 neng2 zai4 shang4 mian4 hua4hua.

Here is some paper, you can draw a picture.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 老 婆 怀 孕 了 。

Wo3 lao3po2 huai2yun4 le.

My wife is pregnant!

呼 啦 圈

hu1la1 quan1

hula hoop

Liu WeihongAn Yufei
DavidAbbie

我 们 到 家 了 !

Wo3men dao4 jia1 le!

We're home!

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 是 你 的 新 家 。

Zhe4 shi4 ni3 de xin1 jia1.

We are your new family.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 为 你 骄 傲 。

Wo3 wei4 ni3 jiao1ao4.

I'm proud of you.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

这 应 该 只 是 个 阶 段 , 他 会 过 去 的 , 放 心 吧 。

Zhe4 ying1gai1 zhi3shi4 ge4 jie1duan4, ta1 hui4 guo4qu4 de, fang4xin1 ba.

It's just a phase. He'll get over it, don't worry.

玛 丽 想 玩 儿 但 没 机 会 。

Ma3li4 xiang3 wan2r dan4 mei2 ji1hui4.

Mary wanted to play but she didn't have a chance.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
AllenAnnChris

小 男 孩 紧 抱 着 妈 妈 的 腿 , 不 敢 和 其 他 小 孩 一 起 去 荡 秋 千 。

Xiao3 nan2hai2 jin3bao4zh3 ma1ma de tui3, bu4 gan3 he2 qi2ta1 xiao3hai2 yi4qi3 qu4 dang4qiu1qian1.

The little boy clung to his mother's leg, too afraid to join the other kids on the swings.

就 寝 时 间

jiu4qin3 shi2jian1

bedtime

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

他 叫 縋 文 。

Ta1 jiao4 Kai3wen2.

His name is Kevin.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 渴 吗 ?

Ni3 ke3 ma?

Are you thirsty?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 太 可 气 了 。

Ni3 tai4 ke3 qi4 le.

You make me so angry!

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

我 喜 欢 用 蜡 笔 给 画 添 上 颜 色 。

Wo3 xi3huan yong4 la4bi3 gei3 hua4r tian1 shang4 yan2se4.

I like to color pictures with crayons.

Sun BinCheng HongZheng JieGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

蜡 笔

la4bi3

crayon, colored crayons

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JamesKaren LeeBrian

你 累 了 吗 ?

Ni3 lei4 le ma?

Are you tired?

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

你 冷 吗 ?

Ni3 leng3 ma?

Are you cold?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

我 永 远 不 会 离 开 她 。

Wo3 yong3yuan3 bu4 hui4 li2kai1 ta1.

I will never leave her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 儿 子 每 天 早 上 上 学 前 扫 地 , 赚 点 零 花 钱 。

Wo3 er2zi mei3tian1 zao3shang shang4xue2 qian2 sao3di4, zhuan4 dian3 ling2hua1qian2.

My son earns his allowance by sweeping the floors every morning before he goes to school.

我 要 领 养 个 孩 子 。

Wo3 yao4 ling3yang3 ge4 hai2zi.

I'm planning to adopt a child.

我 在 领 养 个 孩 子 。

Wo3 zai4 ling3yang3 ge4 hai2zi.

I am adopting a child.

CricketAllenKaren LeeStephan

我 领 养 了 个 孩 子 。

Wo3 ling3yang3 le ge4 hai2zi.

I've adopted a child.

留 级

liu2ji2

to keep back, to repeat a grade (school)

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

该 轮 到 我 了 。

Gai1 lun2dao4 wo3 le.

It's my turn.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

你 没 麻 烦 。

Ni3 mei2 ma2fan.

You're not in trouble.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 没 麻 烦 吧 。

Ni3 mei2 ma2fan ba.

You're not in trouble.

Du FengJin YanRuan YilangZheng JieLi Xinzhou
CherieDavid

在 哪 儿 能 买 到 婴 儿 食 品 ?

Zai4 na3r neng2 mai3dao4 ying1er2 shi2pin3?

Where can I buy baby food?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

在 哪 儿 能 买 到 尿 布 ?

Zai4 na3r neng2 mai3dao4 niao4bu4?

Where can I buy diapers?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 是 你 妈 妈 。

Wo3 shi4 ni3 ma1ma.

I'm your mom.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 马 上 回 来 。

Wo3 ma3shang4 hui2lai2.

I'll be right back.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

美 梦

mei3 meng4

sweet dreams, good dream

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

母 乳

mu3ru3

breast milk

Du FengJin YanAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

奶 瓶

nai3ping2

sippy cup

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

他 妈 妈 实 在 没 有 耐 心 听 他 那 些 不 打 扫 房 间 的 借 口 了 。

Ta1 ma1ma shi2zai4 mei2you3 nai4xin1 ting1 ta1 na4 xie1 bu4 da3 sao3 fang2jian1 de jie4kou3 le.

His mother is at the end of her patience with his excuses for not cleaning his room.

他 那 么 孩 子 气 !

Ta1 na4me hai2ziqi4.

He's so childish.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

动 动 脑 子 !

Dong4dong nao3zi!

Use your head!

( 英 文 中 , 教 师 可 以 这 样 对 学 生 说 话 , 没 有 任 何 侮 辱 的 意 思 -- 暗 示 学 生 有 能 力 找 到 答 案 , 他 们 只 是 需 要 再 努 力 一 些 。 可 以 用 不 同 的 语 调 表 示 否 定 或 愤 怒 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

你 能 动 这 个 吗 ?

Ni3 neng2 dong4 zhe4ge ma?

Can you take this?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 能 拿 这 个 吗 ?

Ni3 neng2 na2 zhe4ge ma?

Can you carry this?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

要 给 她 换 尿 布 了 。

Yao4 gei3 ta1 huan4 niao4bu4 le.

I want to change her diaper.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

尿 布

niao4bu4

diaper

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

尿 床

niao4chuang2

to wet the bed

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

尿 尿

niao4niao4

to go pee-pee

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

她 是 我 们 的 女 儿 。

Ta1 shi4 wo3men de nu~3'er2.

She is our daughter.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

办 公 室 在 哪 儿 ?

Ban4gong1shi4 zai4 na3r?

Where is the office?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

孩 子 怕 黑 。

Hai2zi pa4 hei1.

Children fear the dark.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

宝 宝 不 会 走 路 但 是 他 会 爬 。

Bao3bao bu2 hui4 zou3lu4 dan4shi4 ta1 hui4 pa2.

The baby can't walk but he can crawl.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

现 在 可 以 跑 了 。

Xian4zai4 ke3yi3 pao3 le.

You can run now.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

她 非 常 漂 亮 。

Ta1 fei1chang2 piao4liang4.

She is very beautiful.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 看 你 挺 漂 亮 的 。

Wo3 kan4 ni3 ting3 piao4liang4 de.

I think you're pretty.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

她 太 具 有 破 坏 力 的 !

Ta1 tai4 ju4you3 po4huai4 li4 de.

She is too destructive!

我 们 真 的 不 能 让 她 再 呆 在 这 个 班 级 了 , 她 太 乱 了 。

Wo3men zhen1 bu4 de neng2 rang4 ta1 zai4 dai1 zai4 zhe4 ge4 ban1ji2 le. Ta1 tai4 luan4 le.

We really can't have her in this class, she is too disruptive.

我 在 哪 儿 签 字 ?

Wo3 zai4 na3r qian1zi4.

Where do I sign?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

瞧 我 的 !

Qiao2 wo3 de!

Watch me!

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

该 起 床 了 。

Gai1 qi3chuang2 le.

Time to get up.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 儿 子 不 敢 上 学 , 因 为 其 他 小 孩 要 欺 负 他 。

Wo3 er2zi bu4 gan3 shang4xue2, yin1wei qi2ta1 xiao3hai2r yao4 qi1fu ta1.

My son is afraid to go to school, because the other kids bully him.

欺 凌

qi1ling2

to bully and humiliate

爸 爸 , 我 要 玩 儿 骑 大 马 !

Ba4ba, wo3 yao4 wan2r qi2da4ma3!

Daddy, give me a horsey back ride!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

亲 生

qin1sheng1

natural, birth

Du FengCao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
AprilDaveFrank

你 知 道 她 的 亲 生 父 母 是 谁 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 ta1 de qin1sheng1 fu4mu3 shi4 shei2 ma?

Do you know who her birth parents are?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 让 你 干 什 么 ,你 就 干 什 么 !

Wo3 rang4 ni3 gan4 shen2me, ni3 jiu4 gan4 shen2me!

When I ask you to do something, just do it!

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

不 让 他 出 去 玩 儿

bu2 rang4 ta1 chu1 qu4 wan2r

to ground someone, to not allow someone to go outside to play

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

让 我 来 做 !

Rang4 wo3 lai2 zuo4.

Let me do that for you.

( 在 这 儿 “let” 表 示 非 常 友 好 -- 暗 示 你 真 的 想 做 -- 在 这 种 情 况 下 , 我 们 几 乎 从 不 说 “ allow me” 或 “ permit me” -- 那 太 正 式 了 。 见 “ Allow me!” )

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

别 让 他 做 !

Bie2 rang4 ta1 zuo4!

Don't let him do that!

(“let” 暗 示 “him” 想 做 某 事 , 你 在 告 诉 负 责 人 -- 父 母 , 教 师 , 老 板 -- 强 化 和 巩 固 这 种 压 力 )

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

妈 妈 不 让 我 出 去 。

Ma1ma bu2 rang4 wo3 chu1qu.

Mother won't let me go out.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

我 不 ! 你 不 能 强 迫 我 !// 闭 嘴 !回 你 房 间 去 !

Wo3 bu4. Ni3 bu4 neng2 qiang2po4 wo3. // Bi4 zui3! Hui2 ni3 fang2jian1 qu4!

I won't do it. You can't make me. // Be quiet. Just go to your room. Now.

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen ShuangGu Zheng
JenniferAustin

你 热 吗 ?

Ni3 re4 ma?

Are you hot?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

认 识 你 很 高 兴 。

Ren4shi ni3 hen3 gao1xing4.

I'm happy to meet you.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

弱 小

ruo4xiao3

puny, small and weak, child

咱 们 来 赛 跑 !

Zan2men lai2 sai4pao3.

Let's race.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

小 孩 子 用 勺 子 吃 饭 。

Xiao3hai2zi yong4 shao2zi chi1fan4.

Little children use spoons to eat.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi Zhaoxi
DaveMaggyBrianAustin

孩 子 们 总 是 相 互 作 弄 打 闹 。 但 现 在 作 弄 打 闹 变 成 了 以 大 欺 小 。 孩 子 们 常 常 伤 得 厉 害 。 家 长 和 老 师 不 得 不 管 得 更 严 。

Hai2zimen zong3shi4 xiang1hu4 zuo4 nong4 da3 nao4. Dan4 xian4zai4 zuo4 nong4 da3 nao4 bian4cheng2 le yi3 da4 qi1 xiao3. Hai2zimen chang2chang2 shang1 de li4hai. Jia1zhang3 he2 lao3shi1 bu4de2bu4 guan3 de geng4 yan2.

Kids have always teased one another. But now, teasing has turned into to bullying and kids often get hurt badly. Parents and teachers have to set stronger limits.

使 劲

shi3jin4

to exert all one's might, to try hard

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 要 收 养 个 孩 子 。

Wo3 yao4 shou1yang3 ge4 hai2zi.

I'm planning to adopt a child.

我 们 收 养 她 。

Wo3men shou1yang3 ta1.

We adopted her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 收 养 了 个 孩 子 。

Wo3 shou1yang3 le ge4 hai2zi.

I've adopted a child.

该 睡 觉 了 。

Gai1 shui4jiao4 le.

Time to go to sleep.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

睡 觉 去 吧 。

Shui4jiao4 qu4 ba.

Go to bed.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

一 个 顺 从 的 小 孩 儿

yi2 ge4 shun4cong2 de xiao3hai2r

an obedient child

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenStephan

你 头 疼 吗 ?

Ni3 tou2 teng2 ma?

Does your head hurt?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

别 替 她 担 心 。

Bie2 ti4 ta1 dan1xin1.

Don't worry about her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

他 们 只 喜 欢 吃 甜 食 。

Ta1men zhi3 xi3huan1 chi1 tian2shi2.

They only like to eat sweets.

一 个 听 话 的 小 孩 儿

yi2 ge4 ting1hua4 de xiao3hai2r

an obedient child

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

痛 痛

tong4tong4

boo boo

( 英 文 中 , 妈 妈 会 说 “ Ahhh,you have a boo boo” , 声 音 中 带 着 同 情 。 )

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

我 不 想 玩 儿 。

Wo3 bu4 xiang3 wan2r.

I don't want to play.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

这 是 你 的 玩 具 。

Zhe4 shi4 ni3 de wan2ju4.

This is your toy.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 个 小 孩 病 了 。 他 胃 疼 。

Zhe4ge xiao3hai2r bing4 le. Ta1 wei4 teng2.

The boy was sick. He had a stomach ache.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

忤 逆

wu3ni4

disobedient (to parents)

孩 子 需 要 午 睡 。

Hai2zi xu1yao4 wu3shui4.

Children need an afternoon nap.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremyFrank

你 能 系 鞋 咖 吗 ?

Ni3 neng2 ji4 xie2dai4 ma?

Can you tie your shoes?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

听 说 孩 子 都 有 小 名 , 是 吗 ?

Ting1 shuo1 hai2zi dou1 you3 xiao3ming2, shi4 ma?

I heard that all children have nicknames, right?

告 诉 你 一 个 好 消 息 !

Gao4su4 ni3 yi2 ge4 hao3 xiao1xi1!

I have to tell you the good news!

你 的 鞋 呢 ?

Ni3 de xie2 ne?

Where are your shoes?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

因 为 其 他 小 孩 儿 要 取 笑 他 ,我 的 儿 子 害 怕 上 学 。

Yin1wei2 qi2ta1 xiao3hai2r yao4 qu4xiao4 ta1, wo3 de er2zi hai4pa4 shang4xue2.

My son is afraid to go to school, because the other kids make fun of him.

不 行 !

Bu4 xing2!

That's not allowed. No!

(“not allowed” 表 示 是 违 反 规 定 的 -- 你 也 会 见 到 “ not permitted” , 但 是 不 常 用 )

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

最 常 见 的 姓 都 有 哪 些 ? // 最 常 见 的 有 : 张 、 王 、 李 、 赵 、 刘 。

Zui4 chang2jian4 de xing4 dou1 you3 na3 xie1? // Zui4 chang2jian4 de you3: Zhang1, Wang2, Li3, Zhao4, Liu2.

What are the most common last names? // They are: Zhang, Wang, Li, Zhao, and Liu.

这 婴 儿 是 什 么 性 别 ?

Zhe4 ying1'er2 shi4 shen2me xing4bie2?

What is the baby's gender?

该 洗 澡 了 。

Gai1 xi3zao3 le.

Time for a bath.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

父 母 给 孩 子 很 大 压 力 。

Fu4mu3 gei3 hai2zi hen3 da4 ya1li4.

Parents give their children a lot of pressure.

yan4

to swallow

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

你 痒 了 ?

Ni3 yang3 le?

Are you ticklish?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

养 子

yang3zi3

adopted son, foster son

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

养 女

yang3nu~3

adopted daughter, foster daughter

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

养 父

yang3fu4

adoptive father, foster father

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

养 母

yang3mu3

adoptive mother, foster mother

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

养 女

yang3nu~3

adopted daughter

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

他 们 采 用 了 我 们 的 办 法 。

yang3zi3

adopted son

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 被 收 为 养 子 。

Wo3 bei4 shou1 wei2 yang3zi3.

I'm adopted.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan

你 的 眼 睛 在 哪 儿 ?

Ni3 de yan3jing zai4 na3r?

Where are your eyes?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen

这 婴 儿 是 男 孩 儿 还 是 女 孩 儿 ?

Zhe4 ying1'er2 shi4 nan2hair hai2shi nu~3hai2r?

Is the baby a boy or a girl?

你 想 听 音 乐 吗 ?

Ni3 xiang3 ting1 yin1yue4 ma?

Would you like to listen to music?

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

天 已 经 亮 了 , 小 孩 儿 还 依 偎 在 妈 妈 身 边 儿 , 不 肯 起 床 。

Tian1 yi3jing1 liang4 le, xiao3hai2r hai2 yi1wei1 zai4 ma1ma shen1bian1r, bu4ken3 qi3chuang2.

Early in the morning, children want to snuggle with their mother in bed and not get up.

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

幼 童

you4tong2

toddler, young child

咱 们 玩 吧 !

Zan2men wan2r ba!

Let's play!

Li DiChu LinWT ZhengShu ChangZhang JinShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

妈 妈 照 顾 婴 儿 。

Ma1ma zhao4gu4 ying1er2.

Mother takes care of the baby.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

别 着 急 !

Bie2 zhao2ji2!

Don't worry!

Zhang MengLi SiLi ZhenMi ZhaoxiFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

我 们 会 好 好 照 看 她 。

Wo3men hui4 hao3hao zhao4kan4 ta1.

We can take good care of her.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 是 你 的 。

Zhe4 shi4 ni3 de.

This is yours

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

这 不 是 你 的 。

Zhe4 bu2 shi4 ni3 de.

This isn't yours.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

我 过 着 相 对 正 常 的 生 活 。 当 你 有 5 个 小 孩 的 时 候 , 只 能 尽 可 能 把 生 活 安 排 地 正 常 些 。

Wo3 guo4 zhe xiang1dui4 zheng4chang2 de sheng1huo2. Dang1 ni3 you3 wu3 ge4 xiao3hai2 de shi2hou, zhi3neng2 jin3ke3neng2 ba3 sheng1huo2 an1pai2 de zheng4chang2 xie1.

I live a relatively normal life, as normal as you can when you have 5 kids.

疹 子

zhen3zi

rash

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAnnDawn

不 行 。 你 不 可 以 吃 糖 , 你 不 应 该 在 两 顿 饭 之 间 吃 东 西 。

Bu4 xing2. Ni3 bu4 ke3yi3 chi1 tang2, ni3 bu4 ying1gai1 zai4 liang3 dun4 fan4 zhi1jian1 chi1 dong1xi.

No. You can't have a piece of candy. You shouldn't eat between meals.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

我 准 备 。

Wo3 zhun3bei4.

I'm ready.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenStephan

他 太 自 私 了 , 不 和 任 何 人 分 享 什 么 , 甚 至 与 自 己 的 妈 妈 。

Ta1 tai4 zi4si1 le, bu4 he2 ren4he2ren2 fen1xiang3 shen2me, shen4zhi4 yu3 zi4ji3 de ma1ma.

He was so selfish, he didn't share with anyone, not even his mother.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

我 们 做 个 游 戏 吧 。

Wo3men zuo4 ge4 you2xi4 ba.

Let's play a game.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao Mo
CashmeiraCherieEllen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012