A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


a category of animal 

一 类 动 物

yi2 lei4 dong4wu4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenNickSarah

animal 

动 物

dong4wu4

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongWei Xing
Sarah GTimGlisonSarah

teddy bear, toy bear 

玩 具 熊

wan2ju4xiong2

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

My bear has a red ribbon on its neck. 

我 的 熊 脖 子 上 有 一 条 红 丝 带 。

Wo3 de xiong2 bo2zi shang4 you3 yi4tiao2 hong2 si1dai4.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

water buffalo 

水 牛

shui3niu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

a camel 

一 头 骆 驼

yi4 tou2 luo4tuo

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

camel 

骆 驼

luo4tuo

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

The cat's used to sleeping in the window. 

猫 习 惯 在 窗 台 上 睡 觉 。

Mao1 xi2guan4 zai4 chuang1tai2shang shui4jiao4.

Zhang MengFeng XieLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

It's a cat. 

它 是 猫 。

Ta1 shi4 mao1.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

five cats 

五 只 猫

wu3 zhi1 mao1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

I like watching mechanical cats. 

我 喜 欢 看 机 器 猫 。

Wo3 xi3huan kan4 ji1qi4 mao1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

My family adopted a cat. 

我 家 养 了 一 只 猫 。

Wo3 jia1 yang3 le yi4 zhi1 mao1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu MingkeGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Did your family adopt a cat? 

你 家 养 猫 了 吗 ?

Ni3 jia1 yang3 mao1 le ma?

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu MingkeGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

The cat's sleeping in the sunlight. 

猫 在 阳 光 下 睡 觉 。

Mao1 zai4 yang2guang1xia4 shui4jiao4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveFrank

five yellow cats 

五 只 黄 猫

wu3 zhi1 huang2 mao1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

cat 

mao1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

cattle 

家 畜

jia1chu4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

These are some of the animals that live on a farm. They are called cattle.  (bei4 turns cheng1 (to call) into 'to be called' -- the passive voice)

农 场 里 生 活 着 一 些 动 物 , 它 们 被 称 为 家 畜 。

Nong2chang3 li3 sheng1huo2 zhe yi4 xie1 dong4wu4, ta1men bei4 cheng1 wei2 jia1chu4.

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
AllenAnn

The dog's 30 centimeters high. 

这 只 狗 30 公 分 高 。

Zhe4 zhi1 gou3 san1shi2 gong1fen1 gao1.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

chick, chickling, hatchling 

雏 鸡

chu2ji1

Chickens eat rice. 

鸡 吃 米 。

Ji1 chi1 mi3.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

colt, young horse 

马 驹

ma3ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

colt, young horse 

ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

The cow sleeps in the cow barn. 

牛 睡 在 牛 棚 里 。

Niu2 shui4 zai4 niu2peng2 li3.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

calf 

du2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

This is a cow and her baby calf. 

这 是 母 牛 和 它 的 牛 犊 。

Zhe4 shi4 mu3niu2 he2 ta1 de niu2du2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

My dog got extremely excited when I got home. 

当 我 到 家 的 时 候 , 我 的 狗 特 别 激 动 。

Dang1 wo3 dao4 jia1 de shi2hou, wo3 de gou3 te4bie2 ji1dong4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

The dog heard somebody knocking at the door. 

狗 听 见 有 人 敲 门 。

Gou3 ting1jian4 you3ren2 qiao1men2.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

The dog's eating a bone. 

狗 正 在 啃 骨 头 。

Gou3 zheng4zai4 ken3 gu3tou.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

The dog likes to chase the cat. 

狗 喜 欢 追 猫 。

Gou3 xi3huan zhui1 mao1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

How much is that small dog? 

那 只 小 狗 多 少 钱 ?

Na4 zhi1 xiao3 gou3 duo1shao3 qian2?

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveTerryBrianCeCelia

dog 

gou3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

donkey 

驴 子

lu2zi

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

a donkey 

一 头 驴 子

yi4 tou2 lu~2zi

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

to feed  (to feed someone who is helpless like a baby or someone who is ill and needs spoon feeding -- to feed animals)

wei4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
FredKaren LeeGlisonStevenQ

foal 

产 驹

chan3ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

ewe, she-goat 

母 羊

mu3yang2

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
Maggy

The goats are in my turnip patch and I can't get them out.  ("gan3 bu4 zou3" you can also say this about a guest)

山 羊 在 我 的 萝 卜 地 里 , 而 且 我 赶 不 走 它 们 。

Shan1yang2 zai4 wo3 de luo2bo di4 li3, er2qie3 wo3 gan3 bu4 zou3 ta1men.

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
TimKaren LeeJeremyMaggy

goldfish 

金 鱼

jin1yu2

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

hen 

母 鸡

mu3ji1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
Maggy

a herd of horses 

一 群 马

yi4 qun2 ma3

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

equitation, horsemanship 

骑 术

qi2shu4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

horseback rider 

骑 手

qi2shou3

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

I want to ride a horse on the grass. 

我 想 在 草 原 上 骑 马 。

Wo3 xiang3 zai4 cao3yuan2 shang4 qi2 ma3.

Shao DanniZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

The Queen of England rides horses. 

英 国 女 王 骑 马 。

Ying1guo2 nu~3 wang2 qi2 ma3.

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle

horse 

ma3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

five head of horses 

五 匹 马

wu3 pi3 ma3

Liu Yu RongWang YongWT ZhengCao LihuaGao Mingjiang
AprilJeremyKateScott

a mother horse and her baby colt 

一 匹 母 马 和 她 的 小 马 驹

yi4 pi3 mu3 ma3 he2 ta1 de xiao3 ma3ju1

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

The cat ran after the mouse. 

猫 在 追 老 鼠 。

Mao1 zai4 zhui1 lao3shu3.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

ox, cattle 

niu2

WT ZhengLi Yu ZhengLi ZhenLi Si
DaveKarenCricketStephanStevenQ

oxen and horses, beasts of burden 

牛 马

niu2ma3

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

The pig's fat and lazy. 

猪 很 胖 而 且 懒 。

Zhu1 hen3 pang4 er2qie3 lan3.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

puppy 

小 狗

xiao3gou3

Lin QingCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

lamb, kid  (sometimes seen as gao1yang2 but not often)

羊 羔

yang2gao1

Sun BinDa DiZhu JingShao Jingxian
ScribBrian

a sheep 

一 头 羊

yi4 tou2 yang2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

lamb, kid, slang for a weak willed person  (see yang2gao1 for more colloquial term for kid or lamb -- when the Japanese occupied China, the Chinese called themselves gao1yang2 because they were too weak at that time to resist)

羔 羊

gao1yang2

Liu Yu RongShao DanniZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanKenAshley

sheep 

绵 羊

mian2yang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

a sheep  (may also use tou2 as the measure word)

一 只 绵 羊

yi4 zhi1 mian2yang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

sow, mother pig 

大 母 猪

da4mu3zhu1

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

Four cats were born yesterday. They're really adorable. 

昨 天 有 四 只 猫 出 生 了 。 它 们 非 常 可 爱 。

Zuo2tian1 you3 si4 zhi1 mao1 chu1sheng1 le. Ta1men fei1chang2 ke3ai4.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

Camels can go a long time without drinking water. 

骆 驼 可 以 走 很 长 时 间 不 喝 水 。

Luo4tuo ke3yi3 zou3 hen3 chang2 shi2jian1 bu4 he1 shui3.

Cheng HongZheng LeiHu SiyuRen ShuangGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012