I like watching mechanical cats.

我 喜 欢 看 机 器 猫 。 Wo3 xi3huan kan4 ji1qi4 mao1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

foal

产 驹 chan3ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

ewe, she-goat

母 羊 mu3yang2

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
Maggy

These are some of the animals that live on a farm. They are called cattle.

农 场 里 生 活 着 一 些 动 物 , 它 们 被 称 为 家 畜 。 Nong2chang3 li3 sheng1huo2 zhe yi4 xie1 dong4wu4, ta1men bei4 cheng1 wei2 jia1chu4.

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
AllenAnn

ox, cattle

牛 niu2

WT ZhengLi Yu ZhengLi ZhenLi Si
DaveKarenCricketStephanStevenQ

puppy

小 狗 xiao3gou3

Lin QingCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

The goats are in my turnip patch and I can't get them out.

山 羊 在 我 的 萝 卜 地 里 , 而 且 我 赶 不 走 它 们 。 Shan1yang2 zai4 wo3 de luo2bo di4 li3, er2qie3 wo3 gan3 bu4 zou3 ta1men.

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
TimKaren LeeJeremyMaggy

oxen and horses, beasts of burden

牛 马 niu2ma3

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

sheep

绵 羊 mian2yang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

colt, young horse

马 驹 ma3ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

equitation, horsemanship

骑 术 qi2shu4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

My family adopted a cat.

我 家 养 了 一 只 猫 。 Wo3 jia1 yang3 le yi4 zhi1 mao1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu MingkeGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

cat

猫 mao1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

donkey

驴 子 lu2zi

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

The cat's sleeping in the sunlight.

猫 在 阳 光 下 睡 觉 。 Mao1 zai4 yang2guang1xia4 shui4jiao4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveFrank

Did your family adopt a cat?

你 家 养 猫 了 吗 ? Ni3 jia1 yang3 mao1 le ma?

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu MingkeGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

dog

狗 gou3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

goldfish

金 鱼 jin1yu2

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

The dog's 30 centimeters high.

这 只 狗 30 公 分 高 。 Zhe4 zhi1 gou3 san1shi2 gong1fen1 gao1.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

a sheep

一 只 绵 羊 yi4 zhi1 mian2yang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

horse

马 ma3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

colt, young horse

驹 ju1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

My bear has a red ribbon on its neck.

我 的 熊 脖 子 上 有 一 条 红 丝 带 。 Wo3 de xiong2 bo2zi shang4 you3 yi4tiao2 hong2 si1dai4.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

hen

母 鸡 mu3ji1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
Maggy

sow, mother pig

大 母 猪 da4mu3zhu1

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

a category of animal

一 类 动 物 yi2 lei4 dong4wu4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenNickSarah

This is a cow and her baby calf.

这 是 母 牛 和 它 的 牛 犊 。 Zhe4 shi4 mu3niu2 he2 ta1 de niu2du2.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

The cat ran after the mouse.

猫 在 追 老 鼠 。 Mao1 zai4 zhui1 lao3shu3.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

a camel

一 头 骆 驼 yi4 tou2 luo4tuo

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

The pig's fat and lazy.

猪 很 胖 而 且 懒 。 Zhu1 hen3 pang4 er2qie3 lan3.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu WeihongCao Hui
KarenDaveStevenQ

I want to ride a horse on the grass.

我 想 在 草 原 上 骑 马 。 Wo3 xiang3 zai4 cao3yuan2 shang4 qi2 ma3.

Shao DanniZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

Four cats were born yesterday. They're really adorable.

昨 天 有 四 只 猫 出 生 了 。 它 们 非 常 可 爱 。 Zuo2tian1 you3 si4 zhi1 mao1 chu1sheng1 le. Ta1men fei1chang2 ke3ai4.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

The cow sleeps in the cow barn.

牛 睡 在 牛 棚 里 。 Niu2 shui4 zai4 niu2peng2 li3.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

chick, chickling, hatchling

雏 鸡 chu2ji1

cattle

家 畜 jia1chu4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

five head of horses

五 匹 马 wu3 pi3 ma3

Liu Yu RongWang YongWT ZhengCao LihuaGao Mingjiang
AprilJeremyKateScott

a donkey

一 头 驴 子 yi4 tou2 lu~2zi

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

five cats

五 只 猫 wu3 zhi1 mao1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

It's a cat.

它 是 猫 。 Ta1 shi4 mao1.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

Camels can go a long time without drinking water.

骆 驼 可 以 走 很 长 时 间 不 喝 水 。 Luo4tuo ke3yi3 zou3 hen3 chang2 shi2jian1 bu4 he1 shui3.

Cheng HongZheng LeiHu SiyuRen ShuangGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

animal

动 物 dong4wu4

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongWei Xing
Sarah GTimGlisonSarah

The Queen of England rides horses.

英 国 女 王 骑 马 。 Ying1guo2 nu~3 wang2 qi2 ma3.

Shao DanniFeng XieLi ZhenShao Jingxian
LynnMikeTerryDanielle

a sheep

一 头 羊 yi4 tou2 yang2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

Chickens eat rice.

鸡 吃 米 。 Ji1 chi1 mi3.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

My dog got extremely excited when I got home.

当 我 到 家 的 时 候 , 我 的 狗 特 别 激 动 。 Dang1 wo3 dao4 jia1 de shi2hou, wo3 de gou3 te4bie2 ji1dong4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenNickSarah

five yellow cats

五 只 黄 猫 wu3 zhi1 huang2 mao1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

horseback rider

骑 手 qi2shou3

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

How much is that small dog?

那 只 小 狗 多 少 钱 ? Na4 zhi1 xiao3 gou3 duo1shao3 qian2?

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveTerryBrianCeCelia

a herd of horses

一 群 马 yi4 qun2 ma3

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

The dog likes to chase the cat.

狗 喜 欢 追 猫 。 Gou3 xi3huan zhui1 mao1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

The dog heard somebody knocking at the door.

狗 听 见 有 人 敲 门 。 Gou3 ting1jian4 you3ren2 qiao1men2.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

a mother horse and her baby colt

一 匹 母 马 和 她 的 小 马 驹 yi4 pi3 mu3 ma3 he2 ta1 de xiao3 ma3ju1

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

lamb, kid

羊 羔 yang2gao1

Sun BinDa DiZhu JingShao Jingxian
ScribBrian

lamb, kid, slang for a weak willed person

羔 羊 gao1yang2

Liu Yu RongShao DanniZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanKenAshley

water buffalo

水 牛 shui3niu2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

calf

犊 du2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

The dog's eating a bone.

狗 正 在 啃 骨 头 。 Gou3 zheng4zai4 ken3 gu3tou.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

to feed

喂 wei4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
FredKaren LeeGlisonStevenQ

teddy bear, toy bear

玩 具 熊 wan2ju4xiong2

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

The cat's used to sleeping in the window.

猫 习 惯 在 窗 台 上 睡 觉 。 Mao1 xi2guan4 zai4 chuang1tai2shang shui4jiao4.

Zhang MengFeng XieLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

camel

骆 驼 luo4tuo

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012