A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


You'll use a camera a lot when you're out. 

出 门 时 你 会 经 常 使 用 照 相 机 。

Chu1men2 shi2 ni3 hui4 jing1chang2 shi3yong4 zhao4xiang4ji1.

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
JeremyJenniferKen

Why don't you show your friend around while I get dinner ready?  (you can say ni3 peng2you or ni3 de peng2you, the rule is the same for family members wo3 ba4ba -- my father, almost never say wo3 de ba4ba)

在 我 准 备 晚 饭 时 , 带 你 的 朋 友 到 处 转 转 , 好 不 好 ?

Zai4 wo3 zhun3bei4 wan3fan4 shi2, dai4 ni3 de peng2you dao4chu4 zhuan4zhuan, hao3buhao3?

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

I worked on a state farm around 1977. 

一 九 七 七 年 前 后 , 我 在 一 家 国 营 农 场 工 作 。

Yi1jiu3qi1qi1nian2 qian2hou4, wo3 zai4 yi4 jia1 guo2ying2 nong2chang3 gong1zuo4.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

They sat around the table to discuss the reorganization of the department. 

他 们 围 坐 在 桌 边 讨 论 部 门 重 组 的 问 题 。

Ta1men wei2zuo4 zai4 zhuo1bian1 tao3lun4 bu4men2 chong2zu3 de wen4ti2.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

He's around back.  (means he is behind the house -- see Ta1 zai4 hou4mian4)

他 在 屋 后 。

Ta1 zai4 wu1hou4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

Come around Friday night, if you have time.  (see qu4 yi2tang4)

星 期 五 晚 上 有 空 儿 , 到 我 这 儿 来 一 趟 。

Xing1qi1wu3 wan3shang you3 kong4r, dao4 wo3 zhe4r lai2 yi2tang4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

There were people all around. I couldn't find a place to sit and eat my lunch. 

那 儿 到 处 都 是 人 。 我 找 不 到 坐 下 来 吃 饭 的 地 方 。

Na4r dao4chu4 dou1 shi4 ren2. Wo3 zhao3bu2dao4 zuo4 xia4 lai2 chi1fan4 de di4fang1.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

If you need me, I'll be around somewhere. 

如 果 你 需 要 帮 助 , 我 随 叫 随 到 。

Ru2guo3 ni3 xu1yao4 bang1zhu4, wo3 sui2 jiao4 sui2 dao4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

Sue looked around but couldn't find her keys. 

苏 找 了 半 天 也 找 不 到 她 的 钥 匙 。

Su1 zhao3 le ban4tian1 ye3 zhao3bu2dao4 ta1 de yao4shi1.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

I think it's around 5 o'clock, but you'd better check with someone who has a watch.  (wen4 yi2xia4 - the yi2xia4 softens the statement - ask a little)

我 猜 现 在 大 约 是 5 点 钟 , 但 你 最 好 问 一 下 带 表 的 人 。

Wo3 cai1 xian4zai4 da4yue1 shi4 wu3dian3 zhong1, dan4 ni3 zui4hao3 wen4 yi2xia4 dai4 biao3 de ren2.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

I need some packing to go around these vases so they won't break in my suitcase.  (zhe4 yang4 can also be translated as "this way")

我 需 要 一 些 填 料 放 在 这 些 花 瓶 周 围 , 这 样 它 们 在 我 的 箱 子 里 就 不 会 碎 了 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 tian2liao4 fang4zai4 zhe4 xie1 hua1ping2 zhou1wei2, zhe4 yang4 ta1men zai4 wo3 de xiang1zi li3 jiu4 bu2 hui4 sui4 le.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyNick

Zhang Meng lives around the university, but I'm not sure where. 

张 萌 住 在 大 学 里 , 但 我 不 清 楚 具 体 在 哪 儿 。

Zhang1 Meng2 zhu4 zai4 da4xue2 li3, dan4 wo3 bu4 qing1chu3 ju4ti3 zai4 na3r.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

We traveled around China for a few weeks and then went on to India. 

我 们 在 中 国 旅 游 了 几 个 星 期 , 然 后 去 了 印 度 。

Wo3men zai4 Zhong1guo2 lu~3you2 le ji3ge xing1qi1, ran2hou4 qu4le Yin4du4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

Saturn has rings of meteorites around its equator. 

土 星 在 赤 道 上 有 陨 星 环 。

Tu3xing1 zai4 chi4dao4shang you3 yun3xing1 huan2.

Shao DanniLiu Yu RongJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DavidAbbie

The Earth revolves around the sun. 

地 球 绕 着 太 阳 转 。

Di4qiu2 rao4 zhe tai4yang2 zhuan4.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

I have a brother around your age.  (literally -- I have a tied with you about the same age brother. He2 means 'tied' or 'tied with')

我 有 一 个 和 你 差 不 多 大 的 哥 哥 。

Wo3 you3 yi2 ge4 he2 ni3 cha4buduo1 da4 de ge1ge.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

Make a circle around the correct answer. 

把 正 确 的 答 案 圈 起 来 。

Ba3 zheng4que4 de da2'an4 quan1 qi3lai.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

I'll be there around 8:00. 

我 八 点 左 右 到 那 儿 。

Wo3 ba1dian3 zuo3you4 dao4 na4r.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

There are ten chairs around the table. 

桌 旁 有 十 把 椅 子 。

Zhuo1 pang2 you3 shi2 ba3 yi3zi.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

Is there a swimming pool around here? 

这 附 近 有 游 泳 池 吗 ?

Zhe4 fu4jin4 you3 you2yong3chi2 ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

The fields of wheat around Xi'an are beautiful in the early summer. 

初 夏 , 西 安 周 围 的 麦 田 很 漂 亮 。

Chu1xia4, Xi1'an1 zhou1wei2 de mai4tian2 hen3 piao4liang.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

Excuse me, where's the bathroom? 

请 问 , 厕 所 在 哪 儿 ?

Qing3 wen4, ce4zuo3 zai4 na3r?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

We went all around the lake in a pedal boat. My legs are killing me! 

我 们 踏 着 一 只 脚 踏 船 游 遍 了 整 个 湖 区 , 我 的 两 条 腿 都 要 累 死 了 。

Wo3men ta4 zhe yi4 zhi1 jiao3ta4 chuan2 you2 bian4 le zheng3ge4 hu2 qu1. Wo3 de liang3 tiao2 tui3 dou1 yao4 lei4 si3 le.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

Did you hear about the prison break? A whole gang of convicts is running around lose out there. 

你 听 说 过 越 狱 的 事 吗 ? 一 伙 儿 罪 犯 在 逃 , 下 落 不 明 。

Ni3 ting1shuo1 guo4 yue4yu4 de shi4 ma? Yi4 huo3r zui4fan4 zai4 tao2, xia4luo4 bu4 ming2.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
Cashmeira

They put the watermelons in the bucket to keep them from rolling around the room. 

他 们 把 西 瓜 放 在 桶 里 , 以 防 它 们 在 屋 里 滚 来 滚 去 。

Ta1men ba3 xi1gua1 fang4 zai4 tong3 li3, yi3 fang2 ta1men zai4 wu1 li3 gun3lai2gun3qu4.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

trolley bus 

电 车

dian4che1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

public bus 

公 共 汽 车

gong1gong4qi4che1

Li DiZhang MengLi SiLi Yu ZhengFeng Kui
KarenJulieMikeKate

to take a bus  (go by bus)

坐 公 共 汽 车

zuo4 gong1gong4qi4che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheShao JingxianHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

to get on a bus, to get in a car  (a car, etc.)

上 车

shang4 che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

to get off a bus 

下 车

xia4 che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Tomorrow morning at 7 o'clock we'll again have a scheduled bus to Tianjin. 

明 天 早 上 七 点 还 有 一 趟 车 去 天 津 。

Ming2tian1 zao3shang qi1 dian3 hai2 you3 yi2 tang4 che1 qu4 Tian1jin1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

It's raining hard, but the policeman's still working. 

雨 下 得 很 大 , 但 是 警 察 仍 在 工 作 。

Yu3 xia4 de hen3 da4, dan4shi4 jing3cha2 reng2zai4 gong1zuo4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

There are five of us, we can't get into one cab. 

我 们 有 五 个 人 , 一 辆 车 坐 不 下 。

Wo3men you3 wu3 ge4 ren2, yi2 liang4 che1 zuo4 bu2 xia4.

You'll use a camera a lot when you are out.  (duo1ci4 strengthens the idea that you will take lots of pictures on each excursion -- jing1chang2 could mean that if you go out 5 times you will use a camera 4 out of the 5 times.)

出 门 时 你 会 多 次 使 用 照 相 机 。

Chu1men2 shi2 ni3 hui4 duo1ci4 shi3yong4 zhao4xiang4ji1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
KarenAllen

to carry a bag, to have a satchel or briefcase slung over one's shoulder 

挎 书 包

kua4 shu1bao1

Zhang LiShao DanniHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenJeremyMaggy

to carry a camera, to have a camera slung over one's shoulder 

挎 照 像 机

kua4 zhao4xiang4ji1

Shao DanniZhang MengFeng XieShao JingxianZheng Lei
KarenJeremyMaggy

I'm claustrophobic, so I would be terrified to explore any cave. 

我 有 幽 闭 恐 怖 症 , 所 以 我 很 悚 然 任 何 的 探 穴 。

Wo3 you3 you1bi4kong3bu4zheng4, suo3yi3 wo3 hen3 song3ran2 ren4he2 de tan4xue4.

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

to explore a cave  (Cave 兽 穴 shou4xue4 is often pronounced shou4xue2 - the dictionary reference for 穴 is xue2 but oral usage has switched to xue4 in certain words, expecially when it is the second syllable.)

探 穴

tan4 xue4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

Chang'an becomes Jianguomen Wai Road on the east end 

长 安 街 往 东 是 建 国 门 外 大 街 。

Chang2'an1 Jie1 wang3 dong1 shi4 Jian4guo2men2 Wai4 Da4jie1.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry

to change buses 

转 车

zhuan3 che1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

to point out the directions, to tell someone how to get to a place 

指 路

zhi3 lu4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

Driver, I enjoyed the ride!  (ting3 挺 translates as quite -- emphasizes that you enjoyed riding with him)

师 傅 , 我 挺 喜 欢 坐 你 的 车 的 。

Shi1fu, wo3 ting3 xi3huan zuo4 ni3 de che1 de.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

Is the hardware store very far from the bookstore? 

五 金 店 离 书 店 很 远 吗 ?

Wu3jin1dian4 li2 shu1dian4 hen3 yuan3 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

Driver, follow that car. 

师 傅 跟 着 前 面 那 辆 车 就 行 。

Shi1fu, gen1zhe qian2mian4 na4 liang4 che1 jiu4 xing2.

You have to go through many formalities when you leave the airport. 

当 你 离 开 机 场 时 需 要 办 很 多 手 续 。

Dang1 ni3 li2kai1 ji1chang3 shi2 xu1yao4 ban4 hen3 duo1 shou3xu4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

She came to my house from the office to eat dinner. 

她 从 办 公 室 到 我 家 吃 饭 。

Ta1 cong2 ban4gong1shi4 dao4 wo3 jia1 chi1fan4.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

The horse galloped around the field. 

那 马 围 着 场 地 飞 驰 。

Na4 ma3 wei2zhe chang3di4 fei1chi2.

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

to get off, to alight, to descend, to go downwards, to take away, to give in  (to get off a bus, etc. Often used as a verb object -- xia4 yu3 -- to rain, xia4 li4qi -- to make an effort, to try, xia4 guan3zi -- to go eat in a restaurant. Try building a concept by doing a search on 下 and looking at lots of sentences.)

xia4

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Traveling's very hard. 

旅 途 很 辛 苦 。

Lu~3tu2 hen3 xin1ku3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

Let's head into town and see a movie. 

咱 们 进 城 去 看 电 影 吧 !

Zan2men jin4 cheng2 qu4 kan4 dian4ying3 ba!

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

highway, expressway 

高 速 路

gao1su4lu4

Chaoyang District has many new hotels and theaters. 

朝 阳 区 有 许 多 新 的 旅 馆 和 电 影 院 。

Chao2yang2 Qu1 you3 xu3duo1xin1 de lu~3guan3 he2 dian4ying3yuan4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeDanielle

Dad's putting air in the tire. 

爸 爸 在 给 轮 胎 打 气 。

Ba4ba zai4 gei3 lun2tai1 da3 qi4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

I left my bag in the taxi, do you still have the receipt with the number on it? 

我 把 包 落 在 出 租 车 上 了 。 你 还 留 着 那 张 小 票 吗 ? 上 面 有 车 号 。

Wo3 ba3 bao1 la4 zai4 chu1zu1che1 shang le. Ni3 hai2 liu2zhe3 na4 zhang1 xiao3 piao4 ma? Shang4 mian4 you3 che1hao4.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
Kaylee

I lost the case for my camera lens. 

我 把 镜 头 盒 丢 了 。

Wo3 ba3 jing4tou2 he2 diu1 le.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

stoplight, traffic light (red, yellow and green), traffic signal 

红 绿 灯

hong2lu~4deng1

Li DiZhang MengLi SiLi Yu ZhengFeng Kui
KarenJulieMikeKate

to line up 

排 队

pai2dui4

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

How long does it take to get there? 

要 多 久 才 能 到 那 里 ?

Yao4 duo1 jiu3 cai2 neng2 dao4 na4li?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

I looked around but I couldn't find your sweater. Are you sure you left it in the room?  ( 落 can be pronounced la4 or luo4 with the same meaning -- la4 is more common.)

我 到 处 找 都 没 有 找 到 你 的 毛 衣 。 你 确 定 将 它 落 在 房 间 了 吗 ?

Wo3 dao4chu4 zhao4 dou1 mei2 you3 zhao3dao4 ni3 de mao2yi1. Ni3 que4ding4 jiang1 ta1 la4 zai4 fang2jian1 le ma?

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

Before taking some cookies, the boy looked around the corner to see if his mother was anywhere around.  (Around is used as a preposition and as a noun.)

在 悄 悄 拿 走 饼 干 之 前 , 小 男 孩 儿 四 处 张 望 看 看 他 妈 是 否 在 附 近 。

Zai4 qiao1qiao1 na2 zou3 bing3gan1 zhi1qian2, xiao3 nan2hai2r si4chu4 zhang1wang4 kan4kan4 ta1 ma1 shi4fou3 zai4 fu3jin4.

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

I've lost the ticket. 

我 把 票 丢 了 。

Wo3 ba3 piao4 diu1 le.

Shao DanniWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

I lost the key to the door. 

我 的 门 钥 匙 丢 了 。

Wo3 de men2 yao4shi diu1 le.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Can you show me on this map where I am? 

你 能 在 这 张 地 图 上 指 出 我 在 哪 儿 吗 ?

Ni3 neng2 zai4 zhe4 zhang1 di4tu2shang zhi3chu1 wo3 zai4 na3r ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

I went to bed around midnight. 

我 差 不 多 半 夜 睡 的 觉 。

Wo3 cha4buduo1 ban4ye4 shui4 de jiao4.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

How many miles is it to the city from here?  (this sentence would be more common in the countryside -- in the city they would use "you3" or "yao4 zou3")

从 这 儿 到 城 里 头 要 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3tou yao4 ji3 li3 lu4?

Wang YongWT ZhengHuang JialiLiu MingkeGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

inside and out 

里 外

li3wai4

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Father put a collar around the dog's neck. 

爸 爸 给 狗 脖 子 带 了 个 项 圈 。

Ba4ba gei3 gou3 bo2zi dai4 le ge xiang4quan1.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

The police station's near here. 

警 察 局 就 在 附 近 。

Jing3cha2ju2 jiu4 zai4 fu4jin4.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

Where's the closest post office? 

最 近 的 邮 局 在 哪 儿 ?

Zui4jin4 de you2ju2 zai4 na3r?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

My visit to Beijing will be a precious memory.  (This would be just as flowery in Chinese as it is in English -- found in an essay, not orally -- zhi1 means "of")

我 的 北 京 之 旅 是 珍 贵 的 记 忆 。

Wo3 de Bei3jing1 zhi1 lu~3 shi4 zhen1gui4 de ji4yi4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

She puts on airs around school because she's head cheerleader. 

她 在 学 校 很 转 ,因 为 她 是 啦 啦 队 长 。

Ta1 zai4 xue2xiao4 hen3 zhuai3, yin1wei2 ta1 shi4 la1la1dui4zhang3.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

There's a fierce wind outside, and it's blowing the dust around terribly. 

外 面 风 很 大 , 扬 尘 很 厉 害 。

Wai4mian feng1 hen3 da4, yang2 chen2 hen3 li4hai.

Always remember to take your receipt when you get out of the taxi. 

你 下 出 租 车 时 , 记 得 索 要 票 据 。

Ni3 xia4 chu1zu1che1 shi2, ji4de suo3yao4 piao4ju4.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

They went to a nearby restaurant. 

他 们 去 了 附 近 的 一 家 餐 馆 。

Ta1men qu4 le fu4jin4 de yi4 jia1 can1guan3.

to ride, to take (a taxi) 

乘 坐

cheng2zuo4

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

to ride a bike, to ride something with wheels  (Cars require different verbs to distinguish them. To ride in a car or bus, use 坐 zuo4 , to drive a car, use kai1che1 开 车 )

骑 车

qi2 che1

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

You can either take a number 52 bus or a number 34 bus. 

你 坐 五 十 二 路 车 , 三 十 四 路 车 都 可 以 。

Ni3 zuo4 wu3shi2er4 lu4 che1, san1shi2si4 lu4 che1 dou1 ke3yi3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

Could you recommend some scenic spots? 

你 能 记 得 一 些 美 景 吗 ?

Ni3 neng2 ji4de yi4 xie1 mei3jing3 ma?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I'm from Shanghai. 

我 是 上 海 人 。

Wo3 shi4 Shang4hai3 ren2.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

He is very shy around strangers, but not with his friends.  (熟 is often pronounced shou2 in conversation)

他 在 生 人 面 前 很 害 羞 , 但 和 朋 友 们 却 很 熟 。

Ta1 zai4 sheng1ren2 mian4qian2 hen3 hai4xiu1, dan4 he2 peng2youmen que4 hen3 shu2.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

Finding my house is very simple. 

找 到 我 的 房 子 很 容 易 。

Zhao3dao4 wo3 de fang2zi hen3 rong2yi4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao Mingjiang
JoshEricKaren Lee

Smile, I want to take your picture! 

笑 一 下 , 我 要 给 你 照 张 像 。

Xiao4 yi2 xia4, wo3 yao4 gei3 ni3 zhao4 zhang1 xiang4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

The street's very wide. 

街 道 很 宽 。

Jie1dao4 hen3 kuan1.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNick

a streetcar 

一 辆 无 轨 电 车

yi2 liang4 wu2gui3dian4che1

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnEricKaren Lee

When I stretched the rubber band around my pencils it broke and hit me in the eye. 

当 我 把 橡 皮 筋 缠 在 铅 笔 上 , 它 崩 了 还 打 到 了 我 的 眼 睛 !

Dang1 wo3 ba3 xiang4pi2jin1r chan2 zai4 qian1bi3 shang, ta1 beng1 le, hai2 da3 dao4 le wo3 de yan3jing1.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
DavidCindy

I lost a bunch of keys. 

我 丢 失 了 一 串 钥 匙 。

Wo3 diu1shi1 le yi2 chuan4 yao4shi.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengZheng JieShu Chang
TimDaleJulie

subway, underground  (train underground)

地 铁

di4tie3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

subway station 

地 铁 站

di4tie3zhan4

Please, take me here.  (this assumes you have an address written on a piece of paper you are showing someone.)

请 , 带 我 去 这 儿 。

Qing3, dai4 wo3 qu4 zhe4r.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

to take a taxi, to catch a taxi, to take a cab, to catch a cab 

打 车

da3 che1

terminal point, terminal, terminus, finish line (sports), destination  (bus or train station)

终 点

zhong1dian3

Zhang MengMa XiaoyuanLi SiMi ZhaoxiFeng Kui
JoshBrienneKarenJeremy

I'm thirsty and tired. Let's cross the street to that restaurant. 

我 又 渴 又 累 。 咱 们 过 马 路 去 那 个 饭 馆 吧 。

Wo3 you4 ke3 you4 lei4. Zan2men guo4 ma3lu4 qu4 na4 ge4 fan4guan3 ba.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

Where's the toilet? 

厕 所 在 哪 儿 ?

Ce4suo3 zai4 na3r?

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

transformer, converter 

变 压 器

bian4ya1qi4

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

I'm going to bum around Europe next year after graduation. 

我 想 毕 业 以 后 去 欧 洲 逛 逛 。

Wo3 xiang3 bi4ye4 yi3hou4 qu4 ou1zhou1 guang4guang4.

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

Traveling on those roads is a nightmare! 

在 那 些 路 上 经 过 , 真 是 可 怕 。

Zai4 na4 xie1 lu4shang jing1 guo4, zhen1 shi4 ke3pa4.

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu Lin
KarenJeremyMaggy

Do you prefer to go by car? 

你 想 坐 车 去 吗 ?

Ni3 xiang3 zuo4 che1 qu4 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

to visit several places, to go sightseeing  (implies that you are on a tour of various places -- not just visiting one place)

。 。 。 等 地 游 览

deng3 di4 you2lan3

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

Wait for me, please. 

请 等 等 我 。

Qing3 deng3deng3 wo3.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

Wait for the bus.... 

等 车

Deng3 che1...

Li DiFeng XieLi ZhenCao Hui
LynnMikeTerryDanielle

It's only a ten minute walk. 

步 行 十 分 钟 就 到 了 。

Bu4xing2 shi2 fen1zhong1 jiu4 dao4 le.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

How about we walk? 

我 们 走 路 吧 ?

Wo3men zou3lu4 ba?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Too far from here. 

太 远 了 !

Tai4 yuan3 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

How about taking a bus? 

我 们 乘 公 共 汽 车 好 吗 ?

Wo3men cheng2 gong1gong4qi4che1 hao3 ma?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

That bus is too crowded! 

那 辆 公 共 汽 车 太 挤 了 !

Na4 liang4 gong1gong4qi4che1 tai4 ji3 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
AnselJulieAustinSarah

Driver, I really enjoyed the ride!  (Don't say this lightly -- long rides -- not a taxi ride -- a simple xie4xie for the taxi)

师 傅 , 我 很 喜 欢 坐 你 的 车 !

Shi1fu, wo3 hen3 xi3huan zuo4 ni3 de che1.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

This is the worst restaurant I've ever eaten at. 

这 是 我 吃 在 的 最 差 的 餐 馆 !

Zhe4 shi4 wo3 chi1 zai4 de zui4cha4 de can1guan3!
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012