A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


achrondrite  (a type of stony meteorite that does not have chrondrules - most come from asteroid 4 Vesta)

不 含 球 粒 陨 石

bu4han4qiu2li4 yun3shi2

alien 

外 星 人

wai4xing1ren2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Almagest 

天 文 学 大 成

Tian1wen2xue2 Da4cheng2

Alpha Centauri, Rigil Kent, Rigil  (brightest star in Centaurus, second nearest star to us)

半 人 马 座 阿 尔 法 星

Ban4ren2ma3zuo4 A1'er3fa3 xing1

Andromeda (constellation) 

仙 女 座

Xian1nu~3zuo4

Andromeda galaxy 

仙 女 星 系

Xian1nu~3xing1zuo4

aphelion 

远 日 点

yuan3ri4dian3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

apogean 

远 地 点 的

yuan3di4dian3 de

Apollo 

阿 波 罗

E1bo1luo2

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

Aquarius (constellation) 

宝 瓶 座

Bao3ping2zuo4

Aquarius (constellation) 

水 瓶 座

Shui3ping2zuo4

Arcturus  (a red giant, it is the 4th brightest star and the brightest star in the constellation Bootes)

大 角 星

Da4jiao3xing1

Aries (constellation) 

白 羊 座

Bai2yang2zuo4

armillary sphere  (Literally whole sky instrument - invented by Zhang Heng (AD 78- 139 ) during the Han Dynasty)

浑 天 仪

hun2tian1yi2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

water powered armillary 

水 运 浑 天 仪

shui3yun4 hun2tian1yi2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

water-powered armillary sphere 

漏 水 转 浑 天 仪

lou4shui3 zhuan4hun2tian1yi2

simplified armillary, abridged armillary  (Invented during the Yuan Dynasty by Guo Shoujing in 1276 AD -- it is easier to use than an armillary sphere)

简 仪

jian3yi2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

armillary sphere 

转 浑 天 仪

zhuan4hun2tian1yi2

Saturn has rings of meteorites around its equator. 

土 星 在 赤 道 上 有 陨 星 环 。

Tu3xing1 zai4 chi4dao4shang you3 yun3xing1 huan2.

Shao DanniLiu Yu RongJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DavidAbbie

asteroid 

小 行 星

xiao3xing1xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

astral dome, astrodome 

天 文 观 测 舱

tian1wen2 guan1ce4cang1

astrology 

星 相

xing1xiang4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

astronaut 

宇 航 员

yu3hang2yuan2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

astronaut, cosmonaut, spaceman 

宇 航 员

yu3hang2yuan2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

astronaut, cosmonaut, spaceman 

太 空 人

tai4kong1ren2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

astronomy 

天 文

tian1wen2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

astrophysics 

天 体 物 理

tian1ti3wu4li3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Mars' atmosphere, atmosphere of Mars 

火 星 大 气

Huo3xing1 da4qi4

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

Bamboo Annals 

竹 书 纪 年

Zhu2shu1 Ji4nian2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Big Bang 

大 爆 炸

da4bao4zha4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Johann Adam Schall von Bell  (1591-1666

汤 若 望

Tang1 Ruo4wang4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicFrank

Betelgeuse, Alpha Orionis  (the fourth star in the Three Star constellation of Chinese astronomy)

参 宿 四

Shen1xiu4si4

Big Dipper, the Plow (constellation) 

北 斗 星

Bei3dou3xing1

bolide, fireball 

火 流 星

huo3liu2xing1

Bootes (constellation) 

牧 夫 座

Mu4fu1zuo4

Tycho Brahe 

第 谷

Di4gu3

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Huangdi Calendar  (famous Chinese calendar from the later Zhou Dynasty)

黄 帝 历

Huang2di4 Li4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Da Yan calendar  (727 AD by Yi Xing)

大 衍 历

Da4 Yan3 Li4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Da Ming Calendar  (462 AD by Zu Chongzhi)

大 明 历

Da4 Ming2 Li4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Callisto  (second largest of Jupiter's satellites, it is the furthest from Jupiter, one of the four Galilean satellites)

木 卫 四

Mu4wei4si4

Callisto  (second largest of Jupiter's satellites, one of the four Galilean satellites)

卡 里 斯 托

Ka3li3si1tuo1

Cancer (constellation) 

巨 蟹 座

Ju4xie4zuo4

Canis Major, Great Dog (constellation) 

大 犬 座

Da4quan3zuo4

Canis Minor, Little Dog (constellation) 

小 犬 座

Xiao3quan3zuo4

Capricornus, Capricorn (constellation) 

摩 羯 座

Mo2jie2zuo4

Cassiopeia  (it is a constellation near the pole star - the brightest of the 32 stars in the constellation form a giant open "w". )

仙 后 座

Xian1hou4zuo4

Castor, Alpha Geminorum  (in Gemini, it is actually six stars. It, along with Pollux, played an important role in ancient mythology since they were both exceptionally bright and close to one another.)

北 河 二

Bei3he2er4

celestial body, heavenly body 

星 球

xing1qiu2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Centaurus, Centaur, The Centaur 

半 人 马 座

Ban4ren2ma3zuo4

Ceres 

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Ceres  (largest asteroid and the first discovered in 1801 by G. Piazzi)

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Ceres 

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

chaos, spirit, vitality, vigor 

元 气

yuan2qi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

south facing chariot 

指 南 车

zhi3nan2che1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

chrondrite  (a type of stony meteorite that contains chrondules - molten droplets rich in the silicate minerals olivine and pyroxene)

球 粒 状 陨 石

qiu2li4zhuang4 yun3shi2

spectral class 

光 谱 分 类

guang1pu3 fen1lei4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScrib

clepsydra 

漏 刻

lou4ke4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

steelyard clepsydra 

秤 漏

cheng4lou4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScrib

coma (luminous cloud surrounding nucleus of a comet) 

彗 发

hui4fa1

comet 

彗 星

hui4xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

constellation  (this is the same character as su4 in su4she4 宿 舍 dormitory)

宿

xiu4

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
NicLindsayScribFrank

constellation 

星 座

xing1zuo4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Copernican theory 

哥 白 尼 学 说

Ge1bai2ni2 xue2shuo1

Nicolaus Copernicus (1473 - 1547, Polish astronomer) 

哥 白 尼

Ge1bai2ni2

Corvus, Crow (constellation) 

乌 鸦 座

Wu1ya1zuo4

cosmology 

宇 宙 学

yu3zhou4xue2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

crater 

火 山 口

huo3shan1kou3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Crater (constellation) 

巨 爵 座

Ju4jue2zuo4

Cygnus (constellation), Northern Cross 

天 鹅 座

Tian1e2zuo4

density 

密 度

mi4du4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

detection 

检 波

jian3bo1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Vermillion Bird of the South, Vermillion Phoenix of the South  (one of four major constellation groups dividing the sky at the horizon)

南 方 朱 雀

Nan3 Fang1 Zhu1 Que4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Black Tortoise of the North  (one of four major constellation groups dividing the sky at the horizon - note that wu3 usually refer to the military today, the modern word for tortoise is gui1 龟)

北 方 玄 武

Bei3 Fang1 Xuan2 Wu3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Azure Dragon of the East  (one of four major constellation groups dividing the sky at the horizon - also called Qing1 Long2 青 龙- Qing1青 means blue or green and Cang1 苍 means blue with a green tinge - azure)

东 方 苍 龙

Dong1 Fang1 Cang1 Long2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

White Tiger of the West  (one of four major constellation groups dividing the sky at the horizon)

西 方 白 虎

Xi1 Fang1 Bai2 Hu3

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Azure Dragon of the East  (one of four major constellation groups dividing the sky at the horizon - also called Cang1 Long2 苍 龙 - Qing1青 means blue or green and Cang1 苍 means blue with a green tinge - azure)

东 方 青 龙

Dong1 Fang1 Qing1 Long2

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

to divine by astrology, to cast a horoscope 

星 占

xing1zhan1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

Draco (constellation) 

天 龙 座

Tian1long2zuo4

constellation of the Green Dragon 

苍 龙

cang1long2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

dwarf star 

矮 星

ai3xing1

white dwarf 

白 矮 星

bai2'ai3xing1

Earth, the globe 

地 球

di4qiu2

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyAustin

This is boring. I don't know why we have to watch a lunar eclipse, nothing happens. 

太 没 意 思 了 。 我 不 知 道 我 们 为 什 么 要 看 月 蚀 , 什 么 也 没 有 。

Ta1 mei2 yi4si le. Wo3 bu4 zhi1dao4 wo3men wei4shen2me kan4 yue4shi2, shen2me ye3 mei2 you3.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang

total lunar eclipse 

月 全 食

yue4quan2shi2

total solar eclipse 

日 全 食

ri4quan2shi2

I have a special glass to watch the solar eclipse. 

我 有 一 块 儿 特 殊 的 玻 璃 看 日 蚀 。

Wo3 you3 yi2 kuai4r te4shu1 de bo1li4 kan4 ri4shi2.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang

annular solar eclipse  (An annular eclipse occurs when the moon covers the center of the sun but not its edges.)

日 环 食

ri4huan2shi2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

lunar eclipse 

月 蚀

yue4 shi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

solar eclipse 

日 蚀

ri4 shi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

ecliptic 

黄 道

huang2dao4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicScrib

Heavenly Market Enclosure  (one of three celestial areas surrounding Polaris)

天 市 垣

Tian1 Shi4 Yuan2

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Supreme Palace Enclosure  (one of three celestial areas surrounding Polaris)

太 微 垣

Tai4 Wei1 Yuan2

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Purple Forbidden Enclosure  (one of three celestial areas surrounding Polaris)

紫 微 垣

Zi3 Wei1 Yuan2

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Eris 

厄 里 斯

E4li3si1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Eris 

厄 里 斯

E4li3si1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Europa  (the fourth largest of Jupiter's satellites, one of the four Galilean satellites)

木 卫 二

Mu4wei4er4

Europa  (the fourth largest of Jupiter's satellites, one of the four Galilean satellites)

欧 罗 巴

Ou1luo2ba1

Five Emperors Seat, Five Emperors Constellation  (Chinese constellation composed of 5 stars (all in constellation Leo) - the Yellow emperor is the center star, and is surrounded by the East Green, South Red, White West, and Black North emperors - they rule the heavens from their perch)

五 帝 座

Wu3di4zuo4

Fu An  (Chinese astronomer from the Han Dynasty)

傅 安

Fu4 An1

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

ring galaxy 

星 系

xing1xi4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

normal spiral galaxy 

正 常 旋 涡 星 系

zheng4chang2 xuan2wo1 xing1xi4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Markarian galaxy 

马 卡 林 星 系

Ma3ka3lin2 xing1xi4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

elliptical galaxy 

椭 圆 星 系

tuo3yuan2 xing1xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

Seyfert galaxy 

赛 弗 特 星 系

Sai4fu2te4 xing1xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Andromeda galaxy 

仙 女 座 星 系

Xian1nu~3zuo4 xing1xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

spiral galaxy 

旋 涡 星 系

xuan2wo1 xing1xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

spheroidal galaxy 

椭 球 星 系

tuo3qiu2 xing1xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Milky Way galaxy 

银 河 系

Yin2he2xi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Ganymede  (the largest of Jupiter's satellites, one of the four Galilean satellites)

加 尼 美 得

Jia1ni2mei3de2

Ganymede  (the largest of Jupiter's satellites, one of the four Galilean satellites)

木 卫 三

Mu4wei4san1

gas giant 

气 体 巨 星

qi4ti3 ju4xing1

Gemini (constellation) 

双 子 座

Shuang1zi3zuo4

Geng Shoucang  (Invented the celestial globe between 70 BC and 50 BC - improved later by Zhang Heng (78-139 AD) during the Eastern Han Dynasty)

耿 寿 苍

Geng3 Shou4cang1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

geocentric theory 

地 心 说

di4xin1shuo1

geocentric 

以 地 球 为 中 心 的

yi3di4qiu2wei2zhong1xin1 de

Chinese geocentric theory  (Warring States - earth floating in water with dome of stars, then floating in air with dome, then Zhang Heng (Han dynasty) said earth yolk and sky shell of hen's egg)

浑 天 说

hun2tian1shuo1

red giant (star) 

红 巨 星

hong2ju4xing1

giant star, megastar, super star, outstanding figure 

巨 星

ju4xing1

celestial globe 

天 体 仪

tian1ti3 yi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

gnomon 

圭 表

gui1biao3

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

gravitation 

地 心 吸 力

di4xin1 xi1li4

Zheng HaotianLiu Weihong
CashmeiraAnsel

surface gravity 

表 面 重 力

biao3mian4 zhong4li4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

gravity 

重 力

zhong4li4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

Guo Shoujing  (1231-1314 Chinese astronomer, mathematician and inventor of the Yuan Dynasty)

郭 守 敬

Guo1 Shou3jing4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScrib

Floating in Space Theory  (The ancient meaning of xuan1 was "all around" or "spacious" and ye4 means night - ancient theory that the celestial objects floated without supports or connections - not very popular)

宣 夜

Xuan1 Ye4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Egg Shell Theory, Whole Sky Theory  (Zhang Heng (AD 78- 139) proposed this theory of the heavens -- that the sky was like an egg shell wrapping around the earth like it was the yolk -- some point to other quotes indicating that Zhang Heng may still have seen the earth as flat - see Cullen)

浑 天

Hun2 Tian1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Canopy Heaven Theory  (ancient Chinese theory that the earth was flat and covered by a dome or bowl shaped cover on which the celestial objects moved)

盖 天

Gai4 Tian1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

heliacal, solar, heliac 

太 阳 的

tai4yang2 de

heliocentric 

以 太 阳 为 中 心 的

yi3tai4yang2wei2zhong1xin1 de

Hercules (constellation) 

武 仙 座

Wu3xian1zuo4

black hole 

黑 洞

hei1dong4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

horizon  (see 地 平 线 di4ping2xian4 for common usage)

天 际

tian1ji4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Hu Lan  (Chinese astronomer from Warring States Period)

斛 兰

Hu2 Lan2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Hydra, Snake (constellation) 

长 蛇 座

Chang2she2zuo4

Hydrus (constellation) 

水 蛇 座

Shui3she2zuo4

interstellar, interplanetary 

星 际

xing1ji4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Jia Kui  (Chinese astronomer from the Han Dynasty)

贾 逵

Jia3 Kui3

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Jiang Ji  (An astronomer of the Later Qin kingdom)

姜 岌

Jiang1 Ji2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Jupiter 

木 星

Mu4xing1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

Li Chunfeng  (An astronomer of the Tang Dynasty)

李 淳 风

Li3 Chun2feng1

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Libra (constellation) 

天 秤 座

Tian1cheng4zuo4

light year 

光 年

guang1nian2

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Liu Chuo  (An astronomer of the Sui Dynasty)

刘 绰

Liu2 Chuo4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Lo  (closest of Jupiter's satellites, it has active volcanoes, one of the four Galilean satellites)

艾 奥

Ai4ao4

Lo  (closest of Jupiter's satellites, it has active volcanoes, one of the four Galilean satellites)

木 卫 一

Mu4wei4yi1

lunar 

月 的

yue4 de

Lupus (constellation) 

豺 狼 座

Chai2lang2zuo4

Lyra (constellation)  (on star maps it is pictured as a vulture or an eagle carrying a lyre - an ancient stringed musical instrument)

天 琴 座

Tian1qin2zuo4

Ma Jun  (Inventor of the south facing chariot -- a cart that used gears rather than magnetism to have a figure always point south no matter how the cart turned -- had to be set at the beginning and gears reverse compensated for movement)

马 钧

Ma3 Jun1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicScribFrank

Large Magellanic Cloud 

大 麦 哲 伦 云

Da4 Mai4zhe2lun2 Yun2

Small Magellanic Cloud 

小 麦 哲 伦 云

Xiao3 Mai4zhe2lun2 Yun2

Magellanic Cloud 

麦 哲 伦 云

Mai4zhe2lun2 Yun2

absolute magnitude 

绝 对 星 等

jue2dui4 xing1deng3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

28 Lunar Mansions, 28 Chinese constellations  (the sky is divided into 4 segments, each segment has 7 constellations, giving 28 constellations. They are based on the progress of the Moon as it crosses the sky during the month - they track the moon giving the date)

二 十 八 宿

Er4shi2ba1 Xiu4

star map, star chart 

星 图

xing1tu2

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Mars 

火 星

Huo3xing1

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidSarahChris

mass (physics) 

质 量

zhi4liang4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Mercury 

水 星

Shui3xing1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

meteor 

陨 石

yun3shi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

meteor, falling star, shooting star 

流 星

liu2xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

meteor shower 

流 星 雨

liu2xing1yu3

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

meteor 

流 星

liu2xing1

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

meteor swarm 

流 星 群

liu2xing1qun2

meteorite 

陨 星

yun3xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

meteorite 

陨 星

yun3xing1

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

meteoroid 

流 星 体

liu2xing1ti3

meteorologist 

气 象 学 家

qi4xiang4xue2jia1

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

Metonic cycle  (Chinese term for the Metonic cycle of 7 leap months in 19 years - the Chinese term also means "orderly ways" in a non-astronomy context)

章 法

Zhang1fa3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

midnight sun 

夜 半 太 阳

ye4ban4 tai4yang2

Milky Way 

银 河

Yin2he2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Milky Way (see Yin2he2) 

星 汉

Xing1han4

lunar module 

月 球 模 块

yue4qiu2 mo2kuai4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

module 

模 块

mo2kuai4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

anomalistic month  (time between 2 perigees)

近 点 月

Jin4dian3 yue4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

nodal month. draconic month  (time between 2 ascending or descending nodes)

交 点 月

Jiao1dian3 yue4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

moon 

月 球

yue4qiu2

moons of Saturn 

土 星 的 卫 星

Tu3xing1 de wei4xing1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

celestial motion  (apparent motion of celestial bodies)

视 运 动

shi4yun4dong4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Mystical Laws  (Treatise written by Zhang Heng (78-139 AD) in which he proposed the Hun2 Tian1 theory of the universt -- like and egg shell surrounding the earth)

灵 宪

Ling2 Xian4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
LindsayScribFrank

Crab nebula  (1054 AD Chinese astronomers and the Anasazi tribe of Arizona observed what was probably a supernova which then became the crab nebula)

蟹 状 星 云

xie4zhuang4 xing1yun2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

nebula 

星 云

xing1yun2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

diffuse nebula 

弥 漫 星 云

mi2man4 xing1yun2

gaseous nebula 

气 体 星 云

qi4ti3 xing1yun2

Lagoon Nebula 

礁 湖 星 云

Jiao1hu2 xing1yun2

planetary nebula 

行 星 状 星 云

xing2xing1zhuang4 xing1yun2

Omega Nebula, Horseshoe Nebula, Swan Nebula, Checkmark Nebula, Lobster Nebula  (in the constellation Sagittarius - it got its various names from sketches made using different telescopes - it really does look like a lobster in one)

马 蹄 星 云

Ma3ti2 xing1yun2

nebular hypothesis 

星 云 假 说

xing1yun2 jia3shuo1

Neptune 

海 王 星

Hai3wang2xing1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

observatory 

天 文 台

tian1wen2tai2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

meteorological observatory 

气 象 台

qi4xiang4tai2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

observatory 

观 象 台

guan1xiang4tai2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

orbit 

轨 道

gui3dao4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Orion, The Hunter (constellation, loan word from English) 

奥 利 安

Ao4li4'an1

Orion, The Hunter (constellation) 

猎 户 座

Lie4hu4zuo4

parsec (3.26 light years) 

秒 差 距

miao3cha1ju4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Pegasus (constellation) 

飞 马 座

Fei1ma3zuo4

perihelion 

近 日 点

jin4ri4dian3

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

rotational period 

自 转 周 期

zi4zhuan4 zhou1qi1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Pisces (constellation) 

双 鱼 座

Shuang1yu2zuo4

Jovian planet 

类 木 行 星

Lei4mu4 xing2xing1

terrestrial planet 

类 地 行 星

lei4di4 xing2xing1

inferior planet 

内 行 星

nei4xing2xing1

superior planet 

外 行 星

wai4xing2xing1

dwarf planet 

矮 行 星

ai3xing2xing1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

planetesimal hypothesis 

星 子 假 说

xing1zi3 jiao3shuo1

planetesimal 

小 行 星 体

xiao3xing2xing1ti3

silver plate, plane of the universe 

银 盘

yin2pan2

Travis

Pleiades  (located in the constellation of Taurus)

昴 宿 星

Mao3 Su4xing1

Pleiades, Mao (one of the lunar mansions)  (located in the constellation of Taurus)

Mao3

Pluto 

冥 王 星

Ming2wang2xing1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

North Celestial Pole  (That point that defines the axis of the rotation of earth - Polaris is near that point at the moment)

北 天 极

Bei3tian1ji2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Polaris, the North Star 

北 极 星

Bei3ji2xing1

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Pollux, Beta Geminorum  (in Gemini, it is considered the twin of Castor in mythology. Pollux is not as bright as Castor.)

北 河 三

Bei3he2san1

precession  (The movement of the axis of the earth around a circle, like a wobbling top. Today's measure is 1degree2 each 71.6 years. Measured by Yu Xi as 1 degree in 50 years (around 340 AD) and Zu Chongzhi as 1 degree in 45 years 11 months around 443 AD.)

岁 差

sui4 cha1

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

They pretended they were on Mars. 

他 们 假 装 了 在 火 星 上 。

Ta1men jia3zhuang1 zai4 Huo3xing1 shang le.

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

Proxima, Proxima Centauri  (closest star to the sun,4.3 light years away)

比 邻 星

Bi3lin2xing1

Ptolemaic system  (geocentric Ptolemaic system)

托 勒 玫 体 系

Tuo1le4mei2 ti3xi4

Ptolemy (c. 90 - 168 AD) 

托 勒 玫

Tuo1le4mi4

Ptolemy (c. 90 - 168 AD)  (A mathematician, astronomer, geographer, astrologer who wrote the Almagest, a treatise on astronomy. His geocentric model held sway until Copernicus and Galileo.)

托 勒 密

Tuo1le4mi4

pulsating radio source 

脉 冲 射 电 源

mai4chong1she4 dian4yuan2

Qian Lezhi  (Imperial Astronomer in the early Liu-Song period)

钱 乐 之

Qian2 Le4zhi1

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

quasar, quasi stellar object, ASO 

类 星 体

lei4xing1ti3

radiation 

辐 射

fu2she4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

x-ray 

X-射 线

x-she4xian4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Regulus  (Yuan1 Yuan2 is the personal name of the yellow emperor, Huangdi, the father of the Chinese in ancient mythology. It is in the Five Emperors Block (Chinese constellation) and Leo (Western constellation))

轩 辕 十 四

Xuan1 Yuan2 Shi2si4

retrograde, backwards 

向 后 的

xiang4hou4 de

Rigel, Beta Orionis  (the seventh star in the Three Star constellation of Chinese astronomy)

参 宿 七

Shen1xiu4qi1

a rocket 

一 枚 火 箭

yi4 mei2 huo3jian4

Liu WeihongGu Chunlei
NicScribFrank

rotation; rotational 

自 转

zi4zhuan4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Sagittarius (constellation) 

射 手 座

She4shou3zuo4

communication satellite 

通 信 卫 星

tong1xin4 wei4xing1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

satellite 

卫 星

wei4xing1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

geosynchronous satellite 

地 球 同 步 人 造 卫 星

di4qiu2 tong2bu4 ren2zao4 wei4xing1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

artificial satellite, man-made satellite, satellite vehicle 

人 造 卫 星

ren2zao4 wei4xing1

Galilean satellite, Galilean (one of the four satellites of Jupiter that were discovered by Galileo) 

伽 利 略 卫 星

Jia1li4lue4

man-made satellite 

人 造 卫 星

ren2zao4 wei4xing1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

Telstar satellite  (First communications satellite created by Bell Labs of AT&T and launched in 1962 by American, British and French Telephone and telegraph companies using NASA rockets)

电 星 通 信 卫 星

Dian4xing1 tong1xin4 wei4xing1

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

Saturn 

土 星

Tu3xing1

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

flying saucer 

飞 碟

fei1die2

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Scorpius, Scorpio (constellation) 

天 蝎 座

Tian1xie1zuo4

method to divide sky into 24 segments based on equal number of days to divide seasons  (This method was based on the average lunar month and assumed that there would be uniform movement in the heavens - it was replaced by ding4qi4)

平 气

ping2qi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

method to divide sky into 24 segments based on equal size of arc (15 degrees)  (This method was based on the arc of the horizon and was a much more accurate predictor of the seasons, it wasn't used in a calendar until the Qing Dynasty because it creates time periods of unequal days)

定 气

ding4qi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

seasonal segment  (The sky is divided into 24 segments that tell the star positions based on the seasons in Chinese astronomy and calendar making)

节 气

jie2qi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

seismograph 

地 震 仪

di4zhen4 yi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

seismometer  (modern word)

地 震 检 波 器

di4zhen4 jian3bo1 qi4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

seismometer 

候 风 地 动 仪

hou4feng1 di4dong4 yi2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Shen Kuo  (1031-1095 Chinese astronomer of the Song Dynasty)

沈 括

Shen3 Kuo4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
LindsayScribFrank

Silk Book  (Before the invention of paper, books were most often written on bamboo, but also on silk.)

帛 书

Bo2shu1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

singularity 

奇 点

qi2dian3

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Sirius, Dog Star, Canicula, Sothis  (located in Canis Major - it's the brightest star in the sky because it is one of the closest and because it is a binary star system. In ancient Chinese astrology, it was an omen of invasion, an evil star.)

天 狼 星

Tian2lang2xing1

winter solstice 

冬 至

dong1zhi4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

summer solstice 

夏 至

xia4zhi4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

solstice  (zhi4 is commonly used as an adjective meaning extreem, as a verb meaning to arrive and as prep. to, until - the use as solstice depends on context, if the context is not clear use zhi4dian3 至点 or zhi4ri4 至日.)

zhi4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

Alpha Crucis  (the brightest star in the Southern Cross)

南 十 字 星 座 α 星

Nan2shi2zi4zuo4 alpha xing1

Southern Cross, Crux, Crux Australis 

南 十 字 座

Nan2shi2zi4zuo4

space travel 

太 空 旅 行

tai4kong1 lu~3xing2

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

outer space 

外 层 空 间

wai4ceng2 kong1jian1

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

space probe 

空 间 探 索

kong1jian1 tan4suo3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

space (as in space travel)  (used to refer to outer space, space probe, space station)

空 间

kong1jian1

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

space station 

空 间 站

kong1jian1zhan4

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

space suit 

航 天 服

hang2tian1fu

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

space age 

太 空 时 代

tai4kong1 shi2dai4

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

spaceman 

宇 宙 人

yu3zhou4ren2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

Spring and Autumn Annals  (Written by Confucius - includes history of early dynasties and astronomical observations)

春 秋

Chun1qiu1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

square table  (Invented by Guo Shoujing during the Yuan Dynasty (1279-1368) to measure the azimuth of celestial bodies)

正 方 寨

zheng4fang1 zhai4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

supernova  (an exploding star that becomes very visible)

超 新 星

chao1xin1xing1

multiple star  (three or more stars associated by gravity)

聚 星

ju4xing1

variable star  (varies in brightness)

变 星

bian4xing1

evening star 

晚 星

wan3xing1

red dwarf (star) 

红 矮 星

hong2ai3xing1

big star, famous (entertainment) star 

巨 星

ju4xing1

companion star 

伴 星

ban4xing1

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

neutron star  (collapsed star composed of neutrons)

中 子 星

zhong1zi3xing1

morning star 

晨 星

chen2xing1

nova, new star, temporary star  (star that ejects some of its material in the form of a cloud)

新 星

xin1xing1

asterism, cluster of stars 

星 群

xing1qun2

pulsar  (spinning star that emits radio waves)

脉 冲 星

mai4chong1xing1

flare star  (a variable red dwarf)

耀 星

yao4xing1

supergiant 

超 巨 型 的 星

chao1ju4xing2 de xing1

binary star, double star 

双 子 星

shuang1zi3xing1

fixed star  (Ptolemaic theory of planetary motion had fixed stars to account for observations)

恒 星

heng2xing1

circumpolar star 

拱 极 星

gong3ji2xing1

star catalog, star catalogue 

星 表

xing1biao3

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

star cluster 

星 团

xing1tuan2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

star group 

星 群

xing1qun2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

starless 

没 有 星 的

mei2you3xing1 de

starless 

没 有 星 光 的

mei2you3xing1guang1 de

starlike, starry 

星 形 的

xing1xing2 de

sun god, Apollo, Sol, Titan 

太 阳 神

tai4yang2shen2

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

sundial, sun's shadow 

日 晷

ri4gui3

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

sunspot 

太 阳 黑 子

tai4yang2hei1zi3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

syzygy theorem 

合 系 定 理

he2xi4 ding4li3

Taurus, the Bull (constellation) 

金 牛 座

Jin1niu2zuo4

space technology 

空 间 技 术

kong1jian1 ji4shu4

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

equatorial telescope 

赤 道 仪

chi4dao4 yi2

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

altazimuth telescope 

地 平 经 纬 望 远 镜

di4ping2 jing1wei3 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

reflecting telescope 

反 射 望 远 镜

fan3shi4 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

refractor telescope 

折 射 镜 望 远 镜

zhe2she4jing4 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

solar telescope 

太 阳 望 远 镜

tai4yang2 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

radio telescope 

无 线 电 望 远 镜

wu2xian4dian4 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

radio telescope 

射 电 望 远 镜

she4dian4 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

astronomical telescope 

天 文 望 远 镜

tian1wen2 wang4yuan3jing4

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

telescope 

望 远 镜

wang4yuan3jing4

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

zenith telescope 

天 顶 仪

tian1ding3 yi2

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

refracting telescope 

折 光 望 远 镜

zhe2guang1 wang4yuan3jing4

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

average surface temperature 

表 面 平 均 温 度

biao3mian4 ping2jun1 wen1du4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Titan  (Saturn's sixth moon or satellite - it's the largest and has a hazy nitrogen atmosphere )

土 卫 六

Tu3wei4liu4

Titan  (Saturn's sixth moon or satellite - it's the largest and has a hazy nitrogen atmosphere )

泰 坦 星

Tai4tan3xing1

Tucana (constellation) 

杜 鹃 座

Du4juan1zuo4

unit 

单 位

dan1wei4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

astronomical unit (AU) 

天 文 单 位

tian1wen2 dan1wei4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Uranus 

天 王 星

Tian1wang2xing1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

Ursa Major, Great Bear (constellation) 

大 熊 座

Da4xiong1zuo4

Ursa Minor, Little Bear, Little Dipper (constellation) 

小 熊 座

Xiao3xiong1zuo4

Vega  (brightest star in Lyra, a small constellation near Draco and Hercules.)

织 女 星

Zhi1nu~3xing1

escape velocity 

逃 逸 速 度

tao2yi4 su4du4

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Venus 

天 金 星

Tian1jin1xing1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

Ferdinand Verbiest  (1623-1688 Jesuit astronomer from Belgium who designed astronomical instruments, worked on mathematics, and held positions in Emperor Kangxi's court.)

南 怀 仁

Nan2 Huai2ren2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Vesta  (asteroid discovered in 1807 by H. W. Olbers - it's the brightest asteroid)

灶 神 星

Zao4shen2xing1

waning moon, last quarter moon 

下 弦

xia4xian2

waxing crescent moon 

眉 月

mei2yue4

waxing moon, first quarter moon 

上 弦

shang4xian2

worm hole 

虫 洞

chong2dong4

Great Year One; beginning of time  (The theoretical beginning of time when the universe coalesced out of nothing.)

上 元

Shang4 Yuan2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

the sidereal year 

恒 星 年

heng2xing1nian2

CeCelia

leap year (an extra month - run4 - is added to the lunar calendar to adjust, so 13 months instead of 12) 

闰 年

run4nian2

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

Yi Xing (683-727)  (Chinese monk who was an astronomer and mathematician - 683-727 - described proper stellar motion)

一 行

Yi1 Xing2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

Yu Kuang  (Astronomer of the Liang Dynasty)

虞 邝

Yu2 Kuang4

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

Yu Xi  (Astronomer of the Eastern Jin Dynasty)

虞 喜

Yu2 Xi3

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

Zhang Heng  (78 - 139 Mathematician who invented the seismometer to measure earthquakes, 132 AD)

张 衡

Zhang1 Heng2

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan

Zhao Fei  (Astronomer of the Northern Liang kingdom)

赵 非

Zhao4 Fei1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Zu Chongzhi (429-500)  (Chinese astronomer and mathematician - 429-500 - measured earth's precession)

祖 冲 之

Zu3 Chong1zhi1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
LindsayScribFrank

Zu Geng  (450-520 - Found the method to determine the diameter of a sphere when the volume is known, son of Zu Chongzhi)

祖 靠

Zu3 Geng4

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicScribFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012