A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


耿 寿 苍

Geng3 Shou4cang1

Geng Shoucang

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

李 淳 风

Li3 Chun2feng1

Li Chunfeng

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

刘 绰

Liu2 Chuo4

Liu Chuo

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

钱 乐 之

Qian2 Le4zhi1

Qian Lezhi

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

虞 邝

Yu2 Kuang4

Yu Kuang

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

虞 喜

Yu2 Xi3

Yu Xi

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

章 法

Zhang1fa3

Metonic cycle

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

赵 非

Zhao4 Fei1

Zhao Fei

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

艾 奥

Ai4ao4

Lo

白 矮 星

bai2'ai3xing1

white dwarf

矮 星

ai3xing1

dwarf star

矮 行 星

ai3xing2xing1

dwarf planet

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

奥 利 安

Ao4li4'an1

Orion, The Hunter (constellation, loan word from English)

白 羊 座

Bai2yang2zuo4

Aries (constellation)

半 人 马 座

Ban4ren2ma3zuo4

Centaurus, Centaur, The Centaur

半 人 马 座 阿 尔 法 星

Ban4ren2ma3zuo4 A1'er3fa3 xing1

Alpha Centauri, Rigil Kent, Rigil

宝 瓶 座

Bao3ping2zuo4

Aquarius (constellation)

北 斗 星

Bei3dou3xing1

Big Dipper, the Plow (constellation)

北 河 三

Bei3he2san1

Pollux, Beta Geminorum

北 河 二

Bei3he2er4

Castor, Alpha Geminorum

北 极 星

Bei3ji2xing1

Polaris, the North Star

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

北 天 极

Bei3tian1ji2

North Celestial Pole

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

比 邻 星

Bi3lin2xing1

Proxima, Proxima Centauri

帛 书

Bo2shu1

Silk Book

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

苍 龙

cang1long2

constellation of the Green Dragon

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

豺 狼 座

Chai2lang2zuo4

Lupus (constellation)

长 蛇 座

Chang2she2zuo4

Hydra, Snake (constellation)

秤 漏

cheng4lou4

steelyard clepsydra

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScrib

晨 星

chen2xing1

morning star

虫 洞

chong2dong4

worm hole

春 秋

Chun1qiu1

Spring and Autumn Annals

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

大 爆 炸

da4bao4zha4

Big Bang

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

大 角 星

Da4jiao3xing1

Arcturus

单 位

dan1wei4

unit

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

天 文 单 位

tian1wen2 dan1wei4

astronomical unit (AU)

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

火 星 大 气

Huo3xing1 da4qi4

Mars' atmosphere, atmosphere of Mars

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

大 犬 座

Da4quan3zuo4

Canis Major, Great Dog (constellation)

木 星

Mu4xing1

Jupiter

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

大 熊 座

Da4xiong1zuo4

Ursa Major, Great Bear (constellation)

脉 冲 射 电 源

mai4chong1she4 dian4yuan2

pulsating radio source

第 谷

Di4gu3

Tycho Brahe

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

地 球

di4qiu2

Earth, the globe

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyAustin

地 心 说

di4xin1shuo1

geocentric theory

地 震 仪

di4zhen4 yi2

seismograph

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

地 震 检 波 器

di4zhen4 jian3bo1 qi4

seismometer

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

杜 鹃 座

Du4juan1zuo4

Tucana (constellation)

阿 波 罗

E1bo1luo2

Apollo

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

厄 里 斯

E4li3si1

Eris

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

厄 里 斯

E4li3si1

Eris

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

傅 安

Fu4 An1

Fu An

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

西 方 白 虎

Xi1 Fang1 Bai2 Hu3

White Tiger of the West

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

南 方 朱 雀

Nan3 Fang1 Zhu1 Que4

Vermillion Bird of the South, Vermillion Phoenix of the South

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

北 方 玄 武

Bei3 Fang1 Xuan2 Wu3

Black Tortoise of the North

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

东 方 青 龙

Dong1 Fang1 Qing1 Long2

Azure Dragon of the East

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

东 方 苍 龙

Dong1 Fang1 Cang1 Long2

Azure Dragon of the East

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

飞 碟

fei1die2

flying saucer

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

飞 马 座

Fei1ma3zuo4

Pegasus (constellation)

光 谱 分 类

guang1pu3 fen1lei4

spectral class

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScrib

辐 射

fu2she4

radiation

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

哥 白 尼

Ge1bai2ni2

Nicolaus Copernicus (1473 - 1547, Polish astronomer)

哥 白 尼 学 说

Ge1bai2ni2 xue2shuo1

Copernican theory

拱 极 星

gong3ji2xing1

circumpolar star

光 年

guang1nian2

light year

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

圭 表

gui1biao3

gnomon

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

轨 道

gui3dao4

orbit

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

郭 守 敬

Guo1 Shou3jing4

Guo Shoujing

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScrib

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Ceres

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Ceres

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

谷 神 星

Gu3shen2xing1

Ceres

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

海 王 星

Hai3wang2xing1

Neptune

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

航 天 服

hang2tian1fu

space suit

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

黑 洞

hei1dong4

black hole

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

恒 星 年

heng2xing1nian2

the sidereal year

CeCelia

合 系 定 理

he2xi4 ding4li3

syzygy theorem

候 风 地 动 仪

hou4feng1 di4dong4 yi2

seismometer

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

斛 兰

Hu2 Lan2

Hu Lan

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

土 星 在 赤 道 上 有 陨 星 环 。

Tu3xing1 zai4 chi4dao4shang you3 yun3xing1 huan2.

Saturn has rings of meteorites around its equator.

( around = 在 圆 圈 里 )

Shao DanniLiu Yu RongJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DavidAbbie

黄 道

huang2dao4

ecliptic

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicScrib

彗 发

hui4fa1

coma (luminous cloud surrounding nucleus of a comet)

彗 星

hui4xing1

comet

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

浑 天 说

hun2tian1shuo1

Chinese geocentric theory

水 运 浑 天 仪

shui3yun4 hun2tian1yi2

water powered armillary

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

浑 天 仪

hun2tian1yi2

armillary sphere

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

一 枚 火 箭

yi4 mei2 huo3jian4

a rocket

Liu WeihongGu Chunlei
NicScribFrank

火 流 星

huo3liu2xing1

bolide, fireball

火 山 口

huo3shan1kou3

crater

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

火 星

Huo3xing1

Mars

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidSarahChris

贾 逵

Jia3 Kui3

Jia Kui

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

检 波

jian3bo1

detection

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

姜 岌

Jiang1 Ji2

Jiang Ji

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

加 尼 美 得

Jia1ni2mei3de2

Ganymede

简 仪

jian3yi2

simplified armillary, abridged armillary

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

他 们 假 装 了 在 火 星 上 。

Ta1men jia3zhuang1 zai4 Huo3xing1 shang le.

They pretended they were on Mars.

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

金 牛 座

Jin1niu2zuo4

Taurus, the Bull (constellation)

近 日 点

jin4ri4dian3

perihelion

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

空 间 技 术

kong1jian1 ji4shu4

space technology

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

巨 爵 座

Ju4jue2zuo4

Crater (constellation)

巨 蟹 座

Ju4xie4zuo4

Cancer (constellation)

巨 星

ju4xing1

giant star, megastar, super star, outstanding figure

红 巨 星

hong2ju4xing1

red giant (star)

巨 星

ju4xing1

big star, famous (entertainment) star

卡 里 斯 托

Ka3li3si1tuo1

Callisto

外 层 空 间

wai4ceng2 kong1jian1

outer space

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

空 间 探 索

kong1jian1 tan4suo3

space probe

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

空 间

kong1jian1

space (as in space travel)

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

空 间 站

kong1jian1zhan4

space station

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

类 星 体

lei4xing1ti3

quasar, quasi stellar object, ASO

大 衍 历

Da4 Yan3 Li4

Da Yan calendar

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

大 明 历

Da4 Ming2 Li4

Da Ming Calendar

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

黄 帝 历

Huang2di4 Li4

Huangdi Calendar

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

猎 户 座

Lie4hu4zuo4

Orion, The Hunter (constellation)

灵 宪

Ling2 Xian4

Mystical Laws

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
LindsayScribFrank

流 星

liu2xing1

meteor, falling star, shooting star

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

流 星

liu2xing1

meteor

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

流 星 群

liu2xing1qun2

meteor swarm

流 星 体

liu2xing1ti3

meteoroid

流 星 雨

liu2xing1yu3

meteor shower

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

漏 刻

lou4ke4

clepsydra

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

太 空 旅 行

tai4kong1 lu~3xing2

space travel

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

马 钧

Ma3 Jun1

Ma Jun

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicScribFrank

小 麦 哲 伦 云

Xiao3 Mai4zhe2lun2 Yun2

Small Magellanic Cloud

大 麦 哲 伦 云

Da4 Mai4zhe2lun2 Yun2

Large Magellanic Cloud

麦 哲 伦 云

Mai4zhe2lun2 Yun2

Magellanic Cloud

Mao3

Pleiades, Mao (one of the lunar mansions)

昴 宿 星

Mao3 Su4xing1

Pleiades

没 有 星 的

mei2you3xing1 de

starless

没 有 星 光 的

mei2you3xing1guang1 de

starless

眉 月

mei2yue4

waxing crescent moon

秒 差 距

miao3cha1ju4

parsec (3.26 light years)

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

密 度

mi4du4

density

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

冥 王 星

Ming2wang2xing1

Pluto

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

摩 羯 座

Mo2jie2zuo4

Capricornus, Capricorn (constellation)

月 球 模 块

yue4qiu2 mo2kuai4

lunar module

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

模 块

mo2kuai4

module

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

牧 夫 座

Mu4fu1zuo4

Bootes (constellation)

木 卫 二

Mu4wei4er4

Europa

木 卫 三

Mu4wei4san1

Ganymede

木 卫 四

Mu4wei4si4

Callisto

木 卫 一

Mu4wei4yi1

Lo

南 怀 仁

Nan2 Huai2ren2

Ferdinand Verbiest

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

南 十 字 星 座 α 星

Nan2shi2zi4zuo4 alpha xing1

Alpha Crucis

南 十 字 座

Nan2shi2zi4zuo4

Southern Cross, Crux, Crux Australis

欧 罗 巴

Ou1luo2ba1

Europa

节 气

jie2qi4

seasonal segment

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

平 气

ping2qi4

method to divide sky into 24 segments based on equal number of days to divide seasons

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

定 气

ding4qi4

method to divide sky into 24 segments based on equal size of arc (15 degrees)

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

奇 点

qi2dian3

singularity

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

气 体 巨 星

qi4ti3 ju4xing1

gas giant

气 象 台

qi4xiang4tai2

meteorological observatory

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

气 象 学 家

qi4xiang4xue2jia1

meteorologist

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

观 象 台

guan1xiang4tai2

observatory

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

日 蚀

ri4 shi2

solar eclipse

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

日 晷

ri4gui3

sundial, sun's shadow

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

日 环 食

ri4huan2shi2

annular solar eclipse

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

日 全 食

ri4quan2shi2

total solar eclipse

我 有 一 块 儿 特 殊 的 玻 璃 看 日 蚀 。

Wo3 you3 yi2 kuai4r te4shu1 de bo1li4 kan4 ri4shi2.

I have a special glass to watch the solar eclipse.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang

闰 年

run4nian2

leap year (an extra month - run4 - is added to the lunar calendar to adjust, so 13 months instead of 12)

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

上 弦

shang4xian2

waxing moon, first quarter moon

沈 括

Shen3 Kuo4

Shen Kuo

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
LindsayScribFrank

参 宿 七

Shen1xiu4qi1

Rigel, Beta Orionis

参 宿 四

Shen1xiu4si4

Betelgeuse, Alpha Orionis

射 手 座

She4shou3zuo4

Sagittarius (constellation)

X-射 线

x-she4xian4

x-ray

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

视 运 动

shi4yun4dong4

celestial motion

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

双 鱼 座

Shuang1yu2zuo4

Pisces (constellation)

双 子 座

Shuang1zi3zuo4

Gemini (constellation)

水 瓶 座

Shui3ping2zuo4

Aquarius (constellation)

水 蛇 座

Shui3she2zuo4

Hydrus (constellation)

水 星

Shui3xing1

Mercury

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

逃 逸 速 度

tao2yi4 su4du4

escape velocity

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

岁 差

sui4 cha1

precession

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

太 空 时 代

tai4kong1 shi2dai4

space age

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

太 空 人

tai4kong1ren2

astronaut, cosmonaut, spaceman

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

泰 坦 星

Tai4tan3xing1

Titan

太 阳 的

tai4yang2 de

heliacal, solar, heliac

太 阳 黑 子

tai4yang2hei1zi3

sunspot

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

太 阳 神

tai4yang2shen2

sun god, Apollo, Sol, Titan

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

汤 若 望

Tang1 Ruo4wang4

Johann Adam Schall von Bell

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicFrank

浑 天

Hun2 Tian1

Egg Shell Theory, Whole Sky Theory

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

盖 天

Gai4 Tian1

Canopy Heaven Theory

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

天 秤 座

Tian1cheng4zuo4

Libra (constellation)

天 鹅 座

Tian1e2zuo4

Cygnus (constellation), Northern Cross

天 际

tian1ji4

horizon

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

天 金 星

Tian1jin1xing1

Venus

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

天 狼 星

Tian2lang2xing1

Sirius, Dog Star, Canicula, Sothis

天 龙 座

Tian1long2zuo4

Draco (constellation)

天 琴 座

Tian1qin2zuo4

Lyra (constellation)

天 体 仪

tian1ti3 yi2

celestial globe

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

天 体 物 理

tian1ti3wu4li3

astrophysics

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

天 王 星

Tian1wang2xing1

Uranus

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
TerryKenAbbie

天 文

tian1wen2

astronomy

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

天 文 观 测 舱

tian1wen2 guan1ce4cang1

astral dome, astrodome

天 文 台

tian1wen2tai2

observatory

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

天 文 学 大 成

Tian1wen2xue2 Da4cheng2

Almagest

天 蝎 座

Tian1xie1zuo4

Scorpius, Scorpio (constellation)

托 勒 玫 体 系

Tuo1le4mei2 ti3xi4

Ptolemaic system

托 勒 密

Tuo1le4mi4

Ptolemy (c. 90 - 168 AD)

托 勒 玫

Tuo1le4mi4

Ptolemy (c. 90 - 168 AD)

土 卫 六

Tu3wei4liu4

Titan

土 星

Tu3xing1

Saturn

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

外 星 人

wai4xing1ren2

alien

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

望 远 镜

wang4yuan3jing4

telescope

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

折 光 望 远 镜

zhe2guang1 wang4yuan3jing4

refracting telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

射 电 望 远 镜

she4dian4 wang4yuan3jing4

radio telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

无 线 电 望 远 镜

wu2xian4dian4 wang4yuan3jing4

radio telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

天 顶 仪

tian1ding3 yi2

zenith telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

太 阳 望 远 镜

tai4yang2 wang4yuan3jing4

solar telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

折 射 镜 望 远 镜

zhe2she4jing4 wang4yuan3jing4

refractor telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

反 射 望 远 镜

fan3shi4 wang4yuan3jing4

reflecting telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

地 平 经 纬 望 远 镜

di4ping2 jing1wei3 wang4yuan3jing4

altazimuth telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

赤 道 仪

chi4dao4 yi2

equatorial telescope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

天 文 望 远 镜

tian1wen2 wang4yuan3jing4

astronomical telescope

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

晚 星

wan3xing1

evening star

卫 星

wei4xing1

satellite

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

土 星 的 卫 星

Tu3xing1 de wei4xing1

moons of Saturn

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

通 信 卫 星

tong1xin4 wei4xing1

communication satellite

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

地 球 同 步 人 造 卫 星

di4qiu2 tong2bu4 ren2zao4 wei4xing1

geosynchronous satellite

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

人 造 卫 星

ren2zao4 wei4xing1

man-made satellite

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

伽 利 略 卫 星

Jia1li4lue4

Galilean satellite, Galilean (one of the four satellites of Jupiter that were discovered by Galileo)

人 造 卫 星

ren2zao4 wei4xing1

artificial satellite, man-made satellite, satellite vehicle

电 星 通 信 卫 星

Dian4xing1 tong1xin4 wei4xing1

Telstar satellite

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

表 面 平 均 温 度

biao3mian4 ping2jun1 wen1du4

average surface temperature

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

五 帝 座

Wu3di4zuo4

Five Emperors Seat, Five Emperors Constellation

武 仙 座

Wu3xian1zuo4

Hercules (constellation)

乌 鸦 座

Wu1ya1zuo4

Corvus, Crow (constellation)

向 后 的

xiang4hou4 de

retrograde, backwards

仙 后 座

Xian1hou4zuo4

Cassiopeia

仙 女 星 系

Xian1nu~3xing1zuo4

Andromeda galaxy

仙 女 座

Xian1nu~3zuo4

Andromeda (constellation)

小 犬 座

Xiao3quan3zuo4

Canis Minor, Little Dog (constellation)

小 行 星

xiao3xing1xing1

asteroid

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

小 熊 座

Xiao3xiong1zuo4

Ursa Minor, Little Bear, Little Dipper (constellation)

下 弦

xia4xian2

waning moon, last quarter moon

地 心 吸 力

di4xin1 xi1li4

gravitation

Zheng HaotianLiu Weihong
CashmeiraAnsel

变 星

bian4xing1

variable star

新 星

xin1xing1

nova, new star, temporary star

星 形 的

xing1xing2 de

starlike, starry

脉 冲 星

mai4chong1xing1

pulsar

耀 星

yao4xing1

flare star

超 巨 型 的 星

chao1ju4xing2 de xing1

supergiant

双 子 星

shuang1zi3xing1

binary star, double star

恒 星

heng2xing1

fixed star

超 新 星

chao1xin1xing1

supernova

中 子 星

zhong1zi3xing1

neutron star

聚 星

ju4xing1

multiple star

红 矮 星

hong2ai3xing1

red dwarf (star)

伴 星

ban4xing1

companion star

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

星 表

xing1biao3

star catalog, star catalogue

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

绝 对 星 等

jue2dui4 xing1deng3

absolute magnitude

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

星 汉

Xing1han4

Milky Way (see Yin2he2)

星 际

xing1ji4

interstellar, interplanetary

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

星 球

xing1qiu2

celestial body, heavenly body

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

星 群

xing1qun2

star group

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

星 群

xing1qun2

asterism, cluster of stars

星 图

xing1tu2

star map, star chart

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

星 团

xing1tuan2

star cluster

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

仙 女 座 星 系

Xian1nu~3zuo4 xing1xi4

Andromeda galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

马 卡 林 星 系

Ma3ka3lin2 xing1xi4

Markarian galaxy

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

旋 涡 星 系

xuan2wo1 xing1xi4

spiral galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

椭 球 星 系

tuo3qiu2 xing1xi4

spheroidal galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

赛 弗 特 星 系

Sai4fu2te4 xing1xi4

Seyfert galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

椭 圆 星 系

tuo3yuan2 xing1xi4

elliptical galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

星 系

xing1xi4

ring galaxy

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

正 常 旋 涡 星 系

zheng4chang2 xuan2wo1 xing1xi4

normal spiral galaxy

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

星 相

xing1xiang4

astrology

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

内 行 星

nei4xing2xing1

inferior planet

外 行 星

wai4xing2xing1

superior planet

类 地 行 星

lei4di4 xing2xing1

terrestrial planet

小 行 星 体

xiao3xing2xing1ti3

planetesimal

类 木 行 星

Lei4mu4 xing2xing1

Jovian planet

蟹 状 星 云

xie4zhuang4 xing1yun2

Crab nebula

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

星 云

xing1yun2

nebula

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

弥 漫 星 云

mi2man4 xing1yun2

diffuse nebula

气 体 星 云

qi4ti3 xing1yun2

gaseous nebula

礁 湖 星 云

Jiao1hu2 xing1yun2

Lagoon Nebula

行 星 状 星 云

xing2xing1zhuang4 xing1yun2

planetary nebula

马 蹄 星 云

Ma3ti2 xing1yun2

Omega Nebula, Horseshoe Nebula, Swan Nebula, Checkmark Nebula, Lobster Nebula

星 云 假 说

xing1yun2 jia3shuo1

nebular hypothesis

星 占

xing1zhan1

to divine by astrology, to cast a horoscope

Zheng HaotianZhu JingSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
KenAbbieDawn

星 子 假 说

xing1zi3 jiao3shuo1

planetesimal hypothesis

星 座

xing1zuo4

constellation

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

宿

xiu4

constellation

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
NicLindsayScribFrank

二 十 八 宿

Er4shi2ba1 Xiu4

28 Lunar Mansions, 28 Chinese constellations

轩 辕 十 四

Xuan1 Yuan2 Shi2si4

Regulus

宣 夜

Xuan1 Ye4

Floating in Space Theory

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

夜 半 太 阳

ye4ban4 tai4yang2

midnight sun

一 行

Yi1 Xing2

Yi Xing (683-727)

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

以 地 球 为 中 心 的

yi3di4qiu2wei2zhong1xin1 de

geocentric

银 河 系

Yin2he2xi4

Milky Way galaxy

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

银 河

Yin2he2

Milky Way

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

银 盘

yin2pan2

silver plate, plane of the universe

Travis

以 太 阳 为 中 心 的

yi3tai4yang2wei2zhong1xin1 de

heliocentric

紫 微 垣

Zi3 Wei1 Yuan2

Purple Forbidden Enclosure

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

太 微 垣

Tai4 Wei1 Yuan2

Supreme Palace Enclosure

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

天 市 垣

Tian1 Shi4 Yuan2

Heavenly Market Enclosure

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

上 元

Shang4 Yuan2

Great Year One; beginning of time

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

远 地 点 的

yuan3di4dian3 de

apogean

元 气

yuan2qi4

chaos, spirit, vitality, vigor

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

远 日 点

yuan3ri4dian3

aphelion

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

交 点 月

Jiao1dian3 yue4

nodal month. draconic month

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

近 点 月

Jin4dian3 yue4

anomalistic month

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

月 的

yue4 de

lunar

月 蚀

yue4 shi2

lunar eclipse

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

月 球

yue4qiu2

moon

月 全 食

yue4quan2shi2

total lunar eclipse

太 没 意 思 了 。 我 不 知 道 我 们 为 什 么 要 看 月 蚀 , 什 么 也 没 有 。

Ta1 mei2 yi4si le. Wo3 bu4 zhi1dao4 wo3men wei4shen2me kan4 yue4shi2, shen2me ye3 mei2 you3.

This is boring. I don't know why we have to watch a lunar eclipse, nothing happens.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang

宇 航 员

yu3hang2yuan2

astronaut

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

宇 航 员

yu3hang2yuan2

astronaut, cosmonaut, spaceman

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

不 含 球 粒 陨 石

bu4han4qiu2li4 yun3shi2

achrondrite

球 粒 状 陨 石

qiu2li4zhuang4 yun3shi2

chrondrite

陨 石

yun3shi2

meteor

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

陨 星

yun3xing1

meteorite

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

陨 星

yun3xing1

meteorite

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

宇 宙 人

yu3zhou4ren2

spaceman

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

宇 宙 学

yu3zhou4xue2

cosmology

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

灶 神 星

Zao4shen2xing1

Vesta

张 衡

Zhang1 Heng2

Zhang Heng

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan

正 方 寨

zheng4fang1 zhai4

square table

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

zhi4

solstice

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

冬 至

dong1zhi4

winter solstice

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

夏 至

xia4zhi4

summer solstice

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

质 量

zhi4liang4

mass (physics)

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

指 南 车

zhi3nan2che1

south facing chariot

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

织 女 星

Zhi1nu~3xing1

Vega

重 力

zhong4li4

gravity

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

表 面 重 力

biao3mian4 zhong4li4

surface gravity

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

自 转 周 期

zi4zhuan4 zhou1qi1

rotational period

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

漏 水 转 浑 天 仪

lou4shui3 zhuan4hun2tian1yi2

water-powered armillary sphere

转 浑 天 仪

zhuan4hun2tian1yi2

armillary sphere

竹 书 纪 年

Zhu2shu1 Ji4nian2

Bamboo Annals

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
NicLindsayScribFrank

自 转

zi4zhuan4

rotation; rotational

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

祖 冲 之

Zu3 Chong1zhi1

Zu Chongzhi (429-500)

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
LindsayScribFrank

祖 靠

Zu3 Geng4

Zu Geng

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicScribFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012