A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


银 行 保 安

yin2hang2 bao2an1

bank guard

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

账 目 编 号

zhang4mu4 bian1hao4

account number

Cashmeira

一 捆 钞 票

yi4 kun3 chao1piao4

a bundle of bank notes

Liu Yu RongLi Yu ZhengZhao MoZheng LeiHua
FredJenniferStevenQ

钞 票

chao1piao4

bank note, paper money, bill

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

储 蓄

chu3xu4

deposit; to deposit, to save, to make a deposit, to put aside

我 们 把 钱 存 进 银 行 。

Wo3men ba3 qian2 cun2 jin4 yin2hang2.

We put money in the bank.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

存 单

cun2dan1

deposit receipt, certificate of deposit, CD

Cashmeira

存 户

cun2hu4

depositor

Cashmeira

活 期 存 款 账 户

huo2qi1 cun2kuan3 zhang4hu4

current account

存 款 单

cun2kuan3dan1

certificate of deposit

Cashmeira

存 款

cun2kuan3

deposit, savings, (type of savings account)

Cashmeira

你 想 开 一 个 活 期 存 款 账 户 吗 ?

Ni3 xiang3 kai1 yi2 ge4 huo2qi1 cun2kuan3 zhang4hu4 ma?

Do you want to open a current account?

请 告 诉 我 储 蓄 存 款 与 支 票 存 款 的 区 别 好 吗 ?

Qing3 gao4su wo3 chu3xu4 cun2kuan3 yu3 zhi1piao4 cun2kuan3 de qu1bie2 hao3 ma?

Could you tell me the difference between a savings account and a checking account?

支 票 存 款

zhi1piao4 cun2kuan3

checking account

储 蓄 存 款

chu3xu4 cun2kuan3

savings account

存 款 单

cun2kuan3dan1

deposit slip

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

存 款 额

cun2kuan3e2

deposit limit

Cashmeira

我 们 储 蓄 存 款 的 最 低 存 款 额 是 100 美 元 。

Wo3men chu3xu4 cun2kuan3 de zui4di1 cun2kuan3e2 shi4 yi4 bai3 mei3yuan2.

Our minimum deposit for a savings account is 100 dollars.

Cashmeira

倒 闭

dao3bi4

to close down, to go out of business, to go into liquidation, to go bankrupt; bankrupt; bankruptcy

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

定 期 存 款

ding4qi1 cun2kuan3

deposit account

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

我 们 在 这 家 银 行 的 最 高 信 用 贷 款 额 度 足 够 用 于 工 厂 的 额 外 开 支 。

Wo3men zai4 zhe4 jia1 yin2hang2 de zui4 gao1 xin4yong4 dai4kuan3e2du4 zu2gou4 yong4 yu2 gong1chang3 e2wai4kai1zhi1.

Our line of credit with the bank is sufficient for the factory's incidental expenses.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

分 行

fen1hang2

bank branch

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

自 由 浮 动 汇 率

zi4you2 fu2dong4hui4lu~4

variable exchange rate

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
CricketDavidCindy

服 务 费

fu2wu4fei4

service charge

Cashmeira

支 票 户 头 要 收 服 务 费 , 存 款 户 头 不 收 。

Zhi1piao4 hu4tou2 yao4 shou1 fu2wu4fei4, cun2kuan3 hu4tou2 bu4 shou1.

There's a service charge for the checking account but not for the savings.

Cashmeira

银 行 管 理

yin2hang2 guan3li3

bank management

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

银 行 合 并

yin2hang2 he2bing4

bank merger

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

汇 率

hui4lu~4

exchange rate

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

银 行 汇 票

yin2hang2 hui4piao4

bank draft

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnSarahLennie

定 期 还 是 活 期 ?

Ding4qi1 hai2shi4 huo2qi1?

A deposit or savings account?

Cashmeira

活 期 存 款

huo2qi1 cun2kuan3

current account

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

户 头

hu4tou2

account (bank)

请 告 诉 我 你 想 存 何 种 户 头 ?

Qing3 gao4su wo3 ni3 xiang3 cun2 he2 zhong3 hu4tou2?

Please tell me how you would like to deposit your money.

收 盘 价

shou1pan2 jia4

closing price

Cashmeira

前 日 收 盘 价

qian2ri4 shou1pan2 jia4

previous day's closing price

Cashmeira

交 通 银 行

Jiao1tong1 Yin2hang2

Bank of Communications

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

结 余

jie2yu2

balance, cash surplus

结 账

jie2zhang4

check, bill, balance; to check-out, to pay one's bill, to settle accounts

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

银 行 账 户 经 理

yin2hang2 zhang4hu4 jing1li3

account manager

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

经 济 衰 退 时 , 很 多 公 司 倒 闭 。

Jing1ji4 shuai1tui4 shi2, hen3 duo1 gong1si1 dao3bi4.

During a depression many companies go bankrupt.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

金 融

jin1rong2

finance, banking

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
DavidFrank

利 息

li4xi1

to put money in the bank to collect interest

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

张 先 生 把 钱 存 到 银 行 并 不 是 为 了 获 得 利 息 因 为 银 行 利 率 太 低 了。

Zhang1 Xian1sheng ba3 qian2 cun2 dao4 yin2hang2 bing4 bu2 shi4 wei4 le huo4de2 li4xi1 yin1wei2 yin2hang2 li4lu~4 tai4 di1 le.

Mr. Zhang deposited money into the bank but not to earn interest, because the interest is so low.

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

整 存 整 取 的 利 息 是 多 少 ? 是 否 按 天 计 算 ?

Zheng3cun2zheng3qu3 de li4xi1 shi4 duo1shao3? Shi4fou3 an4 tian1 ji4suan4?

How much interest does this CD pay? Is it compounded daily?

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

活 期 存 款 的 利 息 还 不 够 我 打 的 去 银 行 的 钱 。

Huo2qi1 cun2kuan3 de li4xi1 hai2 bu2 gou4 wo3 da3 di1 qu4 yin2hang2 de qian2.

The interest on my savings account wouldn't pay for a cab ride to the bank.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

如 果 我 们 签 不 下 这 个 合 同 , 公 司 就 面 临 破 产 。

Ru2guo3 wo3men qian1 bu2 xia4 zhe4 ge4 he2tong, gong1si1 jiu4 mian4lin2 po4chan3.

If we lose this contract the company might go bankrupt.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

清 单

qing1dan1

list, detailed list or statement of account

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

取 款 机

qu3kuan3ji1

ATM, automated teller machine

Cashmeira

作 市 场 调 查

zuo4 shi4chang3 diao4cha2

to do market research

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

市 场 调 查

shi4chang3 diao4cha2

market research

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

市 场 分 析

shi4chang3 fen1xi1

market analysis

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

自 动 提 款 机

zi4dong4 ti2kuan3ji1

ATM, automated teller machine, bank autoteller

Cashmeira

提 款 机

ti2kuan3ji1

ATM, automated teller machine, bank autoteller

Cashmeira

提 款 卡

ti2kuan3ka3

ATM card, bank debit card

Cashmeira

提 领

ti2ling3

to withdraw (cash from an ATM)

Cashmeira

他 拖 欠 还 贷 , 银 行 没 收 了 他 的 公 司 并 且 把 它 拍 卖 用 来 还 款 。

Ta1 tuo1qian4 huan2 dai4, yin2hang2 mo4shou1 le ta1 de gong1si1 bing4qie3 ba3 ta1 pai1mai4 yong4 lai2 huan2 kuan3.

After he defaulted on his loan, the bank confiscated his business and sold it at auction to pay the debt.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

你 可 以 在 银 行 存 外 币 。

Ni3 ke3yi3 zai4 yin2hang2 cun2 wai4bi4.

You can save foreign currency in the bank.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

外 币 汇 率

wai4bi4 hui4lu4

foreign exchange rate

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

外 汇 窗 口

wai4hui4 chuang2kou3

Foreign Exchange Window

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

为 了 得 到 银 行 贷 款 , 他 伪 造 证 件 。 他 入 狱 了 。

Wei4 le de2dao4 yin2hang2 dai4kuan3, ta1 wei3zao4 zheng4jian4. Ta1 ru4yu4 le.

He falsified his documents in order to get a loan from the bank. He's in jail now.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

限 额

xian4'e2

limit, quota, norm

第 一 次 储 蓄 有 最 低 限 额 吗 ?

Di4 yi1 ci4 chu3xu4 you3 zui4di1 xian4e2 ma?

Is there a minimum for the first deposit?

现 金

xian4jin1

cash

现 金 流 转

xian4jin1 liu2zhuan3

cash flow

现 金 周 转

xian4jin1 zhou1zhuan3

cash flow

现 款

xian4kuan3

cash

现 钱

xian4qian2

cash

要 花

yao4hua1

to cost, to bring (a price)

英 镑 是 一 种 硬 通 货 。

Ying1bang4 shi4 yi4 zhong3 ying4tong1huo4.

The pound sterling's a kind of hard currency.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

硬 通 货

ying4tong1huo4

hard currency

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

我 想 在 银 行 开 个 账 户 ( 帐 户 ) 。

Wo3 xiang3 zai4 yin2hang2 kai1 ge4 zhang4hu4.

I want to open an account in the bank.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

联 邦 储 备 银 行

Lian2bang1 Chu3bei4 Yin2hang2

Federal Reserve Bank

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

中 国 人 民 银 行

Zhong1guo2 Ren2min2 Yin2hang2

The People's Bank of China, PBC, PBOC

CashmeiraEllen

银 行

yin2hang2

bank

Li Yu ZhengFeng XieLi SiWT ZhengHuaCao Hui
KateBrienneScribMichael

我 怎 么 去 银 行 ?

Wo3 zen3me qu4 yin2hang2?

How do I get to the bank?

( how = 询 问 方 法 )

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

账 簿 、 帐 簿 、 账 本

zhang4bu4 / zhang4ben3

account book

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiLiu MingkeMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

账 号 ( 帐 号 )

zhang4hao4

account number

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

账 户 ( 帐 户 )

zhang4hu4

account

Feng XieLi Yu ZhengCao HuiWT Zheng
TimKaren LeeJeremyMaggy

今 天 我 去 银 行 开 了 个 账 户 。

Jin1tian1 wo3 qu4 yin2hang2 kai1 le ge4 zhang4hu4.

I went to the bank today to open an account.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

你 想 开 哪 种 账 户 ?

Ni3 xiang3 kai1 na3 zhong3 zhang4hu4?

What kind of account did you want?

Cashmeira

每 个 账 户 要 花 多 少 钱 ?

Mei3 ge4 zhang4hu4 yao4hua1 duo1shao3 qian2?

How much does each account cost?

资 本 账 户 ( 帐 户 )

zi1ben3 zhang4hu4

capital account

Du FengHu SiyuZheng LeiCao Lihong
AprilJeremyBrian

担 保 账 户

dan1bao3 zhang4hu4

escrow account

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

你 想 开 一 个 活 期 存 款 账 户 吗 ?

Ni3 xiang3 kai1 yi2 ge4 huo2qi1 cun2kuan3 zhang4hu4 ma?

Would you like to open a savings account?

Cashmeira

定 期 账 户

ding4qi1 zhang4hu4

deposit account

Cashmeira

账 户

zhang4hu4

account

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

支 票 账 户

zhi1piao4 zhang4hu4

checking account

Cashmeira

活 期 账 户

huo2qi1 zhang4hu4

savings account, current account

Cashmeira

整 存 整 取

zheng3cun2zheng3qu3

term deposit

Ellen

银 行 职 员

yin2hang2 zhi2yuan2

bank cashier

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

中 国 银 行

Zhong1guo2 Yin2hang2

Bank of China

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

自 动 提 款

zi4dong4 ti2kuan3

ATM, auto-teller machine, cash dispenser

最 低

zui4di1

minimum, lowest

银 行 在 左 边 儿 还 是 右 边 儿 , 你 知 道 吗 ?

Yin2hang2 zai4 zuo3bian1r hai2shi you4bian1r, ni3 zhi1dao ma?

Is the bank on the left or the right, do you know?

Wang YongDa DiZheng HaotianLiu WeihongWei Xing
CricketAustinNick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012