把字句 Ba construction ·  把 ba3 量词 Measure Word ·  被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 


Comment: 被 bei4 is used to create the passive voice in Chinese grammar. In the passive voice the subject of the sentence is the recipient of the action John was hit rather than the perpetrator: John hit. We often use by when the cause of the action is named: The cars were covered by snow. 车都被雪覆盖了。 In this case 被 bei4 is translated as by. The passive construction is most often used for unpleasant topics in Chinese to emphasize that the person has been negatively affected. You will almost never hear Someone stole my bike in Chinese. The standard would be My bike was stolen - 我自行车被偷了。 Read quickly through the sentences on this page and you will find that most of them refer to situations of arrest, job loss, or other unpleasant circumstances. 被 bei4 can also be used to add emphasis to the recipient of the action by placing them at the front of the sentence, or to avoid mentioning the actor either because you don't know them or don't want to talk about them. An extensive discussion of the use of 被 bei4 as a prepositional form by Chunyu Kit can be found in the following paper (note that that was a passive sentence):

Chunyu Kit. 1998. Ba and bei as multi-valence prepositions in Chinese (.pdf). In Benjamin K. T'sou (ed.), Studia Linguistica Sinica, pp.497-522. Language Information Sciences Research Centre, City University of Hong Kong.

I have also included a few examples of 被 as a noun. It means quilt. It's important to begin to identify the meaning of Chinese characters both by the context and by their position in a sentence. This one is an easy differentiation.

被 保 护 人

bei4 bao3hu4ren2

protégé

CashmeiraEllen

我 们 交 了 钱 , 他 被 保 释 出 来 。

Wo3men jiao1 le qian2, ta1 bei4 bao3shi4 chu1lai2.

We paid the money and he was released on bail.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

bei4

quilt

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

一 床 被 子

yi4 chuang2 bei4zi

a bed quilt

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

bei4

by (passive voice)

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
DaveKarenCricketStephanStevenQ
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 1

在 秋 天 , 北 京 的 香 山 被 红 叶 所 覆 盖 。

Zai4 qiu1tian1, Bei3jing1 de Xiang1shan1 bei4 hong2ye4 suo3 fu4gai4.

In the autumn, Beijing's Fragrance Hill is covered with red autumn leaves.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

计 算 机 被 一 个 学 生 弄 坏 了 。

Ji4suan4ji1 bei4 yi2ge xue2sheng nong4 huai4 le.

The computer was broken by one of the students.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

一 条 被 子

yi4 tiao2 bei4zi

a bed quilt

Zhang MengWang MeiLiu MingkeHua
KarenAllenApril

被 淹 死

bei4 yan1 si3

to die by drowning, to drown

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

他 被 捕 了 。

Ta1 bei4bu3 le.

He was arrested.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 2

一 床 被 单

yi4 chuang2 bei4dan1

a duvet

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

被 动

bei4dong4

passive

Nick

被 禁

bei4jin4

forbidden, proscribed

被 迫

bei4po4

to be forced, to be constrained, to be compelled

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
MaggyLynnFrank

被 子

bei4zi

duvet, quilt

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 3

她 被 她 那 个 所 谓 的 丈 夫 逼 得 自 杀 了 。

Ta1 bei4 na4 ge4 suo3wei4 de zhang4fu bi1 de2 zi4sha1 le.

She was driven to suicide by that husband of hers.

哦 呀 !他 要 被 逼 疯 了 , 总 为 一 点 儿 小 事 大 发 雷 霆 。

O4ya. Ta1 yao4 bei4 bi1 feng1 le, zong3 wei4 yi4 dian3r xiao3 shi4 da4fa1 lei2ting2.

Boy! Is he stressed out! He blows up at the littlest thing.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

在 冰 川 期 , 地 球 表 面 的 大 部 分 被 冰 河 所 覆 盖 。

Zai4 bing1chuan1qi1, di4qiu2 biao3mian4 da4bu4fen bei4 bing1he2 suo3 fu4gai4.

During the ice age, glaciers covered most of the hemispheres.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

昨 天 晚 上 我 快 被 吓 死 了 , 我 听 见 奇 怪 的 声 音 。 实 际 上 , 那 只 是 树 擦 房 子 的 声 音 。

Zuo2tian1 wan3shang wo3 kuai4 bei4 xia4si3le, wo3 ting1jian4 qi2guai4de sheng1yin1. Shi2ji4shang, na4 zhi3shi4 shu4 ca1 fang2zi de sheng1yin1.

Last night I was scared to death because I heard strange sounds, but it was only the tree brushing against the house.

( against = 碰 撞 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

茶 杯 被 一 只 猫 打 碎 了 。

Cha2bei1 bei4 yi4zhi1 mao1 da3sui4 le.

The teacup was broken by a cat.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 4

她 被 炒 了 鱿 鱼 。

Ta1 bei4 chao3 le you2yu2.

She was fired.

独 生 子 女 常 常 被 宠 坏 。

Du2sheng1zi3nu~3 chang2chang2 bei4 chong3 huai4.

Only children are often spoiled.

Zhang XiaoweiWT ZhengWang YongZheng JieHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

她 成 了 一 个 被 崇 拜 的 对 象 。

Ta1 cheng2 le yi2 ge4 bei4 chong2bai4 de dui4xiang4.

She became an object of worship.

桥 被 冲 走 了 。

Qiao2 bei4 chong1zou3 le.

The bridge was washed away.

如 果 船 倾 斜 并 且 你 被 绊 倒 了 , 你 可 能 会 滑 出 船 。

Ru2guo3 chuan2 qing1xie2 bing4qie3 ni3 bei4 ban4dao3 le, ni3 ke3neng2 hui4 hua2 chu1 chuan2.

If the ship tips and you trip you might slip off the ship.

( 这 是 英 语 绕 口 令 -- 它 语 法 上 是 正 确 的 , 也 有 一 定 的 意 思 , 但 是 基 本 上 没 有 人 这 样 说 )

Liu Yu RongLin LinLuo WenjinCheng HongLin LinLuo WenjinZhang Zhida
LynnJamesKaren LeeBrian
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 5

出 乎 意 料 , 原 本 不 被 看 好 的 选 手 最 终 获 得 了 冠 军 。

Chu1hu1yi4liao4, yuan2ben3 bu2 bei4 kan4hao3 de xuan3shou3 zui4zhong1 huo4de2 le guan4jun1.

Unexpectedly, the winner of the final championship was not the original favorite.

比 赛 结 果 出 乎 意 料 , 原 本 不 被 看 好 的 选 手 最 终 获 得 了 冠 军 。

Bi3sai4 jie2guo3 chu1hu1yi4liao4, yuan2ben3 bu2 bei4 kan4hao3 de xuan3shou3 zui4zhong1 huo4de2 le guan4jun1.

The results of the competition were unexpected, originally the winning atheletes were not expected to get the championship.

战 士 因 为 在 军 事 训 练 中 得 了 最 后 一 名 而 被 军 士 呲 儿 。

Zhan4shi4 yin1wei2 zai4 jun1shi4 xun4lian4 zhong1 de2 le zui4hou4 yi4 ming2 er2 bei4 jun1shi4 ci1r.

The sergeant gave the troops a good dressing down after they finished last in the exercise.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
MaggyLynnFrank

被 打 黑

bei4 da3 hei1

to get a black eye (passive voice)

他 被 打 断 了 。

Ta1 bei4 da3duan4 le.

He was interrupted.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 6

电 线 被 切 断 了 。

Dian4xian4 bei4 qie1duan4 le.

Somebody cut the electric cable.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

卡 车 被 一 枚 埋 在 地 下 的 地 雷 炸 毁 。

Ka3che1 bei4 yi4 mei2 di4 xia4 de di4lei2 zha4hui3.

The truck was destroyed by a buried mine.

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
CashmeiraAnsel

“ ghetto ” , 是 指 少 数 群 体 被 迫 住 在 城 市 的 某 个 地 区 。

'Ghetto', shi4 zhi3 shao3shu4 qun2ti3 bei4po4 zhu4 zai4 cheng2shi4 de mou2 ge4 di4qu1

Ghetto, a district where some minority group is forced to live, usually in a city

Hu XinyingLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
TerryAllenCherieBrianCindy

如 果 时 间 太 短 了 , 老 鼠 不 能 藏 起 来 , 就 被 猫 抓 住 了 。

Ru2guo3 shi2jian1 tai4 duan3 le, lao3shu3 bu4 neng2 cang2 qi3lai2, jiu4 bei4 mao1 zhua1zhu4 le.

If the time's too short for the mouse to hide, it's caught by the cat.

Li DiZhang MengWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

车 都 被 雪 覆 盖 了 。

Che1 dou1 bei4 xue3 fu4gai4 le.

The cars were covered by snow.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 7

学 生 被 老 师 所 讲 的 感 动 了 。

Xue2sheng bei4 lao3shi1 suo3jiang3 de gan3dong4 le.

The students were moved by what the teacher said.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

一 口 棺 材 被 抬 到 飞 机 上 , 送 往 意 大 利 。

Yi4 kou3 guan1cai2 bei4 tai2 dao4 fei1ji1 shang4, song4 wang3 Yi4da4li4.

A coffin was loaded on the plane to be sent to Italy.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

过 去 这 儿 有 一 座 建 筑 物 , 但 是 被 推 倒 改 建 成 停 车 场 了 。

Guo4qu4 zhe4r you3 yi2 zuo4 jian4zhu4wu4, dan4shi4 bei4 tui1dao3 gai3jian4 cheng2 ting2che1chang3 le.

There used to be a building here, but they tore it down to make a parking lot.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

我 在 海 滩 上 睡 着 了 , 被 太 阳 晒 伤 了 。

Wo3 zai4 hai3tan1shang shui4zhao2le, bei4 tai4 yang2 shai4 shang1le.

I fell asleep on the beach and got a bad sunburn.

( 表 示 你 在 沙 子 上 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

长 江 河 道 将 被 三 峡 大 坝 截 流 。

Chang2jiang1 he2dao4 jiang1 bei4 san1xia2 da4ba4 jie2liu2.

The course of the Yangtze will be controlled by a series of dams.

Cheng HongDu FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen RanZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 8

我 被 玫 瑰 丛 划 伤 了 。

Wo3 bei4 mei2gui1 cong2 hua2 shang1 le.

I scratched myself on the rose bush.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AnnChris

卫 星 被 射 入 环 绕 月 球 的 轨 道 。

Wei4xing1 bei4 she4 ru4 huan2rao4 yue4qiu2 de gui3dao4.

The satellite was launched into orbit around the moon.

农 场 里 生 活 着 一 些 动 物 , 它 们 被 称 为 家 畜 。

Nong2chang3 li3 sheng1huo2 zhe yi4 xie1 dong4wu4, ta1men bei4 cheng1 wei2 jia1chu4.

These are some of the animals that live on a farm. They are called cattle.

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
AllenAnn

他 的 脚 被 开 水 烫 伤 了 。

Ta1 de jiao3 bei4 kai1shui3 tang4shang1 le.

His feet were burnt by boiling water.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremyAnn

他 的 脚 被 热 水 烫 伤 了 。

Ta1 de jiao3 bei4 re4shui3 tang4shang1le.

His feet were scalded by hot water.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 9

许 多 建 筑 都 被 架 子 挡 着 。 很 难 照 相 。

Xu3duo1 jian4zhu4 dou1 bei4 jia4zi dang3 zhe. Hen3 nan2 zhao4xiang4.

Many buildings in Beijing are covered by scaffolding. It's really hard to take good pictures.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

路 上 的 交 通 被 一 起 交 通 事 故 所 阻 断 。

Lu4 shang de jiao1tong1 bei4 yi4qi3 jiao1tong1 shi4gu4 suo3 zu3duan4.

The flow of traffic was interrupted by the accident on the road.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
Ann

他 的 钮 扣 被 解 开 。

Ta1 de niu3kou4 bei4 jie3kai.

His button came undone.

Du FengJin YanSun Bin

当 他 打 棒 球 时 , 他 被 球 击 中 了 腿 。

Dang1 ta1 da3 bang4qiu2 shi2, ta1 bei4 qiu2 ji1zhong4 le tui3.

When he was playing baseball, he got hit in the leg by the ball.

( got = receive = 接 受 , 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

大 坝 决 口 了 , 村 子 被 淹 了 。

Da4ba4 jue2kou3 le, cun1zi bei4 yan1 le.

When the dam ruptured, the village flooded.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 10

可 爱 被 用 来 形 容 孩 子 和 小 动 物 等 等 。

Ke3'ai4 bei4 yong4lai2 xing2rong2 hai2zi he2 xiao3 dong4wu4 deng3deng.

Ke'ai is a word used to describe babies or small animals, etc.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

他 责 怪 我 , 因 为 他 不 知 道 要 开 会 。 如 果 那 样 不 被 认 为 是 可 笑 的 话 , 真 不 知 道 什 么 才 是 可 笑 的 ! 我 们 都 收 到 了 电 子 邮 件 。

Ta1 ze2guai4 wo3, yin1wei2 ta1 bu4 zhi1dao4 kai1hui4. Ru2guo3 na4 yang4 bu2 bei4 ren4wei2 shi4 ke3xiao4 de hua4, zhen1 bu4 zhi1dao4 shen2me cai1 shi4 ke3xiao4 de. Wo3men dou1 shuo1dao4 le dian4zi4you2jian4.

He blamed me because he didn't know about the meeting. If that doesn't take the cake, I don't know what does! We all got the e-mail.

(If that doesn't take the cake, I don't know what does! 最雷人, 最骇人)

九 月 十 一 号 , 恐 怖 分 子 们 劫 持 了 四 架 客 机 并 驾 驶 着 它 们 撞 向 了 双 塔 和 五 角 大 楼 。 全 世 界 都 被 这 次 恐 怖 活 动 所 震 惊 。

Jiu3yue4 shi2yi1hao4, kong3bu4fen4zi3men jie2chi2 le si4 jia4 ke4ji1 bing4 jia4shi3zhe ta1men zhuang4 xiang4 le Shuang1ta3 he2 Wu3jiao3da4lou2. Quan2 shi4jie4 dou1 bei4 zhe4 ci4 kong3bu4 huo2dong4 suo3 zhen4jing1.

On September 11th, terrorists hijacked four airliners and flew them into the Twin Towers and the Pentagon. The world was shocked and horrified by the actions of the terrorists.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi ChunjiangLi Xinzhou
DavidAbbieChris

他 盗 用 公 司 钱 款 , 被 迫 辞 职 。

Ta1 dao4 yong4 gong1si1 qian2 kuan3, bei4 po4 ci2zhi2.

He was caught with his hand in the cookie jar and was forced to resign from his job.

(hand in the cookie jar = 偷窃, 盗用, 胠箧 )

矿 井 倒 塌 后 , 六 名 矿 工 被 困 在 里 边 。 营 救 人 员 用 三 天 时 间 找 到 了 他 们 !

Kuang4jing3 dao3ta1 hou4, liu4 ming2 kuang4gong1 bei4 kun4 zai4 li3bian. Yin1jiu4 ren2yuan2 yong4 san1 tian1 shi2jian1 zhao3dao4 le ta1men!

Six miners were trapped in the mine collapse. Rescuers took three days to reach them!

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
Cashmeira
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 11

这 个 妇 女 是 被 勒 死 的 。 勒 人 的 绳 子 仍 盘 在 她 的脖 子 上 。

Zhe4 ge4 fu4nu~3 shi4 bei4 le1si3. Lei1ren2 de sheng2zi reng2 pan2 zai4 ta1 de bo2zi shang.

The woman had been strangled. The rope that was used was still coiled around her neck.

谷 物 被 晾 在 马 路 上 , 可 以 干 得 更 快 更 干 净 。 最 好 路 上 没 车 。

Gu3wu4 bei4 liang4 zai4 ma3lu4 shang, ke3yi3 gan1 de geng4 kuai4 geng4 gan1jing4. Zui4 hao3 lu4 shang mei2 che1.

Grain is dried in the sun on the roads. It dries quicker and stays cleaner. It would be better without the cars.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

她 被 汽 车 门 卡 住 了 一 绺 头 发 。

Ta1 bei4 qi4che1men2 qia3zhu4 le yi4 liu3 tou2fa.

She caught a strand of hair in the car door.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

他 被 大 学 录 取 。

Ta1 bei4 da4xue2 lu4qu3.

He was admitted to the university.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AllenEricDanielle

被 录 取

bei4 lu4qu3

to be accepted in a major, to be enrolled into a department

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 12

该 镇 被 泥 石 流 淹 没 了 。

Gai1zhen4 bei4 ni2shi2liu2 yan1mo4 le.

The town was buried by a landslide.

这 首 老 歌 被 埋 没 了 。

Zhe4 shou3 lao3ge1 bei4 mai2mo4 le.

This old song has fallen into oblivion.

我 被 蒙 住 了 , 给 我 一 个 暗 示 。

Wo3 bei4 meng1 zhu4 le, gei3 wo3 yi2 ge4 an4shi4.

I'm in a muddle, give me a hint.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiCheng HongWang Wenjing
RickLindsayJames

他 被 我 蒙 住 了 !

Ta1 bei4 wo3 meng1zhu le!

I conned him.

Zhang JieWT ZhengZhang XiutingWang WenjingZhang Zhida
JamesMaggy

所 有 迹 象 表 明 他 是 被 枕 头 闷 死 的 。

Suo3you3 ji4xiang4 biao3ming2 ta1 shi4 bei4 zhen3tou men1si3 le.

There is every indication that she was smothered by a pillow.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 13

关 于 这 场 放 射 性 污 染 事 件 公 众 被 蒙 在 鼓 里 。

Guan1yu2 zhe4 chang2 fang4she4xing4 wu1ran3 shi4jian4 gong1zhong4 bei4 meng2zai4gu3li3.

The public is being kept completely in the dark about this radioactive contamination.

我 被 难 住 了 , 给 我 点 一 下 。

Wo3 bei4 nan2zhu4 le, gei3 wo3 dian3 yi2xia4.

I'm stumped. Give me a hint.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

你 确 实 被 骗 了 。 你 支 付 了 两 倍 的 价 格 。

Ni3 que4shi2 bei4 pian4 le. Ni3 zhi1fu4 le liang3 bei4 de jia4ge2.

Clearly, you've been cheated. You paid twice what it was worth.

青 霉 素 是 被 发 现 的 第 一 种 抗 生 素 。

Qing1mei2su4 shi4 bei4 fa1xian4 de di4yi1 zhong3 kang4sheng1su4.

Penicillin was the first of the antibiotics discovered.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

他 被 倒 下 来 的 树 砸 瘸 了 。

Ta1 bei4 dao3 xia4lai de shu4 za2 que2 le.

He was crippled when a tree fell across his legs.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 14

车 被 扔 在 了 路 边 , 车 主 不 知 在 哪 儿 。

Che1 bei4 reng1 zai4le lu4bian1, che1 zhu3 bu4 zhi1 zai4 na3r.

The car was abandoned by the side of the road. There was no trace of the owner.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricMaggy

被 杀 害

bei4 sha1hai4

to be slain, to be killed, to be murdered

(he was slain -- passive form of "to slay")

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

这 所 房 子 着 火 了 。 它 会 被 烧 毁 的 。

Zhe4 suo3 fang2zi zhao2 huo3 le. Ta1 hui4 bei4 shao1hui3 de.

The house is on fire. It may burn down.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

去 年 他 有 三 起 交 通 事 故 , 他 要 被 没 收 驾 照 了 。

Qu4nian2 ta1 you3 san1 qi3 jiao1tong1 shi4gu4, ta1 yao4 bei4 mo4shou1 jia4zhao4 le.

He's had three accidents in the last year, he's going to lose his license.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

这 个 州 的 失 业 率 很 高 因 为 许 多 工 厂 被 迁 移 到 外 州 。 失 业 津 贴 只 在 六 个 月 内 有 效 。

Zhe4 ge4 Zhou1 de shi1ye4 lu~4 hen3 gao1 yin1wei2 xu3duo1 gong1chang3 bei4 qian1yi2 dao4 wai4zhou1. Shi1ye4 jin1tie1 zhi3 zai4 liu4 ge4 yue4 nei4 you3xiao4.

Unemployment is high in this State because many of the factories have moved out of the country. Unemployment benefits run out after 6 months.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 15

我 收 到 了 赵 敏 强 的 一 封 信 。 他 说 他 被 大 学 录 取 了 。

Wo3 shou1dao4 Zhao4 Min3qiang2 de yi4 feng1 xin4. Ta1 shuo1 ta1 bei4 da4xue2 lu4qu3 le.

I got a letter from Zhao Minqiang. He told me he got admitted to the university.

( get = obtain, receive = 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

那 堆 儿 童 书 要 被 送 到 孤 儿 院 去 。

Na4 dui1 er2tong2shu1 yao4 bei4 song4dao4 gu1er2yuan4 qu4.

That pile of children's books is to be sent to the orphanage.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

我 感 到 被 耍 弄 了 。

Wo3 gan3dao4 bei4 shuan3nong4 le.

I feel like I've been tricked.

在 2002 年 世 界 杯 中 , 每 个 人 都 认 为 美 国 队 很 早 就 会 被 淘 汰 , 他 们 在 比 赛 中 从 没 踢 得 这 么 好 。

Zai4 er4ling2ling2er4 nian2 Shi4jie4bei1 zhong1, mei3 ge4 ren2 dou1 ren4wei2 Mei3guo2 dui4 hen3 zao3 jiu4 hui4 bei4 tao2tai4, ta1men zai4 bi3sai4 zhong1 cong2mei2 ti1de zhe4me hao3.

During the World Cup in 2002, everyone expected the United States' men's team to be eliminated early. They had never done very well in competition.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

别 把 你 的 跳 绳 留 在 外 面 , 它 会 被 偷 的 。

Bie2 ba3 ni3 de tiao4sheng2r liu2 zai4 wai4mian4, ta1 hui4 bei4 tou1 de.

Don't leave your jump rope outside, it will get stolen.

Cheng HongDu FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen RanZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 16

我 新 买 的 自 行 车 两 周 以 后 被 偷 了 。

Wo3 xin1 mai3 de zi4xing2che1 liang3 zhou1 yi3hou4 bei4 tou1 le.

My bike was stolen two weeks after I bought it.

Cheng HongDu FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen RanZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

使 者 被 派 往 外 国 去 帮 助 发 展 贸 易 。

Shi3zhe3 bei4 pai4wang3 wai4guo2 qu4 bang1zhu4 fa1zhan3 mao4yi4.

Emissaries to foreign countries help develop trade.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

爱 因 斯 坦 被 公 认 为 划 时 代 的 最 伟 大 的 思 想 家 。

Ai4yin1si1tan3 bei4 gong1ren2 wei2 hua4shi2dai4 de wei3da4 de xi1xiang3jia1.

Einstein is considered to be among the greatest thinkers of all time.

他 被 诬 告 偷 了 钻 石 。

Ta1 bei4 wu1gao4 tou1 le zuan4shi2.

He was falsely accused of taking the diamonds.

( 因 为 上 下 文 非 常 明 确 , 我 们 通 常 就 讲 “ taking” 而 不 用 “ stealing” -- 尤 其 是 口 语 -- 我 们 用 简 单 的 词 -- “ take” 是 那 些 有 成 千 上 万 种 用 法 的 词 中 的 一 个 )

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

被 诬 告

bei4 wu1gao4

to be falsely accused

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 17

一 只 蜘 蛛 爬 过 来 停 在 她 旁 边 , Muffet 小 姐 被 吓 跑 了 。

Yi4 zhi1 zhi1zhu1 pa2 guo4lai2 ting2 zai4 ta1 pang2bian1, Muffet xiao3jie3 bei4 xia4 pao3 le.

Along came a spider and sat down beside her, and frightened Miss Muffet away.

( 这 是 儿 歌 里 的 一 句 话 )

Lin QingZhang XiutingWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

拳 击 手 的 脸 被 击 中 , 他 口 吐 鲜 血 。

Quan2ji1shou3 de lian3 bei4 ji1zhong4, ta1 kou3 tu3 xian1xue4.

The fighter spat blood after he was hit in the face.

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

拳 击 手 被 击 中 面 部 后 吐 了 一 口 血 。

Quan2ji1shou3 bei4 ji1zhong4 mian4bu4 hou4 tu3 le yi4 kou3 xie3.

The fighter spit blood after he was hit in the face.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

他 被 嘘 下 台 。

Ta1 bei4 xu1 xia4 tai2.

He was hissed off the stage.

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

她 被 选 举 为 会 议 主 持 人 。

Ta1 bei4 xuan3ju3 wei2 hui4yi4 zhu3chi2ren2.

She was elected to be the chairperson of the meeting.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
KarenNickSarah
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 18

你 打 算 什 么 时 候 开 始 认 真 看 书 ? 如 果 你 再 不 把 成 绩 提 上 去 , 你 会 被 退 学 的 。

Ni3 da3suan4 shen2me shi2hou kai1shi3 ren4zhen1 kan4 shu1? Ru2guo3 ni3 zai4 bu4 ba3 cheng2ji4 ti2 shang4qu4, ni3 hui4 bei4 tui4xue2 de.

When are you going to start hitting the books? If you don't bring your grades up you will flunk out.

猫 掉 进 了 水 里 。 它 不 会 游 泳 。 我 把 它 拖 了 出 来 , 它 不 会 被 淹 死 了 。

Mao1 diao4 jin4 le shui3 li3. Ta1 bu2 hui4 you2yong3. Wo3 ba3 ta1 tuo1 le chu1lai, ta1 bu2 hui4 bei4 yan1 si3 le.

The cat fell into the water. She couldn't swim. I pulled her out so she wouldn't drown.

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
AnselAustin

被 太 阳 晒 伤 了

bei4 tai4yang2 shai4 shang1 le

sunburnt

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

我 被 收 为 养 子 。

Wo3 bei4 shou1 wei2 yang3zi3.

I'm adopted.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan

你 必 须 努 力 工 作 , 要 不 然 你 就 会 被 解 雇 。

Ni3 bi4xu1 nu3li4 gong1zuo4, yao4bu4ran2 ni3 jiu4 hui4 bei4 jie3gu4.

You must work hard, otherwise you're likely to be fired.

Shao DanniLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 19

他 宁 可 辞 职 也 不 愿 被 减 薪 。

Ta1 ning4ke3 ci2zhi2 ye3 bu2yuan4 bei4 jian3xin1.

He would quit his job before taking a cut in pay.

( before ( 连 词 ) = 情 愿 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

我 遗 憾 地 通 知 你 , 你 没 有 被 录 取 。

Wo3 yi2han4 de tong1zhi1 ni3, ni3 mei2 you3 bei4 lu4qu3.

I regret to inform you that you have not been accepted to our program.

Jiang JieMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

这 个 婴 儿 被 遗 弃 在 医 院 。

Zhe4 ge4 ying1er2 bei4 yi2qi4 zai4 yi1yuan4.

The baby was abandoned at the hospital.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

这 次 航 班 已 被 预 订 满 了 , 我 不 得 不 等 等 , 看 看 有 没 有 人 退 掉 。至 少 那 很 便 宜 。

Zhe4 ci4 hang2ban1 yi3 bei4 yu4ding4 man3 le, wo3 bu4de2bu4 deng3deng3, kan4kan4 you3 mei2 you3 ren2 tui4diao4. Zhi4shao3 na4 hen3 pian2yi.

There are no more reservations for the flight, I'll have to fly stand-by. At least it will be cheaper.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryBrianRachelCindy

这 张 桌 子 已 经 被 预 订 了 , 但 是 那 张 桌 子 可 以 用 。

Zhe4 zhang1 zhuo1zi yi3jing1 bei4 yu4ding4 le, dan4shi4 na4 zhang1 zhuo1zi ke3yi3 yong4.

This table is reserved for someone but that table is open.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 20

不 要 在 街 上 玩 , 你 会 被 车 撞 着 的 。

Bu2yao4 zai4 jie1shang wan2, ni3 hui4 bei4 che1 zhuang4zhao2 de.

Don't play in the street. You'll get hit by a car.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangWei Xing
CricketAustinNick

在 车 圈 被 磨 坏 之 前 , 我 需 要 买 新 的 闸 皮 .

Zai4 che1quan1 bei4 mo2huai4 zhi1qian2, wo3 xu1yao4 mai3 xin1 de zha2pi2.

I need to buy new brake shoes before my rims are ruined.

Cherie

数 名 路 人 被 炸 死 。

Shu3 ming2 lu4ren2 bei4 zha4si3.

Several passers-by were killed by the blast.

炮 兵 部 分 演 习 的 时 候 寂 静 的 农 村 被 大 炮 的 隆 隆 声 所 震 撼 。

Pao4bing1 bu4fen1 yan3xi2 de shi2hou, ji4jing4 de nong2cun1 bei4 da4pao4 de long2long2 sheng1 suo3 zhen4han4.

When the artillery company is on exercise, the peace of the countryside is rocked by the booms of cannon.

我 化 些 妆 后 才 能 出 去 。 我 的 脸 色 看 上 去 象 死 人 刚 被 暖 和 过 来 一 样 难 看 。

Wo3 hua4 xie1 zhuang1 hou4 cai2neng2 chu1qu4. Wo3 de lian3se4 kan4shang4qu4 xiang4 si3ren2 gang1 bei4 nuan3huo guo4lai yi2yang4 nan2kan4.

I can't go out until I put some makeup on. I look like death warmed over.

被 bei4 被动/ 名词 Passive Voice/noun · 21

贝 恩 的 父 亲 被 车 撞 死 了 , 肇 事 司 机 逃 逸 。 贝 恩 从 来 没 有 从 悲 伤 中 恢 复 过 来 。

Bei4en1 de fu4qin1 bei4 che1 zhuang4si3 le, zhao4shi4 si1ji1 tao2yi4. Bei4en1 cong2lai2mei2you3 cong2 bei1shang1 zhong1 hui1fu4 qi3lai.

Ben's father was killed by a hit and run driver. Ben has never gotten over it.

(gotten over it = recover from grief, recover from sadness, recover from anger)

工 厂 被 推 倒 后 , 这 片 区 域 成 了 住 宅 区 。

Gong1chang3 bei4 tui1dao3 hou4, zhe4 pian4 qu1yu4 cheng2 le zhu4zhai2qu1.

After the factories were torn down, the section became a residential area.
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012