A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


I have an ear ache. 

我 的 耳 朵 疼 。

Wo3 de er3duo teng2.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

acne 

痤 疮

cuo2chuang1

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

adolescent acne 

青 年 期 痤 疮

qin1nian2qi1 cuo2chuang1

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

anatomy 

解 剖 学

jie3pou1xue2

I sprained my ankle. 

我 的 脚 崴 肿 了 。

Wo3de jiao3 wai3 zhong3 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I sprained my ankle.  (to differentiate between a twist and a sprain, mention swelling in the sentence)

我 的 脚 崴 了 。 它 肿 了 。

Wo3de jiao3 wai3le. Ta1 zhong3 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I sprained my ankle. 

我 的 脚 扭 肿 了 。

Wo3de jiao3 niu3 zhong3le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I twisted my ankle. 

我 的 脚 扭 了 。

Wo3de jiao3 niu3 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I sprained my ankle.  (to differentiate between a twist and a sprain, mention swelling -- zhong3)

我 的 脚 扭 了 。 它 肿 了 。

Wo3de jiao3 niu3 le. Ta1 zhong3 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I twisted my ankle.  (In everyday life, we do not differentiate foot and ankle. When going to see a doctor, foot =(脚 jiao3), ankle = ( medical: 踝huai2 or 踝关节 huai2guan1jie2 / oral usage: 脚腕 jiao3wan4, or 脚腕子 jiao3wan4zi, or 脚脖子 jiao3bo2zi)

我 的 脚 崴 了 。

Wo3de jiao3 wai3le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

ankle bone  (formal term)

踝 骨

huai2gu3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

ankle  (formal term)

huai2

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

ankles  (used to talk about both ankles -- more oral than huai2)

脚 脖 子

jiao3bo2zi

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

ankle joint  (formal medical term)

踝 关 节

huai2guan1jie2

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

ankle  (formal term -- use jiao3 orally -- little differentiation between foot and ankle in oral usage)

脚 腕 ( 子 )

jiao3wan4(zi)

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

antiperspirant 

止 汗 剂

zhi3han4ji4

Sarah GChelsea

anus 

gang1

Lynn

These shoes hit the arch of my foot wrong.  (literally -- these shoes and my arch don't seem matched)

这 双 鞋 和 我 的 足 弓 不 相 配 。

Zhe4 shuang1 xie2 he2 wo3 de zu2gong1 bu4 xiang1 pei4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

arch of the foot  (don't use this to refer to other arches!)

足 弓

zu2gong1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

He has very strong arms, he can carry almost anything.  (most likely to be spoken of the three similar sentences)

他 的 胳 膊 特 有 劲 儿 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo te4 you3 jin4r, ta1 ji1hu1 ke3 yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

He has very strong arms, he can carry almost anything.  (te4 bie2 is the full expression of 'especially' but bie2 is often left off in speech)

他 的 胳 膊 特 别 有 劲 儿 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo te4bie2 you3 jin4r, ta1 ji1hu1 ke3yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

He can carry almost anything because he has very strong arms.  (much more formal -- qiang2zhuang4 is more often used for the whole body -- strong man rather to to point out the strength of a part)

他 的 胳 膊 很 强 壮 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo hen3 qiang2zhuang4, ta1 ji1hu1 ke3yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

Mary has a boil on her arm. 

玛 丽 的 胳 膊 上 有 个 疖 子 。

Ma3li4 de ge1boshang you3 ge4 jie1zi.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

armpit, underarm 

腋 下

ye4xia4

I got a bad sunburn on my back, I fell asleep at the pool. 

我 的 后 背 晒 坏 了 , 因 为 我 在 游 泳 池 睡 着 了 。

Wo3de hou4bei4 shai4huai4le, yin1wei2 wo3 zai4 you2yong3chi2 shui4zhao2le.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang WenjingGu Zheng
JeremySarah GAnn

I have terrible posture at the computer. I know that's why my back aches. 

我 在 电 脑 前 的 坐 姿 很 糟 糕 。 我 想 那 就 是 为 什 么 背 痛 的 原 因 。

Wo3 zai4 dian4nao3 qian2 de zuo4 zi1 hen3 zao1gao1. Wo3 xiang3 na4 jiu4shi4 wei4shen2me bei4 tong4 de yuan2yin1.

back (of body) 

后 背

hou4bei4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

I got a bad sunburn on my back, I fell asleep at the pool. 

我 的 背 晒 坏 了 , 因 为 我 在 游 泳 池 睡 着 了 。

Wo3de bei4 shai4huai4le, yin1wei2 wo3 zai4 you2yong3chi2 shui4zhao2le.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang WenjingGu Zheng
JeremySarah GAnn

backbone, moral integrity  (a rich man gives charity with disdain to a poor man, the poor man would rather starve rather than touch the money -- the poor man has qu3qi4)

骨 气

gu3qi4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJennifer

All he needs is a little backbone. 

他 需 要 的 , 只 是 一 些 骨 气 。

Ta1 xu1yao4 de, zhi3 shi4 yi4xie1 gu3qi4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

All he needs is a little backbone. 

他 需 要 的 , 只 是 一 些 勇 气 。

Ta1 xu1yao4 de, zhi3 shi4 yi4xie1 yong3qi4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

nice looking, handsome, beautiful 

li4

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

beautiful 

mei3

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

The cat bit off the mouse's tail. 

猫 把 老 鼠 尾 巴 咬 掉 了 。

Mao1 ba3 lao3shu3 wei3ba yao3 diao4 le.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

black eye 

乌 眼 儿 青

wu1yan3r'qing1

Du FengFen RanRen ShuangZheng Jie
AprilRachelFrankAustin

blood type, blood group 

血 型

xue4xing2

whole body, entire body 

全 身

quan2shen1

human body 

人 体

ren2ti3

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

The human body's a great mystery. 

人 体 十 分 奥 秘 。

Ren2ti3 shi2fen1 ao4mi4.

Da DiRuan YilangLiu Yu RongAn YufeiGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

bodyguard 

保 镖

bao3biao1

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

He's a bodyguard for Michael Jordan. 

他 是 迈 克 尔 。 乔 丹 的 保 镖 。

Ta1 shi4 Mai4ke4er3 Qiao2dan1 de bao3biao1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

brawn, physical strength 

膂 力

lu~3li4

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

When you run, your breathing accelerates. 

跑 步 时 , 你 的 呼 吸 加 快 。

Pao3bu4 shi2, ni3 de hu1xi1 jia1kuai4.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

brow, forehead 

前 额

qian2'e2

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

You'd better brush your teeth after the meal. 

你 最 好 饭 后 刷 牙 。

Ni3 zui4hao3 fan4hou4 shua1ya2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I brush my teeth every day, do you? 

我 每 天 刷 牙 , 你 呢 ?

Wo3 mei3 tian1 shua1 ya2, ni3 ne?

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

This type of construction work requires workers with a sturdy build. He looks too weak. 

干 这 种 建 筑 活 需 要 工 人 们 身 体 强 壮 。 他 看 上 去 身 体 太 弱 。

Gan1 zhe4 zhong3 jian4zhu4 huo2 xu1yao4 gong1ren2men shen1ti3 qiang2zhuang4. Ta1 kan4shangqu shen1ti3 tai4 ruo4.

to make a sturdy build, to strengthen the body 

强 壮 身 体

qiang2zhuang4 shen1ti3

I fell on my rear end.  the two sentence are very colloquial.

我 摔 了 个 屁 墩 儿 。

Wo3 shuai1 le ge4 pi4dun1r.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

rear end, buttocks, backside, end 

屁 股

pi4gu

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

butt, rear end  (this term is more informal)

屁 墩 儿

pi4dun1r

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

I fell on my rear end. 

我 一 屁 股 摔 在 了 地 上 。

Wo3 yi2 pi4gu shuai1 zai4 le di4shang.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

fart, backside, buttocks  (see pi4gu - seldom used alone)

pi4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
Jennifer

Ouch! That kid just kicked me in the shin!  Orally would normally just use tui3. In medical Chinese, shin means 胫骨jing4gu3, we usually say 迎面骨ying2mian4gu3 in everyday life. Doctors always say jing4gu3.

啊 ! 那 个 小 孩 儿 踢 到 我 的 迎 面 骨 啦 !

A1! Na4ge xiao3hai2r ti1 dao4 wo3de ying2mian4gu3 la!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I pulled a calf muscle. 

我 的 小 腿 肌 肉 拉 伤 了 。

Wo3de xiao3tui3 ji1rou4 la1shang1le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

calf (of leg) 

小 腿

xiao3tui3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

shin bone, tibia  (formal medical term -- see ying2mian4gu3 for oral usage)

胫 骨

jing4gu3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

shin, shin bone  (oral usage -- see jing4gu3 for medical term)

迎 面 骨

ying2mian4gu3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

cheek, cheeks 

面 颊

mian4jia2

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
JeremyAbbie

When she came inside, her cheeks were pink from the cold. 

她 进 来 的 时 候 脸 都 冻 红 了 。

Ta1 jin4lai2 de shi2hou lian3 dou1 dong4 hong2 le.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

chest, thoracic cavity 

胸 腔

xiong1qiang1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

The boy put his hand on his chest. 

男 孩 把 手 放 在 胸 上 。

Nan2hai2r ba3 shou3 fang4 zai4 xiong1 shang.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

chest 

胸 膛

xiong1tang2

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

Your heart is on the left side of your chest. 

心 脏 在 胸 腔 偏 左 。

Xin1zang4 zai4 xiong1qiang1 pian1zuo3.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

This man has a beard on his chin. 

这 个 男 人 下 巴 上 有 胡 须 。

Zhe4ge nan2ren2 xia4bashang you3 hu2xu1.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

The boy's resting his chin on his hand.  (literally -- leaning on)

这 个 男 孩 用 手 拄 着 下 巴 。

Zhe4 ge4 nan2hai2 yong4 shou3 zhu3 zhe xia4ba.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

chin, lower jaw 

下 巴

xia4ba

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
JamesLindseyRick

to close eyes 

闭 上 眼 睛

bi4 shang4 yan3jing1

Du FengZhang JieHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

colon, large intestine 

结 肠

jie2chang2

Yawning tends to be contagious. 

打 哈 欠 易 于 感 染 。

Da3 ha1qian yi4yu2 gan3ran3.

Shao JingxianHu SiyuZheng LeiCao Lihong
AprilJeremyBrian

Mom curls Zhou Mei's hair with a curling iron. 

妈 妈 用 卷 发 器 给 周 梅 卷 头 发 。

Ma1ma yong4 juan3fa4qi4 gei3 Zhou1 Mei2 juan3 tou2fa4.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

cyst 

包 囊

bao1nang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

deodorant, body deodorant, personal deodorant 

体 香 剂

ti3xiang1ji4

Sarah GChelsea

anti-bacterial deodorant  (used for homes and offices, an industrial product)

抗 菌 除 臭 剂

kang4jun4 chu2chou4ji4

Sarah GChelsea

to digest; digestion 

消 化

xiao1hua4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

A slipped disc is a common form of back injury. It often causes nerve pain in the legs. 

椎 间 盘 突 出 是 一 种 常 见 的 脊 椎 病 。 它 可 以 引 起 腿 疼 。

Zhui1jian1pan2 tu1chu1 shi4 yi4 zhong3 chang2jian4 de ji3zhui1 bing4. Ta1 ke3yi3 yin3qi3 tui3 teng2.

Jin YanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

spinal disc 

椎 间 盘

zhui1jian1pan2

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

A slipped disc is a common form of back injury. It often causes nerve pain in the legs. 

椎 间 盘 突 出 是 一 种 常 见 的 脊 柱 病 。 它 可 以 引 起 腿 疼 。

Zhui1jian1pan2 tu1chu1 shi4 yi4 zhong3 chang2jian4 de ji3zhu4 bing4. Ta1 ke3yi3 yin3qi3 tui3 teng2.

Li Shiyan

Wash behind your ears! 

把 你 耳 朵 后 面 洗 洗 !

Ba3 ni3 er3duo hou4mian4 xi3xi!

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao Jingxian
JeremySarah GAnn

Her hair hides her ears. 

她 的 头 发 盖 住 了 耳 朵 。

Ta1de tou2fa gai4zhu4le er3duo.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

You have very sensitive hearing. 

你 的 耳 朵 很 灵 。

Ni3 de er3duo hen3 ling2.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

tinnitus, ringing in the ears 

耳 鸣

er3ming2

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

That music is so loud it hurts my ears.  (zhan4 means "shock" or "vibrates" like thunder)

音 乐 声 太 大 了 , 震 耳 朵 。

Yin1yue4 sheng1 tai4 da4 le, zhen4 er3duo1.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

Her hair hides her ears. 

她 的 头 发 遮 住 了 耳 朵 。

Ta1de tou2fa zhe1zhu4le er3duo.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

ear 

耳 朵

er3duo

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

earmuff  (1873 - Earmuffs were invented by Chester Greenwood in Farmington, Maine -- the home of Ting Chinese English Study Center)

御 寒 耳 罩

yu4han2 er3zhao4

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
JamesKaren LeeBrian

I need a new set of earphones for my DVD player. 

我 要 一 副 新 耳 机 。 是 DVD 上 用 的 。

Wo3 yao4 yi2 fu4 xin1 er3ji1. Shi4 DVD shang yong4 de.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Ouch! I hit my elbow on the corner of the desk.  (orally, combine table and corner to make zhuo1jiao3)

啊 ! 我 的 胳 膊 肘 磕 在 桌 角 上 啦 !

A! Wo3de ge1bozhou3 ke1 zai4 zhuo1jiao3 shang la!

Zhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

elbow 

胳 膊 肘

ge1bozhou3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

Ouch! I hit my elbow on the corner of the desk. 

啊 ! 我 的 胳 膊 肘 磕 在 桌 子 角 上 啦 !

A! Wo3de ge1bozhou3 ke1 zai4 zhuo1zi jiao3 shang la!

Sun BinZhang XiutingShao Jingxian
StephanJenniferKen

esophagus 

食 管

shi2guan3

Lynn

estrogen 

雌 性 激 素

ci2xing4 ji1su4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

She has a lovely pair of eyes. 

她 有 一 双 漂 亮 的 眼 睛 。

Ta1 you3 yi4 shuang1 piao4liang de yan3jing1.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Reading in the sun's bad for your eyes. 

在 阳 光 下 看 书 , 对 你 的 眼 睛 有 害 。

Zai4 yang2guang1 xia4 kan4shu1, dui4 ni3 de yan3jing1 you3hai4.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

to open eyes 

睁 开

zheng1kai1

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

eye 

眼 睛

yan3jing

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

blue eyes 

蓝 眼 睛

lan2 yan3jing1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

The wind blew dust into my eyes. 

风 把 土 刮 进 了 我 的 眼 睛 里 。

Feng1 ba3 tu3 gua1 jin4 le wo3 de yan3jing1 li3.

Shao DanniLiu Yu RongDu FengWang WenjingJi XiaozheGu Zheng
DavidSarahBrian

to raise the eyebrows 

扬 眉

yang2mei2

eyebrow, eyebrows  (will often just see the first character mei2 to signify brow)

眉 毛

mei2mao2

Zhu JingCheng HongRuan Yilang
TerryKenAbbie

eyelash, eyelashes 

睫 毛

jie2mao2

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

eyelid 

眼 皮

yan3pi2

eyesight, eyes (literary) 

眼 帘

yan3lian2

face, cheek 

lian3

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

obesity; fat, obese 

肥 胖

fei2pang4

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

His feet were burnt by boiling water. 

他 的 脚 被 开 水 烫 伤 了 。

Ta1 de jiao3 bei4 kai1shui3 tang4shang1 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremyAnn

My feet hurt.  (In Chinese we usually say how they hurt. My feet were hurt by boiling water.)

我 的 脚 受 伤 了 。

Wo3 de jiao3 shou4shang1 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

Wow, he has big feet! 

瞧 , 他 的 脚 真 大 !

Qiao2, ta1de jiao3 zhen1 da4!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I can't get these shoes on.  (literally -- I put on can't enter this pair of shoes.)

我 穿 不 进 去 这 双 鞋 。

Wo3 chuan1 bu jin4qu zhe4 shuang1 xie2.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I like to go barefoot in the sand.  literally -- I like to walk on the sand without shoes.

我 喜 欢 光 着 脚 在 沙 子 上 走 。

Wo3 xi3huan guang1zhe jiao3 zai4 sha1zishang zou3.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

These shoes are too tight. 

这 双 鞋 太 紧 了 。

Zhe4 shuang1 xie2 tai4 jin3 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

One foot is bigger than the other. 

一 只 脚 比 另 一 只 脚 大 。

Yi1 zhi1 jiao3 bi3 ling4 yi1 zhi1 jiao3 da4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

middle finger 

中 指

zhong1zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

ring finger 

无 名 指

wu2ming2zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

finger, fingers 

手 指 头

shou3zhi3tou

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

She has very long fingers. 

她 的 手 指 头 很 长 。

Ta1 de shou3zhi3tou hen3 chang2.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

You have five fingers on each hand. 

你 每 只 手 有 五 个 手 指 头 。

Ni3 mei3 zhi1 shou3 you3 wu3 ge4 shou3zhi3tou2.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

index finger 

食 指

shi2zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

little finger 

小 拇 指

xiao3muzhi3

little finger 

小 指

xiao3zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

His fingers moved like lightning on the keyboard, I couldn't tell what he was typing.  (fei1wu3 = flutter -- it is a similar image as 'like lightning' meaning very fast)

他 的 手 在 键 盘 上 飞 舞 。 我 都 看 不 清 他 在 打 什 么 。

Ta1de shou3 zai4 jian4pan2shang fei1wu3. Wo3 dou1 kan4bu4qing1 ta1 zai4 da3 shen2me.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

thumb 

大 拇 指

da4muzhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

thumb 

拇 指

mu3zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

fist 

拳 头

quan2tou2

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

to make a fist, to clench one's fist 

握 拳

wo4quan2

forehead 

额 头

e2tou2

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

forehead 

前 额

qian2'e2

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

forehead  (colloquial)

脑 门 儿

nao3men2r

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

fracture; to fracture 

骨 折

gu3zhe2

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

I broke my leg and I'll have a cast for 6 weeks. 

我 的 腿 骨 折 了 , 需 要 打 六 个 星 期 的 石 膏 。

Wo3 de tui3 gu3zhe2 le, xu1yao4 da3 liu4ge4 xing1qi1 de shi2gao1.

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

freckle; to freckle 

雀 斑

que4ban1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

to frown, to knit one's brow 

皱 眉

zhou4mei2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

gallbladder 

胆 囊

dan3nang2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

I get goose pimples when I'm cold and when I'm frightened. 

我 在 冷 的 时 候 和 害 怕 的 时 候 起 鸡 皮 疙 瘩 。

Wo3 zai4 leng3 de shi2hou he2 hai4pa4 de shi2hou qi3 ji1pi2ge1da.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

I don't like talking behind people's back. 

我 不 喜 欢 背 后 说 闲 话 。

Wo3 bu4 xi3huan bei4hou4 shuo1 xian2hua4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

He was so frightened that his hair stood on end.  (literally - His fright made his hair stand up.)

他 吓 得 头 发 都 竖 了 起 来 。

Ta1 xia4 de tou2fa dou1 shu4 le qi3lai2.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

My hair curls in the rain.  (literally -- My hair drenched by the rain then changes to roll up.)

我 的 头 发 淋 了 雨 之 后 变 卷 了 。

Wo3de tou2fa lin2 le yu3 zhi1hou4 bian4 juan3 le.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

I don't like my haircut, it's too short. 

我 不 喜 欢 我 剪 的 头 发 , 太 短 了 。

Wo3 bu4 xi3huan wo3 jian3 de tou2fa, tai4 duan3 le.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouZhang Zhida
ScribBrian

The baby's hair's black. 

这 个 婴 儿 的 头 发 是 黑 的 。

Zhe4 ge4 ying1er2 de tou2fa4 shi4 hei1 de.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

These gloves are too small for my hands, I can't get them on.  ("for my hands" would not normally be said in Chinese, but would in English)

这 副 手 套 太 小 了 , 我 戴 不 下 。

Zhe4 fu4 shou3tao4 tai4 xiao3 le, wo3 dai4 bu2 xia4.

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao JingxianZhang Zhida
JeremySarah GAnn

Let me have a handful of peanuts.  (see Gei3 wo3 yi2 dian3r hua1sheng1 -- "a handful" is not often used in Chinese)

我 要 一 把 花 生 。

Wo3 yao4 yi4ba3 hua1sheng1.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

He's handsome. 

他 很 帅 。

Ta1 hen3 shuai4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

handsome 

英 俊

ying1jun4

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

Use your head!  (In Chinese, the teacher can say this to motivate someone to have higher goals with a gentle voice, or with a harsher voice to a student who needs to study harder.)

动 动 脑 子 !

Dong4dong nao3zi!

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

He hit him over the head with a lead pipe.  (In China, their image is of a iron pipe, so the English sentence uses "lead pipe" and the Chinese uses "iron pipe". Iron pipes are easier to find when you want to hit someone, but we learned "lead pipe" from "Clue".

他 用 铁 棍 打 了 他 的 头 。

Ta1 yong4 tie3gun4 da3 le ta1 de tou2.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

He hit him over the head with a cane. 

他 用 拐 棍 打 了 他 的 头 。

Ta1 yong4 guai3gun4 da3 le ta1 de tou2.

Sun BinZheng JieZhang MengLi ChunjiangZhang Zhida
ScribBrian

The beer went straight to his head and he had to go lie down. 

他 刚 喝 了 一 点 酒 就 上 头 了 , 所 以 他 不 得 不 躺 下 休 息 。

Ta1 gang1 he1 le yi4 dian3 jiu3 jiu4 shang4 tou2 le, suo3yi3 ta1 bu4de2bu4 tang3xia xiu1xi.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

He doesn't have a hair on his head. 

他 没 有 头 发 。

Ta1 mei2you3 tou2fa.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

to head off, to prevent, to stop (something from happening); prohibition 

阻 止

zu3zhi3

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
Scrib

to shake one's head 

摇 头

yao2 tou2

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

He keeps his head shaved. 

他 留 着 光 头 。

Ta1 liu2 zhe guang1tou2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Watch your head! 

小 心 磕 脑 袋 !

Xiao3xin1 ke1 nao3dai!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Watch your head! 

小 心 碰 脑 袋 !

Xiao3xin1 peng4 nao3dai!

Cheng HongZheng JieGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Watch your head! 

小 心 磕 头 !

Xiao3xin1 ke1 tou2!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Watch your head! 

小 心 碰 头 !

Xiao3xin1 peng4 tou2!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

head  (on your body -- more colloquial than tou2 头 )

脑 袋

nao3dai

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

Watch your head! 

小 心 头 !

Xiao3xin1 tou2!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

My heart is beating so fast, I have to stop and rest.  (Some people like to say li4hai, while the others like kuai4)

我 的 心 脏 跳 的 太 厉 害 了 , 我 不 得 不 停 下 来 休 息 一 下 。

Wo3de xin1zang4 tiao4 de tai4 li4hai le, wo3 bu4de2bu4 ting2xia4lai2 xiu1xi4 yi2xia4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

heart 

心 脏

xin1zang4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

My heart is beating so fast, I have to stop and rest.  (Some people like to say li4hai, while the others like kuai4)

我 的 心 脏 跳 的 太 快 了 , 我 不 得 不 停 下 来 休 息 一 下 。

Wo3de xin1zang4 tiao4 de tai4 kuai4 le, wo3 bu4de2bu4 ting2xia4lai xiu1xi4 yi2xia4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

hip 

kuan1

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

hip bone 

髋 骨

kuan1gu3

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

hormone 

激 素

ji1su4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

large intestine 

大 肠

da4chang2

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyFrank

small intestine 

小 肠

xiao3chang2

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyFrank

intestines, gut, intestinal tract 

肠 道

chang2dao4

Travis

iris  to oppose / to gore

虹 膜

hong2mo2

My head itches. 

我 的 头 痒 痒 。

Wo3 de tou2 yang3yang.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

When I fell off my bike I scraped my left knee. Boy, does it sting.  (Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2. -- literally means A pain (teng2) the same as (yi2yang4) being stabbed with needles (zhen1 zha1))

当 我 从 自 行 车 上 摔 下 来 的 时 候 , 蹭 破 了 我 的 左 膝 盖 。 啊 ! 针 扎 一 样 的 疼 。

Dang1 wo3 cong2 zi4xing2che1 shang shuai1 xia4lai2 de shi2hou, ceng4 po4 le wo3de zuo3 xi1gai4. Ah! Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I need to see the doctor about the pain in my knee. 

我 的 膝 盖 疼 , 我 要 去 医 院 看 看 。

Wo3de xi1gai4 teng2, wo3 yao4 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I broke my knee and I'll need surgery.  (kai1dao1 is often used orally when talking about having an operation -- see also dong4shou3shu4)

我 的 膝 盖 断 了 , 需 要 开 刀 。

Wo3 de xi1gai4 duan4le, xu1yao4 kai1dao1.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I broke my knee and I'll need surgery.  (see kai1dao1 for more informal oral usage)

我 的 膝 关 节 断 了 , 需 要 动 手 术 。

Wo3 de xi1guan1jie2 duan4le, xu1yao4 dong4shou3shu4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

He bounced the baby on his knee.  The translation is not a very good one, but it seems to be unusual to bounce a baby on your knee in China -- but they do play horsey with the older kids -- see qi3ma3)

他 把 孩 子 放 在 膝 盖 上 , 并 且 不 停 地 抖 动 着 双 腿 。

Ta1 ba3 hai2zi fang4zai xi1gai4shang, bing4qie3 bu4ting2de dou3dong4zhe shuang1tui3.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

She wears her skirts just above the knee.  Does this sentence mean that her skirt is not very long, it is just above her knee?

她 穿 着 刚 到 膝 盖 的 裙 子 。

Ta1 chuan1zhe gang1dao4 xi1gai4 de qun2zi.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

Climbing stairs can be very hard on your knees. 

爬 楼 梯 对 你 的 膝 盖 不 好 。

Pa2 lou2ti1 dui4 ni3 de xi1gai4 bu4 hao3

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

The kids were kneeling in the yard playing chess. 

孩 子 们 正 跪 在 院 子 里 下 棋 。

Hai2zimen zheng4 gui4 zai4 yuan4zi li3 xia4qi2.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

If your knees hurt, climbing stairs can be very hard. 

你 的 膝 盖 有 伤 , 爬 楼 梯 不 好 。

Ni3 de xi1gai4 you3 shang1, pa2 lou2ti1 hen3 bu4 hao3.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
Jeremy

If your knees hurt, climbing stairs can be very hard on your knees.  (In Chinese, you mean that he or she just hurt his or her knee yesterday (a new injury -- broken, scraped,etc.) and climbing stairs would not be good for the knee. It does not imply a lifelong weakness. See 12208.)

你 的 膝 盖 受 伤 了 , 爬 楼 梯 对 你 的 膝 盖 很 不 好 。

Ni3 de xi1gai4 shou4shang1 le, pa2 lou2ti1 dui4 ni3 de xi1gai4 bu4 hao3.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
Jeremy

I like to kneel down and play with the kids on the floor. 

我 喜 欢 跪 在 地 板 上 和 孩 子 们 一 起 玩 。

Wo3 xi3huan gui4 zai4 di4ban3shang he2 hai2zimen yi4qi3 wan2.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

knee joint  (formal and specific -- see xi1gai4)

膝 关 节

xi1guan1jie2

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

to kneel  (both knees)

gui4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

knuckle 

指 节

zhi3jie2

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

Come sit on my lap. 

来 , 坐 我 腿 上 。

Lai2, zuo4 wo3 tui3shang.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I broke my leg and I'll have a cast for 6 weeks. 

我 的 腿 断 了 , 需 要 打 六 个 星 期 的 石 膏 。

Wo3 de tui3 duan4le, xu1yao4 da3 liu4ge4 xing1qi1 de shi2gao1.

Liu Yu RongHu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

She has very long legs, so it's hard to find slacks to fit. 

她 的 腿 太 长 了 , 以 至 于 很 难 买 到 合 适 的 裤 子 。

Ta1 de tui3 tai4 chang2 le, yi3zhi4yu2 hen3 nan2 mai3dao4 he2shi4de ku4zi.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

He has very short legs, it's hard to find jeans to fit. 

他 的 腿 太 短 了 , 以 至 于 很 难 买 到 合 适 的 牛 仔 裤 。

Ta1 de tui3 tai4 duan3 le, yi3zhi4yu2 hen3 nan2 mai3dao4 he3shi4de niu2zai3ku4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

Riding a bike's good for your legs.  (If you want, you can also say 骑自行车对你的腿有好处。qi2 zi4xing2che1 dui4 ni3de tui3 you3 hao3chu4. Usually 骑车 means 骑自行车.)

骑 车 对 你 的 腿 有 好 处 。

Qi2che1 dui4 ni3de tui3 you3 hao3chu4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

liver 

gan1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

lung 

肺 脏

fei4zang4

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

lung, lungs 

fei4

Zhang MengFeng XieLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshKarenJeremy

to take somebody's measurements 

量 身 材

liang2shen1cai2

Travis

You have a beautiful mouth.  (said to a girl)

你 的 嘴 很 漂 亮 。

Ni3 de zui3 hen3 piao4liang.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

mouth 

zui3

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
AnselBrienneKarenJeremy

mouth; slap in the face 

嘴 巴

zui3ba

a mouth 

一 张 嘴 巴

yi4 zhang1 zui3ba

muscular 

肌 肉 发 达

ji1rou4fa1da2

well-built (physique), strong and muscular 

健 硕

jian4shuo4

He's tall and muscular. 

他 身 材 高 大 , 肌 肉 发 达 。

Ta1 shen1cai2 gao1da4, ji1rou4fa1da2.

I broke a nail.  (This is more colloquial than 12228 -- usually only break one nail at one time, so we need not to say how many nails are broken. Leave out the measure word.)

我 指 甲 劈 了 。

Wo3 zhi1jia pi1 le.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

toenail 

趾 甲

zhi3jia

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

toenail 

脚 趾 甲

jiao3zhi3jia2

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

I broke a nail.  (Many people say it this way. The character 指 (finger) is third tone, but people say zhi1jia. This sentence includes the measure word to say ONE nail, but it isn't necessary. see 12229)

我 的 一 个 指 甲 劈 了 。

Wo3de yi2ge4 zhi1jia pi1 le.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

nape  (some dictionaries also give 脖 梗 儿 as the nape of the neck, but 梗 means branch or stem -- 颈 can also be pronounced jing3 and means "neck")

脖 颈 儿

bo2jing3r

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CricketAustinNick

belly button, navel 

肚 脐

du4qi2

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
KenAbbie

stiff neck 

落 枕

lao4zhen3

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

Father put a collar around the dog's neck. 

爸 爸 给 狗 脖 子 带 了 个 项 圈 。

Ba4ba gei3 gou3 bo2zi dai4 le ge xiang4quan1.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

neck 

脖 子

bo2zi

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao LihuaWang YongWei Xing
AprilJeremyKateScott

The headline in the newspaper today was still about the election. No real news.  (there are four similar sentences -- this is the most grammatically complete, the others get more and more oral -- leaving out words for efficiency. The English preposition "about" is expressed with 有 关 you3guan1 - relavant to, concerning)

今 天 的 头 版 头 条 还 是 有 关 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de tou2ban3 tou2tiao2 hai2shi you3guan1 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

to nod, to nod one's head  (signifies approval)

点 头

dian3tou2

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

bridge of the nose 

鼻 梁 儿

bi2liang2r

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

You should breathe through your nose. 

你 应 该 用 鼻 子 呼 吸 。

Ni3 ying1gai1 yong4 bi2zi hu1xi1.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

nose 

鼻 子

bi2zi

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

to blow one's nose 

擤 鼻 涕

xing3 bi2ti4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

You have a handsome nose.  (said to a boy)

你 的 鼻 子 很 英 俊 。

Ni3 de bi2zi hen3 ying1jun4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

nostril 

鼻 孔

bi2kong3

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

numb and sore  (probably come from the feeling in your mouth after eating too many hot peppers!)

麻 辣 辣

ma2la4la4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

five facial sense organs  (summary concept such as our five senes, but uses lips for touch)

五 官

wu3guan1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

ovary, ovaries 

卵 巢

luan3chao2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

palm 

手 掌

shou3zhang3

pancreas 

胰 腺

yi2xian4

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

physique, stature, build, figure 

身 材

shen1cai2

pimple  (colloquial - zhen3 疹 is the formal name)

一 个 包

yi2 ge4 bao1

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

to play horsey, horseback ride (game with a child)  (to crawl on hands and knees with a child riding on your back, or on the shoulders while upright -- at least it is usually a child)

骑 马

qi2ma3

Wang YongWT ZhengSun JingsuZhang JingGao Mingjiang
StephanJenniferKen

He is playing horsey with his nephew. 

他 和 他 的 侄 子 在 玩 儿 骑 马 的 游 戏 。

Ta1 he2 ta1 de zhi2zi zai4 wan2r qi2ma3 de you2xi4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

Daddy, give me a horsey back ride!  (a child would add BIG horse to the request...)

爸 爸 , 我 要 玩 儿 骑 大 马 !

Ba4ba, wo3 yao4 wan2r qi2da4ma3!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

to give a piggy back ride  (to place a child on you back like a backpack -- holding their legs while they hold on around your neck -- usually choking you!)

背 着 小 孩 儿

bei1 zhe xiao3 hai2r

Zhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

nail polish 

指 甲 油

zhi3jia2you2

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

pregnancy, gestation 

妊 娠

ren4shen1

pretty, beautiful 

漂 亮

piao4liang

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
TimJulieMichael

They could put a gun to my head and I wouldn't tell.  (literally -- with a gun pointing at me, I still wouldn't tell)

用 枪 指 着 我 也 不 说 。

Yong4 qiang1 zhi3 zhe wo3 ye3 bu4 shuo1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

pupil, pupil of the eye 

瞳 孔

tong2kong3

You ought to raise your hand to ask a question in the classroom. 

在 课 堂 上 你 应 该 举 手 提 问 。

Zai4 ke4tang2shang ni3 ying1gai1 ju3shou3 ti2wen4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

He's raising his hand to ask a question. 

他 举 手 提 问 。

Ta1 ju3shou3 ti2wen4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

to raise one's hand, to raise one's hands 

举 手

ju3shou3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

rib 

肋 骨

lei4gu3

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnRorySarah

to rinse the mouth 

漱 口

shu4kou3

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

to leaf through, to thumb through 

翻 查

fan1cha2

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

He has a scar over his left eye. 

他 的 左 眼 上 有 块 疤 。

Ta1 de zuo3 yan3 shang you3 kuai4 ba1.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Would you scratch my back? 

你 能 帮 我 挠 挠 后 背 吗 ?

Ni3 neng2 bang1 wo3 nao2nao hou4bei4 ma?

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

seahorse 

海 马

hai3ma3

I need some sun block to put on the sunburn on my shoulders.  (may be translated suntan lotion or sun block)

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 需 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 xu1yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

I need to rub some suntan lotion on the sunburn on my shoulders. 

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

shoulder, shoulders 

肩 膀

jian1bang3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.  (colloquial -- when the context is clear, use oil for suntan lotion)

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 yao4 mo3 dian3r you2.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders. 

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 需 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 xu1yao4 mo3 dian3r you2.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

I need to rub some sun block on the sunburn on my shoulders.  (may be translated suntan lotion or sun block)

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 需 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 xu1yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.  (colloquial -- when the context is clear, use oil for suntan lotion)

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 yao4 mo3 dian3r you2.

Zhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders. 

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 需 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 xu1yao4 mo3 dian3r you2.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

I need to rub some suntan lotion on the sunburn on my shoulders. 

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

You look handsome in that suit.  (usually said to a man -- even boys like to hear this)

你 穿 这 身 衣 服 很 帅 。

Ni3 chuan1 zhe4 shen1 yi1fu hen3 shuai4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

foot bath, foot soak 

泡 脚

pao4jiao3

Nick

eye socket, rim of the eye 

眼 眶

yan3kuang4

sole (shoe) 

鞋 底

xie2di3

Nick

spinal cord  charactercopypronouncebaikeskritterexampleCorrect *牾* | 牾* | *牾

脊 髓

ji3sui3

spinal cord, spinal column, back 

脊 椎

ji3zhui1

My stomach doesn't feel very good. 

我 ( 的 ) 胃 难 受。

Wo3(de) wei4 nan2shou4.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah G

My stomach doesn't feel very good. 

我 (的 ) 胃 不 舒 服 。

Wo3(de) wei4 bu4 shu1fu.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

stomach 

wei4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

I am sick to my stomach, I feel like throwing up. 

我 的 胃 难 受 , 我 想 吐 。

Wo3 de wei4 nan2shou4, wo3 xiang3 tu4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I have a stomach ache. 

我 胃 疼 。

Wo3 wei4 teng2.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

The boy was sick. He had a stomach ache. 

这 个 小 孩 病 了 。 他 胃 疼 。

Zhe4ge xiao3hai2r bing4 le. Ta1 wei4 teng2.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

to swallow 

下 咽

xia4yan4

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

It's hard to swallow when you have a sore throat. 

当 你 的 咽 喉 疼 的 时 候 , 下 咽 很 难 。

Dang1 ni3 de yan1hou2 teng2 de shi2hou, xia4yan4 hen3 nan2.

Du FengZhao MoWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangZheng LeiZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

tall, lofty 

高 大

gao1da4

He's a tall and handsome young man. 

他 是 英 俊 而 高 大 的 男 青 年 。

Ta1 shi4 ying1jun4 er2 gao1da4 de nan2 qing1nian2.

false teeth 

假 牙

jia3ya2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
NicAbbieBrian

muscle  (里 肌 = 里 几 = 里 脊 - li3ji - find different characters on menus for tenderloin)

肌 肉

ji1rou4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

thigh 

大 腿

da4tui3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

I got a bee sting on my thigh. 

一 只 蜜 蜂 叮 了 我 的 大 腿 。

Yi4 zhi1 mi4feng1 ding1 le wo3 de da4tui3.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

throat 

咽 喉

yan1hou2

Du FengHu SiyuZheng LeiLiu WeihongWang Chen
AprilJeremyBrian

I'm ticklish.  (literally -- I'm afraid of being tickled.)

我 怕 痒 痒 。

Wo3 pa4 yang3yang.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

toe, toes 

脚 尖 儿

jiao3jian1r

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao Jingxian
TerryAllenCherieBrianCindy

big toe 

大 脚 趾

da4jiao3zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

toe 

脚 趾

jiao3zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

toe 

zhi3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

Horses don't have toes, just a hoof. 

马 没 有 趾 头 , 只 有 蹄 。

Ma3 mei2you3 zhi3tou2 zhi3 you3 ti2

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I stubbed my toe!  (in oral Chinese adding tou makes it easier to say -- it adds emphasis.)

磕 脚 趾 头 啦 !

Ke1 jiao3zhi3tou la!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

I stubbed my toe! 

磕 脚 趾 啦 !

Ke1 jiao3zhi3 la!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

My big toe has a bruise on it.  (Usually it needs another sentence. For example, the big stone fell and hit my big toe and then it bruised. We usually say why. Qing is used to refer to color of bruise -- green black.)

我 的 大 脚 趾 ( 头 ) 青 了 。

Wo3 de da4jiao3zhi3(tou2) qing1 le.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

tongue 

she2

Travis

You have to kneel down to see under the table.  (xia4lai implies that you get into that position)

你 得 跪 下 来 才 能 看 见 桌 子 下 面 。

Ni3 dei3 gui4xia4lai cai2 neng2 kan4jian4 zhuo1zi xia4mian4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

waist, small of the back, middle 

yao1

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

Her waist is very small. 

她 的 腰 很 细 !

Ta1 de yao1 hen3 xi4!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

These pants are loose at the waist, I must be losing weight. 

这 些 裤 子 的 裤 腰 松 了 , 我 肯 定 瘦 了 。

Zhe4xie1 ku4zi de ku4yao1 song1 le, wo3 ken3ding4 shou4 le.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

These pants are tight at the waist, I must be gaining weight. 

这 些 裤 子 的 裤 腰 紧 了 , 我 肯 定 胖 了 。

Zhe4xie1 ku4zi de ku4yao1 jin3 le, wo3 ken3ding4 pang4 le.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

body weight 

体 重

ti3zhong4

Travis

beautiful woman 

美 人

mei3ren2

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
SethJulieAustin

wrist 

手 腕 子

shou3wan4zi

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

wrist, ability, finesse, knack 

手 腕

shou3wan4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

That policeman has handcuffs on his wrists. 

那 个 警 察 的 手 腕 上 拷 着 手 铐 。

Na4ge jing3cha2 de shou3wan4shang kao4zhe shou3kao4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

That policeman has handcuffs on his wrist. 

那 个 警 察 的 手 腕 上 挂 着 手 铐 。

Na4ge jing3cha2 de shou3wan4shang gua4zhe shou3kao4.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012