A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


The Past and Future in Days and Years

Three days ago The day before yesterday Yesterday Today Tomorrow Day after tomorrow Three days from now

大前天

前天

昨天

今天

明天

后天

大后天

Three years ago Year before last Last year This year Today Next year Three years from now

大前年

前年

去年

今年

明年

后年

大后年

The Past and Future in Weeks and Months

Two weeks ago Last week This week Next week Week after next

上上个星期

上个星期

这个星期

下个星期

下下个星期

Two months ago Last month This month Next month Two months from now
上上个月

上个月

这个月

下个月

下下个月

They celebrated their fifth wedding anniversary last week.   

上 周 他 们 庆 祝 了 结 婚 五 周 年 。

Shang4 zhou1 ta1men qing4zhu4 le jie2hun1 wu3 zhou1nian2.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

The score for yesterday's basketball game was 98/69.   

昨 天 篮 球 赛 的 比 分 是 九 十 八 比 六 十 九 。

Zuo2tian1 lan2qiu2sai4 de bi3fen1 shi4 jiu3shi2ba1 bi3 liu4shi2jiu3.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveBrian

Beginning tomorrow, I'm going study an hour every day.   

从 明 天 开 始 , 每 天 我 学 习 一 个 小 时 。

Cong2 ming2tian1 kai1shi3, mei3tian1 wo3 xue2xi2 yi2 ge4 xiao3shi2.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
KarenJeremy

farmer's almanac, traditional Chinese calendar    (uses the traditional calendar, but gives the planting and harvesting times for farmers)

农 历

nong2li4

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
Austin

the traditional Chinese calendar    (also see "yin1li4", "nong2li4")

夏 历

xia4li4

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

calendar   

日 历

ri4li4

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

I want two calendars.   

我 要 两 张 日 历 。

Wo3 yao4 liang3 zhang1 ri4li4.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

A calendar helps us to tell which month and day it is.   

日 历 帮 助 我 们 知 道 现 在 是 哪 月 哪 天 。

Ri4li4 bang1zhu4 wo3men zhi1dao4 xian4zai4 shi4 na3 yue4 na3 tian1.

Cheng HongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida

desk calendar   

台 历

tai2li4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
Fred

monthly calendar   

月 历

yue4li4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
Fred

lunar calendar   

阴 历

yin1li4

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

I got first place in the speech competition yesterday.   

昨 天 我 在 演 讲 比 赛 中 得 了 第 一 名 。

Zuo2tian1 wo3 zai4 yan3jiang3 bi3sai4 zhong1 de2 le di4 yi1 ming2.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveBrian

date, day of the month, sun   

ri4

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMalMaggy

at a certain date   

某 日

mou3ri4

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

What's today's date?   

今 天 几 号 ?

Jin1tian1 ji3 hao4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

a half day tour   

半 日 游

ban4 re4 you2

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

in a day or two   

一 半 天

yi2 ban4 tian1

Shao DanniZhang MengFeng Xie
KarenJeremy

three days from now, day after the day after tomorrow   

大 后 天

da4hou4tian1

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSeth

a half of a day, a long time, quite awhile   

半 天

ban4tian1

Shao DanniZhang MengFeng Xie
KarenJeremy

three days ago   

大 前 天

da4 qian2 tian1

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

What day is today?   

今 天 星 期 几 ?

Jin1tian1 xing1qi1 ji3?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

We work five days a week.   

我 们 一 周 工 作 五 天 。

Wo3men yi4 zhou1 gong1zuo4 wu3 tian1.

Zhang MengFeng XieCao HuiWei Xing
AshleyJeremyLynn

an entire day   

一 整 天

yi4 zheng3tian1

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynn

the next day, the second day   

第 二 天

di4er4 tian1

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
CricketJeremyGlison

I'll go to school three days from now.    (I will go to school in three days.)

我 大 后 天 去 学 校 。

Wo3 da4hou4tian1 qu4 xue2xiao4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

I had a dream last night.   

我 昨 天 晚 上 做 了 一 个 梦 。

Wo3 zuo2tian1 wan3shang zuo4 le yi2 ge4 meng4

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarah

tomorrow evening   

明 天 晚 上

ming2tian1 wan3shang

Shao DanniWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

Yesterday they put out a big fire.   

昨 天 , 他 们 扑 灭 了 一 场 大 火 。

Zuo2tian1, ta1men pu1mie4 le yi4 chang2 da4 huo3.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu ChangFeng Kui
LynnMalMaggy

Friday   

星 期 五

xing1qi1wu3

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

from tomorrow onwards   

打 明 天 起

da3 ming2tian1 qi3

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

They'll go to the Great Wall next Sunday.   

下 周 日 他 们 要 去 长 城 。

Xia4 zhou1 ri4 ta1men yao4 qu4 Chang2cheng2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHua
KarenDaveStevenQ

I had a strange dream last night.   

昨 晚 我 作 了 一 个 奇 怪 的 梦 。

Zuo2wan3 wo3 zuo4 le yi2 ge4 qi2guai4 de meng4.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

last night   

昨 夜

zuo2ye4

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

He bought many lotus seedpods yesterday on the way home.    (the seeds are pealed and eaten like nuts -- they are considered very healthy)

他 昨 天 在 回 家 的 路 上 买 了 许 多 莲 蓬 。

Ta1 zuo2tian1 zai4 hui2jia1de lu4shang mai3le xu3duo1 lian2peng.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremy

Yesterday, five men and four women came.   

昨 天 , 五 位 男 士 和 四 位 女 士 来 了 。

Zuo2tian1, wu3 wei4 nan2shi4 he2 si4 wei4 nu~3shi4 lai2 le.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
MichaelKaren LeeBrian

He ought to come tomorrow.    (notice the use of dei3 - very common in spoken language - pronounced as de and dei3 to indicate the possibility of the accompanying verb)

他 明 天 得 来 。

Ta1 ming2tian1 dei3 lai2.

Zhang MengLi ZhenChu LinCao Hui
JulieSeth

I didn't sleep last night, because I watched TV the whole night.   

我 昨 天 晚 上 没 有 睡 觉 , 因 为 我 一 夜 都 在 看 电 视 。

Wo3 zuo2tian1 wan3shang mei2you3 shui4jiao4, yin1wei2 wo3 yi2 ye4 dou1 zai4 kan4 dian4shi4.

Shao DanniLi Yu ZhengFeng XieLi SiShu Chang
KarenDaveJeremy

next Friday   

下 星 期 五

xia4 xing1qi1wu3

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

next week   

下 星 期

xia4xing1qi1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

My father will go to Shanghai next week.   

我 爸 爸 下 星 期 去 上 海 。

Wo3 ba4ba xia4 xing1qi1 qu4 Shang4hai3.

Zhang MengLiu XiaoyunCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

He stayed with us for three nights.   

他 在 我 们 家 住 了 三 夜 。

Ta1 zai4 wo3men jia1 zhu4 le san1 ye4.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

Can you stay over night?   

你 能 在 这 里 过 夜 吗 ?

Ni3 neng2 zai4 zhe4li3 guo4 ye4 ma?

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

Tomorrow, Li Si will paste those pictures in her photo album.   

明 天 , 李 思 在 她 的 照 相 册 贴 上 那 些 照 片 。

Ming2tian1, Li3 Si1 zai4 ta1 de zhao4xiang4ce4 tie1 shang4 na4 xie1 zhao4pian1.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredStevenQ

Do you remember the taxi driver we met yesterday?   

你 记 得 昨 天 我 们 遇 到 的 出 租 司 机 吗 ?

Ni3 ji4 de zuo2tian1 wo3men yu4dao4 de chu1zu1 si1ji1 ma?

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
FredStevenQ

Did you sleep well last night?   

昨 晚 你 睡 好 了 吗 ?

Zuo2wan3 ni3 shui4 hao3 le ma?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAshley

I heard a new song on the radio yesterday.    (radio= on the air -- old fashioned, use shou1yin1ji1)

昨 天 , 我 从 广 播 里 听 到 了 一 首 新 歌 儿 。

Zuo2tian1, wo3 cong2 guang3bo1 li3 ting1 dao4 le yi4 shou3 xin1 ge1r.

Shao DanniFeng XieLi Zhen
LynnMikeDanielle

Yesterday, that class of students went to climb the mountain.   

昨 天 , 那 班 学 生 去 爬 山 了 。

Zuo2tian1, na4 ban1 xue2sheng qu4 pa2shan1 le.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi Zhaoxi
JulieAustinSarah

Sunday   

星 期 日

xing1qi1ri4

Shao DanniFeng XieLi Zhen
LynnMalMaggy

Tomorrow we're going to have a test.    (be tested)

明 天 , 我 们 测 验 。

Ming2tian1, wo3men ce4yan4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JulieAustinSarah

today, same day, this day   

即 日

ji2ri4

Li DiChu LinCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

tomorrow    (the character ming is made up of the character for sun and moon -- if a sun and moon pass it is tomorrow -- that's one way of remembering it)

明 天

ming2tian1

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao Hui
TimJulie

day after tomorrow   

后 天

hou4tian1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu Zheng
LynnMalMaggy

next week   

下 周

xia4 zhou1

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

last week   

上 周

shang4 zhou1

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

last week   

上 星 期

shang4 xing1qi1

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Austin

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday   

星 期 一 , 星 期 二 , 星 期 三 , 星 期 四 , 星 期 五 , 星 期 六 , 星 期 日

xing1qi1yi1, xing1qi1er4, xing1qi1san1, xing1qi1si4, xing1qi1wu3, xing1qi1liu4, xing1qi1ri4

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida

one week    (can say yi2 ge4 xing1qi1 or yi4 xing1qi1 -- they have the same meaning and about the same probability in spoken Chinese)

一 个 星 期

yi2 ge4 xing1qi1

Liu QiuxiaWang YongDa DiWang WenjingGao MingjiangZhang ZhidaSun Gang
Jeremy

a week   

一 星 期

yi4 xing1qi1

Shao DanniLi Yu ZhengLi SiShu Chang
FredMillie

a week   

一 周

yi4 zhou1

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
FredMillie

There are three weeks until vacation.   

还 有 三 个 星 期 放 假 。

Hai2 you3 san1 ge4 xing1qi1 fang4jia4.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeDanielle

next weekend   

下 周 末

xia4 zhou1mo4

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

They're off for the weekend.   

他 们 度 周 末 去 了 。

Ta1men du4 zhou1mo4 qu4 le.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

weekend   

周 末

zhou1mo4

Liu Yu RongLi Yu ZhengZhao MoZheng LeiLi Yu Zheng
FredStevenQ

last weekend   

上 周 末

shang4 zhou1mo4

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

day before yesterday   

前 天

qian2tian1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

yesterday   

昨 天

zuo2tian1

Liu XiaoyunZhang MengLi ZhenLi SiLi Yu ZhengLiu Yu Rong
FredKateSarahJeremy

yesterday evening   

昨 晚

zuo2wan3

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008