A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


The Past and Future in Days and Years

Three days ago The day before yesterday Yesterday Today Tomorrow Day after tomorrow Three days from now

大前天

前天

昨天

今天

明天

后天

大后天

Three years ago Year before last Last year This year Today Next year Three years from now

大前年

前年

去年

今年

明年

后年

大后年

The Past and Future in Weeks and Months

Two weeks ago Last week This week Next week Week after next

上上个星期

上个星期

这个星期

下个星期

下下个星期

Two months ago Last month This month Next month Two months from now
上上个月

上个月

这个月

下个月

下下个月

昨 天 我 在 演 讲 比 赛 中 得 了 第 一 名 。

Zuo2tian1 wo3 zai4 yan3jiang3 bi3sai4 zhong1 de2 le di4 yi1 ming2.

I got first place in the speech competition yesterday.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveBrian

明 天 , 我 们 测 验 。

Ming2tian1, wo3men ce4yan4.

Tomorrow we're going to have a test.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JulieAustinSarah

下 周 日 他 们 要 去 长 城 。

Xia4 zhou1 ri4 ta1men yao4 qu4 Chang2cheng2.

They'll go to the Great Wall next Sunday.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHua
KarenDaveStevenQ

打 明 天 起

da3 ming2tian1 qi3

from tomorrow onwards

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

大 后 天

da4hou4tian1

three days from now, day after the day after tomorrow

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSeth

我 大 后 天 去 学 校 。

Wo3 da4hou4tian1 qu4 xue2xiao4.

I'll go to school three days from now.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

他 明 天 得 来 。

Ta1 ming2tian1 dei3 lai2.

He ought to come tomorrow.

Zhang MengLi ZhenChu LinCao Hui
JulieSeth

第 二 天

di4er4 tian1

the next day, the second day

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
CricketJeremyGlison

昨 天 , 我 从 广 播 里 听 到 了 一 首 新 歌 儿 。

Zuo2tian1, wo3 cong2 guang3bo1 li3 ting1 dao4 le yi4 shou3 xin1 ge1r.

I heard a new song on the radio yesterday.

Shao DanniFeng XieLi Zhen
LynnMikeDanielle

后 天

hou4tian1

day after tomorrow

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu Zheng
LynnMalMaggy

昨 天 , 他 们 扑 灭 了 一 场 大 火 。

Zuo2tian1, ta1men pu1mie4 le yi4 chang2 da4 huo3.

Yesterday they put out a big fire.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu ChangFeng Kui
LynnMalMaggy

你 记 得 昨 天 我 们 遇 到 的 出 租 司 机 吗 ?

Ni3 ji4 de zuo2tian1 wo3men yu4dao4 de chu1zu1 si1ji1 ma?

Do you remember the taxi driver we met yesterday?

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
FredStevenQ

今 天 星 期 几 ?

Jin1tian1 xing1qi1 ji3?

What day is today?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

今 天 几 号 ?

Jin1tian1 ji3 hao4?

What's today's date?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

即 日

ji2ri4

today, same day, this day

Li DiChu LinCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

从 明 天 开 始 , 每 天 我 学 习 一 个 小 时 。

Cong2 ming2tian1 kai1shi3, mei3tian1 wo3 xue2xi2 yi2 ge4 xiao3shi2.

Beginning tomorrow, I'm going study an hour every day.

Shao DanniZhang MengLi ZhenWang Jun
KarenJeremy

昨 天 篮 球 赛 的 比 分 是 九 十 八 比 六 十 九 。

Zuo2tian1 lan2qiu2sai4 de bi3fen1 shi4 jiu3shi2ba1 bi3 liu4shi2jiu3.

The score for yesterday's basketball game was 98/69.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveBrian

他 昨 天 在 回 家 的 路 上 买 了 许 多 莲 蓬 。

Ta1 zuo2tian1 zai4 hui2jia1de lu4shang mai3le xu3duo1 lian2peng.

He bought many lotus seedpods yesterday on the way home.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremy

我 昨 天 晚 上 没 有 睡 觉 , 因 为 我 一 夜 都 在 看 电 视 。

Wo3 zuo2tian1 wan3shang mei2you3 shui4jiao4, yin1wei2 wo3 yi2 ye4 dou1 zai4 kan4 dian4shi4.

I didn't sleep last night, because I watched TV the whole night.

Shao DanniLi Yu ZhengFeng XieLi SiShu Chang
KarenDaveJeremy

我 昨 天 晚 上 做 了 一 个 梦 。

Wo3 zuo2tian1 wan3shang zuo4 le yi2 ge4 meng4

I had a dream last night.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarah

明 天

ming2tian1

tomorrow

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao Hui
TimJulie

某 日

mou3ri4

at a certain date

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

昨 天 , 五 位 男 士 和 四 位 女 士 来 了 。

Zuo2tian1, wu3 wei4 nan2shi4 he2 si4 wei4 nu~3shi4 lai2 le.

Yesterday, five men and four women came.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
MichaelKaren LeeBrian

农 历

nong2li4

farmer's almanac, traditional Chinese calendar

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
Austin

前 天

qian2tian1

day before yesterday

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

半 日 游

ban4 re4 you2

a half day tour

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

ri4

date, day of the month, sun

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMalMaggy

日 历

ri4li4

calendar

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

日 历 帮 助 我 们 知 道 现 在 是 哪 月 哪 天 。

Ri4li4 bang1zhu4 wo3men zhi1dao4 xian4zai4 shi4 na3 yue4 na3 tian1.

A calendar helps us to tell which month and day it is.

Cheng HongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida

我 要 两 张 日 历 。

Wo3 yao4 liang3 zhang1 ri4li4.

I want two calendars.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

上 星 期

shang4 xing1qi1

last week

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Austin

上 周

shang4 zhou1

last week

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

上 周 末

shang4 zhou1mo4

last weekend

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

昨 晚 你 睡 好 了 吗 ?

Zuo2wan3 ni3 shui4 hao3 le ma?

Did you sleep well last night?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAshley

台 历

tai2li4

desk calendar

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
Fred

大 前 天

da4 qian2 tian1

three days ago

( 英 文 中 , 我 们 讲 “ yesterday” , “ two days ago” ( 或 “ the day before yesterday” ) , “ three days ago” , “ four days ago” , “ five days ago” 等 等 )

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

我 们 一 周 工 作 五 天 。

Wo3men yi4 zhou1 gong1zuo4 wu3 tian1.

We work five days a week.

Zhang MengFeng XieCao HuiWei Xing
AshleyJeremyLynn

一 整 天

yi4 zheng3tian1

an entire day

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynn

半 天

ban4tian1

a half of a day, a long time, quite awhile

Shao DanniZhang MengFeng Xie
KarenJeremy

一 半 天

yi2 ban4 tian1

in a day or two

Shao DanniZhang MengFeng Xie
KarenJeremy

明 天 , 李 思 在 她 的 照 相 册 贴 上 那 些 照 片 。

Ming2tian1, Li3 Si1 zai4 ta1 de zhao4xiang4ce4 tie1 shang4 na4 xie1 zhao4pian1.

Tomorrow, Li Si will paste those pictures in her photo album.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredStevenQ

明 天 晚 上

ming2tian1 wan3shang

tomorrow evening

Shao DanniWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

下 周

xia4 zhou1

next week

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

下 周 末

xia4 zhou1mo4

next weekend

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei

夏 历

xia4li4

the traditional Chinese calendar

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

下 星 期

xia4xing1qi1

next week

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

星 期 一 , 星 期 二 , 星 期 三 , 星 期 四 , 星 期 五 , 星 期 六 , 星 期 日

xing1qi1yi1, xing1qi1er4, xing1qi1san1, xing1qi1si4, xing1qi1wu3, xing1qi1liu4, xing1qi1ri4

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida

还 有 三 个 星 期 放 假 。

Hai2 you3 san1 ge4 xing1qi1 fang4jia4.

There are three weeks until vacation.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeDanielle

一 个 星 期

yi2 ge4 xing1qi1

one week

Liu QiuxiaWang YongDa DiWang WenjingGao MingjiangZhang ZhidaSun Gang
Jeremy

我 爸 爸 下 星 期 去 上 海 。

Wo3 ba4ba xia4 xing1qi1 qu4 Shang4hai3.

My father will go to Shanghai next week.

Zhang MengLiu XiaoyunCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

下 星 期 五

xia4 xing1qi1wu3

next Friday

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
Austin

星 期 日

xing1qi1ri4

Sunday

Shao DanniFeng XieLi Zhen
LynnMalMaggy

星 期 五

xing1qi1wu3

Friday

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

昨 天 , 那 班 学 生 去 爬 山 了 。

Zuo2tian1, na4 ban1 xue2sheng qu4 pa2shan1 le.

Yesterday, that class of students went to climb the mountain.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi Zhaoxi
JulieAustinSarah

你 能 在 这 里 过 夜 吗 ?

Ni3 neng2 zai4 zhe4li3 guo4 ye4 ma?

Can you stay over night?

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

他 在 我 们 家 住 了 三 夜 。

Ta1 zai4 wo3men jia1 zhu4 le san1 ye4.

He stayed with us for three nights.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

一 星 期

yi4 xing1qi1

a week

Shao DanniLi Yu ZhengLi SiShu Chang
FredMillie

一 周

yi4 zhou1

a week

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
FredMillie

阴 历

yin1li4

lunar calendar

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

月 历

yue4li4

monthly calendar

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
Fred

他 们 度 周 末 去 了 。

Ta1men du4 zhou1mo4 qu4 le.

They're off for the weekend.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

周 末

zhou1mo4

weekend

Liu Yu RongLi Yu ZhengZhao MoZheng LeiLi Yu Zheng
FredStevenQ

上 周 他 们 庆 祝 了 结 婚 五 周 年 。

Shang4 zhou1 ta1men qing4zhu4 le jie2hun1 wu3 zhou1nian2.

They celebrated their fifth wedding anniversary last week.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

昨 天

zuo2tian1

yesterday

Liu XiaoyunZhang MengLi ZhenLi SiLi Yu ZhengLiu Yu Rong
FredKateSarahJeremy

昨 晚

zuo2wan3

yesterday evening

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

昨 晚 我 作 了 一 个 奇 怪 的 梦 。

Zuo2wan3 wo3 zuo4 le yi2 ge4 qi2guai4 de meng4.

I had a strange dream last night.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

昨 夜

zuo2ye4

last night

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008