A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


All Saints Day 

万 圣 节

Wan4sheng4jie2

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

ancient times 

古 代

gu3dai4

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremyMaggy

The fields of wheat around Xi'an are beautiful in the early summer. 

初 夏 , 西 安 周 围 的 麦 田 很 漂 亮 。

Chu1xia4, Xi1'an1 zhou1wei2 de mai4tian2 hen3 piao4liang.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

autumn 

秋 天

qiu1tian1

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao HuiLi ZhenLiu Xiaoyun
FredKateSarahJeremy

The autumns in Beijing and in Maine are very beautiful. 

北 京 和 缅 因 的 秋 天 都 很 美 。

Bei3jing1 he2 Mian3yin1 de qiu1tian1 dou1 hen3 mei3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

In the autumn, Beijing's Fragrance Hill is covered with red autumn leaves. 

在 秋 天 , 北 京 的 香 山 被 红 叶 所 覆 盖 。

Zai4 qiu1tian1, Bei3jing1 de Xiang1shan1 bei4 hong2ye4 suo3 fu4gai4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

Leaves turn to yellow in autumn. 

树 叶 在 秋 天 变 成 黄 色 。

Shu4ye4 zai4 qiu1tian1 bian4cheng2 huang2se4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic

Happy Birthday! to you, Happy Birthday! to you, Happy Birthday! dear hmmm hmmm, Happy Birthday! to you, 

祝 你 生 日 快 乐 ! 祝 你 生 日 快 乐 ! 祝 你 生 日 快 乐 ! 祝 你 生 日 快 乐 !

Zhu4 ni3 sheng1ri4 kuai4 le4! Zhu4 ni3 sheng1ri4 kuai4 le4! Zhu4 ni3 sheng1ri4 kuai4 le4! Zhu4 ni3 sheng1ri4 kuai4 le4!

Shao DanniFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMikeTerryDanielle

birthday 

生 日

sheng1ri4

Zhang NingWT ZhengLi ZhenCao HuiShu Chang
LynnMalMaggyTravis

Today's my birthday. 

今 天 是 我 的 生 日 。

Jin1tian1 shi4 wo3 de sheng1ri4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

"Plum blossoms bloom because of the cold of winter"  (A line of a Chinese poem tells people they should learn from the flowers that in spite of difficulties, they can do anything if they try.)

“ 梅 花 香 自 苦 寒 来 。 ”

"Mei2hua1 xiang1 zi4 ku3han2 lai2."

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

Children like Christmas Day because they can get presents. 

孩 子 们 喜 欢 圣 诞 节 因 为 他 们 可 以 得 到 礼 物 。

Hai2zimen xi3huan Sheng4dan4jie2 yin1wei2 ta1men ke3yi3 de2dao4 li3wu4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Merry Christmas 

圣 诞 节 快 乐 !

Sheng4dan4jie2 kuai4le4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Christmas Day 

圣 诞 节

Sheng4dan4jie2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

December 25th is Christmas day. 

12 月 25 日 是 圣 诞 节 。

Shi2'er4 yue4 er2shi2wu3 ri4 shi4 sheng4dan4jie2.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

In winter, Nanjing's nice and warm.  (nuan3huo shu1fu makes one thought about the comfort of the warmth - might also say warm and comfortable but that would imply more than the weather in English)

在 冬 天 , 南 京 暖 和 舒 服 。

Zai4 dong1tian1, Nan2jing1 nuan3huo shu1fu.

Zhang NingWT ZhengLi SiShu Chang
KarenMichael

We color eggs for Easter. 

我 们 为 复 活 节 把 鸡 蛋 染 上 颜 色 。

Wo3men wei4 Fu4huo2jie2 ba3 ji1dan4 ran3 shang4 yan2se4.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AustinStephan

festival, holiday 

节 日

jie2ri4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

People are happy during festival. 

人 们 在 节 日 里 很 高 兴 。

Ren2men zai4 jie2ri4 li3 hen3 gao1xing4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Children like festivals because then they can get presents.  (na4shi2 is a noun/pronoun, not an adverb or conjunction)

孩 子 们 喜 欢 过 节 , 因 为 那 时 他 们 能 得 到 礼 物 。

Hai2zimen xi3huan guo4jie2, yin1wei2 na4shi2 ta1men neng2 de2dao4 li3wu4.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Halloween 

万 圣 节 前 夕

Wan4sheng4jie2 qian2xi1

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

Halloween 

万 圣 夜

Wan4sheng4ye4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

We hung lanterns at the festival.  (shi2 -- at the time of)

我 们 过 节 时 挂 灯 笼 。

Wo3men guo4jie2 shi2 gua4 deng1long.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

Lantern Festival  (15th of the first month of the Lunar calendar)

灯 节

Deng1Jie2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Lantern Festival 

元 宵 节

Yuan2xiao1 Jie2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

to last forever, to be everlasting 

万 古 长 存

wan4gu3 chang2cun2

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

red autumn leaves 

红 叶

hong2ye4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

August the fifteenth is Mid-autumn Day. 

八 月 十 五 是 中 秋 节 。

Ba1yue4shi2wu3 shi4 Zhong1qiu1jie2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Mid-Autumn Festival 

中 秋 节

Zhong1qiu1jie2

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

modern 

现 代

xian4dai4

Zhang MengFeng XieLi ZhenMi ZhaoxiFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

We'll move to a new apartment in the spring. 

春 天 我 们 要 搬 到 新 单 元 去 。

Chun1tian1 wo3men yao4 ban1 dao4 xin1 dan1yuan2 qu4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KarenAllenKaren LeeBrianNic

Spring Festival couplets, New Year scrolls 

春 联

chun1lian2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Spring Festival 

春 节

Chun1jie2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengLi Yu ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

New Year's Eve family dinner 

年 夜 饭

nian2ye4fan4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

New Year's Eve 

除 夕

chu2xi1

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

New Year (or Spring Festival) picture 

年 画 儿

nian2hua4r

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Happy New Year! 

恭 贺 新 禧 !

Gong1he4xin1xi3!

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

People visit each other during the New Year season. 

新 年 时 人 们 互 相 拜 年 。

Xin1nian2 shi2 ren2men hu4xiang1 bai4nian2.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

New Year's Day 

元 旦

Yuan2dan4

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
TimKaren LeeJeremyMaggy

Spring Festival's the longest festival in China. 

春 节 是 中 国 最 长 的 节 日 。

Chun1jie2 shi4 Zhong1guo2 zui4 chang2 de jie2ri4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

People stay up late on New Year's Eve. 

除 夕 人 们 熬 夜 。

Chu2xi1 ren2men ao2ye4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

When the new year comes, people say Happy New Year to each other. 

新 年 到 来 时 , 人 们 互 道 新 年 好 。

Xin1nian2 dao4lai2 shi2, ren2men hu4 dao4 xin1nian2 hao3.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

We hung New Year scrolls on the door. 

我 们 把 春 联 挂 在 门 上 。

Wo3men ba3 chun1lian2 gua4 zai4 men2shang.

Zhang MengFeng XieLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

to pay a New Year call; to wish somebody a happy New Year 

拜 年

bai4nian2

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
DaveCricketStephanStevenQ

Passover 

逾 越 节

Yu2yue4jie2

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Ramadan, month of fast 

斋 月

Zhai1yue4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

Most families have a reunion on Mid-Autumn-Day. 

中 秋 节 , 很 多 家 庭 团 聚 。

Zhong1qiu1jie2, hen3duo1 jia1ting2 tuan2ju4.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

season, time  (see ji4jie2 for the more common term -- use shi2jie2 only when writing essays or poems)

时 节

shi2jie2

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu Chang
KarenMalChelseaAustinChrystal

season  (of the year -- this is more commonly used than is shi2jie2 - may refer to an annual event like harvest season)

季 节

ji4jie2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
SethJulieAustin

The second semester always seems longer than the first. 

第 二 学 期 似 乎 总 比 第 一 学 期 长 。

Di4er4 xue2qi1 si4hu1 zong3 bi3 di4yi1 xue2qi1 chang2.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
KarenJeremyMaggy

Next semester, I will begin studying Italian. 

下 学 期 , 我 开 始 学 习 意 大 利 语 。

Xia4 xue2qi1, wo3 kai1shi3 xue2xi2 Yi4da4li4yu3.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenJeremyMaggy

early spring 

初 春

chu1chun1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

spring  (the season)

春 天

chun1tian1

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWT Zheng
KarenJulieMikeKate

Bears come out in spring. 

春 天 熊 出 来 了 。

Chun1tian1 xiong2 chu1 lai2 le.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenNickSarah

Spring Festival season 

春 节 时

Chun1jie2 shi2

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

summer 

夏 季

xia4ji4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenHua
TerryJulieBrienneStephan

summer 

夏 天

xia4tian1

Feng XieLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiLi Si
FredKateSarahJeremy

Last summer wasn't very hot. 

去 年 夏 天 不 很 热 。

Qu4nian2 xia4tian1 bu4 hen3 re4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
TerryJulieAustinSarah

This summer's very hot. 

今 年 夏 天 很 热 。

Jin1nian2 xia4tian1 hen3 re4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
TerryJulieAustinSarah

Next summer I'll go to England to have a vacation. 

明 年 夏 天 我 到 英 国 去 休 假 。

Ming2nian2 xia4tian1 wo3 dao4 Ying1guo2 qu4 xiu1jia4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
TerryJulieAustinSarah

The summer after next I'll graduate. 

后 年 夏 天 我 毕 业 。

Hou4nian2 xia4tian1 wo3 bi4ye4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
TerryJulieAustinSarah

summer after next 

后 年 夏 天

hou4nian2 xia4tian1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenMalChelseaAustinChrystal

next summer  (refers to the summer in the next calendar year)

明 年 夏 天

ming2nian2 xia4tian1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenMalChelseaAustinChrystal

this summer  (refers to the summer in the same calendar year, so in December it refers to this past summer)

今 年 夏 天

jin1nian2 xia4tian1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenMalChelseaAustinChrystal

early summer 

初 夏

chu1xia4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

last summer  (refers to the summer in the previous calendar year - variant on xia4tian1 which is used most places and in Beijing)

去 年 夏 季

qu4nian2 xia4ji4

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
KarenMalChelseaAustinChrystal

Thanksgiving 

感 恩 节

Gan3en1jie2

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

in prehistoric times 

在 史 前 时 期

zai4 shi3qian2 shi2qi1

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremyMaggy

During winter vacation we can build snowmen. 

寒 假 我 们 可 以 堆 雪 人 。

Han2jia4 wo3men ke3yi3 dui1 xue3ren2.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

My vacation was too short. 

我 的 假 期 太 短 了 !

Wo3 de jia4qi1 tai4 duan3 le!

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

I'm vacationing. 

我 正 在 放 假 。

Wo3 zheng4zai4 fang4jia4.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
FredJenniferStevenQ

I spent my whole summer vacation studying for the TOEFL exam. 

我 在 整 个 暑 假 里 学 习 托 福 。

Wo3 zai4 zheng3ge4 shu3jia4 li3 xue2xi2 Tuo1fu2.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
ScribMal

winter vacation 

寒 假

han2jia4

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunCao HuiFeng Xie
AnselBrienneKarenJeremy

summer vacation 

暑 假

shu3jia4

Feng XieZhang MengLiu XiaoyunCao HuiLi ZhenZhang Meng
AnselBrienneKarenJeremy

Valentine's Day 

情 人 节

qing2ren2 jie2

Du FengZhao JianSun JingsuFen RanLi Xinzhou
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

Valentine 

情 人

qing2ren2

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

Happy Valentine's Day!  (qing2ren2 means sweetheart or dearest)

情 人 节 快 乐 !

Qing2ren2 jie2 kuai4le4!

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

We can play with snow in winter. 

冬 天 我 们 可 以 玩 雪 。

Dong1tian1 wo3men ke3yi3 wan2 xue3.

Shao DanniLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

winter 

冬 天

dong1tian1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang JunZhang Meng
FredKateSarahJeremy

midwinter, the depth of winter 

隆 冬

long2dong1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

The sun doesn't shine very much in winter in Beijing. 

北 京 冬 天 阳 光 不 充 足 。

Bei3jing1 dong1tian1 yang2guang1 bu4 chong1zu2.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

Midwinter's the coldest. 

隆 冬 是 最 冷 的 。

Long2dong1 shi4 zui4 leng3 de.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

early winter 

初 冬

chu1dong1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

New Year 

新 年

xin1nian2

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012