A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


addressee, recipient 

收 件 人

shou1jian4ren2

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

attachment, extra part, added part, accessory 

附 件

fu4jian4

Sarah GChelsea

Blind carbon copy, BCC: 

密 送

mi4song4

Sarah GChelsea

Before you turn off the computer, check to see if we have any e-mail would you? 

在 你 关 电 脑 之 前 , 先 查 查 有 没 有 我 们 的 电 子 邮 件 , 好 吗 ?

Zai4 ni3 guan1 dian4nao3 zhi1qian2, xian1 cha2cha you3 mei2you3 wo3men de dian4zi3 you2jian4, hao3 ma?

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

I sent out a bulletin by e-mail. Didn't you get it? 

我 用 电 子 邮 件 发 了 一 封 公 告 。 你 没 收 到 吗 ?

Wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 fa1 le yi4 feng1 gong1gao4. Ni3 mei2 shou1dao4 ma?

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

He blamed me because he didn't know about the meeting. If that doesn't take the cake, I don't know what does! We all got the e-mail. 

他 责 怪 我 , 因 为 他 不 知 道 要 开 会 。 如 果 那 样 不 被 认 为 是 可 笑 的 话 , 真 不 知 道 什 么 才 是 可 笑 的 ! 我 们 都 收 到 了 电 子 邮 件 。

Ta1 ze2guai4 wo3, yin1wei2 ta1 bu4 zhi1dao4 kai1hui4. Ru2guo3 na4 yang4 bu2 bei4 ren4wei2 shi4 ke3xiao4 de hua4, zhen1 bu4 zhi1dao4 shen2me cai1 shi4 ke3xiao4 de. Wo3men dou1 shuo1dao4 le dian4zi4you2jian4.

CC:, copy to 

抄 送

chao1song4

Sarah GChelsea

to check (e-mail Internet), 

查 收

cha2shou1

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

I marked off my comments with () and ====. (e-mail) 

我 用 ( ) 和 ==== 在 我 的 点 评 处 做 标 记 .

Wo3 yong4 ( ) he2 === zai4 wo3 de dian3ping2 chu4 zuo4 biao1ji4.

Over time, we have developed a friendship by e-mail. 

经 过 一 段 时 间 , 通 过 电 子 邮 件 我 们 加 深 了 友 谊 。

Jing1guo4 yi2 duan4 shi2jian1, tong1guo4 dian4zi you2jian4 wo3men jia1shen1 le you3yi4.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

I use e-mail instead of airmail now. 

现 在 我 用 电 子 邮 件 代 替 航 空 信 。

Xian4zai4 wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 dai4ti4 hang2kong1xin4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

e-mail 

电 邮

dian4you2

Sarah GChelsea

e-mail 

电 子 邮 件

dian4zi3 you2jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

Let me write my e-mail address for you. 

我 给 你 我 的 e-mail 地 址 。

Wo3 gei3 ni3 wo3 de e-mail di4zhi3.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

What's your e-mail address? 

你 的 e-mail 地 址 是 什 么 ?

Ni3 de e-mail di4zhi3 shi4 shen2me?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

e-mail 

电 子 信 函

dian4zi3 xin4han2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

e-mail address 

电 邮 地 址

dian4you2 di4zhi3

Sarah GChelsea

to forward e-mail 

转 发 电 子 邮 件

zhuan3fa1 dian4zi3you2jian4

forwarding (packets) 

转 发

zhuan3fa1

Sarah GChelsea

sender, From: 

发 件 人

fa1jian4ren2

Chelsea

From: (in email header) 

来 自

lai2zi4

Sarah GChelsea

inbox 

收 件 匣

shou1jian4xia2

Sarah GChelsea

Isn't e-mail great? 

E-MAIL 真 的 很 棒,不 是 吗 ?

E-MAIL zhen1de hen3 bang4, bu2shi4 ma?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

junk mail, junk e-mail, spam 

垃 圾 邮 件

la1ji1 you2jian4

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

I hear from him once in a blue moon. He isn't a good correspondent, even on e-mail. 

我 很 少 收 到 他 的 来 信 。 他 不 太 写 信 , 甚 至 不 用 电 子 邮 件 联 系 。

Wo3 hen3 shao3 shou1dao4 ta1 de lai2xin4. Ta1 bu2 tai4 xie3xin4, shen4zhi4 bu2 yong4 dian4zi3you2jian4 lian2xi4.

Please tell me how to send a letter on the computer. 

请 告 诉 我 怎 样 通 过 计 算 机 发 信 ?

Qing3 gao4su wo3 zen3yang4 tong1guo4 ji4suan4ji1 fa1 xin4?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

Everyday I'll be sending you e-mail at the same time, you can check it so we can chat. 

我 每 天 会 在 同 一 时 间 给 你 发 邮 件 , 到 时 你 可 以 查 收 。 这 样 我 们 就 可 以 聊 天 儿 了 。

Wo3 mei3 tian1 hui4 zai4 tong2yi1 shi2jian1 gei3 ni3 fa1 you4jian4. Dao4shi2 ni3 ke3yi3 cha2shou1. Zhe4 yang4 wo3men jiu4 ke3yi3 liao2 tian1r le.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

to reply 

答 复

da2fu4

Sarah GChelsea

to reply 

回 复

hui2fu4

Sarah GChelsea

to write back, to revert, regarding (in e-mail subject line); reversion 

回 复

hui2fu4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

I stayed up late for three nights to send e-mail to my friends. 

我 熬 了 三 个 晚 上 给 我 的 朋 友 们 发 电 子 邮 件 。

Wo3 ao2 le san1 ge4 wan3shang gei3 wo3 de peng2youmen xie3 fa1 dian4zi3 you2jian4.

Shao DanniDa DiLiu Yu RongWang WenjingJi Xiaozhe
AprilMaggy

subject (e-mail, discussion) 

主 题

zhu3ti2

Sarah GChelsea

recipient, To: 

收 件 人

shou1jian4ren2

Sarah GChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012