A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


我 熬 了 三 个 晚 上 给 我 的 朋 友 们 发 电 子 邮 件 。

Wo3 ao2 le san1 ge4 wan3shang gei3 wo3 de peng2youmen xie3 fa1 dian4zi3 you2jian4.

I stayed up late for three nights to send e-mail to my friends.

Shao DanniDa DiLiu Yu RongWang WenjingJi Xiaozhe
AprilMaggy

E-MAIL 真 的 很 棒,不 是 吗 ?

E-MAIL zhen1de hen3 bang4, bu2shi4 ma?

Isn't e-mail great?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

抄 送

chao1song4

CC:, copy to

Sarah GChelsea

查 收

cha2shou1

to check (e-mail Internet),

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

答 复

da2fu4

to reply

Sarah GChelsea

现 在 我 用 电 子 邮 件 代 替 航 空 信 。

Xian4zai4 wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 dai4ti4 hang2kong1xin4.

I use e-mail instead of airmail now.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

我 用 ( ) 和 ==== 在 我 的 点 评 处 做 标 记 .

Wo3 yong4 ( ) he2 === zai4 wo3 de dian3ping2 chu4 zuo4 biao1ji4.

I marked off my comments with () and ====. (e-mail)

电 邮

dian4you2

e-mail

Sarah GChelsea

电 邮 地 址

dian4you2 di4zhi3

e-mail address

Sarah GChelsea

我 很 少 收 到 他 的 来 信 。 他 不 太 写 信 , 甚 至 不 用 电 子 邮 件 联 系 。

Wo3 hen3 shao3 shou1dao4 ta1 de lai2xin4. Ta1 bu2 tai4 xie3xin4, shen4zhi4 bu2 yong4 dian4zi3you2jian4 lian2xi4.

I hear from him once in a blue moon. He isn't a good correspondent, even on e-mail.

(once in a blue moon = 少有, 伄縸 -- 英语成语)

你 的 e-mail 地 址 是 什 么 ?

Ni3 de e-mail di4zhi3 shi4 shen2me?

What's your e-mail address?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

我 给 你 我 的 e-mail 地 址 。

Wo3 gei3 ni3 wo3 de e-mail di4zhi3.

Let me write my e-mail address for you.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

发 件 人

fa1jian4ren2

sender, From:

Chelsea

附 件

fu4jian4

attachment, extra part, added part, accessory

Sarah GChelsea

我 用 电 子 邮 件 发 了 一 封 公 告 。 你 没 收 到 吗 ?

Wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 fa1 le yi4 feng1 gong1gao4. Ni3 mei2 shou1dao4 ma?

I sent out a bulletin by e-mail. Didn't you get it?

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

回 复

hui2fu4

to write back, to revert, regarding (in e-mail subject line); reversion

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

回 复

hui2fu4

to reply

Sarah GChelsea

经 过 一 段 时 间 , 通 过 电 子 邮 件 我 们 加 深 了 友 谊 。

Jing1guo4 yi2 duan4 shi2jian1, tong1guo4 dian4zi you2jian4 wo3men jia1shen1 le you3yi4.

Over time, we have developed a friendship by e-mail.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

他 责 怪 我 , 因 为 他 不 知 道 要 开 会 。 如 果 那 样 不 被 认 为 是 可 笑 的 话 , 真 不 知 道 什 么 才 是 可 笑 的 ! 我 们 都 收 到 了 电 子 邮 件 。

Ta1 ze2guai4 wo3, yin1wei2 ta1 bu4 zhi1dao4 kai1hui4. Ru2guo3 na4 yang4 bu2 bei4 ren4wei2 shi4 ke3xiao4 de hua4, zhen1 bu4 zhi1dao4 shen2me cai1 shi4 ke3xiao4 de. Wo3men dou1 shuo1dao4 le dian4zi4you2jian4.

He blamed me because he didn't know about the meeting. If that doesn't take the cake, I don't know what does! We all got the e-mail.

(If that doesn't take the cake, I don't know what does! 最雷人, 最骇人)

来 自

lai2zi4

From: (in email header)

Sarah GChelsea

垃 圾 邮 件

la1ji1 you2jian4

junk mail, junk e-mail, spam

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

密 送

mi4song4

Blind carbon copy, BCC:

Sarah GChelsea

收 件 人

shou1jian4ren2

recipient, To:

Sarah GChelsea

收 件 人

shou1jian4ren2

addressee, recipient

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

收 件 匣

shou1jian4xia2

inbox

Sarah GChelsea

在 你 关 电 脑 之 前 , 先 查 查 有 没 有 我 们 的 电 子 邮 件 , 好 吗 ?

Zai4 ni3 guan1 dian4nao3 zhi1qian2, xian1 cha2cha you3 mei2you3 wo3men de dian4zi3 you2jian4, hao3 ma?

Before you turn off the computer, check to see if we have any e-mail would you?

( before ( 连 词 ) = 顺 序 , 连 续 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

电 子 信 函

dian4zi3 xin4han2

e-mail

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

电 子 邮 件

dian4zi3 you2jian4

e-mail

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

请 告 诉 我 怎 样 通 过 计 算 机 发 信 ?

Qing3 gao4su wo3 zen3yang4 tong1guo4 ji4suan4ji1 fa1 xin4?

Please tell me how to send a letter on the computer.

( 你 也 可 以 用 “ with” 或 “ over” 计 算 机 -- 或 “ through” 或 “ over” 互 联 网 -- “ through” 和 “ over” 暗 示 发 送 的 动 作 -- “ on” 和 “ with” 暗 示 使 用 计 算 机 。 )

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

转 发

zhuan3fa1

forwarding (packets)

Sarah GChelsea

转 发 电 子 邮 件

zhuan3fa1 dian4zi3you2jian4

to forward e-mail

我 每 天 会 在 同 一 时 间 给 你 发 邮 件 , 到 时 你 可 以 查 收 。 这 样 我 们 就 可 以 聊 天 儿 了 。

Wo3 mei3 tian1 hui4 zai4 tong2yi1 shi2jian1 gei3 ni3 fa1 you4jian4. Dao4shi2 ni3 ke3yi3 cha2shou1. Zhe4 yang4 wo3men jiu4 ke3yi3 liao2 tian1r le.

Everyday I'll be sending you e-mail at the same time, you can check it so we can chat.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

主 题

zhu3ti2

subject (e-mail, discussion)

Sarah GChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012