A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


accumulator 

累 加 器

lei3jia1qi4

adapter 

适 配 器

shi4pei4qi4

allocator 

分 配 器

fen1pei4qi4

Chelsea

arithmetic logic unit, ALU 

算 术 逻 辑 部 件

suan4shu4 luo2jibu4jian4

backbone 

骨 干

gu3gan4

32 bit 

三 十 二 位

san1shi2er4 wei4

16 bit, 2 bytes 

十 六 位

shi4liu4 wei4

64 bit 

六 十 四 位

liu4shi2si4 wei4

bit 

wei4

broadband 

宽 频

kuan1pin2

buffer 

缓 存

huan3cun2

built-in, internally installed 

内 置

nei4zhi4

bus (computer) 

主 线

zhu3xian4

byte 

位 元 组

wei4yuan2zu3

cable modem 

电 缆 调 制 解 调 器

dian4lan3 tiao2zhi4jie3tiao2qi4

cable ties, zip ties 

扎 线 带

za1xian4dai4

ink cartridge 

油 墨 块

you2mo4kuai4

CeCelia

computer chip, microchip 

芯 片

xin1pian4

component 

配 件

pei4jian4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

microcomputer  (for short)

微 机

wei1ji1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

minicomputer 

小 型 计 算 机

xiao3xing2 ji4suan4ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

mini-supercomputer 

小 型 巨 型 计 算 机

xiao3xing2 ju4xing2 ji4suan4ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

computer 

电 子 计 算 机

dian4zi3ji4suan4ji1

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
KarenNickSarah

notebook computer 

笔 记 本 电 脑

bi3ji4ben3 dian4nao3

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

hand-held computer, Pocket PC, PDA, personal data assistant 

掌 上 电 脑

zhang3shang4 dian4nao3

CeCelia

computer  (common term for computer -- electronic brain -- also see ji4suan4ji1 for an equally common term)

电 脑

dian4nao3

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

computer, calculating machine 

计 算 机

ji4suan4ji1

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

laptop, portable computer, notebook 

手 提 电 脑

shou3ti2 dian4nao3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
Chris

microcomputer 

微 型 计 算 机

wei1xing2 ji4suan4ji1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

control unit 

控 制 器

kong4zhi4qi4

digital 

数 码

shu4ma3

digital 

数 字

shu4zi4

digital computer 

数 字 计 算 机

shu4zi4ji4suan4ji1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

digital subscriber line, DSL 

数 字 订 购 线 路

shu4zi4 ding4gou4 xian4lu4

digital video interface, DVI 

康 位 视 讯 介 面

shu4wei4 shi4xun4 jie4mian4

Travis

driver 

驱 动 器

qu1dong4qi4

Nick

copy of a DVD, pirated DVD 

翻 版 碟

fan1ban3die2

Lynn

ergonomics, human engineering 

人 机 工 程 学

ren2ji1 gong1cheng2xue2

high definition, HD (computers, TV, cameras) 

高 清

gao1qing1

Lynn

horizontal scan lines 

水 平 扫 瞄 线

shui3ping2 sao3miao2xian4

Travis

hub (computer) 

枢 纽

shu1niu3

input device 

输 入 设 备

shu1ru4she4bei4

general purpose machine 

通 用 机

tong1yong4ji1

mainframe, main board 

主 机

zhu3ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremy

mainframe 

特 大 型 机

te4da4xing2ji1

mouse (computer) 

鼠 标

shu3biao1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

wireless network 

无 线 网 路

wu2xian4wang3lu4

Sarah GChelsea

optical cable 

光 缆

guang1lan3

optical fiber, optical cable 

光 纤 电 缆

guang1xian1 dian4lan3

parallel port 

并 口

bing4kou3

parallel port 

并 行 口

bing4xing2kou3

patch cable 

补 丁 电 缆

bu3ding1 dian4lan3

PC, personal computer 

个 人 计 算 机

ge4ren2 ji4suan4ji1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

peripheral 

周 边

zhou1bian1

pointer, needle, hand, indicator (on a machine dial), guide, guiding principle 

指 针

zhi3zhen1

Chelsea

laser printer 

镭 射 印 表 机

lei2she4 yin4biao3ji1

inkjet printer 

喷 墨 打 印 机

pen1mo4 da3yin4ji1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

dot matrix printer 

色 带 打 印 机

se4dai4 da3yin4ji1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

impact printer 

撞 击 式 印 表 机

zhuang4ji1shi4 yin4biao3ji1

processor 

处 理 器

chu3li3qi4

random access memory, RAM 

随 机 存 取 存 储 器

sui2ji1cun2qu3 cun2chu3qi4

native resolution 

原 生 解 析 度

yuan2sheng1 jie2xi1du4

Travis

SATA, Serial ATA, Serial Advanced Technology Attachment 

串 行 ATA

chuan4xing2 ATA

scanner 

扫 描 器

sao3miao2qi4

monitor  (this would be the common reference -- xian3ping2 would be the technical term refering to the display)

显 示 器

xian3shi4qi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

touch screen 

触 摸 屏

chu4mo1ping2

semiconductor 

半 导 体

ban4dao4ti3

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

serial port 

串 口

chuan4kou3

serial port 

串 行 口

chuan4xing2kou3

series, serial 

串 行

chuan4xing2

sound card 

声 卡

sheng1ka3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

special purpose machine 

专 用 机

zhuan1yong4ji1

internal storage, RAM, computer memory 

内 存

nei4cun2

supercomputer  (two terms used - this means gigantic - see chao1ji2 ji4suan4ji1)

巨 型 计 算 机

ju4xing2 ji4suan4ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

supercomputer  (direct translation - see ju4xing2 ji4suan4ji1)

超 级 计 算 机

chao1ji2 ji4suan4ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKate

tablet, computer tablet 

数 字 化 写 字 板

shu4zi4hua4 xie3zi4ban3

terminal 

终 端

zhong1duan1

thread, line, route, wire, in computers and telephones on or off line, political line, (demarcation) line, clue (a line to follow), measure word for abstractions such as hope  (used when you mean thread for sewing)

线

xian4

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

twisted pair 

双 绞 线

shuang1jiao3xian4

unshielded 

非 屏 蔽

fei1ping2bi4

to upgrade 

升 级

sheng1ji2

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

Universal Serial Bus, USB 

通 用 串 行 总 线

tong1yong4 chuan4xing2 zong3xian4

USB flash drive, thumb drive 

优 盘

you1pan2

Chelsea

USB flash drive, thumb drive 

U 盘

U pan2

Chelsea

USB flash drive, thumb drive 

USB手 指

USB shou3zhi3

Chelsea

USB flash drive, thumb drive 

闪 存 盘

shan3cun2pan2

Chelsea

USB flash drive, thumb drive 

电 子 盘

dian4zi3 pan2

video card 

显 卡

xian3ka3

Chelsea

HD Internet webcam, high definition Internet webcam 

高 清 网 络 摄 像 头

gao1qing1 Wang3luo4 she4xiang4tou2

Lynn

wireless 

无 线

wu2xian4

Chelsea

wireless 

无 线 电

wu2xian4dian4

Chelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012