A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


AFK

AFK

AFK, away from keyboard (used in games and chat)

Chelsea

矮 人

ai3ren2

short person, dwarf

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

暗 黑 之 门

an4hei1zhi1men2

Hellgate (from World of Warcraft)

Sarah GChelsea

暗 夜 精 灵

An4ye3 Jing1ling2

Nelf, Night Elf (nubelf - ne - online game)

Chelsea

帮 派 频 道

bang1pai4 pin2dao4

gang channel

Sarah GChelsea

老 大

Lao3da4

BOSS (literally leader of a criminal gang)

Sarah GChelsea

BOSS

BOSS

BOSS

Sarah GChelsea

BRB

BRB

BRB, be right back, temporarily away (abbreviation used in games and chat)

Chelsea

不 死 族

bu4si1zu2

undead (computer game)

Chelsea

操 作 界 面

cao1zuo4 jie4mian4

operating interface

Sarah GChelsea

插 件

cha1jian4

plug-in, add-on (software or game component)

Chelsea

创 建 家 族

chuang4jian4 jia1zu2

create a family

Chelsea

穿 越 火 线

Chaun1yue4 Huo3xian4

CrossFire (online game)

Sarah GChelsea

出 售

chu1shou4

WTS, want to sell (online game); to sell, to put on the market, to offer for sale

Chelsea

伪 3D

wei3 san1 D

2.5D

Sarah GChelsea

3D

san1 D

3D

Sarah GChelsea

道 具

dao4ju4

props

Sarah GChelsea

打 钱

da3qian2

gold farming, acquire in-game currency

Sarah GChelsea

大 型 多 人 在 线 角 色 扮 演 游 戏

Da4xing2 Duo1ren2 Zai4xian4 Jue2se4ban4yan3 You2xi4

Massively Multiplayer Online Role Playing Game, MMORPG

Sarah GChelsea

德 鲁 伊

De2lu3yi1

Druid (online game)

Chelsea

等 级 提 升

deng3ji2 ti2sheng1

level-based progression

Sarah GChelsea

德 儿

De2r

Druid (online game)

Chelsea

点 击 进 入

dian3ji1 jin4ru4

click to enter

Sarah GChelsea

电 子 游 戏

dian4zi3 you2xi4

computer game, video game

地 下 城 与 勇 士

Di4xia4cheng2 yu3 Yong3shi4

DNF, Dungeon and Fighter (online game)

Sarah GChelsea

第 一 人 称 射 击 游 戏

di4yi1ren2cheng1 she4ji1 you2xi4

first person shooter game

Sarah GChelsea

动 作 射 击 ( 单 机 游 戏 )

dong4zuo4 she4ji1 (dan1ji1 you2xi)

action shooting (single game)

Sarah GChelsea

动 作 游 戏

dong4zuo4 you2xi4

action game

Sarah GChelsea

DPS

DPS

DPS, damage per second (computer games)

Chelsea

夺 旗

Duo2qi2

Capture the Flag (game)

Sarah GChelsea

恶 搞 游 戏

e4gao3 you2xi4

Kuso game

Sarah GChelsea

恶 灵 古 堡

e4ling2 Gu3bao3

Resident Evil (Biohazard)

Sarah GChelsea

俄 罗 斯 方 块

E2luo2si1fang1kuai4

Tetris (computer game)

二 段 跳

er4duan4tiao4

double jump

Sarah GChelsea

反 恐 精 英 OnLine

Fan3kong3 Jing1ying1 OnLine

Counter-Strike OnLine, (online game)

Sarah GChelsea

非 玩 家 角 色

fei1wan2jia1 jue2se4

non-player character

Sarah GChelsea

我 班 上 的 那 帮 废 物 总 是 去 玩 儿 电 脑 游 戏 。

Wo3 ban1 shang de na4 bang1 fei4wu4 zong3shi4 qu4 wan2r dian4nao3 you2xi4.

That group of worthless kids in my class always goes to play computer games.

Jiang JieLi ShiyanShao DanniPan Zilong
Kaylee

副 本

fu4ben3

instance, copy of scene or game allowing multiple teams independent exploration

Sarah GChelsea

复 刻

fu4ke4

remark

Sarah GChelsea

格 斗 游 戏

ge2dou4 you2xi4

fighting game

Sarah GChelsea

公 会

gong1hui4

guild

Chelsea

公 会 官 员

gong1hui4 guan1yuan2

GM, guild master (online game)

Chelsea

国 家 队

guo2jia1dui4

premades, (A raid or group made prior to the battle - especially for World of Warcraft)

Chelsea

官 方 资 料 站

guan1fang1 zi1liao4 zhan4

official information website

Sarah GChelsea

关 卡

guan1qia3

level (computer game), checkpoint

Sarah GChelsea

古 墓 丽 影

Gu3mu4li4ying3

Tomb Raider (computer game)

魂 斗 羅

Hun2dou4luo2

Contra, (online game)

Sarah GChelsea

回 复

hui2fu4

recover health, regeneration, restore health / mana / energy (computer game)

Chelsea

回 合 制

hui2he2zhi4

by turn (compared to real time system)

Sarah GChelsea

奖 命

jiang3ming4

1 up

Sarah GChelsea

交 换

jiao1huan4

to exchange, to barter, to swap, to change for; exchange, swap

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

家 庭 休 闲

jia1ting2 xiu1xian2 wang3luo4 you2xi4

family casual online game

Sarah GChelsea

家 族 等 级

jia1zu2 deng3ji2

family level

Sarah GChelsea

家 族 系 统

jia1zu2 xi4tong3

family system

Sarah GChelsea

接 关

jie1guan1

continue

Sarah GChelsea

结 束

jie2shu4

game over

Sarah GChelsea

街 头 篮 球

Jie1tou2 Lan2qiu2

Free Style (online game)

Sarah GChelsea

经 验 值

jing1yan4zhi2

experience points

Sarah GChelsea

劲 舞 团

Jin4wu3tua2

Audition (online game)

Sarah GChelsea

即 縭 制

ji2shi2zhi4

real time system

Sarah GChelsea

角 色 扮 演 游 戏

jue2se4ban4yan3 you2xi4

role playing game, RPG

Nick

绝 招

jue2zhao1

coup de grace

Sarah G

卡 通 风 格

ka3tong1 feng1ge2

cartoon style

Sarah GChelsea

科 技 树

ke1ji4shu4

technology tree, tech tree

Sarah GChelsea

可 玩 性

ke3wan2xing4

gameplay

Sarah GChelsea

空 中 跳

kong1zhong1tiao4

double jump

Sarah GChelsea

快 捷 方 式

kuai4jie2fang1shi4

shortcut (computer)

快 捷 键

kuai4jie2jian4

keyboard shortcut

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

骷 髅

du1lou2

boner (online game)

Chelsea

扩 充 光 盘

kuo4chong1 guang1pan2

fan disc

Sarah GChelsea

lan2

mana (online game - in the game mana is blue)

Chelsea

滥 游 戏

Lan4 you2xi4

Kuso game

Sarah GChelsea

狼 人

lang2ren2

werewolf

Sarah GChelsea

LFG

LFG

LFG, looking for group (online game)

Chelsea

猎 人

Lie4ren2

Huntard, hunter (online game)

Chelsea

离 开 键 盘

li2kai1 jian4pan2

AFK, away from keyboard (used in games and chat)

Sarah GChelsea

冒 险 游 戏

mao4xian3 you2xi4

adventure game

Sarah GChelsea

每 分 钟 操 作 数

mei3fen1zhong1 cao1zuo4shu4

actions per minute

Sarah GChelsea

每 秒 治 疗 量

mei3miao3 zhi4liao2liang2

HPS, healings per second (computer game)

Chelsea

美 少 女

Mei3shao4nu~3

Bish?-jo (game type from Japan)

Sarah GChelsea

梦 幻 西 游

Meng4 Huan4 Xi1 You2

Fantasy Westward Journey. MMORPG

Sarah GChelsea

免 费 的 网 络 游 戏

mian3fei4 de wang3luo4 you2xi4

free online game

Sarah GChelsea

秒 伤

miao3shang1

DPS, damage per second (computer games)

Chelsea

迷 宫

mi2gong1

labyrinth, maze

Sarah GChelsea

秘 籍

mi4ji2

cheat code

Sarah GChelsea

输 密 码

shu1 mi4ma3

to enter a password

Nick

密 码 保 护

mi4ma3 bao3hu4

password protection

Nick

魔 戒

Mo2jie4

Lord of the Rings. MMORPG

Sarah GChelsea

魔 兽 世 界 : 巫 妖 王 之 怒

Mo2shou4 Shi4jie4: Wu1yao1wang1 Zhi1 Nu4

World of Warcraft: Wrath of the Lich King, (online game)

Sarah GChelsea

MUD

MUD

MUD, multiplayer real-time virtual world described primarily in text

Sarah GChelsea

牛 头 人

niu2tou2ren2

Tauren, Cow (character online game WOW)

Chelsea

排 行 榜

pai2hang2bang3

billboard, ranking

Sarah GChelsea

跑 跑 卡 丁 车

Pao3pao3ka3ding1che1

Popkart (online game)

Sarah GChelsea

屏 蔽

ping2bi4

block

Sarah GChelsea

PK

PK

player killing, PK

Sarah GChelsea

抢 怪

qiang3guai4

kill steal

Sarah GChelsea

旗 标

qi2biao1

flag

Sarah GChelsea

棋 牌 游 戏

qi2pai2 you2xi4

card game

Sarah GChelsea

七 龙 珠

Qi1long2zhu1

Dragon Ball Online, (web game based on Japanese anime)

Sarah GChelsea

求 购

qiu2gou4

WTB, want to buy (online game)

Chelsea

求 组

qiu2zu3

LFG, looking for group (online game)

Chelsea

艾 泽 拉 斯 的 英 雄

qi4ze2la1si1 de ying1xiong2

hero of Azeroth (from World of Warcraft)

Sarah GChelsea

QTE

QTE

QTE, Quick Time Events

Sarah GChelsea

快 速 反 应 事 件

Kuai4su4 Fan3yin4 Shi4jian4

QTE, Quick Time Events

Sarah GChelsea

屈 机

qu1ji1

exploit mechanism, backdoor, use flaw in programming to win game or escape

Sarah GChelsea

人 类

ren2lei4

mankind, humanity, human race

Lynn

萨 满

Sa4man3

Shammy, Shaman (online game)

Chelsea

三 角 跳

san1jiao3tiao4

triangle jump, wall jump

Sarah GChelsea

生 活 技 能

sheng1huo2 ji4neng2

everyday skill (online game - fishing, cooking, healing)

Chelsea

生 命 值

sheng1ming4 zhi2

health point

Sarah GChelsea

圣 骑 士

Sheng1qi2shi4

Lolladin: Paladin, Pally - skilladin (online game)

Chelsea

石 化

shi2hua4

petrifaction (power to turn things into stone)

Sarah GChelsea

时 间 竞 速 攻 略

shi2jian1 jing4su4gong1lu~e4

real time strategy racing

Sarah GChelsea

尸 体

shi1ti3

corpse

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
DavidChris

兽 人

Shou4ren2

Orc, Dorc (character online game WOW)

Chelsea

术 士

Shu4shi4

Warlol, Warlock, Lock, skillock, warc*ck (online game)

死 亡 竞 赛

si3wang2 jing4sai4

free for all, death competition

Sarah GChelsea

死 亡 竞 赛

Si3wang2 Jing4sai4

DeathMatch (online game)

Sarah GChelsea

虚 拟 人 物

xu1ni3 ren2wu4

virtual character

Sarah GChelsea

太 空 战 士

Tai4kong1 Zhan4shi4

Final Fantasy, (online game)

Sarah GChelsea

天 赋

tian1fu4

innate skill, talent, gift; Spec, Specification of talent points (online game)

Chelsea

天 灾

tian1zai1

natural disaster, scourge

Chelsea

通 关

Tong1guan1

Clear Customs (game)

Sarah GChelsea

头 像

tou2xiang4

avatar

Sarah GChelsea

托 怪

tuo1guai4

kiting

Sarah GChelsea

玩 游 戏 机

wan2(r) you2xi4ji1

to play computer games, to play video games

网 易

Wang3 Yi4

NetEase (online gaming company)

Sarah GChelsea

亡 灵

wang2ling2

zombie, departed spirit

Chelsea

网 络 游 戏

Wang3luo4 you2xi4

online games

Sarah GChelsea

网 游

wang3you2

online games

Sarah GChelsea

玩 家

wan2jia1

game player

Sarah GChelsea

玩 家 对 抗 环 境

wan2jia1 dui4kang4 huan2jing4

player versus environment

Sarah GChelsea

玩 家 角 色

wan2jia1 jue2se4

player character

Sarah GChelsea

我 很 喜 欢 玩 儿 电 脑 游 戏 。

Wo3 hen3 xi3huan wan2r dian4nao3 you2xi4.

I really like to play computer games.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

相 互 合 作

xiang1hu4 he2zuo4

mutual cooperation

Sarah GChelsea

歇 菜

xie1cai4

Stop it!, You're dead! Game over.

Nick

新 手 入 门

xin1shou3 ru4men2

novice introduction, beginner's entrance

Sarah GChelsea

休 闲 棋 牌

xiu1xian2 qi2pai2

casual chess (online game type)

Sarah GChelsea

xue4

health (online game)

Chelsea

血 精 灵

xue4jing1ling2

BE, Belf, Blood Elf (online game)

Chelsea

虚 拟 货 币

xu1ni3 huo4bi4

virtual currency

Sarah GChelsea

虚 拟 现 金 系 统

xu1ni3 xian4jin1 xi4tong3

virtual cash system

Sarah GChelsea

延 迟

yan2chi2

lag (computer game)

Sarah GChelsea

衍 生 作 品

yan3sheng1 zuo4pin3

fan disc

Sarah GChelsea

野 队

ye3dui4

PUG, pickup group (online game)

Chelsea

一 击 消 灭 敌 人

yi4 ji1 xiao1mie4 di2ren2

instagib (killing with a single hit)

Sarah GChelsea

一 对 一 决 斗

yi1dui4yi1 jue2dou4

player duel to the death, player killing

Sarah GChelsea

永 恒 之 塔

Yong3heng2 Zhi1ta3

Aion, MMORPG

Sarah GChelsea

勇 者 斗 恶 龙

Yong3zhe4 Dou4'e4long2

Dragon Quest, (online game)

Sarah GChelsea

我 有 一 个 新 电 脑 游 戏 。 你 想 玩 儿 吗 ?

Wo3 you3 yi2 ge4 xin1 dian4nao3 you2xi4. Ni3 xiang3 wan2r ma?

I have a new computer game, wanna play?

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CricketDavidCindy

我 喜 欢 玩 电 脑 游 戏 。

Wo3 xi3huan wan2 dian4nao3 you2xi4.

I like playing computer games.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

电 脑 游 戏

dian4nao3 you2xi4

computer game

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

我 有 一 个 新 计 算 机 游 戏 。 你 想 玩 儿 吗 ?

Wo3 you3 yi2 ge4 xin1 ji4suan4ji1 you2xi4. Ni3 xiang3 wan2r ma?

I have a new computer game. Wanna play?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

游 戏 管 理 员

you2xi4 guan3li3yuan2

game master

Chelsea

游 戏 介 绍

you2xi4 jie4shao4

game introduction

Sarah GChelsea

游 戏 模 组

you2xi4 mo2zu3

game module

Sarah GChelsea

游 戏 作 弊

you2xi4 zuo4bi4

cheating

Sarah GChelsea

遊 侠

You2xia2

Ranger

Sarah GChelsea

暂 定 名 称

zan4ding4 ming2cheng1

working title

Sarah GChelsea

暂 离

zan4li2

BRB, be right back, temporarily away (abbreviation used in games and chat)

Chelsea

战 场

zhan4chang3

battlefield, battleground

Chelsea

战 士

Zhan4shi4

Warr: Warrior (online game)

Chelsea

找 人 交 换

zhao3ren2 jiao1huan4

WTT, want to trade (online game)

Chelsea

真 三 国 无 双 4 特 别 版

Zhen1 San1guo2 Wu2shuang1 si4 Te4bie2 Ban3

Dynasty Warriors 4 Special Edition

Sarah GChelsea

征 途

Zheng1 Tu2

Zhengtu. MMORPG

Sarah GChelsea

职 业

zhi2ye4

occupation, profession; professional

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

种 族

zhong3zu2

race, ethnicity

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

专 杀 其 他 玩 家 , 不 与 人 合 作 的 人

zhuan1sha1 qi2ta1 wan2jia1, bu4 yu3 ren2 he2zuo4 de ren2

player killer

Chelsea

准 备 好

zhu3bei4hao3

RDY, ready (online game)

Chelsea

资 料 片

zi3liao4pian1

expansion pack

Sarah GChelsea

注 册 激 活

zhu4ce4 ji1huo2

to register and activate

Sarah GChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012