A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


促 销

cu4xiao1

sales promotion, specials

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

电 子 商 务 平 台

dian4zi shang1wu4 ping2tai2

e-commerce platform

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

付 款 选 项

fu4kuan3 xuan3xiang4

payment option

Sarah GChelsea

付 款 方 式

fu4kuan3fang1shi4

method of payment

Sarah GChelsea

购 物 车

gou4wu4che1

shopping cart

Sarah GChelsea

退 货 条 款

tui4huo4 tiao2kuan3

return policy

Sarah GChelsea

降 价

jiang4jia4

price reduction

Sarah GChelsea

结 账

jie2zhang4

to check out

Sarah GChelsea

客 户 服 务

ke4hu4fu2wu4

customer service

Sarah GChelsea

库 存

ku4cun2

availability, stock, in reserve

Lynn

联 系 我 们

lian2xi4 wo3men

contact us

Nick

购 买 本 商 品 的 顾 客 还 买 过

gou4mai3 ben3 shang1pin3 de gu4ke4 huan2 mai3 guo4...

customers who bought this product also bought...

Lynn

买 家

mai3jia1

buyer, client

密 码 保 护

mi4ma3 bao3hu4

password protection

Nick

输 密 码

shu1 mi4ma3

to enter a password

Nick

清 仓

qing1cang1

final clearance

Sarah GChelsea

热 卖 品

re4mai4pin3

hot products

Sarah GChelsea

热 门 产 品

re4men2 chan3pin3

hot products, popular items

Sarah GChelsea

售 后 服 务

shou4hou4fu2wu4

customer service, after sales service

Sarah GChelsea

特 价 商 品

te4jia4 shang1pin3

specials, sale items

Sarah GChelsea

网 店

wang3dian4

online shop

Sarah GChelsea

网 购

Wang3gou4

Internet shopping

Sarah GChelsea

官 方 网 站

guan1fang1 wang3zhan4

official website

Lynn

完 全 免 费

wan2quan2 mian3fei4

completely free of charge

Nick

消 费 者 行 为

xiao1fei4zhe3 xing2wei2

consumer behavior

Nick

消 费 主 义

xiao1fei4zhu3yi4

consumerism

Nick

新 品 到 货

xin1pin3 dao4huo4

new arrival

Sarah GChelsea

将 所 选 项 目 加 入 我 的 账 户 。

Jiang1 suo3 xuan3xiang4 mu4 jia1ru4 wo3 de zhang4hu4.

Add the marked items to my account.

Liu Yu RongDu FengTan LiLi ChunjiangGu Zheng
JeremyJennifer

有 货

you3 huo4

in stock

Lynn

欲 购 清 单

yu4gou4 qing1dan1

wish list

Nick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012