A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


安 全 抽 查 专 家

an1quan2 chou1cha2 zhuan1jia1

security specialist

Chelsea

百 度 十 大 神 兽

Bai3du4 shi2da4 shen2shou4

Baidu 10 Mythical Creatures

Nick

播 客

bo1ke4

podcast, Internet audio subscription service

Nick

博 客 话 剧

bo2ke4hua4ju4

blog drama

Nick

博 客 写 手

bo2ke4xie3shou3

blogger, blog writer

Chelsea

博 文

bo2wen2

blog article; to write a blog

Nick

博 友

bo2you3

blog friend

Nick

菜 鸟

cai4niao3

newbie, greenhorn (derogatory)

Chelsea

草 泥 马

cao3ni2ma3

grass mud horse (1 of 10 mythical animals created to satirize censorship and word filters in the PRC)

Nick

电 脑 虫

dian4nao3 chong2

computer nut

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

戴 表

dai4 biao3

to wear a watch, representative

盗 版 者

dao4ban3zhe3

software pirate

Lynn

大 神

da4shen2

big cheese, major player, alpha player

Chelsea

登 淇

deng4lu4

to log in, to login (traditional characters)

Travis

点 对 点

dian3dui4dian3

p2p, peer to peer, Bittorrent, BT

Nick

电 脑 人 员

dian4nao3ren2yuan2

cybernik, computer nut

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

电 脑 空 间

dian4nao3kong1jian1

cyberspace

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

电 脑 点 歌

dian4nao3 dian3 ge1

computerized selection of songs (sign you might see in a Karoke bar)

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

电 子 政 府

dian4zi3 zheng4fu3

e-government

Nick

钓 客

diao4ke4

phisher

Chelsea

顶 顶 华 闻

Ding3ding3 Hua2wen2

rolling news (similar to Digg)

Nick

顶 好 123

Ding3hao3 yi1 er4 san1

rolling news (similar to Digg)

Nick

动 L

dong4 L

flowing, flexible

Nick

多 人 视 频 通 话

duo1ren2 shi4pin2 tong1hua4

group video calling, video conference

Nick

多 用 户 界 面

duo1yong4hu4 jie4mian4

multiuser interface

Nick

恶 意 攻 击

e4yi4 gong1ji1

malicious attack

Chelsea

恶 意 攻 击 者

e4yi4 gong1ji1zhe3

malicious attacker

Chelsea

防 火 长 城

fang2huo3 chang2cheng2

Great Firewall of China

Nick

翻 墙

fan1qiang2

to break out of the Great Firewall of China

Nick

发 送 短 信

Fa1song4 Duan3xin4

Short Message Service, SMS

Nick

发 送 即 时 消 息

fa1song4 ji2shi2 xiao1xi4

to send an instant message

Nick

我 班 上 的 那 帮 废 物 总 是 去 玩 儿 电 脑 游 戏 。

Wo3 ban1 shang de na4 bang1 fei4wu4 zong3shi4 qu4 wan2r dian4nao3 you2xi4.

That group of worthless kids in my class always goes to play computer games.

Jiang JieLi ShiyanShao DanniPan Zilong
Kaylee

分 布 式 拒 绝 服 务

fen1bu4shi4 ju4jue2 fu2wu4

distributed denial of service, DDOS

Nick

分 身

fen1shen1

doppelganger, sockpuppet, false identity

Chelsea

分 享

fen1xiang3

to share (Internet)

Nick

怪 叔 叔

guai4shu1shu1

queer uncle, weird uncle, Internet pedophile

Chelsea

贴 吧

tie1ba1

user forum

Nick

合 吃 族

he2chi1zu2

a restaurant social gathering, esp. organized online among strangers

Nick

黑 客

hei1ke4

hacker

Chelsea

黑 客 文

hei1ke4wen2

hacker terminology, leetspeak, hakspeak

Chelsea

电 子 贺 卡

dian4zi3 he4ka3

e-card, computer greeting card

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

河 蟹

he2xie4

river crab, internet censorship (pun on he2xie2 - harmony)

互 联 网 内 容 过 滤

hu4lian2wang3 nei4rong2 buo4lu~4

Internet content filtering

Nick

互 联 网 应 用

hu4lian2wang3 ying4yong4

Internet use

Nick

火 星 文

Huo3xing1wen2

secret language, (literally Martian language - designed to chat without encryption but maintain secrecy)

Nick

检 查

jian3cha2

censorship

Nick

监 控

jian1kong4

monitoring

Nick

极 客

ji2ke4

geek

Chelsea

金 盾 工 程

Jin1dun3 Gong1cheng2

Golden Shield Project (also known as the Great Firewall of China)

Nick

隐 私 权 政 策

yin3si1quan2 zheng4ce4

privacy policy

Nick

即 时 通 讯

ji2shi2 tong1xun4

instant message, instant messaging, IM

Nick

即 时 消 息

ji2shi2 xiao1xi4

instant messaging

Lynn

计 算 机 朋 客

ji4suan4ji1 peng2ke4

cyberpunk

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

计 算 机 系 统 安 全

ji4suan4ji1 xi4tong3 an1quan2

computer system security

Chelsea

lei2

shocking, appalling (literally thunder)

Nick

雷 人

lei2ren2

shocking, appalling person

Nick

联 系 人

lian2xi4 ren2

contact, contacts

Chelsea

聊 天

liao2tian1

chat

Nick

楼 主

lou2zhu3

original poster (in an online forum)

Nick

绿 坝

Lu~4ba4

Green Dam Youth Escort

Nick

绿 坝 花 季 护 航

Lu~4ba4 hua1ji4 hu4hang2

Green Dam Youth Escort

Nick

论 坛

lun4tan2

forum, discussion forum

输 密 码

shu1 mi4ma3

to enter a password

Nick

密 码 保 护

mi4ma3 bao3hu4

password protection

Nick

今 天 目 录

jin1tian1 mu4lu4

today's entries

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

内 容 监 管

nei4rong2 jian1guan3

content regulation

Nick

泡 吧

pao4ba1

to spend time in an Internet bar, to go clubbing

Nick

潜 水

qian2shui3

to surf in forum, but never post anything

Nick

启 动 电 话 会 议

qi3dong4 dian4hua4hui4yi4

to make a conference call

Nick

群 组

qun2zu3

group, cluster

Nick

人 肉 搜 索 引 擎

ren2rou4 sou1suo3yin3qing2

human flesh search engine

Nick

日 常 生 活 中 的 互 联 网

ri4chang2 sheng1huo2 zhong1 de hu4lian2wang3

Internet in everyday life

Nick

入 侵 活 动

ru4qin1 huo2dong4

intrusion monitoring

Chelsea

如 题

ru2ti2

to refer to the title or subject in a forum or discussion thread

Nick

社 会 化 媒 体

she4hui4hua4 mei2ti3

social media

Nick

社 交 网 络

she4jiao1 wang3luo4

social networking

Nick

视 频 通 话

shi4pin2 tong1hua4

video calling, video chat

Lynn

实 时 视 频

shi2shi2 shi4pin2

live video, real time video

Nick

搜 索 引 擎

sou1suo3 yin3qing2

Internet search engine

Nick

搜 寻 引 擎

sou1xun2 yin3qing2

Internet search engine

Nick

讨 论 区

tao3lun4qu1

discussion forum

Nick

推 特

Tui1te4

Twitter

Nick

图 辑

tu2ji2

slide show, photo gallery (on website)

CeCelia

网 虫

Wang3 chong2

Internet addict

Chelsea

网 特

Wang3 te4

Internet troll

Chelsea

网 吧

Wang3ba

Internet cafe

Nick

网 管

wang3guan3

game master

Chelsea

网 络 出 版

Wang3luo4 chu1ban3

online publishing

Nick

网 络 电 话 会 议

wang3luo4 dian4hua4hui4yi4

online conference call

Nick

网 络 广 告

Wang3luo4 guang3gao4

online advertising

Nick

网 络 间 谍

Wang3luo4 jian4die2

cyber espionage

Nick

网 络 教 育

Wang3luo4 jiao4yu4

online education

Nick

网 络 浏 览 器

Wang3luo4 liu2lan3qi4

Internet browser

Nick

网 络 民 族 主 义

Wang3luo4 min2zu2zhu3yi4

cyber nationalism

Nick

网 络 欺 凌

Wang3luo4 qi1ling2

cyber bullying

Nick

网 络 社 区

Wang3luo4 she4qu1

cyber communities

Nick

网 络 摄 像 头

Wang3luo4 she4xiang4tou2

webcam

Sarah GChelsea

网 络 数 据 挖 掘

Wang3luo4 shu4ju4wa1jue2

Web data mining

Sarah GChelsea

网 络 性 爱

Wang3luo4 xing4'ai4

cybersex

Nick

网 络 新 闻

Wang3luo4 xin1wen2

online journalism

Nick

网 络 俚 语

Wang3luo4li3yu3

Internet slang, netspeak, cyberspeak

Nick

网 络 日 记

Wang3luo4ri4ji4

blog, weblog

Nick

网 上 广 播

wang3shang4 guang3bo1

webcast, online broadcast

Sarah GChelsea

网 上 活 动

Wang3shang4 huo2dong4

Internet events

Nick

网 瘾

Wang3yin3

Internet addiction

Nick

网 友

wang3you3

online friend, netizen, Internet user

Nick

网 志

wang3zhi4

blog, weblog

Nick

微 博

wei1bo2

micro blogging

Nick

微 群 推 荐

wei1qun2 tui1jian4

group recommended

Nick

文 本 消 息

wen2ben3 xiao1xi4

text massaging

Sarah GChelsea

线 上

xian4shang4

online

Nick

线 上 查 询

xian4shang4 cha2xun2

online search

Nick

信 息 系 统

xin4xi1 xi4tong3

information system

Nick

信 息 超 载

xin4xi1 chao1zai4

information overload

Nick

信 息 空 间

xin4xi1 kong1jian1

information spaces

Nick

信 息 系 统 安 全 抽 查 专 家

xin4xi1 xi4tong3 an1quan2 chou1cha2 zhuan1jia1

information system security specialist

Chelsea

研 讨 小 组

yan2tao3 xiao3zu3

discussion group

Nick

移 动 通 信

yi2dong4 tong1xin4

mobile communication

Nick

隐 身

yin3shen1

invisible (status online), hidden, to hide oneself

Nick

隐 私

yin3si1

privacy

Nick

用 户

yong4hu4

user

Sarah GChelsea

用 户 界 面

yong4hu4 jie4mian4

user interface

Sarah GChelsea

游 戏 主 持 者

you2xi4 zhu3chi2zhe3

game master

Chelsea

远 程 办 公

yuan3cheng2 ban4gong1

telework

Sarah GChelsea

语 音 合 成

yu3yin1he2cheng2

speech synthesis

Sarah GChelsea

在 线 处 理

zai4xian4 chu2li3

online processing

Nick

在 线 调 查

zai4xian4 diao4cha2

online questionnaires

Nick

在 线 交 友

zai4xian4 jiao1you3

online dating

Nick

在 线 数 据 库

zai4xian4 shu4ju4ku4

online database

Nick

在 线 约 会

zai4xian4 yue1hui4

online dating

Nick

宅 男

zhai2nan2

nerd (male), computer addict, computer games addict, general fan

Chelsea

宅 女

zhai2nu~3

nerd (female), computer addict, computer games addict, general fan

Chelsea

织 围 脖

zhi1wei2bo2

to twitter, to tweet

Nick

终 端 用 户

zhong1duan1 yong4hu4

end user

Chelsea

自 我 审 查

zi4wo3 shen3cha2

self-censorship

Nick

即 使 我 用 Facebook, 也 找 不 到 许 多 老 朋 友 的 踪 迹 。

Ji2shi3 wo3 yong4 Facebook, ye3 zhao3budao4 xu3duo1 lao3peng2you de zong1ji4.

Even with Facebook, I've lost touch with a lot of my old friends.

(lose touch = "to have not heard from or seen someone in a long time" 失散 -- 英语成语)
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012