A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


I really respect his opinions on computer hardware, but I don't think his opinions about politics are worth listening to.  ("on computer hardware" the preposition "on" is translated as zai4... fang1mian4 de - "with respect to", "regarding", "in the dimension of")

我 真 的 很 尊 重 他 在 计 算 机 硬 件 方 面 的 意 见 , 但 我 认 为 他 在 政 治 方 面 的 见 解 就 不 值 得 一 听 了 。

Wo3 zhen1 de hen3 zun1zhong4 ta1 zai4 ji4suan4ji1 ying4jian4 fang1mian4de yi4jian4, dan4 wo3 ren4wei2 ta1 zai4 zheng4zhi4 fang1mian4de jian4jie3 jiu4 bu4 zhi2de yi4 ting1 le.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

On the basis of the new policy, all teachers were given a computer. 

根 据 新 政 策 , 给 老 师 都 配 备 了 电 脑 。

Gen1ju4 xin1 zheng4ce4, gei3 lao3shi dou1 pei4bei4 le dian4nao3.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

address  (computer usage)

地 址

di4zhi3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

Computer prices went down after memory prices took a plunge. 

存 储 器 的 价 格 下 降 后 , 计 算 机 的 价 格 也 降 低 了 。

Cun2chu3qi4 de jia4ge2 xia4jiang4 hou4, ji4suan4ji1 de jia4ge2 ye3 jiang4di1 le.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

to appear, to arise, to emerge, to come up (computer program) 

出 现

chu1xian4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu ChangShu Chang
KarenDaveStevenQ

application  (computer program)

应 用 程 序

ying4yong4cheng2xu4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

I was sitting at the computer when the phone rang. 

电 话 响 时 我 正 坐 在 计 算 机 旁 。

Dian4hua4 xiang3 shi2 wo3 zheng4 zuo4 zai4 ji4suan4ji1 pang2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

I spend the whole day at the computer, then when I get home, I'm on it for another four or five hours. 

我 一 整 天 都 在 计 算 机 前 , 回 到 家 后 我 又 在 计 算 机 前 工 作 五 个 小 时 。

Wo3 yi4 zheng3tian1 dou1 zai4 ji4suan4ji1 qian2, hui2 dao4 jia1 hou4 wo3 you4 zai4 ji4suan4ji1 qian2 gong1zuo4 wu3 xiao3shi2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

Uncle Cao went to the university auditorium to hear a lecture on computers. 

曹 叔 叔 去 学 校 礼 堂 听 一 个 计 算 机 报 告 。

Cao2 Shu1shu qu4 xue2xiao4 li3tang2 ting1 yi2 ge4 ji4suan4ji1 bao4gao4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

I have terrible posture at the computer. I know that's why my back aches. 

我 在 电 脑 前 的 坐 姿 很 糟 糕 。 我 想 那 就 是 为 什 么 背 痛 的 原 因 。

Wo3 zai4 dian4nao3 qian2 de zuo4 zi1 hen3 zao1gao1. Wo3 xiang3 na4 jiu4shi4 wei4shen2me bei4 tong4 de yuan2yin1.

to boot (a computer) 

启 动

qi3dong4

Nick

to beat, to rap, to tap, to boot (computer) 

敲 打

qiao1da3

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

I left my glasses by the computer. 

我 把 眼 镜 落 在 计 算 机 旁 。

Wo3 ba3 yan3jing4 la4 zai4 ji4suan4ji1 pang2.

Zhang MengFeng XieHuang XuZheng Jie
JamesAnn

CD-Rom 

光 盘 驱 动 器

guang1pan2 qu1dong4qi4

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

CD, compact disk  (general oral reference to CD's - drives and disks)

光 盘

guang1pan2

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

CD-Rom Drive  (full name, includes read-only-memory)

光 盘 只 读 存 储 器

Guang1pan2 zhi3du2 cun2chu3qi4

Zhang MengJessie WangLiu MingkeLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

CD-Rom disk 

只 读 光 盘

zhi3du2 guang1pan2

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenMalChelseaAustinChrystal

He bought a new computer yesterday. 

昨 天 他 买 了 一 台 新 计 算 机 。

Zuo2tian1 ta1 mai3 le yi4 tai2 xin1 ji4suan4ji1.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

hand-held computer, Pocket PC, PDA, personal data assistant 

掌 上 电 脑

zhang3shang4 dian4nao3

CeCelia

computer, calculating machine 

计 算 机

ji4suan4ji1

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

computer  (common term for computer -- electronic brain -- also see ji4suan4ji1 for an equally common term)

电 脑

dian4nao3

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

Daddy, would you please buy a new computer for me? My birthday's coming! 

爸 爸 , 给 我 买 一 台 新 计 算 机 好 吗 ? 我 要 过 生 日 了 。

Ba4ba, gei3 wo3 mai3 yi4 tai2 xin1 ji4suan4ji1 hao3 ma? Wo3 yao4 guo4 sheng1ri4 le.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieAllenAshley

There's a computer on my desk. 

我 书 桌 上 有 一 台 计 算 机 。

Wo3 shu1zhuo1shang you3 yi4 tai2 ji4suan4ji1.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

directory, table of contents, list, catalog 

目 录

mu4lu4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

hard disk 

硬 盘

ying4pan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
Sarah GMalChelseaAustinChrystal

disk 

磁 盘

ci2pan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
JoshKarenFrank

floppy disk 

软 盘

ruan3pan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
JoshKarenFrank

hard disk drive 

硬 磁 盘 驱 动 器

ying4ci2pan2qu1dong4qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

screen display (computer) 

画 面

hua4mian4

I'm working on the computer.  (Using the computer.)

我 在 用 电 脑 。

Wo3 zai4 yong4 dian4nao3.

Zhang LiZhang MengZhang Ning
KarenFredSarahKate

drive, device  (computer usage)

驱 动 器

qu1dong4qi4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShao JingxianZhang MengShu Chang
KarenAllenApril

floppy drive 

软 盘 驱 动 器

ruan3pan2 qu1dong4qi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

printer driver 

打 印 机 驱 动 程 序

da3yin4ji1 qu1dong4cheng2xu4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

The design of this bluetooth headset is simple and elegant.  (In English, the order "simple and elegant" is common and sounds better to the ear. It is reversed in Chinese.)

这 个 蓝 牙 耳 麦 设 计 优 雅 、 简 单 。

Zhe4 ge4 lan2ya2 er3mai4 she4ji4 you1ya3, jian3dan1.

Computers are expensive. 

电 脑 很 贵 。

Dian4nao3 hen3 gui4.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

My hard drive failed. It just stopped! 

我 的 硬 盘 坏 了 , 它 不 动 了 。

Wo3 de ying4pan2 huai4 le. Ta1 bu2 dong4 le!

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

sound file 

录 音 文 件

lu4yin1 wen2jian4

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

printer fonts 

打 印 机 字 体

da3yin4ji1 zi4ti3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

If you use the computer and the air conditioner at the same time, you can blow a fuse. 

如 果 你 同 时 把 计 算 机 和 空 调 机 都 开 着 , 保 险 丝 会 熔 断 的 。

Ru2guo3 ni3 tong2shi2 ba3 ji4suan4ji1 he2 kong1tiao2ji1 dou1 kai1 zhe, bao3xian3si1 hui4 rong2duan4 de.

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
TerryDawn

I like playing computer games. 

我 喜 欢 玩 电 脑 游 戏 。

Wo3 xi3huan wan2 dian4nao3 you2xi4.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

the new generation of computers 

新 一 代 电 脑

xin1 yi2dai4 dian4nao3

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
AprilScribLynnKen

hard disk drive 

硬 盘 驱 动 器

ying4pan2 qu1dong4qi4

hardware 

硬 件

ying4jian4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to immunize disk 

磁 盘 免 瘗

ci2pan2 mian3yi4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

Intel's  (used when you want to change a noun into an adjective to identify the brand or make)

Intel 公 司 的

Intel Gong1si1 de

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

Who invented the computer? 

谁 发 明 了 计 算 机 ?

Shei2 fa1ming2 le ji4suan4ji1?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
Ann

The invention of the computer made the world smaller. 

计 算 机 的 发 明 使 世 界 变 得 更 小 。

Ji4suan4ji1 de fa1ming2 shi3 shi2jie4 bian4de geng4 xiao3.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
Ann

Computer people only understand jargon, they don't know how to speak plain English. 

搞 电 脑 的 人 只 懂 行 话 , 他 们 不 会 说 一 点 儿 日 常 的 英 语 。

Gao3 dian4nao3 de ren2 zhi3 dong3 hang2hua4, ta1men bu2 hui4 shuo1 yi4 dian3r ri4chang2 de Ying1yu3.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

keyboard 

键 盘

jian4pan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
Sarah GMalChelseaAustinChrystal

exit, log out 

退 出

tui4chu1

Nick

megabyte 

兆 字 节

zhao4zi4jie2

I'm going to need more memory and a larger hard drive soon. I'd like to upgrade the processor too. 

我 很 快 就 会 需 要 更 多 的 内 存 和 更 大 的 硬 盘 。 我 还 想 升 级 我 的 处 理 器 。

Wo3 hen3 kuai4 jiu4 hui4 xu1yao4 geng4duo1 de nei4cun2 he2 geng4 da4 de ying4pan2, wo3 hai2 xiang3 sheng1ji2 wo3 de chu4li3qi4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

RAM memory 

内 存

nei4cun2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

modem 

调 制 解 调 器

tiao2zhi4jie3tiao2qi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

mouse (computer) 

鼠 标

shu3biao1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

netbook, mini laptop 

小 笔 电

xiao3bi3dian4

netbook 

上 网 本

shang4wang3ben3

computer nut  (Beijing slang means computer insect or bug)

电 脑 虫

dian4nao3 chong2

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

There are three screws on the back of the computer case which must be unscrewed to remove the cover. 

要 想 打 开 电 脑 的 后 盖 , 必 须 拧 下 它 后 面 的 三 颗 螺 钉 。

Yao4 xiang3 da3kai1 dian4nao3 de hou4 gai4, bi4xu1 ning3xia4 ta1 hou4mian de san1 ke1 luo2ding1.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I always write my papers on the computer so I can check the spelling. 

我 经 常 用 计 算 机 写 论 文 , 那 样 我 可 以 检 查 我 的 拼 写 。

Wo3 jing1chang2 yong4 ji4suan4ji1 xie3 lun4wen2, na4 yang4 wo3 ke3yi3 jian3cha2 wo3 de pin1xie3.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

Our computer's the most advanced on the market. 

市 场 上 我 们 的 计 算 机 是 最 先 进 的 。

Shi4chang3shang wo3men de ji4suan4ji1 shi4 zui4 xian1jin4 de.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

This is one of the best computers on the market. 

这 是 市 场 上 最 好 的 计 算 机 之 一 。

Zhe4 shi4 shi4chang3 shang zui4 hao3 de ji4suan4ji1 zhi1yi1.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

I have post-it notes all over my computer. That's silly. I don't know why I don't write the notes in the computer rather than putting them on the computer! 

我 的 电 脑 上 都 是 即 时 贴 。 我 真 傻 。为 什 么 我 不 能 把 这 些 条 子 输 入 电 脑 , 而 是 把 它 们 贴 在 电 脑 上 !

Wo3 de dian4nao3shang dou1 shi4 ji4shi2tie1. Wo3 zhen1 sha3. Wei4shen2me wo3 bu4 neng2 ba3 zhe4 xie1 tiao2zi shu1ru4 dian4nao3, er2shi4 ba3 ta1men tie1 zai4 dian4nao3shang.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

PC, personal computer 

个 人 计 算 机

ge4ren2 ji4suan4ji1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

This type of computer has the best performance. 

这 种 计 算 机 的 性 能 是 最 好 的 。

Zhe4 zhong3 ji4suan4ji1 de xing4neng2 shi4 zui4 hao3 de.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
AustinStephan

ink jet plotter 

喷 墨 绘 图 机

pen1mo4 hui4tu2ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

Computer viruses are a new mutation of the poison pen letter. 

计 算 机 病 毒 是 变 相 的 匿 名 信 。

Ji4suan4ji1 bing4du2 shi4 biao4xiang4 de ni4ming2xin4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick

color printer 

彩 色 打 印 机

cai3se4 da3yin4ji1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

printer 

打 印 机

da3yin4ji1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

laser printer 

激 光 打 印 机

ji1guang1 da3yin4ji1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

inkjet printer 

喷 墨 打 印 机

pen1mo4 da3yin4ji1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

ink jet printer 

喷 墨 印 刷 机

pen1mo4 yin4shua1ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

Something went wrong with my computer. 

我 的 电 脑 出 问 题 了 。

Wo3 de dian4nao3 chu1 wen4ti2 le.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

When I tried to return the computer, the dealer gave me so many arguments that I finally just gave up and came home. 

当 我 要 退 掉 电 脑 时 , 店 员 一 直 和 我 矫 情 , 最 后 我 不 得 不 放 弃 然 后 回 家 了 。

Dang1 wo3 yao4 tui4dao4 dian4nao3 shi2, dian4yuan2 yi4zhi2 he2 wo3 jiao3qing2, zui4hou4 bu4de2bu4 fang4qi4 ran2hou4 hui2jia1 le.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

He's a salesperson for a computer company, at the same time, he works at an ad agency. 

他 是 一 家 计 算 机 公 司 的 业 务 员 , 同 时 , 他 还 为 一 家 广 告 公 司 工 作 。

Ta1 shi4 yi4 jia1 ji4suan4ji1 gong1si1 de4 ye4wu4yuan2, tong2shi2, ta1 hai2 wei4 yi4 jia1 guang3gao4 gong1si1 gong1zuo4.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

video display, monitor 

视 频 显 示 器

shi4pin2 xian3shi4qi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferBrian

monitor  (this would be the common reference -- xian3ping2 would be the technical term refering to the display)

显 示 器

xian3shi4qi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

serial number 

序 号

xu4hao4

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

printer setup 

打 印 机 设 置

da3yin4ji1 she4zhi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

software  (this is the general name for software -- most generally used for software packages you buy pre-programmed -- a program you write or edit is cheng2xu4 程 序 )

软 件

ruan3jian4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

sound card 

声 卡

sheng1ka3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

tablet, computer tablet 

数 字 化 写 字 板

shu4zi4hua4 xie3zi4ban3

She is thinking about how to upgrade her computer. She has to buy the right components. 

她 在 思 考 如 何 将 她 的 计 算 机 升 级 。 她 必 须 去 买 适 合 的 配 件 。

Ta1 zai4 si1kao3 ru2he2 jiang1 ta1 de ji4suan4ji1 sheng1ji2. Ta1 bi4xu1 qu4 mai3 shi4he2 de pei4jian4.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

I left my thumb drive in the computer in the classroom. I hope it's still there! 

我 把 闪 存 落 在 教 室 电 脑 上 了 , 希 望 还 能 找 到 。

Wo3 ba3 shan3cun2 la4 zai4 jiao4shi4 dian4nao3 shang le, xi1wang4 hai2 neng2 zhao3dao4.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

I want to trade in my computer for a new one. How much can you give me for this old Pentium 800? 

我 想 把 我 的 计 算 机 以 旧 换 新 , 那 个 旧 的 奔 腾 800 能 折 多 少 钱 ?

Wo3 xiang3 ba3 wo3 de ji4suan4ji1 yi3 jiu4 huan4 xin1, na4 ge4 jiu4 de Ben1teng2 ba1 bai3 neng2 zhe2 duo1shao3 qian2?

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

to type 

打 字

da3 zi4

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongCao HuiChu Lin
JulieSethDavid

You can use the computers at the Computer Center 24 hours a day, seven days a week.  (literally -- You can at the Computer Center each week seven days, each day 24 hours, use computers.)

你 可 以 在 计 算 机 房 每 周 七 天 , 每 天 二 十 四 小 时 用 计 算 机 。

Ni3 ke3yi3 zai4 Ji4suan4ji1 Fang2 mei3 zhou1 qi1 tian1, mei3 tian1 er4shi2si4 xiao3shi2 yong4 ji4suan4ji1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

These computers are for the use of students. 

这 些 计 算 机 是 给 学 生 用 的 。

Zhe4 xie1 ji4suan4ji1 shi4 gei3 xue2sheng yong4 de.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

Can you use a computer? 

你 会 用 计 算 机 吗 ?

Ni3 hui4 yong4 ji4suan4ji1 ma?

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

latest version 

最 新 版 本 的

zui4xin1 ban3ben3 de

Lynn

anti-virus software  (literally - counter virus)

反 病 毒 软 件

fan3bing4du2 ruan3jian4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

The equipment here doesn't work. 

这 里 的 设 备 坏 了 。

Zhe4li3 de she4bei4 huai4 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012