A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Copy's above paste on the edit menu. 

在 编 辑 菜 单 里 , 复 制 在 粘 贴 的 上 面 。

Zai4 bian1ji2 cai4dan1 li3 fu4zhi4 zai4 zhan1tie1 de shang4mian4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

I accidentally erased my paper from the computer. Can you help me recover it? 

我 不 小 心 把 电 脑 上 的 文 件 删 掉 了 。 你 能 帮 我 恢 复 一 下 儿 吗 ?

Wo3 bu4 xiao3xin1 ba3 dian4nao3 shang de wen2jian4 shan1diao4 le. Ni3 neng2 bang1 wo3 hui1fu4 yi2 xia4r ma?

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

Windows application 

Windows 应 用 程 序

WINDOWS ying4yong4cheng2xu4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

autofit 

自 动 调 整

zi4dong4 tiao2zheng3

Chelsea

AutoFormat 

自 动 套 用 格 式

zi4dong4 tao4yong4 ge2shi4

Chelsea

AutoText 

自 动 图 文 集

zi4dong4 tu2 wen2ji2

Chelsea

backup, file backup 

文 件 备 份

wen2jian4 bei4fen4

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

to backup 

备 份

bei4fen4

Nick

to back up; backup  (computer file or program)

备 份 为

bei4fen4wei2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

Blu-ray disk 

蓝 光 光 盘

Lan2guang1 guang1pan2

Blu-ray (format) 

蓝 光

Lan2guang1

Bluetooth 

蓝 牙

Lan2ya2

borders and shades 

边 框 和 底 纹

bian1kuang4 he2 di3wen2

Chelsea

break 

分 隔 符

fen1ge2fu2

Chelsea

bullets and numbering 

项 目 符 号 和 编 号

xiang4mu4fu2hao4 he2 bian1hao4

Chelsea

to burn a disk, to record on a CD or DVD 

刻 录

ke4lu4

to change case 

更 改 大 小 写

geng1gai3 da4xiao3xie3

Chelsea

click and drag 

单 击 及 拖 动

dan1ji1 ji2 tuo1dong4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

double-click 

双 击

shuang1ji1

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

click  (computer)

单 击

dan1ji1

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

to click (mouse)  (to click on something with the mouse)

点 击

dian3ji1

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

comment 

批 注

pi1zhu4

Chelsea

to compare and merge documents 

合 并 文 件

He2bing4 wen2jian4

Chelsea

CAD, computer aided design 

计 算 机 辅 助 设 计

ji4suan4ji1 fu2zhu4she4ji4

copy 

复 制

fu4zhi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

to copy  (copy a file into a directory)

拷 贝

kao3bei4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

cross reference 

交 互 引 用

jiao1hu4 yin1yong4

Chelsea

to cut 

剪 切

jian3qie1

Chelsea

database  (see also zi1liao4ku4 for general meaning to include catalogued material, such as in a library)

数 据 库

shu4ju4ku4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

date and time 

日 期 及 时 间

ri4qi1 ji2 shi2jian1

Chelsea

You need to unzip that file. 

你 需 要 解 压 缩 那 个 文 件 。

Ni3 xu1yao4 jie3ya1suo1 na4 ge4 wen2jian4.

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

default; to give tacit consent, to give tacit approval 

默 认

mo4ren4

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

The default printer is out of paper. Use a different one. 

设 定 的 打 印 机 没 有 纸 了 。 换 一 台 吧 。

She4ding4 de da3yin4ji1 mei2 you3 zhi3 le. Huan4 yi4 tai2 ba.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

The default button is "save" so that it is less likely that you will lose a file. 

默 认 按 钮 是 “ 保 存 ” , 这 样 就 不 容 易 丢 失 文 件 了 。

Mo4ren4 an4niu3 shi4 "bao3cun2", zhe4 yang4 jiu4 bu4 rong2yi4 diu1shi1 wen2jian4 le.

Ruan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

desktop 

桌 面

zhuo1mian4

Nick

computer desktop, Windows desktop 

电 脑 桌 面

dian4nao3 zhuo1mian4

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraEllen

to detect and repair 

检 测 和 修 补

jian3ce4 he2 xiu1bu3

Chelsea

dialog box 

对 话 框

dui4hua4kuang4

Chelsea

to create a new directory, to create a new folder 

创 建 目 录

chuang4jian4 mu4lu4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

document map 

文 档 结 构 图

wen2dang4 jie2gou4tu2

Chelsea

document, file 

文 档

wen2dang4

Nick

double-click the file 

双 击 文 件

shuang1ji1 wen2jian4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

to download and install 

下 载 安 装

xia4zai3 zan1zhuang1

Nick

to drag (mouse) 

拖 动

tuo1dong4

Chelsea

to draw table 

绘 制 表 格

hui4zhi4 biao3ge2

Chelsea

digital scan 

数 码 扫 描

shu4ma3 sao3miao2

Nick

editor, edit; to edit 

编 辑

bian1ji2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

to edit, to compile; editor, compiler 

编 辑

bian1ji2

Nick

I edited the sound files. 

我 编 辑 了 录 音 文 件 。

Wo3 bian1ji2 le lu4yin1 wen2jian4.

Zhao HeShao DanniZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

edit mode 

编 辑 方 式

bian1ji2 fang1shi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferBrian

editor, (text editor) 

编 辑 器

bian1ji2qi4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggy

text editor 

文 本 编 辑 器

wen2ben3 bian1ji2qi4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

endnotes 

尾 注

wei3zhu4

error 

误 差

wu4cha1

Nick

exit 

退 出

tui4chu1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

extension (computer -- after the dot) 

后 缀 名

hou4zhui4ming2

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

file, papers, document, documentation 

文 件

wen2jian4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

compressed file, zipped file 

压 缩 的 文 件

ya1suo1 de wen2jian4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

find and replace 

查 找 替 换

cha2zhao3 ti4huan4

Lin QingFeng XieWang WenjingSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

find again 

再 次 查 找

zai4ci4cha2zhao3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

firewall 

防 火 墙

fang2huo3qiang2

Shao DanniLi ShiyanRuan Yilang
DavidAbbie

font 

字 体

zi4ti3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

footnotes 

脚 注

jiao3zhu4

Chelsea

file format 

文 件 格 式

wen2jian4 ge2shi4

full screen 

全 屏 显 示

quan2ping2 xian3shi4

Chelsea

graphic 

图 形

tu2xing2

Nick

gridlines 

网 格 线

wang3ge2xian4

Chelsea

graphical user interface, GUI 

显 示 界 面

xian3shi4 jie4mian4

Nick

header and footer 

页 眉 和 页 脚

ye4mei2 he2 ye4jiao3

Chelsea

help files 

帮 助 文 件

bang1zhu4 wen2jian4

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

help index 

帮 助 索 引

bang1zhu4 suo3yin3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

to hide grid line 

隐 藏 分 割 线

yin3cang2 fen1ge1xian4

Chelsea

to highlight, highlight (computer) 

点 亮

dian3liang4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

icon 

图 标

tu2biao1

Nick

index 

索 引

suo3yin1

Chelsea

index and table 

索 引 及 目 录

suo3yin1 ji2 mu4lu4

Chelsea

to right justify 

向 右 对 齐

xiang4you4dui4qi2

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

to left justify 

向 左 对 齐

xiang4zuo3dui4qi2

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

letters and mailing 

信 封 和 标 签

xin4feng1 he2 biao1qian1

Chelsea

Windows Media Player 

Windows Media Player

Windows Media Player

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Windows Media Player  (But in China, if you ask for "Media Player" you will be more successful!)

视 窗 播 放 器

Shi4chuang1 Bo1fang4qi4

Du FengRuan Yilang
AllenKaren Lee

main menu 

主 菜 单

zhu3cai2dan4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

to merge cells 

合 并 单 元 格

he2bing4 dan1yuan2ge2

Chelsea

multimedia 

多 媒 体

duo1mei2ti3

Nick

to name, to christen  (in computers to give a name to a file or folder)

命 名

ming4ming2

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

local area network 

局 域 网

ju2yu4wang3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

new document 

新 建

xin1jian4

Chelsea

new window 

新 建 窗 口

xin1jian4 chuang1kou3

Chelsea

Notepad  (Name of a text program in Windows)

写 字 板

xie3zi4ban3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

serial number, product key (software) 

序 列 号

xu4lie4hao4

OK  (computer usage)

好 了

hao3 le

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

I always write my papers on the computer so I can check the spelling. 

我 经 常 用 计 算 机 写 论 文 , 那 样 我 可 以 检 查 我 的 拼 写 。

Wo3 jing1chang2 yong4 ji4suan4ji1 xie3 lun4wen2, na4 yang4 wo3 ke3yi3 jian3cha2 wo3 de pin1xie3.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

file open, to open a file  (computer usage)

打 开

da3kai1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

operating system 

操 作 系 统

cao1zuo4 xi4tong3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

options (computer) 

选 项

xuan3xiang4

Nick

outline 

大 纲

da4gang1

Chelsea

page break 

分 页 符

fen1ye4fu2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

page number 

页 码

ye4ma3

Chelsea

page setup 

页 面 设 置

ye4mian4 she4zhi4

Chelsea

to show paragraph marks 

显 示 段 落 标 示

xian3shi4 duan4luo4 biao1shi4

Chelsea

paragraph 

段 落

duan4luo4

Chelsea

paste 

粘 贴

zhan1tie1

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenMalChelseaAustinChrystal

plug-in 

插 件

cha1jian4

Nick

Point to the menu and double-click. 

点 菜 单 并 且 双 击 。

Dian3 cai4dan1 bing4qie3 shuang1ji1.

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
FredJenniferStevenQ

pointer, cursor 

指 针

zhi3zhen1

Nick

print all 

全 部 打 印

quan2bu4 da3yin4

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

print 

打 印

da3yin4

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

print manager 

打 印 管 理 器

da3yin4 guan3li3qi4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

print layout 

页 面 版 式

ye4mian4 ban3shi4

Chelsea

print preview 

打 印 御 览

da3yin4 yu4lan3

Chelsea

word processing software 

文 字 处 理 软 件

wen2zi4chu3li3 ruan3jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

What word processor do you use? 

你 用 哪 个 文 字 处 理 软 件 ?

Ni3 yong4 na3 ge4 wen2zi4chu3li3 ruan3jian4?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

How do I use this program?  (computer program -- 怎 么 = request for instruction)

我 怎 么 使 用 这 个 程 序 ?

Wo3 zen3me shi3yong4 zhe4ge cheng2xu4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

program manager 

程 式 管 理 员

cheng2shi4 guan3li3yuan2

Nick

reads and understands  (refers to the capability of a computer program)

读 懂

du2dong3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

readme, readme file 

自 述 文 件

zi4shu4wen2jian4

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

to reboot, to restart; reboot  (Mechanical things like engines and computers - see chong2xin1 kai1shi3 for restarting tasks.)

重 新 启 动

chong2xin1 qi3dong4

redo (typing) 

重 复 键 入

chong2fu4 jian4ru4

Chelsea

to replace 

取 代

qu3dai4

Nick

to replace 

替 换

ti4huan4

Chelsea

replace all 

全 部 替 换

quan2bu4 ti4huan4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

ruler 

标 尺

biao1chi3

Chelsea

file save, to save a file 

保 存 文 件

bao3cun2 wen2jian4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

to save; store, memory  (memory as it refers to some physical store -- usually computers)

存 储

cun2chu3

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenMaggy

to save to disk, to save 

存 盘

cun2pan2

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

save as 

另 存 为

ling4cun2wei2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

to save a file, to file 

存 档

cun2dang4

Nick

to scan 

扫 描

sao3miao2

Nick

to scroll 

滚 动

gun3dong4

Chelsea

scroll bar 

滚 动 条

gun3dong4tiao2

Nick

to try to find, to look up, to search for (in a reference book)  (characters shown on Find or Search buttons)

查 找

cha2zhao3

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

to select all 

全 选

quan2xuan3

Chelsea

setting; to set up, to install 

设 置

she4zhi4

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

shortcut (computer) 

快 捷

kuai4jie2

shortcut (computer) 

快 捷 方 式

kuai4jie2fang1shi4

snapshot, screen capture 

屏 幕 截 图

ping2mu4 jie2tu2

Nick

to sort 

排 序

pai2xu4

Chelsea

blank space  (Place to fill in information)

空 白 处

kong1bai2chu4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

spelling and grammar 

拼 写 和 语 法

pin1xie3 he2 yu3fa3

Chelsea

to split cells 

拆 分 单 元 格

chai1fen1 dan1yuan2ge2

Chelsea

split screen 

切 分 窗 口

qie1fen1 chuang1kou3

Nick

grid position (on a spreadsheet) 

wei4

Nick

column (on a spreadsheet) 

lie4

Nick

row (on a spreadsheet) 

hang2

Nick

spreadsheet 

制 表 软 件

zhi4biao3 ruan3jian4

Nick

cell (on a spreadsheet), column (of data) 

lan2

Nick

status bar 

状 态 条

zhuang4tai4tiao2

Nick

switch tasks 

任 务 切 换

ren4wu qie1huan4

Nick

system 

系 统

xi4tong3

Nick

database table 

数 据 库 表

shu4ju4ku4 biao3

table autoformat 

表 格 自 动 套 用 格 式

biao3ge2 zi4dong4 tao4yong4 ge2shi4

Chelsea

end task 

结 束 任 务

jie2shu4 ren4wu

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

template 

模 板

mu2ban3

Sarah GChelsea

window text  (computer usage)

窗 口 文 本

chuang1kou3 wen2ben3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

text 

文 本

wen2ben3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

text direction 

字 体 方 向

zi4ti3 fang1xiang4

Chelsea

text file 

文 本 文 件

wen2ben3 wen2jian4

Nick

text file 

文 字 档

wen2zi4dang4

Nick

toolbar 

工 具 条

gong1ju4tiao2

Chelsea

to track changes 

追 踪 修 订

zhui1zong1 xiu1ding4

Chelsea

Twinbridge Chinese System 

双 桥 汉 字 系 统

Shuang1qiao2 Han4zi4 Xi4tong3

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

file type 

文 件 类 型

wen2jian4 lei4xing2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

type, sort, kind 

类 型

lei4xing2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to undo (typing) 

撤 销 键 入

che4xiao1 jian4ru4

Chelsea

to undo, to abolish, to cancel, to recall 

撤 销

che4xiao1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
ScribMaggyFrank

view 

视 图

shi4tu2

Chelsea

window  (like in a post-office or a bank - ticket sellers' window -- also a window in a computer program)

窗 口

chuang1kou3

Zhang MengZhang LiLi SiLiu Yu RongZheng LeiShu Chang
AnselBrienneKarenJeremy

window (on screen) 

视 窗

shi4chuang1

Chelsea

Windows 

视 窗

Shi4chuang1

Nick

Windows accelerator 

视 窗 加 速 器

shi4chuang1 jia1su4qi4

Nick

Windows based 

视 窗 基 准

shi4chuang1 ji1zhun3

Nick

Windows registry 

注 册 表

zhu4ce4biao3

Nick

word count 

字 数 统 计

zi4shu4 tong3li4

Chelsea

word size, word length 

字 长

zi4chang2

Nick

word wrap 

自 动 换 行

zi4dong4 huan4hang2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012