A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


帮 助 索 引

bang1zhu4 suo3yin3

help index

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

帮 助 文 件

bang1zhu4 wen2jian4

help files

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

备 份

bei4fen4

to backup

Nick

备 份 为

bei4fen4wei2

to back up; backup

(程序或文件)

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

文 件 备 份

wen2jian4 bei4fen4

backup, file backup

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

编 辑

bian1ji2

editor, edit; to edit

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

我 编 辑 了 录 音 文 件 。

Wo3 bian1ji2 le lu4yin1 wen2jian4.

I edited the sound files.

Zhao HeShao DanniZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

编 辑

bian1ji2

to edit, to compile; editor, compiler

Nick

编 辑 方 式

bian1ji2 fang1shi4

edit mode

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferBrian

编 辑 器

bian1ji2qi4

editor, (text editor)

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggy

文 本 编 辑 器

wen2ben3 bian1ji2qi4

text editor

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

边 框 和 底 纹

bian1kuang4 he2 di3wen2

borders and shades

Chelsea

标 尺

biao1chi3

ruler

Chelsea

表 格 自 动 套 用 格 式

biao3ge2 zi4dong4 tao4yong4 ge2shi4

table autoformat

Chelsea

Windows Media Player

Windows Media Player

Windows Media Player

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

视 窗 播 放 器

Shi4chuang1 Bo1fang4qi4

Windows Media Player

Du FengRuan Yilang
AllenKaren Lee

操 作 系 统

cao1zuo4 xi4tong3

operating system

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

拆 分 单 元 格

chai1fen1 dan1yuan2ge2

to split cells

Chelsea

插 件

cha1jian4

plug-in

Nick

查 找

cha2zhao3

to try to find, to look up, to search for (in a reference book)

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

查 找 替 换

cha2zhao3 ti4huan4

find and replace

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Lin QingFeng XieWang WenjingSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

程 式 管 理 员

cheng2shi4 guan3li3yuan2

program manager

Nick

我 怎 么 使 用 这 个 程 序 ?

Wo3 zen3me shi3yong4 zhe4ge cheng2xu4?

How do I use this program?

( 计 算 机 程 序 -- how = 询 问 方 法 )

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

撤 销

che4xiao1

to undo, to abolish, to cancel, to recall

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
ScribMaggyFrank

撤 销 键 入

che4xiao1 jian4ru4

to undo (typing)

Chelsea

重 复 键 入

chong2fu4 jian4ru4

redo (typing)

Chelsea

重 新 启 动

chong2xin1 qi3dong4

to reboot, to restart; reboot

窗 口

chuang1kou3

window

Zhang MengZhang LiLi SiLiu Yu RongZheng LeiShu Chang
AnselBrienneKarenJeremy

窗 口 文 本

chuang1kou3 wen2ben3

window text

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

存 储

cun2chu3

to save; store, memory

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenMaggy

存 档

cun2dang4

to save a file, to file

Nick

存 盘

cun2pan2

to save to disk, to save

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

大 纲

da4gang1

outline

Chelsea

打 印

da3yin4

print

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

打 印 管 理 器

da3yin4 guan3li3qi4

print manager

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

打 开

da3kai1

file open, to open a file

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

单 击

dan1ji1

click

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

单 击 及 拖 动

dan1ji1 ji2 tuo1dong4

click and drag

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

打 印 御 览

da3yin4 yu4lan3

print preview

Chelsea

点 菜 单 并 且 双 击 。

Dian3 cai4dan1 bing4qie3 shuang1ji1.

Point to the menu and double-click.

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
FredJenniferStevenQ

点 击

dian3ji1

to click (mouse)

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

点 亮

dian3liang4

to highlight, highlight (computer)

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

电 脑 桌 面

dian4nao3 zhuo1mian4

computer desktop, Windows desktop

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraEllen

段 落

duan4luo4

paragraph

Chelsea

读 懂

du2dong3

reads and understands

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

对 话 框

dui4hua4kuang4

dialog box

Chelsea

多 媒 体

duo1mei2ti3

multimedia

Nick

防 火 墙

fang2huo3qiang2

firewall

Shao DanniLi ShiyanRuan Yilang
DavidAbbie

分 隔 符

fen1ge2fu2

break

Chelsea

分 页 符

fen1ye4fu2

page break

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

复 制

fu4zhi4

copy

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

更 改 大 小 写

geng1gai3 da4xiao3xie3

to change case

Chelsea

文 件 格 式

wen2jian4 ge2shi4

file format

工 具 条

gong1ju4tiao2

toolbar

Chelsea

滚 动

gun3dong4

to scroll

Chelsea

滚 动 条

gun3dong4tiao2

scroll bar

Nick

hang2

row (on a spreadsheet)

Nick

好 了

hao3 le

OK

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

合 并 文 件

He2bing4 wen2jian4

to compare and merge documents

Chelsea

合 并 单 元 格

he2bing4 dan1yuan2ge2

to merge cells

Chelsea

后 缀 名

hou4zhui4ming2

extension (computer -- after the dot)

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

自 动 换 行

zi4dong4 huan4hang2

word wrap

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

绘 制 表 格

hui4zhi4 biao3ge2

to draw table

Chelsea

检 测 和 修 补

jian3ce4 he2 xiu1bu3

to detect and repair

Chelsea

我 经 常 用 计 算 机 写 论 文 , 那 样 我 可 以 检 查 我 的 拼 写 。

Wo3 jing1chang2 yong4 ji4suan4ji1 xie3 lun4wen2, na4 yang4 wo3 ke3yi3 jian3cha2 wo3 de pin1xie3.

I always write my papers on the computer so I can check the spelling.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

剪 切

jian3qie1

to cut

Chelsea

交 互 引 用

jiao1hu4 yin1yong4

cross reference

Chelsea

脚 注

jiao3zhu4

footnotes

Chelsea

你 需 要 解 压 缩 那 个 文 件 。

Ni3 xu1yao4 jie3ya1suo1 na4 ge4 wen2jian4.

You need to unzip that file.

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

计 算 机 辅 助 设 计

ji4suan4ji1 fu2zhu4she4ji4

CAD, computer aided design

局 域 网

ju2yu4wang3

local area network

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

拷 贝

kao3bei4

to copy

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

刻 录

ke4lu4

to burn a disk, to record on a CD or DVD

空 白 处

kong1bai2chu4

blank space

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

快 捷

kuai4jie2

shortcut (computer)

快 捷 方 式

kuai4jie2fang1shi4

shortcut (computer)

lan2

cell (on a spreadsheet), column (of data)

Nick

蓝 光 光 盘

Lan2guang1 guang1pan2

Blu-ray disk

蓝 光

Lan2guang1

Blu-ray (format)

蓝 牙

Lan2ya2

Bluetooth

类 型

lei4xing2

type, sort, kind

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

文 件 类 型

wen2jian4 lei4xing2

file type

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

lie4

column (on a spreadsheet)

Nick

另 存 为

ling4cun2wei2

save as

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
DaveJenniferCeCeliaBrian

命 名

ming4ming2

to name, to christen

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

默 认 按 钮 是 “ 保 存 ” , 这 样 就 不 容 易 丢 失 文 件 了 。

Mo4ren4 an4niu3 shi4 "bao3cun2", zhe4 yang4 jiu4 bu4 rong2yi4 diu1shi1 wen2jian4 le.

The default button is "save" so that it is less likely that you will lose a file.

Ruan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

设 定 的 打 印 机 没 有 纸 了 。 换 一 台 吧 。

She4ding4 de da3yin4ji1 mei2 you3 zhi3 le. Huan4 yi4 tai2 ba.

The default printer is out of paper. Use a different one.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

默 认

mo4ren4

default; to give tacit consent, to give tacit approval

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

模 板

mu2ban3

template

Sarah GChelsea

创 建 目 录

chuang4jian4 mu4lu4

to create a new directory, to create a new folder

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

排 序

pai2xu4

to sort

Chelsea

屏 幕 截 图

ping2mu4 jie2tu2

snapshot, screen capture

Nick

拼 写 和 语 法

pin1xie3 he2 yu3fa3

spelling and grammar

Chelsea

批 注

pi1zhu4

comment

Chelsea

取 代

qu3dai4

to replace

Nick

切 分 窗 口

qie1fen1 chuang1kou3

split screen

Nick

全 部 打 印

quan2bu4 da3yin4

print all

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

全 部 替 换

quan2bu4 ti4huan4

replace all

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

全 屏 显 示

quan2ping2 xian3shi4

full screen

Chelsea

全 选

quan2xuan3

to select all

Chelsea

结 束 任 务

jie2shu4 ren4wu

end task

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

任 务 切 换

ren4wu qie1huan4

switch tasks

Nick

日 期 及 时 间

ri4qi1 ji2 shi2jian1

date and time

Chelsea

扫 描

sao3miao2

to scan

Nick

在 编 辑 菜 单 里 , 复 制 在 粘 贴 的 上 面 。

Zai4 bian1ji2 cai4dan1 li3 fu4zhi4 zai4 zhan1tie1 de shang4mian4.

Copy's above paste on the edit menu.

( above = 空 间 位 置 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

设 置

she4zhi4

setting; to set up, to install

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

视 窗 加 速 器

shi4chuang1 jia1su4qi4

Windows accelerator

Nick

视 窗

Shi4chuang1

Windows

Nick

视 窗

shi4chuang1

window (on screen)

Chelsea

视 窗 基 准

shi4chuang1 ji1zhun3

Windows based

Nick

视 图

shi4tu2

view

Chelsea

双 击

shuang1ji1

double-click

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

数 据 库

shu4ju4ku4

database

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

数 据 库 表

shu4ju4ku4 biao3

database table

数 码 扫 描

shu4ma3 sao3miao2

digital scan

Nick

索 引

suo3yin1

index

Chelsea

索 引 及 目 录

suo3yin1 ji2 mu4lu4

index and table

Chelsea

替 换

ti4huan4

to replace

Chelsea

图 标

tu2biao1

icon

Nick

退 出

tui4chu1

exit

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

拖 动

tuo1dong4

to drag (mouse)

Chelsea

图 形

tu2xing2

graphic

Nick

网 格 线

wang3ge2xian4

gridlines

Chelsea

字 数 统 计

zi4shu4 tong3li4

word count

Chelsea

wei4

grid position (on a spreadsheet)

Nick

尾 注

wei3zhu4

endnotes

文 本

wen2ben3

text

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

文 本 文 件

wen2ben3 wen2jian4

text file

Nick

文 档

wen2dang4

document, file

Nick

文 档 结 构 图

wen2dang4 jie2gou4tu2

document map

Chelsea

双 击 文 件

shuang1ji1 wen2jian4

double-click the file

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

压 缩 的 文 件

ya1suo1 de wen2jian4

compressed file, zipped file

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

保 存 文 件

bao3cun2 wen2jian4

file save, to save a file

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

文 件

wen2jian4

file, papers, document, documentation

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

你 用 哪 个 文 字 处 理 软 件 ?

Ni3 yong4 na3 ge4 wen2zi4chu3li3 ruan3jian4?

What word processor do you use?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

文 字 处 理 软 件

wen2zi4chu3li3 ruan3jian4

word processing software

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

文 字 档

wen2zi4dang4

text file

Nick

误 差

wu4cha1

error

Nick

项 目 符 号 和 编 号

xiang4mu4fu2hao4 he2 bian1hao4

bullets and numbering

Chelsea

向 右 对 齐

xiang4you4dui4qi2

to right justify

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

向 左 对 齐

xiang4zuo3dui4qi2

to left justify

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

显 示 段 落 标 示

xian3shi4 duan4luo4 biao1shi4

to show paragraph marks

Chelsea

显 示 界 面

xian3shi4 jie4mian4

graphical user interface, GUI

Nick

我 不 小 心 把 电 脑 上 的 文 件 删 掉 了 。 你 能 帮 我 恢 复 一 下 儿 吗 ?

Wo3 bu4 xiao3xin1 ba3 dian4nao3 shang de wen2jian4 shan1diao4 le. Ni3 neng2 bang1 wo3 hui1fu4 yi2 xia4r ma?

I accidentally erased my paper from the computer. Can you help me recover it?

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

下 载 安 装

xia4zai3 zan1zhuang1

to download and install

Nick

写 字 板

xie3zi4ban3

Notepad

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

信 封 和 标 签

xin4feng1 he2 biao1qian1

letters and mailing

Chelsea

新 建

xin1jian4

new document

Chelsea

新 建 窗 口

xin1jian4 chuang1kou3

new window

Chelsea

双 桥 汉 字 系 统

Shuang1qiao2 Han4zi4 Xi4tong3

Twinbridge Chinese System

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

系 统

xi4tong3

system

Nick

选 项

xuan3xiang4

options (computer)

Nick

序 列 号

xu4lie4hao4

serial number, product key (software)

页 码

ye4ma3

page number

Chelsea

页 眉 和 页 脚

ye4mei2 he2 ye4jiao3

header and footer

Chelsea

页 面 版 式

ye4mian4 ban3shi4

print layout

Chelsea

页 面 设 置

ye4mian4 she4zhi4

page setup

Chelsea

隐 藏 分 割 线

yin3cang2 fen1ge1xian4

to hide grid line

Chelsea

Windows 应 用 程 序

WINDOWS ying4yong4cheng2xu4

Windows application

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

再 次 查 找

zai4ci4cha2zhao3

find again

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

粘 贴

zhan1tie1

paste

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenMalChelseaAustinChrystal

制 表 软 件

zhi4biao3 ruan3jian4

spreadsheet

Nick

指 针

zhi3zhen1

pointer, cursor

Nick

状 态 条

zhuang4tai4tiao2

status bar

Nick

主 菜 单

zhu3cai2dan4

main menu

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

注 册 表

zhu4ce4biao3

Windows registry

Nick

追 踪 修 订

zhui1zong1 xiu1ding4

to track changes

Chelsea

桌 面

zhuo1mian4

desktop

Nick

字 长

zi4chang2

word size, word length

Nick

自 动 套 用 格 式

zi4dong4 tao4yong4 ge2shi4

AutoFormat

Chelsea

自 动 调 整

zi4dong4 tiao2zheng3

autofit

Chelsea

自 动 图 文 集

zi4dong4 tu2 wen2ji2

AutoText

Chelsea

自 述 文 件

zi4shu4wen2jian4

readme, readme file

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

字 体

zi4ti3

font

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

字 体 方 向

zi4ti3 fang1xiang4

text direction

Chelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012