A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


passive 

被 动

bei4dong4

Nick

abbreviation 

缩 写

suo1xie3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to activate 

激 活

ji1huo2

Nick

address (to input data into memory, to search for address)  (used for machine addresses in computers; literally means "seek place")

寻 址

xun2zhi3

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

machine address  (in computers - literally - to seek place to visit)

寻 址 访 问

xun2zhi3 fang3wen4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

algorithm 

算 法

suan4fa3

Chelsea

alphanumeric 

文 字 数 字 的

wen2zi4shu4zi4 de

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

anonymous FTP 

匿 名 FTP

ni4ming2 FTP

Sun BinCheng HongShao Jingxian
RickMaggyFrank

arrow operator 

箭 头 操 作 符

jian4tou2 cao1zuo4fu2

Chelsea

assembly language 

汇 编 语 言

hui4bian1 yu3yan2

Nick

asynchronous 

异 步 的

yi4bu4de

Chelsea

My father works at IBM as a computer programmer. 

我 爸 爸 在 IBM 做 计 算 机 编 程 。

Wo3 ba4ba zai4 Aibi4m zuo4 ji4suan4ji1 bian1cheng2.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

to fail authentication 

失 败 认 证

shi1bai4 ren4zheng4

backward compatible 

向 下 兼 容

xiang4xia4 jian1rong2

Chelsea

batch, batch file 

批 处 理

pi1chu3li3

Chelsea

The diagram below will show you the basic structure of the motherboard. 

下 图 将 向 你 们 介 绍 主 板 的 基 本 构 造 。

Xia4 tu2 jiang1 xiang4 ni3men jie4shao4 zhu3ban3 de ji1ben3 gou4zao4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

pattern of bits 

位 模 式

wei4mo2shi4

Chelsea

bitmap 

位 图

wei4tu2

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

blacklisting software 

黑 名 单 软 件

hei1ming2dan1 ruan3jian4

Nick

boot; to boot 

引 导 程 序

yin3dao3cheng2xu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

boot sequence 

引 导 程 序

yin3dao3 cheng2xu4

Nick

border 

边 框

bian1kuang4

Chelsea

breakpoint 

断 点

duan4dian3

Chelsea

buffer 

缓 存

huan3cun2

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

buffering 

缓 冲

huan3chong1

Chelsea

bug (software) 

故 障

gu4zhang4

CeCelia

C++ 

C 加 加

C jia1jia1

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

cache, buffer memory 

缓 存

huan3cun2

CeCelia

address translation cache 

地 址 翻 译 缓 冲 存 器

di4zhi3 fan1yi4huan3chong1 cun2qi4

CeCelia

write cache enable 

允 许 缓 冲 区 写 入

yun3xu3 huan3chong1qu1 xie3ru4

Travis

Common Gateway Interface, CGI 

共 同 闸 道 介 面

gong4tong2 zha2dao4 jie4mian4

Chelsea

channel, signal path 

信 道

xin4dao4

Chelsea

client 

客 户

ke4hu4

Chelsea

closed Beta test 

封 闭 测 试

feng1bi4 ce4shi4

Sarah GChelsea

code 

代 码

dai4ma3

Wang JinShao DanniCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

source code 

源 代 码

yuan2dai4ma3

Chelsea

coding 

编 码

bian1ma3

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

command (computer) 

命 令

ming4ling4

Chelsea

command, order; to command 

部 领

bu2ling3

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
JeremyJenniferKen

compatibility 

兼 容 性

jian1rong2xing4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

compatible 

兼 容

jian1rong2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

compiler 

编 译 器

bian1yi4qi4

Chelsea

compiler  (translator program, also called translation machine)

编 译 程 序 , 又 称 编 译 器

bian1yi4cheng2xu4, you4cheng1 bian1yi4qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

compiler program 

编 译 程 序

bian1yi4qi4 cheng2xu4

Chelsea

CAD, computer aided design 

计 算 机 辅 助 设 计

ji4suan4ji1 fu2zhu4she4ji4

computer programming 

计 算 机 编 程

ji4suan4ji1 bian1cheng2

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

Computer Science 

计 算 机 科 学

ji4suan4ji1 ke1xue2

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
JeremyJenniferKen

computer software 

电 脑 软 件

dian4nao3 ruan3jian4

Nick

to configure, to arrange, deploy  (used in connection with computers, to configure the hardware for a new computer)

配 置

pei4zhi4

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

connection, interface 

接 口

jie1kou3

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

central processing unit, CPU 

中 央 处 理 机

zhong1yang1chu3li3ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

central processing unit, CPU 

中 央 处 理 器

zhong1yang1chu3li3qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

central processing unit, CPU  (literally - central handling unit - see also zhong1yang1chu3li3ji1, zhong1yang1chu3li3qi4)

中 央 处 理 单 元

zhong1yang1 chu3li3 dan1yuan2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

Creative Commons 

开 放 源 代 码

kai1fang4 yuan2dai4ma3

Nick

cascading style sheet, CSS (Microsoft word, not standard) 

级 联 样 式 表

ji2lian2 yang4shi4biao3

CeCelia

cascading style sheets, CSS 

层 叠 样 式 表

ceng2die2 yang4shi4biao3

Chelsea

to enter data; data entry 

数 据 录 入

shu4ju4 lu4ru4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

data 

数 据

shu4ju4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

data, information 

资 料

zi1liao4

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

data link 

数 据 链 路

shu4ju4lian4lu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

data processing 

数 据 处 理

shu4ju4 chu3li3

Chelsea

database  (commonly used but also see shu4ju4ku4)

资 料 库

zi1liao4ku4

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

to debug 

排 错

pai2cuo4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

to decompress, to unbind, to divide, to separate (computer)  (computer)

jie3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

designer, architect (of a project) 

设 计 者

shi4ji4zhe3

equipment, device  (computer usage)

设 备

she4bei4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

device driver 

驱 动 程 序

qu1dong4cheng2xu4

Nick

root directory 

根 盘 目 录

gen1pan2mu4lu4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

root directory 

根 目 录

gen1mu4lu4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

system disk 

系 统 盘

xi4tong3pan2

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

disk drive 

磁 盘 驱 动 器

ci2pan2 qu1dong4qi4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

display; to show, to display, to reveal  (as a noun, computer usage - the picture on the monitor)

显 示

xian3shi4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremy

dynamic-link library, DLL 

动 态 链 接 库

dong4tai4 lian4jie1ku4

Chelsea

domain name server, DNS 

域 名 服 务 器

yu4ming2 fu2wu4qi4

Nick

domain 

论 域

lun4yu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

to encrypt, encryption 

加 密

jia1mi4

Nick

global enterprise services 

全 球 企 业 服 务

quan2qiu2 qi3ye4 fu2wu4

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

to erase, to expunge, to black out 

删 掉

shan1diao4

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

even parity 

偶 检 验

ou3jian3yan4

Chelsea

filtering software 

过 滤 软 件

guo4lu~4 ruan3jian4

Nick

a form, a table  (small)

一 份 表 格

yi2 fen4 biao3ge2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenJenniferApril

a form, a table 

一 张 表 格

yi4 zhang1 biao3ge2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

form, table  (like a spreadsheet table, or a racing form, a form to fill out for officialdom)

表 格

biao3ge2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

to format  (computer)

格 式 化

ge2shi4hua4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

FORTRAN 

公 式 翻 译 程 序

gong1shi4fan1yi4 cheng2xu4

Chelsea

FORTRAN 

FORTRAN

FORTRAN

Chelsea

File Transfer Protocol, FTP 

档 案 传 输 协 定

dang4'an4 chuan2shu1 xie2ding4

Nick

function declaration 

功 能 说 明

gong1neng2 shuo1min2

Chelsea

gateway 

网 关

wang3guan1

Nick

graphical user interface, GUI 

显 示 界 面

xian3shi4 jie4mian4

Nick

to hack 

侵 截

qin1jie2

Chelsea

She started as a hacker and now owns her own software company. 

起 先 她 是 一 个 黑 客 , 现 在 她 拥 有 一 家 软 件 公 司 。

Qi3xian1 ta1 shi4 yi2 ge4 hei1ke4, xian4zai4 ta1 yong1you3 yi4 jia1 ruan3jian4 gong1si1.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

host 

宿 主

su4zhu3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenMaggy

hypertext markup language, HTML 

超 媒 体

chao1mei2ti3

Chelsea

hypertext markup language, HTML 

超 文 本 标 记 语 言

chao1wen2 ben3biao1ji4 yu3yan2

Chelsea

hub (network) 

集 线 器

ji2xian4qi4

network hub 

网 络 中 心

wang3luo4 zhong1xin1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

hyperlink 

超 级 链 接

chao1ji2lian4jie1

Nick

hypertext 

超 文 本

chao1wen2ben3

Chelsea

information technology, IT 

信 息 技 术

xin1xi1ji4shu4

character input device 

字 符 输 入 设 备

zi4fu2 shu1ru4 she4bei4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

input, import, enter, put in (data)  (files or data)

输 入

shu1ru4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to install  (although there are two words only say one of them in oral Chinese - the choice is yours but an1 seems more common)

安 装

an1zhuang1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

instruction (computer) 

指 令

zhi3ling4

Chelsea

instruction set 

指 令 集

zhi3ling4ji2

Chelsea

set of instructions 

指 令 系 统

zhi3ling4 xi4tong3

Chelsea

artificial intelligence, AI 

人 工 智 能

ren2gong1 zhi1neng2

CeCelia

interface 

界 面

jie4mian4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

He is responsible for four important inventions in the area of computer networking. 

在 计 算 机 网 络 领 域 他 有 四 项 重 大 的 发 明 。

Zai4 ji4suan4ji1 wang3luo4 ling3yu4 ta1 you3 si4 xiang4 zhong4da4 de fa1ming2.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Ellen

IP, Internet Protocol 

互 联 网 协 议

hu4lian2wang3 xie2yi4

IP 

IP

IP

Nick

IP address 

IP 地 址

IP di4zhi3

Nick

IT industry 

IT 行 业

IT hang2ye4

Nick

JAVA  (this is the name of the island "Java")

爪 哇

Jao3wa1

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

Java 

Java

Java

Chelsea

Java 

爪 哇

Zhao3wa1

Chelsea

jumper  (wire connecting two things -- computer or electrical usage)

跨 接 线

kua4jie1xian4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

private key 

私 人 钥 匙

si1ren2 yao4shi

Nick

public key 

公 开 钥 匙

gong1kai1 yao4shi

Nick

computer language 

计 算 机 语 言

ji4suan4ji1 yu3yan2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

Linux  (an operating system written by people all over the world donating their time -- it is available at no charge for download -- there are several versions, Red Hat seems most popular now)

Linux

Linux

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

data structure 

数 据 结 构

shu4ju4 jie2gou4

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

latency 

延 时

yan2shi2

Chelsea

layer (computer) 

ceng2

Nick

library, warehouse, storehouse  (library in computer usage)

ku4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

multi-link 

多 链 路

duo1lian4lu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

Linux 

利 纳 克 斯

Li4na4ke4si1

Nick

I do most of my work on Linux. It's faster. 

我 多 数 是 在 LINUX 环 境 下 工 作 , 它 更 快 一 些 。

Wo3 duo1shu4 shi4 zai4 Linux huan2jing4 xia4 gong1zuo4, ta1 geng4 kuai4 yi4 xie1.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

lock (computers); to lock  (as in scroll lock, number lock)

锁 定

suo3ding4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
AllenAnnChris

MAC address 

消 息 认 证 代 码 地 址

xiao1xi ren4zheng4 dai4ma3 di4zhi3

Nick

Message Authentication Code, MAC 

消 息 认 证 代 码

xiao1xi ren4zheng4 dai4ma3

Nick

macro 

hong2

Chelsea

mask (computer) 

面 具

mian4ju4

Chelsea

memory, storage 

存 储 器

cun2chu3qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

functional memory 

功 能 存 储 器

gong1neng2 cun2chu3qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

microprocessor 

微 处 理 器

wei1chu4li3qi4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

I was up until midnight finishing this computer program. 

这 个 程 序 我 一 直 写 到 半 夜 才 弄 完 , 之 后 才 睡 觉 。

Zhe4 ge4 cheng2xu4 wo3 yi4zhi2 xie3 dao4 ban4ye4 cai2 nong4 wan2, zhi1hou4 cai2 shui4jiao4.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

modeling language 

建 模 语 言

jian4mo2 yu3yan2

Chelsea

mother board 

主 板

zhu3ban3

Da DiZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

multitask 

多 任 务

duo1ren4wu4

Chelsea

multiuser remote access system 

多 用 户 远 程 登 录 系 统

duo1yong4hu4 yuan3cheng2deng1lu4 xi4tong3

Chelsea

namespace 

命 名 空 间

ning4ming2 kong1jian1

Chelsea

Networking is the most difficult course I've had so far. 

网 络 是 到 目 前 为 止 我 学 的 课 程 里 最 难 的 一 门 。

Wang3luo4 shi4 dao4 mu4qian2 wei2zhi3 wo3 xue2 de ke4cheng2 li3 zui4 nan2 de yi4 men2.

Shao DanniCheng HongZheng HaotianLiu Weihong
DavidApril

network testing 

网 络 测 试

Wang3luo4 ce4shi4

Nick

node 

节 点

jie2dian3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

node  (computer - this is the more common term but jie2 meaning knot is also used)

结 点

jie2dian3

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

numeric 

数 字 的

shu4zi4de

Chelsea

object model 

对 象 模 型

dui4xian4 mo2xing2

Chelsea

open source 

开 源

kai1yuan2

Nick

open source operating system 

开 源 操 作 系 统

kai1yuan2 cao1zuo4xi4tong3

Nick

Oracle 

Oracle

Oracle

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

output device 

输 出 设 备

shu1chu1 she4bei4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

output 

输 出

shu1chu1

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

override, to overwrite 

复 写

fu4xie3

Chelsea

override, to overwrite 

改 写

gai3xie3

Chelsea

packet (computer) 

包 裹

bao1guo3

Nick

parallel computing 

并 行 计 算

bing4xing2ji4suan4

Chelsea

parallel program 

并 行 程 序

bing4xing2 cheng2xu4

Nick

parity checking 

奇 偶 检 验

ji1'ou3 jian3yan4

Chelsea

odd parity 

奇 检 验

ji1jian3yan4

Chelsea

path 

路 径

lu4jing4

Chelsea

ping 

ping2

Nick

pixel 

像 素

xiang4su4

Chelsea

platform 

平 台

ping2tai2

Chelsea

plug-in 

插 件

cha1jian4

Nick

smart pointer 

智 能 指 针

zhi4neng2 zhi3zhen1

Chelsea

poll 

轮 询

lun2xun2

Chelsea

port 

港 口

gang3kou3

Nick

You need to write many computer programs for practice before you can write a game. 

你 得 先 练 习 编 程 然 后 才 能 编 游 戏 。

Ni3 dei3 xian1 lian4xi2 bian1 cheng2 ran2hou4 cai2neng2 bian1 you2xi4.

Zheng HaotianGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

precompiler 

预 编 译 程 序

yu4bian1yi4cheng2xu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

preprocessor 

预 处 理 器

yu4chu3li3qi4

Nick

line printer 

行 式 打 印 机

hang2shi4 da3yin4ji1

Feng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

processing 

处 理 中

chu3li3zhong1

Chelsea

data processing 

资 料 处 理

zi1liao4 chu3li3

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

program, sequence  (used as a general synonym for program, but more specifically for the program which you write or edit -- also see ruan3jian4 -- software which is used to describe all software including programs and consumer software which is pre-programmed)

程 序

cheng2xu4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

I can't get this program to run. 

我 没 法 让 这 个 程 序 运 行 。

Wo3 mei2 fa3 rang4 zhe4ge4 cheng2xu4 yun4xing2.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

to write programs, to write a program  (for the computer)

编 程

bian1cheng2

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

My father works at IBM as a computer programmer. 

我 爸 爸 在 IBM 做 计 算 机 程 序 员 。

Wo3 ba4ba zai4 Aibi4m zuo4 ji4suan4ji1 cheng2xu4yuan2.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

programmer  (can also say 程 序 市 cheng2xu4shi4 or 程 序 设 计 员 cheng2xu4shi4ji4yuan2, but that's a mouthful)

程 序 员

cheng2xu4yuan2

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

programming; to program 

程 序 设 计

cheng2xu4she4ji4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

protocol (computer) 

协 议

xie2yi4

Nick

query (computer) 

查 询

cha2xun2

Nick

queue, line 

队 列

dui4lie4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

random access memory, RAM 

随 机 存 储 器

sui2ji1 cun2chu3qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

read only 

只 读

zhi3du2

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

real time processing 

实 时 加 工

shi2shi2 jia1gong1

Nick

remote system 

远 程 系 统

yuan3cheng2 xi4tong3

Nick

to renovate, to refurbish, to refresh (computer screen) 

刷 新

shua1xin1

Travis

ROM, read only memory 

只 读 存 储 器

zhi3du2 cun2chu3qi4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

router 

路 由 器

lu4you2qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

router 

布 线 程 序

bu4xian4cheng2xu4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

This program doesn't run. 

这 个 程 序 不 运 行 了 。

Zhe4 ge4 cheng2xu4 bu2 yun4xing2 le.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustin

to run, to execute 

运 行

yun4xing2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

screen, frame (computer), appearance of a picture, T.V. screen 

画 面

hua4main4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

SCSI interface 

SCSI 接 口

SCSI jie1kou3

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

to search the database 

搜 索 数 据 库

sou1suo3 shu4ju4ku4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

exact search 

确 切 查 找

que4qie4 cha2zhao3

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

search results 

查 找 结 果

cha2zhao3 jie2guo3

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

sector  (used in computers to refer to sections of a disk)

分 区

fen1qu1

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
TerryDawn

segment (computer) 

部 分

bu4fen4

Chelsea

shared bandwidth 

共 享 带 宽

gong4xiang3 dai4kuan1

Nick

analog signal 

模 拟 信 号

mo2ni3xin4hao4

Sarah GChelsea

software performance 

软 件 性 能

ruan3jian4 xing4neng2

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

software developer 

软 件 开 发 者

ruan2jian4 kai1fa1zhe3

Nick

software developer 

软 件 开 发 人 员

ruan2jian4 kai1fa1ren2yuan2

Nick

software developer 

电 脑 业 者

dian4nao3 ye4zhe3

Nick

software engineer 

软 件 工 程 师

ruan2jian4 gong1cheng2shi1

Nick

speech synthesis 

语 音 合 成

yu3yin1he2cheng2

Sarah GChelsea

spreadsheet software 

电 子 制 表 软 件

dian4zi3 zhi4biao3 ruan3jian4

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

statement, sentence  (statement in computer usage)

语 句

yu3ju4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenMaggy

string (computer) 

字 符 串

zi4fu2chuan4

Chelsea

subscript operator 

下 标 操 作 符

xia4biao1 cao1zuo4fu2

Chelsea

superscript operator 

上 标 操 作 符

shang4biao1 cao1zuo4fu2

Chelsea

synchronization 

同 步 化

tong2bu4hua4

Chelsea

synchronous 

同 步 的

tong2bu4de

Chelsea

system  (used often in relation to computer systems)

系 统

xi4tong3

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

system 

系 统

xi4tong3

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

system monitoring function 

系 统 监 控 功 能

xi4tong3 jian1kong4 gong1neng2

Chelsea

tag (programming) 

标 记

biao1ji4

Chelsea

task, assignment, job, errand  (computer)

任 务

ren4wu

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

multitasking 

多 任 务 化

duo1ren4wu4hua4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

TCP, transmission control protocol 

传 输 控 制 协 定

chuan2shu1 kong4zhi4 xie2ding4

TCP/IP 

传 输 控 制 协 议 / 互 联 网 协 议

chuan2shu1 kong4zhi4 xie2yi4 / hu4lian2wang3 xie2yi4

Sarah GChelsea

telnet, remote login 

远 程 登 录

yuan3cheng2deng1lu4

Sarah GChelsea

temporary object 

临 时 对 象

lin2shi2 dui4xiang4

Chelsea

She is thinking about how to upgrade her computer. She has to buy the right components. 

她 在 思 考 如 何 将 她 的 计 算 机 升 级 。 她 必 须 去 买 适 合 的 配 件 。

Ta1 zai4 si1kao3 ru2he2 jiang1 ta1 de ji4suan4ji1 sheng1ji2. Ta1 bi4xu1 qu4 mai3 shi4he2 de pei4jian4.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

It will take some time to finish this computer program. I don't think you ought to wait for me. 

写 完 这 个 计 算 机 程 序 得 花 些 时 间 。 我 想 你 不 必 等 我 了 。

Xie3 wan2 zhe4 ge4 ji4suan4ji1 cheng2xu4 dei3 hua1 xie1 shi2jian1, wo3 xiang3 ni3 bu2 bi4 deng3 wo3 le.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

traffic 

交 通

jiao1tong1

Sarah GChelsea

transaction 

交 易

jiao1yi4

Sarah GChelsea

transmission 

传 输

chuan2shu1

Sarah GChelsea

data transmission 

资 料 传 输

zi1liao4chuan2shu1

data transmission 

数 据 传 输

shu4ju4 chuan2shu1

trigger 

触 发

chu4fa1

Chelsea

to update 

更 新 升 级

geng1xin1 sheng1ji2

Sarah GChelsea

URL 

统 一 资 源 定 位 器

tong3yi1 zi1yuan2 ding4wei4qi4

Sarah GChelsea

A spreadsheet is a useful tool for many subjects, not just mathematics. 

电 子 制 表 对 于 多 门 学 科 都 是 有 用 的 工 具 , 不 仅 限 于 数 学 。

Dian4zi3 zhi4biao3 dui4 yu2 duo1 men2 xue2ke1 dou1 shi4 you3yong4 de gong1ju4, bu4jin3 xian4yu2 shu4xue2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

variable  (computer)

变 量

bian4liang4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

video memory 

视 频 存 储 器

shi4pin2 cun2chu3qi4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

virtual function 

虚 函 数

xu1han2shu4

Chelsea

virtual machine 

虚 拟 机

xu1ni3ji1

Chelsea

virtual machine, virtual host 

虚 拟 主 机

xu1ni3zhu3ji1

Sarah GChelsea

virtual memory 

虚 内 存

xu1nei4cun2

Nick

wildcard  (the asterisk in dos)

万 能 字 符

wan4neng2 zi4fu2

Zhao JianCao LihongNa ZitaoZheng JieWang Chen
AllenAnnChris

workstation 

工 作 站

gong1zuo4zhan4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to write computer programs, to code computer programs, to compile computer programs 

编 程

bian1 cheng2

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

to write computer games, to code computer games, to compile computer games 

编 游 戏

bian1 you2xi4

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

extensible markup language, XML 

可 扩 展 标 记 语 言

ke4kuo4zhan3biao1 ji4yu3yan2

Chelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012