A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


SCSI 接 口

SCSI jie1kou3

SCSI interface

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

安 装

an1zhuang1

to install

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

包 裹

bao1guo3

packet (computer)

Nick

被 动

bei4dong4

passive

Nick

编 程

bian1 cheng2

to write computer programs, to code computer programs, to compile computer programs

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

我 爸 爸 在 IBM 做 计 算 机 编 程 。

Wo3 ba4ba zai4 Aibi4m zuo4 ji4suan4ji1 bian1cheng2.

My father works at IBM as a computer programmer.

(IBM 是 他 的 雇 主 , 但 是 没 有 指 明 一 个 具 体 的 地 方 , IBM 有 很 多 个 办 公 楼 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

计 算 机 编 程

ji4suan4ji1 bian1cheng2

computer programming

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

编 程

bian1cheng2

to write programs, to write a program

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

边 框

bian1kuang4

border

Chelsea

变 量

bian4liang4

variable

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

编 码

bian1ma3

coding

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

编 译 程 序 , 又 称 编 译 器

bian1yi4cheng2xu4, you4cheng1 bian1yi4qi4

compiler

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

编 译 器

bian1yi4qi4

compiler

Chelsea

编 译 程 序

bian1yi4qi4 cheng2xu4

compiler program

Chelsea

一 张 表 格

yi4 zhang1 biao3ge2

a form, a table

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

表 格

biao3ge2

form, table

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

一 份 表 格

yi2 fen4 biao3ge2

a form, a table

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenJenniferApril

标 记

biao1ji4

tag (programming)

Chelsea

并 行 程 序

bing4xing2 cheng2xu4

parallel program

Nick

并 行 计 算

bing4xing2ji4suan4

parallel computing

Chelsea

部 分

bu4fen4

segment (computer)

Chelsea

部 领

bu2ling3

command, order; to command

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
JeremyJenniferKen

布 线 程 序

bu4xian4cheng2xu4

router

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

C 加 加

C jia1jia1

C++

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

上 标 操 作 符

shang4biao1 cao1zuo4fu2

superscript operator

Chelsea

下 标 操 作 符

xia4biao1 cao1zuo4fu2

subscript operator

Chelsea

ceng2

layer (computer)

Nick

层 叠 样 式 表

ceng2die2 yang4shi4biao3

cascading style sheets, CSS

Chelsea

插 件

cha1jian4

plug-in

Nick

超 级 链 接

chao1ji2lian4jie1

hyperlink

Nick

超 媒 体

chao1mei2ti3

hypertext markup language, HTML

Chelsea

超 文 本 标 记 语 言

chao1wen2 ben3biao1ji4 yu3yan2

hypertext markup language, HTML

Chelsea

超 文 本

chao1wen2ben3

hypertext

Chelsea

查 找 结 果

cha2zhao3 jie2guo3

search results

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

查 询

cha2xun2

query (computer)

Nick

确 切 查 找

que4qie4 cha2zhao3

exact search

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

我 没 法 让 这 个 程 序 运 行 。

Wo3 mei2 fa3 rang4 zhe4ge4 cheng2xu4 yun4xing2.

I can't get this program to run.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

这 个 程 序 不 运 行 了 。

Zhe4 ge4 cheng2xu4 bu2 yun4xing2 le.

This program doesn't run.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustin

程 序

cheng2xu4

program, sequence

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

程 序 设 计

cheng2xu4she4ji4

programming; to program

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

传 输

chuan2shu1

transmission

Sarah GChelsea

传 输 控 制 协 定

chuan2shu1 kong4zhi4 xie2ding4

TCP, transmission control protocol

传 输 控 制 协 议 / 互 联 网 协 议

chuan2shu1 kong4zhi4 xie2yi4 / hu4lian2wang3 xie2yi4

TCP/IP

Sarah GChelsea

触 发

chu4fa1

trigger

Chelsea

处 理 中

chu3li3zhong1

processing

Chelsea

磁 盘 驱 动 器

ci2pan2 qu1dong4qi4

disk drive

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

存 储 器

cun2chu3qi4

memory, storage

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

地 址 翻 译 缓 冲 存 器

di4zhi3 fan1yi4huan3chong1 cun2qi4

address translation cache

CeCelia

代 码

dai4ma3

code

Wang JinShao DanniCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

档 案 传 输 协 定

dang4'an4 chuan2shu1 xie2ding4

File Transfer Protocol, FTP

Nick

行 式 打 印 机

hang2shi4 da3yin4ji1

line printer

Feng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

电 脑 业 者

dian4nao3 ye4zhe3

software developer

Nick

电 脑 软 件

dian4nao3 ruan3jian4

computer software

Nick

电 子 制 表 软 件

dian4zi3 zhi4biao3 ruan3jian4

spreadsheet software

Shao DanniZhang MengZheng JieSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

动 态 链 接 库

dong4tai4 lian4jie1ku4

dynamic-link library, DLL

Chelsea

断 点

duan4dian3

breakpoint

Chelsea

队 列

dui4lie4

queue, line

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

对 象 模 型

dui4xian4 mo2xing2

object model

Chelsea

多 链 路

duo1lian4lu4

multi-link

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

多 任 务

duo1ren4wu4

multitask

Chelsea

多 任 务 化

duo1ren4wu4hua4

multitasking

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

多 用 户 远 程 登 录 系 统

duo1yong4hu4 yuan3cheng2deng1lu4 xi4tong3

multiuser remote access system

Chelsea

在 计 算 机 网 络 领 域 他 有 四 项 重 大 的 发 明 。

Zai4 ji4suan4ji1 wang3luo4 ling3yu4 ta1 you3 si4 xiang4 zhong4da4 de fa1ming2.

He is responsible for four important inventions in the area of computer networking.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Ellen

封 闭 测 试

feng1bi4 ce4shi4

closed Beta test

Sarah GChelsea

分 区

fen1qu1

sector

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
TerryDawn

FORTRAN

FORTRAN

FORTRAN

Chelsea

公 式 翻 译 程 序

gong1shi4fan1yi4 cheng2xu4

FORTRAN

Chelsea

复 写

fu4xie3

override, to overwrite

Chelsea

改 写

gai3xie3

override, to overwrite

Chelsea

港 口

gang3kou3

port

Nick

更 新 升 级

geng1xin1 sheng1ji2

to update

Sarah GChelsea

根 目 录

gen1mu4lu4

root directory

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

根 盘 目 录

gen1pan2mu4lu4

root directory

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

格 式 化

ge2shi4hua4

to format

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

功 能 说 明

gong1neng2 shuo1min2

function declaration

Chelsea

功 能 存 储 器

gong1neng2 cun2chu3qi4

functional memory

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

共 同 闸 道 介 面

gong4tong2 zha2dao4 jie4mian4

Common Gateway Interface, CGI

Chelsea

共 享 带 宽

gong4xiang3 dai4kuan1

shared bandwidth

Nick

工 作 站

gong1zuo4zhan4

workstation

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

过 滤 软 件

guo4lu~4 ruan3jian4

filtering software

Nick

故 障

gu4zhang4

bug (software)

CeCelia

起 先 她 是 一 个 黑 客 , 现 在 她 拥 有 一 家 软 件 公 司 。

Qi3xian1 ta1 shi4 yi2 ge4 hei1ke4, xian4zai4 ta1 yong1you3 yi4 jia1 ruan3jian4 gong1si1.

She started as a hacker and now owns her own software company.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

黑 名 单 软 件

hei1ming2dan1 ruan3jian4

blacklisting software

Nick

hong2

macro

Chelsea

画 面

hua4main4

screen, frame (computer), appearance of a picture, T.V. screen

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

缓 冲

huan3chong1

buffering

Chelsea

缓 存

huan3cun2

cache, buffer memory

CeCelia

缓 存

huan3cun2

buffer

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

汇 编 语 言

hui4bian1 yu3yan2

assembly language

Nick

互 联 网 协 议

hu4lian2wang3 xie2yi4

IP, Internet Protocol

IP

IP

IP

Nick

IP 地 址

IP di4zhi3

IP address

Nick

IT 行 业

IT hang2ye4

IT industry

Nick

爪 哇

Jao3wa1

JAVA

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

爪 哇

Zhao3wa1

Java

Chelsea

Java

Java

Java

Chelsea

加 密

jia1mi4

to encrypt, encryption

Nick

建 模 语 言

jian4mo2 yu3yan2

modeling language

Chelsea

兼 容

jian1rong2

compatible

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

兼 容 性

jian1rong2xing4

compatibility

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

箭 头 操 作 符

jian4tou2 cao1zuo4fu2

arrow operator

Chelsea

奇 偶 检 验

ji1'ou3 jian3yan4

parity checking

Chelsea

偶 检 验

ou3jian3yan4

even parity

Chelsea

奇 检 验

ji1jian3yan4

odd parity

Chelsea

交 通

jiao1tong1

traffic

Sarah GChelsea

交 易

jiao1yi4

transaction

Sarah GChelsea

jie3

to decompress, to unbind, to divide, to separate (computer)

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

结 点

jie2dian3

node

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

节 点

jie2dian3

node

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

数 据 结 构

shu4ju4 jie2gou4

data structure

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

接 口

jie1kou3

connection, interface

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

界 面

jie4mian4

interface

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

激 活

ji1huo2

to activate

Nick

计 算 机 辅 助 设 计

ji4suan4ji1 fu2zhu4she4ji4

CAD, computer aided design

计 算 机 科 学

ji4suan4ji1 ke1xue2

Computer Science

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
JeremyJenniferKen

集 线 器

ji2xian4qi4

hub (network)

开 放 源 代 码

kai1fang4 yuan2dai4ma3

Creative Commons

Nick

开 源

kai1yuan2

open source

Nick

开 源 操 作 系 统

kai1yuan2 cao1zuo4xi4tong3

open source operating system

Nick

客 户

ke4hu4

client

Chelsea

可 扩 展 标 记 语 言

ke4kuo4zhan3biao1 ji4yu3yan2

extensible markup language, XML

Chelsea

ku4

library, warehouse, storehouse

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

跨 接 线

kua4jie1xian4

jumper

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

你 得 先 练 习 编 程 然 后 才 能 编 游 戏 。

Ni3 dei3 xian1 lian4xi2 bian1 cheng2 ran2hou4 cai2neng2 bian1 you2xi4.

You need to write many computer programs for practice before you can write a game.

Zheng HaotianGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

利 纳 克 斯

Li4na4ke4si1

Linux

Nick

临 时 对 象

lin2shi2 dui4xiang4

temporary object

Chelsea

Linux

Linux

Linux

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

我 多 数 是 在 LINUX 环 境 下 工 作 , 它 更 快 一 些 。

Wo3 duo1shu4 shi4 zai4 Linux huan2jing4 xia4 gong1zuo4, ta1 geng4 kuai4 yi4 xie1.

I do most of my work on Linux. It's faster.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

路 径

lu4jing4

path

Chelsea

轮 询

lun2xun2

poll

Chelsea

论 域

lun4yu4

domain

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

路 由 器

lu4you2qi4

router

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

面 具

mian4ju4

mask (computer)

Chelsea

命 令

ming4ling4

command (computer)

Chelsea

模 拟 信 号

mo2ni3xin4hao4

analog signal

Sarah GChelsea

匿 名 FTP

ni4ming2 FTP

anonymous FTP

Sun BinCheng HongShao Jingxian
RickMaggyFrank

命 名 空 间

ning4ming2 kong1jian1

namespace

Chelsea

Oracle

Oracle

Oracle

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

排 错

pai2cuo4

to debug

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

配 置

pei4zhi4

to configure, to arrange, deploy

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

批 处 理

pi1chu3li3

batch, batch file

Chelsea

ping2

ping

Nick

平 台

ping2tai2

platform

Chelsea

侵 截

qin1jie2

to hack

Chelsea

全 球 企 业 服 务

quan2qiu2 qi3ye4 fu2wu4

global enterprise services

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

驱 动 程 序

qu1dong4cheng2xu4

device driver

Nick

人 工 智 能

ren2gong1 zhi1neng2

artificial intelligence, AI

CeCelia

任 务

ren4wu

task, assignment, job, errand

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

失 败 认 证

shi1bai4 ren4zheng4

to fail authentication

软 件 开 发 者

ruan2jian4 kai1fa1zhe3

software developer

Nick

软 件 开 发 人 员

ruan2jian4 kai1fa1ren2yuan2

software developer

Nick

软 件 工 程 师

ruan2jian4 gong1cheng2shi1

software engineer

Nick

软 件 性 能

ruan3jian4 xing4neng2

software performance

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

删 掉

shan1diao4

to erase, to expunge, to black out

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

设 备

she4bei4

equipment, device

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

写 完 这 个 计 算 机 程 序 得 花 些 时 间 。 我 想 你 不 必 等 我 了 。

Xie3 wan2 zhe4 ge4 ji4suan4ji1 cheng2xu4 dei3 hua1 xie1 shi2jian1, wo3 xiang3 ni3 bu2 bi4 deng3 wo3 le.

It will take some time to finish this computer program. I don't think you ought to wait for me.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

设 计 者

shi4ji4zhe3

designer, architect (of a project)

视 频 存 储 器

shi4pin2 cun2chu3qi4

video memory

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

实 时 加 工

shi2shi2 jia1gong1

real time processing

Nick

刷 新

shua1xin1

to renovate, to refurbish, to refresh (computer screen)

Travis

输 出

shu1chu1

output

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

输 出 设 备

shu1chu1 she4bei4

output device

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

数 据

shu4ju4

data

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

数 据 传 输

shu4ju4 chuan2shu1

data transmission

数 据 处 理

shu4ju4 chu3li3

data processing

Chelsea

数 据 录 入

shu4ju4 lu4ru4

to enter data; data entry

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

数 据 链 路

shu4ju4lian4lu4

data link

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

输 入

shu1ru4

input, import, enter, put in (data)

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

数 字 的

shu4zi4de

numeric

Chelsea

她 在 思 考 如 何 将 她 的 计 算 机 升 级 。 她 必 须 去 买 适 合 的 配 件 。

Ta1 zai4 si1kao3 ru2he2 jiang1 ta1 de ji4suan4ji1 sheng1ji2. Ta1 bi4xu1 qu4 mai3 shi4he2 de pei4jian4.

She is thinking about how to upgrade her computer. She has to buy the right components.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

搜 索 数 据 库

sou1suo3 shu4ju4ku4

to search the database

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

算 法

suan4fa3

algorithm

Chelsea

随 机 存 储 器

sui2ji1 cun2chu3qi4

random access memory, RAM

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

锁 定

suo3ding4

lock (computers); to lock

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
AllenAnnChris

缩 写

suo1xie3

abbreviation

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

宿 主

su4zhu3

host

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenMaggy

同 步 的

tong2bu4de

synchronous

Chelsea

同 步 化

tong2bu4hua4

synchronization

Chelsea

统 一 资 源 定 位 器

tong3yi1 zi1yuan2 ding4wei4qi4

URL

Sarah GChelsea

网 络 是 到 目 前 为 止 我 学 的 课 程 里 最 难 的 一 门 。

Wang3luo4 shi4 dao4 mu4qian2 wei2zhi3 wo3 xue2 de ke4cheng2 li3 zui4 nan2 de yi4 men2.

Networking is the most difficult course I've had so far.

Shao DanniCheng HongZheng HaotianLiu Weihong
DavidApril

网 络 测 试

Wang3luo4 ce4shi4

network testing

Nick

网 关

wang3guan1

gateway

Nick

万 能 字 符

wan4neng2 zi4fu2

wildcard

Zhao JianCao LihongNa ZitaoZheng JieWang Chen
AllenAnnChris

微 处 理 器

wei1chu4li3qi4

microprocessor

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

位 模 式

wei4mo2shi4

pattern of bits

Chelsea

位 图

wei4tu2

bitmap

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

文 字 数 字 的

wen2zi4shu4zi4 de

alphanumeric

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

下 图 将 向 你 们 介 绍 主 板 的 基 本 构 造 。

Xia4 tu2 jiang1 xiang4 ni3men jie4shao4 zhu3ban3 de ji1ben3 gou4zao4.

The diagram below will show you the basic structure of the motherboard.

( below( 形 容 词 ) = 较 低 的 -- below 形 容 插 图 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

像 素

xiang4su4

pixel

Chelsea

向 下 兼 容

xiang4xia4 jian1rong2

backward compatible

Chelsea

显 示

xian3shi4

display; to show, to display, to reveal

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremy

显 示 界 面

xian3shi4 jie4mian4

graphical user interface, GUI

Nick

消 息 认 证 代 码

xiao1xi ren4zheng4 dai4ma3

Message Authentication Code, MAC

Nick

消 息 认 证 代 码 地 址

xiao1xi ren4zheng4 dai4ma3 di4zhi3

MAC address

Nick

允 许 缓 冲 区 写 入

yun3xu3 huan3chong1qu1 xie3ru4

write cache enable

Travis

协 议

xie2yi4

protocol (computer)

Nick

信 道

xin4dao4

channel, signal path

Chelsea

信 息 技 术

xin1xi1ji4shu4

information technology, IT

系 统

xi4tong3

system

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

系 统 盘

xi4tong3pan2

system disk

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

系 统

xi4tong3

system

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

系 统 监 控 功 能

xi4tong3 jian1kong4 gong1neng2

system monitoring function

Chelsea

虚 函 数

xu1han2shu4

virtual function

Chelsea

虚 内 存

xu1nei4cun2

virtual memory

Nick

虚 拟 机

xu1ni3ji1

virtual machine

Chelsea

虚 拟 主 机

xu1ni3zhu3ji1

virtual machine, virtual host

Sarah GChelsea

寻 址

xun2zhi3

address (to input data into memory, to search for address)

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

寻 址 访 问

xun2zhi3 fang3wen4

machine address

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

我 爸 爸 在 IBM 做 计 算 机 程 序 员 。

Wo3 ba4ba zai4 Aibi4m zuo4 ji4suan4ji1 cheng2xu4yuan2.

My father works at IBM as a computer programmer.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

程 序 员

cheng2xu4yuan2

programmer

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

延 时

yan2shi2

latency

Chelsea

级 联 样 式 表

ji2lian2 yang4shi4biao3

cascading style sheet, CSS (Microsoft word, not standard)

CeCelia

私 人 钥 匙

si1ren2 yao4shi

private key

Nick

公 开 钥 匙

gong1kai1 yao4shi

public key

Nick

这 个 程 序 我 一 直 写 到 半 夜 才 弄 完 , 之 后 才 睡 觉 。

Zhe4 ge4 cheng2xu4 wo3 yi4zhi2 xie3 dao4 ban4ye4 cai2 nong4 wan2, zhi1hou4 cai2 shui4jiao4.

I was up until midnight finishing this computer program.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

异 步 的

yi4bu4de

asynchronous

Chelsea

引 导 程 序

yin3dao3 cheng2xu4

boot sequence

Nick

引 导 程 序

yin3dao3cheng2xu4

boot; to boot

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

编 游 戏

bian1 you2xi4

to write computer games, to code computer games, to compile computer games

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

电 子 制 表 对 于 多 门 学 科 都 是 有 用 的 工 具 , 不 仅 限 于 数 学 。

Dian4zi3 zhi4biao3 dui4 yu2 duo1 men2 xue2ke1 dou1 shi4 you3yong4 de gong1ju4, bu4jin3 xian4yu2 shu4xue2.

A spreadsheet is a useful tool for many subjects, not just mathematics.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

远 程 系 统

yuan3cheng2 xi4tong3

remote system

Nick

远 程 登 录

yuan3cheng2deng1lu4

telnet, remote login

Sarah GChelsea

源 代 码

yuan2dai4ma3

source code

Chelsea

预 编 译 程 序

yu4bian1yi4cheng2xu4

precompiler

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

预 处 理 器

yu4chu3li3qi4

preprocessor

Nick

语 句

yu3ju4

statement, sentence

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenMaggy

域 名 服 务 器

yu4ming2 fu2wu4qi4

domain name server, DNS

Nick

运 行

yun4xing2

to run, to execute

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

计 算 机 语 言

ji4suan4ji1 yu3yan2

computer language

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

语 音 合 成

yu3yin1he2cheng2

speech synthesis

Sarah GChelsea

只 读

zhi3du2

read only

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

只 读 存 储 器

zhi3du2 cun2chu3qi4

ROM, read only memory

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

指 令

zhi3ling4

instruction (computer)

Chelsea

指 令 系 统

zhi3ling4 xi4tong3

set of instructions

Chelsea

指 令 集

zhi3ling4ji2

instruction set

Chelsea

智 能 指 针

zhi4neng2 zhi3zhen1

smart pointer

Chelsea

网 络 中 心

wang3luo4 zhong1xin1

network hub

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

中 央 处 理 单 元

zhong1yang1 chu3li3 dan1yuan2

central processing unit, CPU

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

中 央 处 理 机

zhong1yang1chu3li3ji1

central processing unit, CPU

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

中 央 处 理 器

zhong1yang1chu3li3qi4

central processing unit, CPU

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

主 板

zhu3ban3

mother board

Da DiZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

字 符 输 入 设 备

zi4fu2 shu1ru4 she4bei4

character input device

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

字 符 串

zi4fu2chuan4

string (computer)

Chelsea

资 料

zi1liao4

data, information

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

资 料 处 理

zi1liao4 chu3li3

data processing

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

资 料 传 输

zi1liao4chuan2shu1

data transmission

资 料 库

zi1liao4ku4

database

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012