A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


account number 

账 号 ( 帐 号 )

zhang4hao4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

account name 

账 户 名 ( 帐 户 名 )

zhang4hu4ming2

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

anti-blocking software and Proxy servers 

反 拦 截 软 件 和 代 理 服 务 器

fan3 lan2jie2 ruan3jian4 he2 dai4li3 fu2wu4qi4

Nick

America Online, AOL 

美 国 在 线

Mei3guo2 Zai4 Xian4

Nick

to fail authentication 

失 败 认 证

shi1bai4 ren4zheng4

bandwidth 

带 宽

dai4kuan1

Zhu JingLi ChunjiangZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

Should I put the graphic above or below the index? 

我 应 该 把 这 个 图 表 列 在 目 录 的 上 面 还 是 下 面 ?

Wo3 ying1gai1 ba3 zhe4 ge4 tu2biao3 lie4 zai4 mu4lu4 de shang4mian4 hai2shi xia4mian4.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidAbbie

bookmark 

收 藏 夹

shou1cang2jia1

Nick

bookmark 

书 签

shu1qian1

Nick

broadband 

宽 带

kuan1dai4

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

browser  (like Netscape)

浏 览 器

liu2lan3qi4

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

browser, player 

播 放 器

bo1fang4qi4

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

cache 

高 速 缓 存

gao1su4 huan3cun2

Nick

e-card, computer greeting card  (literally - electronic greeting card)

电 子 贺 卡

dian4zi3 he4ka3

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

cloud computing 

云 计 算

yun2ji4suan4

Nick

Many people use the Internet to communicate with each other, so it seems that the world becomes small. 

许 多 人 用 网 络 互 相 交 流 , 所 以 世 界 似 乎 变 小 了 。

Xu3duo1 ren2 yong4 wang3luo4 hu4xiang1 jiao1liu2, suo3yi3 shi4jie4 si4hu1 bian4 xiao3 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

connected to the Internet 

与 互 联 网 连 接

yu3 hu4lian2wang3 lian2jie1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

Creative Commons 

开 放 源 代 码

kai1fang4 yuan2dai4ma3

Nick

digital libraries 

数 字 图 书 馆

shu4zi4 tu2shu1guan3

Nick

domain name server, DNS 

域 名 服 务 器

yu4ming2 fu2wu4qi4

Nick

to download 

下 载

xia4zai3

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

to download and install 

下 载 安 装

xia4zai3 zan1zhuang1

Nick

to encrypt, encryption 

加 密

jia1mi4

Nick

FAQ, frequently asked questions 

常 见 问 题

chang2jian4 wen4ti2

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

firewall 

火 墙

huo3qiang2

Nick

File Transfer Protocol, FTP 

档 案 传 输 协 定

dang4'an4 chuan2shu1 xie2ding4

Nick

to go online 

上 线

shang4xian4

Nick

hist (Internet), visitor counter 

访 问 量

fang3wen4liang4

Chelsea

hyperlink 

超 级 链 接

chao1ji2lian4jie1

Nick

On the Internet, information materials can be brought to your system. 

INTERNET 上 的 可 存 取 资 源 综 合 系 统 。

INTERNET shang4 de ke3 cun2qu3 zi1yuan2 zong1he2 xi4tong3.

Shao DanniZhang MengZheng HaotianLiu WeihongZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

Internet  (Say "hu4lian2wang3" or "wang3luo4" in everyday speech)

互 联 网 络

hu4lian2 wang3luo4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

Internet site traffic statistics, network traffic statistics 

网 络 流 量 统 计

Wang3luo4 liu2liang4 tong3ji4

ISP, Internet Service Provider 

互 联 网 服 务 提 供 商

hu4lian2wang3 fu2wu4ti2 gong1shang1

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

I'm just surfing. 

我 只 随 便 看 看 。

Wo3 zhi3 sui2bian4 kan4kan.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

private key 

私 人 钥 匙

si1ren2 yao4shi

Nick

public key 

公 开 钥 匙

gong1kai1 yao4shi

Nick

on-line 

联 机

lian2ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

on-line 

在 线

zai4xian4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

off-line 

离 线

li2xian4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

off-line 

脱 机

tuo1ji1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

to link; link  (literally - cable connect - see lian2jie1 for synonym)

链 接

lian4jie1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

to link, to join; link (on web page)  (see lian4jie1 for synonym)

连 接

lian2jie1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

to load  (This is the term used before flash movies -- loading....)

加 载

jia1zai3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

No charge to log in. 

免 费 注 册 。

Mian3fei4 zhu4ce4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

to log in, to log on, to enroll; log-in 

注 册

zhu4ce4

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

exit, log out 

退 出

tui4chu1

Nick

login, logon, sign on 

录 入

lu4ru4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

to logout, to exit 

登 出

deng1chu1

Cashmeira

Netscape Mail 

邮 件 窗 口

You2jian4 Chuang1kou3

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

more... (expand or next page) 

察 看 更 多

cha2kan4 geng4duo1

Nick

read more!- lit. know more (expand or next page) 

了 解 更 多

liao3jie4 geng4duo1

Nick

domain name 

域 名

yu4ming2

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

Net, Internet, network  (also refers to a LAN - local area network)

网 络

wang3luo4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

Netscape 

网 景 公 司

Wang3jing3 Gong1si1

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

Netscape Communicator 

网 景 公 司 浏 览 器 程 序

Wang3jing3 Gong1si1 Liu2lan3qi4cheng2xu4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

network administrator 

网 络 管 理 员

wang3luo4 guan3li3yuan2

Chelsea

network connections 

网 络 连 接

wang3luo4 lian2jie1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

next (Internet) 

下 一 步

xia4 yi2 bu4

Nick

number of clicks, number of hits (Internet) 

点 击 数

dian3ji1shu4

number of hits, number of visits (Internet) 

访 问 次 数

fang3wen4 ci4shu4

You can read this article off-line. 

你 可 以 在 脱 机 状 态 下 ( 阅 ) 读 这 篇 文 章 。

Ni3 ke3yi3 zai4 tuo1ji1 zhuang4tai4 xia4 (yue4) du2 zhe4 pian1 wen2zhang1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
AustinStephan

online 

网 上

wang3shang4

Nick

homepage 

主 页

zhu3ye4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

Netscape's Home 

网 景 公 司 的 主 页

Wang3jing3 Gong1si1 de zhu3ye4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

I saw the neatest web page. Let me give you the address. 

我 发 现 了 一 个 棒 极 了 的 网 页 。 让 我 把 地 址 告 诉 你 。

Wo3 fa1xian4 le yi2 ge4 bang4 ji2le de wang3ye4. Rang4 wo3 ba3 di4zhi3 gao4su ni3.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

WWW's the first server to provide a graphical interface, after you begin the browser pictures will appear. 

WWW 服 务 器 提 供 的 第 一 个 显 示 界 面 , 使 用 者 启 动 浏 览 器 后 即 展 示 出 此 画 面 。

WWW fu2wu4qi4 ti2gong1 de di4 yi1 ge4 xian3shi4 jie4mian4 shi3yong4zhe3 qi3dong4 liu2lan3qi4 hou4 ji2 zhan3shi4 chu1 ci3 hua4mian4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferBrian

page break, tab page (in a browser) 

分 页

fen1ye4

Nick

page view 

点 击 量

dian3ji1liang4

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

Forgotten password? 

忘 记 密 码 ?

Wang4li4 mi4ma3?

Nick

retrieve your password  (if you forget your password, many sites will let you give your user name and e-mail address so they can send it to you)

取 回 密 码

qu3 hui2 mi4ma3

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

password 

口 令

kou3ling4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

password, pin number 

密 码

mi4ma3

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

paste link 

粘 贴 链 接

zhan1tie1 lian4jie1

Shao DanniWT ZhengLi ZhenShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

pop up 

弹 出 式

tan2chu1shi4

Nick

to recover 

恢 复

hui1fu4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

to refresh (computer screen or window) 

刷 新

sha1xin1

to register, to login, to enroll, to logon (simplified characters) 

登 录

deng1lu4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

This homepage's very interesting -- using pictures to reveal Beijing. There are captions and links to full size pictures. 

这 个 主 页 很 有 意 思 -- 以 图 片 展 示 北 京 。 有 字 幕 , 并 链 接 至 全 幅 图 片

Zhe4 ge4 zhu3ye4 hen3 you3 yi4si -- yi3 tu2pian4 zhan3shi4 Bei3jing1. You3 zi4mu4 bing4 lian4jie1 dao4 quan2 fu2 tu2pian4.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKate

to save as Web page 

另 存 为 网 页

ling4cun2wei2 Wang3ye4

Chelsea

search results 

搜 索 结 果

sou1suo3 jie2guo3

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

A search engine is an Internet technology which arranges and searches for related information according to key words. 

搜 索 引 擎 是 按 照 关 键 词 来 排 检 相 关 信 息 的 网 络 技 术 。

Sou1suo3 yin4qing2 shi4 an4zhao4 guan1jian4ci2 lai2 pai2jian3 xiang1guan1 xin4xi1 de Wang3luo4 yi4shu4.

Sarah GChelsea

authentication server 

认 证 服 务 器

ren4zheng4 fu2wu4qi4

on-line service 

联 机 服 务

lian2ji1 fu2wu4

Sun BinLi ChunjiangZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

session (Internet) 

会 议

hui4yi4

Nick

site traffic (Internet), flow rate, rate, throughput 

流 量

liu2liang4

site map 

网 站 地 图

wang3zhan4 di4tu2

Nick

slide show, photo gallery (on website) 

图 辑

tu2ji2

CeCelia

to submit (computer) 

发 送

fa1song4

Sarah GChelsea

to submit 

提 交

ti2jiao1

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

to surf 

冲 浪

chong1lang4

Sarah GChelsea

tab (in browser window) 

耳 片

er3pian1

Sarah GChelsea

unique visitor (Internet) 

独 立 访 客

du2li4 fang3ke4

unique visitor (Internet) 

独 立 问

du2li4wen4

In general, we can use two numerical criteria to count visitors who access a site, that is, the number of visits and a unique visitors count. 

一 般 地 , 我 们 可 以 用 两 个 数 值 标 准 来 统 计 访 问 某 网 站 的 访 客 , 即 “ 访 问 次 数 ” 和 “ 独 立 访 客 数 、 独 立 问 数 ” 。

Yi4ban1 de, wo3men ke3yi3 yong4 liang3 ge4 shu4zhi2 biao1zhun3 lai2 tong3ji4 fang3wen4 mou3 wang3zhan4 de fang3ke4, ji2 "fang3wen4 ci4shu4" he2 "du2li4 fang3ke4 / du2li4wen4" shu4.

You can use the URL to indicate the machine address. 

可 利 用 URL 表 示 的 寻 址 访 问 。

Ke3 li4yong4 URL biao3shi4 de xun2zhi3 fang3wen4.

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

user, consumer 

用 户

yong4hu4

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

new user 

新 用 户

xin1 yong4hu4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

Please enter your user name. 

请 输 入 你 的 用 户 名 。

Qing3 shu1 ru4 ni3 de yong4hu4ming2.

Shao DanniCheng HongWang WenjingLiu Mingke
RickLindsayJames

latest version 

最 新 版 本 的

zui4xin1 ban3ben3 de

Lynn

visitor 

访 问

fang3wen4

Web layout 

网 页 版 式

Wang3ye4 ban3shi4

Chelsea

Web page preview 

网 页 预 览

Wang3ye4 yu4lan3

Chelsea

status window 

状 态 窗 口

zhuang4tai4 chuang1kou3

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012