A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


WWW 服 务 器 提 供 的 第 一 个 显 示 界 面 , 使 用 者 启 动 浏 览 器 后 即 展 示 出 此 画 面 。

WWW fu2wu4qi4 ti2gong1 de di4 yi1 ge4 xian3shi4 jie4mian4 shi3yong4zhe3 qi3dong4 liu2lan3qi4 hou4 ji2 zhan3shi4 chu1 ci3 hua4mian4

WWW's the first server to provide a graphical interface, after you begin the browser pictures will appear.

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferBrian

播 放 器

bo1fang4qi4

browser, player

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

察 看 更 多

cha2kan4 geng4duo1

more... (expand or next page)

Nick

超 级 链 接

chao1ji2lian4jie1

hyperlink

Nick

冲 浪

chong1lang4

to surf

Sarah GChelsea

状 态 窗 口

zhuang4tai4 chuang1kou3

status window

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

带 宽

dai4kuan1

bandwidth

Zhu JingLi ChunjiangZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

档 案 传 输 协 定

dang4'an4 chuan2shu1 xie2ding4

File Transfer Protocol, FTP

Nick

登 出

deng1chu1

to logout, to exit

Cashmeira

登 录

deng1lu4

to register, to login, to enroll, to logon (simplified characters)

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

点 击 量

dian3ji1liang4

page view

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

点 击 数

dian3ji1shu4

number of clicks, number of hits (Internet)

一 般 地 , 我 们 可 以 用 两 个 数 值 标 准 来 统 计 访 问 某 网 站 的 访 客 , 即 “ 访 问 次 数 ” 和 “ 独 立 访 客 数 、 独 立 问 数 ” 。

Yi4ban1 de, wo3men ke3yi3 yong4 liang3 ge4 shu4zhi2 biao1zhun3 lai2 tong3ji4 fang3wen4 mou3 wang3zhan4 de fang3ke4, ji2 "fang3wen4 ci4shu4" he2 "du2li4 fang3ke4 / du2li4wen4" shu4.

In general, we can use two numerical criteria to count visitors who access a site, that is, the number of visits and a unique visitors count.

独 立 访 客

du2li4 fang3ke4

unique visitor (Internet)

独 立 问

du2li4wen4

unique visitor (Internet)

耳 片

er3pian1

tab (in browser window)

Sarah GChelsea

反 拦 截 软 件 和 代 理 服 务 器

fan3 lan2jie2 ruan3jian4 he2 dai4li3 fu2wu4qi4

anti-blocking software and Proxy servers

Nick

访 问

fang3wen4

visitor

访 问 次 数

fang3wen4 ci4shu4

number of hits, number of visits (Internet)

访 问 量

fang3wen4liang4

hist (Internet), visitor counter

Chelsea

发 送

fa1song4

to submit (computer)

Sarah GChelsea

分 页

fen1ye4

page break, tab page (in a browser)

Nick

认 证 服 务 器

ren4zheng4 fu2wu4qi4

authentication server

高 速 缓 存

gao1su4 huan3cun2

cache

Nick

电 子 贺 卡

dian4zi3 he4ka3

e-card, computer greeting card

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

恢 复

hui1fu4

to recover

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

会 议

hui4yi4

session (Internet)

Nick

互 联 网 服 务 提 供 商

hu4lian2wang3 fu2wu4ti2 gong1shang1

ISP, Internet Service Provider

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

火 墙

huo3qiang2

firewall

Nick

INTERNET 上 的 可 存 取 资 源 综 合 系 统 。

INTERNET shang4 de ke3 cun2qu3 zi1yuan2 zong1he2 xi4tong3.

On the Internet, information materials can be brought to your system.

Shao DanniZhang MengZheng HaotianLiu WeihongZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

加 密

jia1mi4

to encrypt, encryption

Nick

加 载

jia1zai3

to load

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

开 放 源 代 码

kai1fang4 yuan2dai4ma3

Creative Commons

Nick

口 令

kou3ling4

password

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

宽 带

kuan1dai4

broadband

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

联 机

lian2ji1

on-line

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

联 机 服 务

lian2ji1 fu2wu4

on-line service

Sun BinLi ChunjiangZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

连 接

lian2jie1

to link, to join; link (on web page)

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

与 互 联 网 连 接

yu3 hu4lian2wang3 lian2jie1

connected to the Internet

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

网 络 连 接

wang3luo4 lian2jie1

network connections

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

链 接

lian4jie1

to link; link

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

了 解 更 多

liao3jie4 geng4duo1

read more!- lit. know more (expand or next page)

Nick

浏 览 器

liu2lan3qi4

browser

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

网 景 公 司 浏 览 器 程 序

Wang3jing3 Gong1si1 Liu2lan3qi4cheng2xu4

Netscape Communicator

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

流 量

liu2liang4

site traffic (Internet), flow rate, rate, throughput

离 线

li2xian4

off-line

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

另 存 为 网 页

ling4cun2wei2 Wang3ye4

to save as Web page

Chelsea

录 入

lu4ru4

login, logon, sign on

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

美 国 在 线

Mei3guo2 Zai4 Xian4

America Online, AOL

Nick

密 码

mi4ma3

password, pin number

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

取 回 密 码

qu3 hui2 mi4ma3

retrieve your password

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

失 败 认 证

shi1bai4 ren4zheng4

to fail authentication

上 线

shang4xian4

to go online

Nick

刷 新

sha1xin1

to refresh (computer screen or window)

许 多 人 用 网 络 互 相 交 流 , 所 以 世 界 似 乎 变 小 了 。

Xu3duo1 ren2 yong4 wang3luo4 hu4xiang1 jiao1liu2, suo3yi3 shi4jie4 si4hu1 bian4 xiao3 le.

Many people use the Internet to communicate with each other, so it seems that the world becomes small.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

收 藏 夹

shou1cang2jia1

bookmark

Nick

书 签

shu1qian1

bookmark

Nick

数 字 图 书 馆

shu4zi4 tu2shu1guan3

digital libraries

Nick

搜 索 引 擎 是 按 照 关 键 词 来 排 检 相 关 信 息 的 网 络 技 术 。

Sou1suo3 yin4qing2 shi4 an4zhao4 guan1jian4ci2 lai2 pai2jian3 xiang1guan1 xin4xi1 de Wang3luo4 yi4shu4.

A search engine is an Internet technology which arranges and searches for related information according to key words.

Sarah GChelsea

搜 索 结 果

sou1suo3 jie2guo3

search results

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

我 只 随 便 看 看 。

Wo3 zhi3 sui2bian4 kan4kan.

I'm just surfing.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

弹 出 式

tan2chu1shi4

pop up

Nick

提 交

ti2jiao1

to submit

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

退 出

tui4chu1

exit, log out

Nick

图 辑

tu2ji2

slide show, photo gallery (on website)

CeCelia

脱 机

tuo1ji1

off-line

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

你 可 以 在 脱 机 状 态 下 ( 阅 ) 读 这 篇 文 章 。

Ni3 ke3yi3 zai4 tuo1ji1 zhuang4tai4 xia4 (yue4) du2 zhe4 pian1 wen2zhang1.

You can read this article off-line.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
AustinStephan

可 利 用 URL 表 示 的 寻 址 访 问 。

Ke3 li4yong4 URL biao3shi4 de xun2zhi3 fang3wen4.

You can use the URL to indicate the machine address.

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

网 景 公 司

Wang3jing3 Gong1si1

Netscape

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

忘 记 密 码 ?

Wang4li4 mi4ma3?

Forgotten password?

Nick

互 联 网 络

hu4lian2 wang3luo4

Internet

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

网 络

wang3luo4

Net, Internet, network

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

网 络 管 理 员

wang3luo4 guan3li3yuan2

network administrator

Chelsea

网 络 流 量 统 计

Wang3luo4 liu2liang4 tong3ji4

Internet site traffic statistics, network traffic statistics

网 上

wang3shang4

online

Nick

我 发 现 了 一 个 棒 极 了 的 网 页 。 让 我 把 地 址 告 诉 你 。

Wo3 fa1xian4 le yi2 ge4 bang4 ji2le de wang3ye4. Rang4 wo3 ba3 di4zhi3 gao4su ni3.

I saw the neatest web page. Let me give you the address.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

网 页 版 式

Wang3ye4 ban3shi4

Web layout

Chelsea

网 页 预 览

Wang3ye4 yu4lan3

Web page preview

Chelsea

网 站 地 图

wang3zhan4 di4tu2

site map

Nick

常 见 问 题

chang2jian4 wen4ti2

FAQ, frequently asked questions

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

下 一 步

xia4 yi2 bu4

next (Internet)

Nick

下 载

xia4zai3

to download

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

下 载 安 装

xia4zai3 zan1zhuang1

to download and install

Nick

新 用 户

xin1 yong4hu4

new user

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

私 人 钥 匙

si1ren2 yao4shi

private key

Nick

公 开 钥 匙

gong1kai1 yao4shi

public key

Nick

用 户

yong4hu4

user, consumer

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

请 输 入 你 的 用 户 名 。

Qing3 shu1 ru4 ni3 de yong4hu4ming2.

Please enter your user name.

Shao DanniCheng HongWang WenjingLiu Mingke
RickLindsayJames

邮 件 窗 口

You2jian4 Chuang1kou3

Netscape Mail

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

域 名

yu4ming2

domain name

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

域 名 服 务 器

yu4ming2 fu2wu4qi4

domain name server, DNS

Nick

云 计 算

yun2ji4suan4

cloud computing

Nick

我 应 该 把 这 个 图 表 列 在 目 录 的 上 面 还 是 下 面 ?

Wo3 ying1gai1 ba3 zhe4 ge4 tu2biao3 lie4 zai4 mu4lu4 de shang4mian4 hai2shi xia4mian4.

Should I put the graphic above or below the index?

( below = 较 低 的 )

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidAbbie

在 线

zai4xian4

on-line

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

账 号 ( 帐 号 )

zhang4hao4

account number

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

账 户 名 ( 帐 户 名 )

zhang4hu4ming2

account name

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

这 个 主 页 很 有 意 思 -- 以 图 片 展 示 北 京 。 有 字 幕 , 并 链 接 至 全 幅 图 片

Zhe4 ge4 zhu3ye4 hen3 you3 yi4si -- yi3 tu2pian4 zhan3shi4 Bei3jing1. You3 zi4mu4 bing4 lian4jie1 dao4 quan2 fu2 tu2pian4.

This homepage's very interesting -- using pictures to reveal Beijing. There are captions and links to full size pictures.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKate

粘 贴 链 接

zhan1tie1 lian4jie1

paste link

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniWT ZhengLi ZhenShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

免 费 注 册 。

Mian3fei4 zhu4ce4.

No charge to log in.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

注 册

zhu4ce4

to log in, to log on, to enroll; log-in

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

主 页

zhu3ye4

homepage

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

网 景 公 司 的 主 页

Wang3jing3 Gong1si1 de zhu3ye4

Netscape's Home

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

最 新 版 本 的

zui4xin1 ban3ben3 de

latest version

Lynn
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012