A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


ampersand (&) is the mark of "and"  (definition of ampersand)

& [=and] 的 记 号 名 称

& (=and) de ji4hao4 ming2cheng1

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaChrystal

backspace 

退 格

tui4ge2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

curly bracket, curley brackets 

花 括 号

hua1kuo4hao4

square bracket, square brackets (braces - old term) 

大 括 号

da4kuo4hao4

square bracket, square brackets 

大 括 弧

da4kuo4hu2

character  (computer character -- a symbol in an alphabet, number system, or general reference for Chinese character -- a character can be a dash, comma, equals sign...)

字 符

zi4fu2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

Chinese character coding input method 

汉 字 编 码 输 入 方 法

Han4zi4 bian1ma3 shu1ru4 fang1fa3

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

colon 

冒 号

mao4hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

comma 

逗 号

dou4hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

F key, function key 

功 能 键

gong1neng2jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

control key 

控 制 键

kong4zhi4 jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

control-X (indicates control key combination) 

操 控 - X

cao1kong4-X

Chelsea

control-X (indicates control key combination) 

操 纵 - X

cao1kong4-X

Chelsea

dash 

破 折 号

po4zhe2hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

to delete, to cancel 

删 除

shan1chu2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

enter/return key 

回 车 键

hui2che1jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

enter, carriage return (computer) 

回 车

hui2che1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

to press enter 

按 回 车

an4 hui2che1

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

equals sign 

等 号

deng3hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

exclamation point 

叹 号

tan4 hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

I spilled my tea on the keyboard, what am I going to do? 

我 把 茶 洒 在 键 盘 上 了 , 我 该 怎 么 办 呀 ?

Wo3 ba3 cha2 sa3 zai4 jian4pan2shang le, wo3 gai1 zen3me ban4 ya?

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

hyphen 

连 字 符

lian2zi4fu2

Sun BinZheng JieSun Xiaomei
Sarah

hyphen 

连 字 号

lian2zi4hao4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
DavidChris

Chinese speech input 

汉 语 语 音 输 入

Han4yu3 yu3yin1 shu1ru4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

Chinese character input 

汉 字 输 入

Han4zi4 shu1ru4

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

insert 

插 入

cha1ru4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

keyboard shortcut 

快 捷 键

kuai4jie2jian4

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

number lock 

数 字 锁 定 键

shu4zi4 suo3ding4 jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

number pad 

数 字 盘

shu4zi4pan2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

Chinese character output 

汉 字 输 出

Han4zi4 shu1chu1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

page up 

上 页

shang4 ye4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

page down 

下 页

xia4 ye4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

brackets  (square)

括 号

kuo4hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

parentheses 

括 弧

kuo4hu2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

percent sign  (will also find "bai3fen1bi3fu2hao4" 百 分 比 符 号 but that isn't used orally)

百 分 号

bai3fen1hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

period 

句 号

ju4hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

plus sign 

加 号

jia1hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

pointer, dot, decimal point  (computer usage -- mouse pointer, to point)

dian3

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

to hit, to press  (hit or press a computer key)

da3

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

to press  (computer - press a key)

ya1

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

question mark 

问 号

wen4hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

semi-colon 

分 号

fen1hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

slash 

斜 杠 字 符

xie2gang4zi4fu2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

backslash 

反 斜 杠 字 符

fan3xie2gang4zi4fu2

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

space bar  (computer usage)

空 格 键

kong4ge2jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

asterisk, star, *  (keyboard symbol above the 8 on the QUERTY keyboard)

星 号

xing1hao4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

We learned to type in junior high school. 

我 们 在 中 学 学 打 字 。

Wo3men zai4 zhong1xue2 xue2 da3zi4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDave

underline, underscore 

底 线

di3xian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012