A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


汉 语 语 音 输 入

Han4yu3 yu3yin1 shu1ru4

Chinese speech input

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

汉 字 编 码 输 入 方 法

Han4zi4 bian1ma3 shu1ru4 fang1fa3

Chinese character coding input method

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

汉 字 输 出

Han4zi4 shu1chu1

Chinese character output

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

汉 字 输 入

Han4zi4 shu1ru4

Chinese character input

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

百 分 号

bai3fen1hao4

percent sign

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

操 控 - X

cao1kong4-X

control-X (indicates control key combination)

Chelsea

操 纵 - X

cao1kong4-X

control-X (indicates control key combination)

Chelsea

插 入

cha1ru4

insert

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

da3

to hit, to press

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

大 括 号

da4kuo4hao4

square bracket, square brackets (braces - old term)

大 括 弧

da4kuo4hu2

square bracket, square brackets

我 们 在 中 学 学 打 字 。

Wo3men zai4 zhong1xue2 xue2 da3zi4.

We learned to type in junior high school.

(“ middle school” 很 少 在 美 国 使 用 。)

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDave

等 号

deng3hao4

equals sign

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

dian3

pointer, dot, decimal point

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarahKate

底 线

di3xian4

underline, underscore

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

逗 号

dou4hao4

comma

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

反 斜 杠 字 符

fan3xie2gang4zi4fu2

backslash

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

分 号

fen1hao4

semi-colon

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

功 能 键

gong1neng2jian4

F key, function key

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

花 括 号

hua1kuo4hao4

curly bracket, curley brackets

按 回 车

an4 hui2che1

to press enter

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

回 车

hui2che1

enter, carriage return (computer)

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AnnScribMaggyFrank

回 车 键

hui2che1jian4

enter/return key

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

加 号

jia1hao4

plus sign

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

句 号

ju4hao4

period

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

空 格 键

kong4ge2jian4

space bar

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

控 制 键

kong4zhi4 jian4

control key

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

快 捷 键

kuai4jie2jian4

keyboard shortcut

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

括 号

kuo4hao4

brackets

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

括 弧

kuo4hu2

parentheses

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

连 字 符

lian2zi4fu2

hyphen

Sun BinZheng JieSun Xiaomei
Sarah

连 字 号

lian2zi4hao4

hyphen

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
DavidChris

冒 号

mao4hao4

colon

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

破 折 号

po4zhe2hao4

dash

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

删 除

shan1chu2

to delete, to cancel

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalAustinChrystal

上 页

shang4 ye4

page up

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

数 字 盘

shu4zi4pan2

number pad

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

数 字 锁 定 键

shu4zi4 suo3ding4 jian4

number lock

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

叹 号

tan4 hao4

exclamation point

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

退 格

tui4ge2

backspace

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

我 把 茶 洒 在 键 盘 上 了 , 我 该 怎 么 办 呀 ?

Wo3 ba3 cha2 sa3 zai4 jian4pan2shang le, wo3 gai1 zen3me ban4 ya?

I spilled my tea on the keyboard, what am I going to do?

( 英 文 中 , 当 你 被 抓 到 正 在 做 违 法 的 事 , 或 你 父 母 不 喜 欢 的 事 时 , 常 常 会 这 样 讲 )

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

问 号

wen4hao4

question mark

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

下 页

xia4 ye4

page down

( 用 于 计 算 机 程 序 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

斜 杠 字 符

xie2gang4zi4fu2

slash

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

星 号

xing1hao4

asterisk, star, *

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

ya1

to press

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

& [=and] 的 记 号 名 称

& (=and) de ji4hao4 ming2cheng1

ampersand (&) is the mark of "and"

( 这 个 记 号 位 于 键 盘 7 健 的 上 方 -- 英 文 中 它 表 示 “ and” -- 在 计 算 机 程 序 中 , 我 们 有 时 称 它 为 “ 与 ” 。 )

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaChrystal

字 符

zi4fu2

character

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012