A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


on top, on, over, above 

上 边

shang4bian1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

above, over, on; higher authorities, aspect, respect 

上 头

shang4tou

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

above, on the surface of, higher authorities; previously mentioned 

上 边 儿

shang4bian1r

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

According to the map, we are 5 blocks from the hotel. 

按 照 地 图 , 我 们 到 酒 店 还 要 过 五 条 街 。

An4zhao4 di4tu2, wo3men dao4 jiu3dian4 hai2yao4 guo4 wu3 tiao2 jie1.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

If you go along this street and turn right at the first corner, you'll be on High Street.  (note that the yi1 is pronounced with the first tone following di4)

如 果 你 顺 着 这 条 街 往 前 走 , 在 第 一 个 拐 角 处 向 右 拐 ,你 进 到 了 高 街 。

Ru2guo3 ni3 shun4zhe zhe4 tiao2 jie1 wang3qian2 zou3, zai4 di4 yi1 ge4 guai3jiao3chu4 xiang4you4 guai3, ni3 jin4 dao4 le Gao1 jie1.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CricketAustinNick

anywhere, everywhere 

随 地

sui2di4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

this place, district 

这 个 地 区

zhe4 ge4 di4qu1

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

this locality, this area, local 

本 地

ben3di4

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

to reach, to arrive 

到 达

dao4da2

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

Ask directions when you are lost. 

当 你 迷 路 的 时 候 , 问 问 路 。

Dang1 ni3 mi2lu4 de shi2hou, wen4wen lu4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

I'm in the back. 

我 在 后 边 儿 。

Wo3 zai4 hou4bianr.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

rear, back, behind, in the future 

后 头

hou4tou

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Is the bank on the left or the right, do you know? 

银 行 在 左 边 儿 还 是 右 边 儿 , 你 知 道 吗 ?

Yin2hang2 zai4 zuo3bian1r hai2shi you4bian1r, ni3 zhi1dao ma?

Wang YongDa DiZheng HaotianLiu WeihongWei Xing
CricketAustinNick

to lose one's bearings, to lose one's sense of direction 

转 向

zhuan4xiang4

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

rear, back, behind 

后 边 儿

hou4bianr

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiLiang Yan
KarenMichaelAprilRory

The Beijing Zoo's on the west side of Beijing. 

北 京 动 物 园 在 北 京 的 西 部 。

Bei3jing1 Dong4wu4yuan2 zai4 Bei3jing1 de xi1 bu4

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

underneath, below, under 

下 边 儿

xia4bianr

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

side; beside, near 

旁 边 儿

pang2bian1r

Liu XiaoyunZhang MengHuang XuHuang Jiali
KarenFredSarahJoshKate

Wait for me next to the Korean cafeteria. 

在 朝 鲜 食 堂 旁 边 儿 等 我 。

Zai4 Chao2xian3 shi2tang2 pang2bian1r deng3 wo3.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

...between them  (unequal space, object is closer to one side)

。 。 。 在 他 们 之 间

...zai4 ta1men zhi1jian1

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
MichaelKaren LeeBrianNic

between, amongst . . . 

。 。 。 之 中

. . . zhi1zhong1

Shao DanniLi Yu ZhengSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

...between them  (equal space on both sides - in the middle)

。 。 。 在 他 们 中 间

...zai4 ta1men zhong1jian1

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
MichaelKaren LeeBrianNic

between, amongst . . . 

。 。 。 之 间

. . . zhi1jian1

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

There's a bookstore at the end of this block. 

街 那 头 就 有 一 家 书 店 。

Jie1 na4tou2 jiu4you3 yi4jia1 shu1dian4.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

I came from Britain to China. 

我 从 英 国 来 中 国 。

Wo3 cong2 Ying1guo2 lai2 Zhong1guo2.

WT ZhengFeng XieLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

Chang'an becomes Jianguomen Wai Road on the east end 

长 安 街 往 东 是 建 国 门 外 大 街 。

Chang2'an1 Jie1 wang3 dong1 shi4 Jian4guo2men2 Wai4 Da4jie1.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry

on Chang'an Road 

在 长 安 街 上

zai4 Chang2'an1 Jie1 shang4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

to change buses 

转 车

zhuan3 che1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

to change direction 

转 向

zhuan3xiang4

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I went from China to Britain. 

我 从 中 国 到 英 国 去 了 。

Wo3 cong2 Zhong1guo2 dao4 Ying1guo2 qu4 le.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

The library's very close to the university. 

图 书 馆 离 大 学 很 近 。

Tu2shu1guan3 li2 da4xue2 hen3 jin4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

Come this way.  (same meaning, easier to say)

走 这 儿 。

Zou3 zhe4r.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

Come this way. 

从 这 儿 走 。

Cong2 zhe4r zou3.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

Wang Peng is sitting in the corner. 

王 朋 坐 在 墙 角 。

Wang2 Peng2 zuo4 zai4 qiang2jiao3.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

corner, turning 

拐 角

guai3jiao3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremyAllen

I want to cross the street to look at that monkey. 

我 想 过 马 路 去 看 那 只 猴 子 。

Wo3 xiang3 guo4ma3lu4 qu4 kan4 na4 zhi1 hou2zi.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

destination 

到 达 站

dao4da2zhan4

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Going to my home's not difficult. 

到 我 家 去 不 难 。

Dao4 wo3 jia1 qu4 bu4 nan2.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

direction, side, place, region 

fang1

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

direction 

方 向

fang1xiang4

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

When you are walking on the street, you want the directions. 

在 街 上 走 路 要 分 清 方 向 。

Zai4 jie1shang zou3 lu4 yao4 fen1qing1 fang1xiang4.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

The people on the road gave me directions. 

路 上 的 人 告 诉 我 方 向 。

Lu4shang de ren2 gao4su wo3 fang1xiang.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

plow; to plow 

li2

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveSarahMichael

There's a double bed in the middle of the bedroom. 

卧 室 中 间 有 一 张 双 人 床 。

Wo4shi4 zhong1jian1 you3 yi4 zhang1 shuang1ren2chuang2.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The car is going south. 

车 正 向 南 驶 去 。

Che1 zheng4 xiang4nan2 shi3qu4.

Driver, turn right. 

师 傅 , 往 右 。

Shi1fu, wang3 you4!

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

Drop me off at the corner.  (jiao4 means 'to cause' in this sentence - literally - At the corner cause me to get out of the car.)

在 路 口 叫 我 下 车 。

Zai4 lu4kou3 jiao4 wo3 xia4 che1.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

northeast  (note the reversal)

东 北

dong1bei3

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

east, eastern part 

东 边

dong1bian1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

east 

dong1

Zhang MengLi ZhenHuaWT ZhengLi SiCao Hui
KarenMichaelAprilRory

the east, the Orient 

东 方

dong1fang1

Zhao HeShao DanniZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

The shop's in the east. 

商 店 在 东 边 儿 。

Shang1dian4 zai4 dong1 bian1r.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

The sun rises in the east. 

太 阳 从 东 边 升 起 。

Tai4yang2 cong2 dong1bian1 sheng1qi3.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

due east 

正 东

zheng4dong1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

Excuse me, can you tell me how to get to the cinema? 

对 不 起 , 你 能 告 诉 我 怎 么 去 电 影 院 吗 ?

Dui4buqi3, ni3 neng2 gao4su wo3 zen3me qu4 dian4ying3yuan4 ma?

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

far behind 

远 远 地 落 下

yuan3yuan3 de la4xia4

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilJeremyBrian

far; distant 

yuan3

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

My home's not far from my school. 

我 家 离 学 校 不 远 。

Wo3 jia1 li2 xue2xiao4 bu4 yuan3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The Friendship Store's not far from the Forbidden City. 

友 谊 商 店 离 故 宫 不 远 。

You3yi4shang1dian4 li2 Gu4gong1 bu4 yuan3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

China's very far from the United States. 

中 国 离 美 国 很 远 。

Zhong1guo2 li2 Mei3guo2 hen3 yuan3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

The Capital Theater isn't far from my home. 

首 都 剧 场 离 我 家 不 远 。

Shou3du1 Ju4chang3 li2 wo3 jia1 bu4 yuan3.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

distant, far -- (noun) distance between (noun) very far.  (The airport is far from the city)

。 。 。 离 。 。 。 很 远 。

...li2...hen3 yuan3.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveMichael

Excuse me, could you tell me where I could find number 4 bus stop? 

请 问 , 四 路 车 站 在 哪 儿 ?

Qing3 wen4, si4 lu4 che1zhan4 zai4 na3r?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

top level, top floor, top 

顶 层

ding3ceng2

Da DiFeng XieJin YanLiu WeihongLi Shiyan
CherieJamesGlisonDavid

lowest level, first floor, ground floor, bottom rung, bottom 

底 层

di3ceng2

Da DiFeng XieJin YanLiu WeihongLi Shiyan
CherieJamesGlisonDavid

lower level; below, next, the following 

下 面

xia4mian

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

To the north of the Forbidden City.  (landmarks are often a good way to give directions)

在 故 宫 北 边 。

Zai4 Gu4gong1 bei3bian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHua
LynnMikeTerryDanielle

forward, ahead 

向 前

xiang4qian2

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

It's very far from my house to your house. 

我 家 离 你 家 很 远 。

Wo3 jia1 li2 ni3 jia1 hen3 yuan3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

My house is 3 miles from the library. 

我 的 房 子 离 图 书 馆 有 三 里 路 。

Wo3 de fang2zi li2 tu2shu1guan3 you3 san1 li3 lu4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

from, separated from, distant, apart from; to leave, to part from, to separate, to defy  (static, no movement -- see cong2)

li2

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

That woman in front's my good friend. 

前 边 的 那 个 女 的 是 我 很 好 的 朋 友 。

Qian2bian de na4 ge4 nu~3 de shi4 wo3 hen3 hao3 de peng2you.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

front; in front, ahead, above, preceding 

前 边

qian2bian1

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy

front; in front, at the head; ahead, preceding 

前 头

qian2tou

Shao DanniZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Who's the man who's in front of the store? 

在 商 店 前 边 的 人 是 谁 ?

Zai4 shang1dian4 qian2bian de ren2 shi4 shei2?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Lanzhou, Gansu's in the middle of China. 

甘 肃 省 兰 州 市 位 于 中 国 中 部 。

Gan1su4sheng3, Lan2zhou1shi4 wei4yu2 Zhong1guo2 zhong1bu4.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

To go to the Landau Shopping Center, take the number 28 bus and get off at the terminal. 

去 蓝 岛 购 物 中 心 , 坐 二 十 八 路 到 终 点 。

Qu4 Lan2dao3 Gou4Wu4 Zhong1xin1, zuo4 er4shi2ba1 lu4 dao4 zhong1dian3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

to go toward, leave for; previous, former 

wang3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Where are you going? 

你 往 哪 儿 去 ?

Ni3 wang3 na3r qu4?

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

Hainan Island's east of Vietnam in the South China Sea. 

海 南 岛 在 越 南 东 边 儿 在 南 中 国 海 。

Hai3nan2 Dao3 zai4 Yue4nan2 dong1bian1r zai4 Nan2 Zhong1guo2 Hai3.

Liu QiuxiaDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
JoshLynnAnselAustin

horizon 

地 平 线

di4ping2xian4

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

My house is very close to the University. 

我 的 房 子 离 大 学 很 近 。

Wo3 de fang2zi li2 da4xue2 hen3 jin4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

How do I get to the bank?  ( 怎 么 = request for instruction)

我 怎 么 去 银 行 ?

Wo3 zen3me qu4 yin2hang2?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

The ticket office for the Imperial Palace is on the left as you approach the Meridian Gate. 

故 宫 售 票 处 在 午 门 的 左 边 。

Gu4gong1 shou4piao4chu4 zai4 Wu3men2 de zuo3bian1.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenNickSarah

inside 

nei4

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

inside, internal, interior; inside, neighborhood, village, place  (auxillary word to indicate location)

li3

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

to intersect, to cross, to crisscross, to overlap, to alternate, to stagger 

交 叉

jiao1cha1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

intersection  (see lu4kou for street intersection)

交 叉 点

jiao1cha1dian3

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

intersection, street corner 

路 口 儿

lu4kou3r

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

crossing, intersection 

路 口

lu4kou3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

It is very crowded at the intersection. 

路 口 很 拥 挤 。

Lu4kou3 hen3 yong1ji3.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

interval, space; between, among, in the midst  (measure word for room)

jian1

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiCao HuiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

North Korea's near China. 

朝 鲜 离 中 国 很 近 。

Chao2xian3 li2 Zhong1guo2 hen3 jin4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

to lead (to somewhere)  (indicates direction toward)

通 往

tong1wang3

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

I'm leaving Beijing to go to Shanghai for a week.  (呆 and 待 have the same pronunciation -- in this situation, you can use either correctly -- both mean "to stay")

我 将 离 开 北 京 去 上 海 呆 一 个 星 期 。

Wo3 jiang1 li2kai1 Bei3jing1 qu4 Shang4hai3 dai1 yi2 ge4 xing1qi1.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

Turn left at the next intersection.  (this would normally be a major cross-street, but it might look like an alley to you, streets are often narrow in cities in China)

下 一 路 口 向 左 。

Xia4 yi2 lu4kou3 xiang4 zuo3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

left, the left, left side 

左 边

zuo3bian1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

On the left. 

在 左 边

Zai4 zuo3 bian1.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

left 

zuo3

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

Traffic lights can help the police a lot. 

红 绿 灯 可 以 给 警 察 许 多 帮 助 。

Hong2lu~4deng1 ke3yi3 gei3 jing3cha2 xu3duo1 bang1zhu4.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

to lose one's way, to get lost 

迷 失

mi2shi1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

I'm lost. 

我 迷 路 了 !

Wo3 mi2lu4 le!

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

map 

地 图

di4tu2

Zhang MengLi ZhenShao JingxianWT ZhengChu Lin
JoshBrienneJeremyCricket

In the middle there's a big tiger. 

中 间 有 一 只 大 老 虎 。

Zhong1jian1 you3 yi4 zhi1 da4 lao3hu3.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

There's a hill in front of us. 

在 我 们 前 边 有 一 座 山 。

Zai4 wo3men qian2bian1 you3 yi2 zuo4 shan1.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

close -- (noun) distance between (noun) very near.  (The shoe store is close to the bus stop)

。 。 。 离 。 。 。 很 近 。

...li2...hen3 jin4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveMichael

Near Jin Song Road. 

劲 松 大 街 附 近 。

Jin4song1 Da4jie1 fu4jin4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Near the CITIC building.  (huge letters mark the CITIC building (China Investment Bank) located near great shopping and restaurants in Beijing - also called the Qiao3ke4li4 Da4lou2 巧 克 力 大 楼 - Chocolate Building - because of it's color - real name Guo2ji4 Da4sha4)

在 中 信 大 楼 附 近 。

Zai4 Zhong1xin4 Da4lou2 fu4jin4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

next, following 

下 边 儿

xia4bianr

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

Her school's in the north of Beijing. 

她 的 学 校 在 北 京 的 北 边 。

Ta1 de xue2xiao4 zai4 Bei3jing1 de bei3bian1.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic

due north 

正 北

zheng4bei3

Zhao HeShao DanniLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

the North, northern area 

北 方

bei3fang1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
SethKateKaren LeeBrian

My house is in the north part of Beijing. 

我 的 房 子 在 北 京 的 北 边 儿 。

Wo3 de fang2zi zai4 Bei3jing1 de bei3 bian1r.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

north, northern part 

北 边

bei3bian1

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

north 

bei3

Zhang MengLi ZhenLi SiWT ZhengCao Hui
JoshBrienneJeremyCricket

Put that on the corner of the desk.  (means put it on to of the desk near the corner)

把 它 放 在 桌 角 。

Ba3 ta1 fang4 zai4 zhuo1jiao3.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

I live across from the hospital. 

我 住 在 医 院 对 面 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1yuan4 dui4mian4.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

outside 

外 边

wai4bian1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

You pass two stoplights from here to the restaurant. 

从 这 儿 到 食 堂 过 三 个 红 绿 灯 。

Cong2 zhe4r dao4 shi2tang2 guo4 san1 ge4 hong2lu~4deng1.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnEricKaren Lee

place, room or space  (when used as a noun, the second syllable is neutral -- if it is an adjective meaning "local" it is pronounced di4fang1)

地 方

di4fang

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

This place is far away from my house. 

这 个 地 方 离 我 家 很 远 。

Zhe4 ge4 di4fang li2 wo3 jia1 hen3 yuan3.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

to point to, to direct 

指 向

zhi3xiang4

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

North Pole, Arctic Pole, north magnetic pole 

北 极

Bei3ji2

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Where's the nearest post office? 

离 这 儿 最 近 的 邮 局 在 哪 儿 ?

Li2 zhe4r zui4jin4 de you2ju2 zai4 na3r?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

She'll probably come from Beijing today. 

她 大 概 今 天 从 北 京 来 。

Ta1 da4gai4 jin1tian1 cong2 Bei3jing1 lai2.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

The Monument to the People's Heroes is in the middle of Tiananmen Square. 

人 民 英 雄 纪 念 碑 在 天 安 门 广 场 中 央 。

Ren2min2 Ying1xiong2 Ji4nian4bei1 zai4 Tian1'an1men2 Guang3chang3 zhong1yang1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

rear 

hou4

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

rear, behind, back side, behind 

后 方

hou4fang1

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

right 

you4

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

At the second stoplight, turn to the right. 

从 第 二 个 红 绿 灯 向 右 拐

Cong2 di4er4 ge4 hong2lu~4deng1 xiang4 you4 guai3

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

right, the right, right side  (direction, not morals)

右 边 儿

you4bian1r

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

to turn to the right, to turn right 

向 右 拐

xiang4 you4 guai3

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

The right side of the car has a dent. 

汽 车 右 边 有 一 个 坑 儿 。

Qi4che1 you4bian1 you3 yi2 ge4 keng1r.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

Turn right at the end of the road. 

走 到 头 向 右 。

Zou3 dao4 tou2 xiang4 you4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Turn right at the next light.  (wang4 is a preposition here, so it is the fourth tone...as a verb it takes the third tone, generally)

下 一 个 红 绿 灯 往 右 。

Xia4 yi2 ge4 hong2lu~4deng1 wang3 you4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

The one on the right is yours. 

右 边 的 是 你 的 。

You4 bian4 de shi4 ni3 de.

What's that to the right of the tree? 

树 右 边 儿 是 什 么 ?

Shu4 you4bian1r shi4 shen2me?

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Over there on the right. 

在 右 边 。

Zai4 you4bian1.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

The road leads to the forest. 

这 条 路 通 往 森 林 。

Zhe4 tiao2 lu4 tong1wang3 sen1lin2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

Go this way. 

走 这 条 道 。

Zou3 zhe4 tiao2 dao4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT ZhengCao Hui
AnselJulieBrienneStephan

They rolled down the hill. 

他 们 从 小 山 上 滚 下 去 了 。

Ta1men cong2 xiao3shan1 shang4 gun3xia4qu4le.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
AprilJamesBrian

The scenery at the edge of the lake isn't bad. 

湖 边 的 风 景 不 错 。

Hu2 bian1 de feng1jing3 bu2 cuo4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

The box should've arrived in Beijing by now. 

那 个 盒 子 这 时 候 应 该 到 达 北 京 。

Na4 ge4 he2zi zhe4 shi2hou ying1gai1 dao4da2 Bei3jing1.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

side; beside, next to, nearby, right by 

旁 边

pang2bian1

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

left side 

左 侧

zuo3ce4

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

right side 

右 侧

you4ce4

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

right side  (see also you4bian1 -- use pian1you4 when talking about the side in relation to a surface -- Your picture is a little to the right, you had better move it to the left.)

偏 右

pian1you4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

The bookstore's on the right side of this street. 

书 店 在 这 条 街 的 右 侧 。

Shu1dian4 zai4 zhe4 tiao2 jie1 de you4ce4.

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

left side  (see also zuo3bian1 -- use pian1zuo3 when talking about the side in relation to a surface -- Your picture is a little to the left, you had better move it to the right.)

偏 左

pian1zuo3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

signpost, street sign 

路 标

lu4biao1

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

southeast  (note the reversal - east-south)

东 南

dong1nan2

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
TerryJulieAustinSarah

His house is in the south of Beijing. 

他 的 房 子 在 北 京 的 南 边 儿 。

Ta1 de fang2zi zai4 Bei3jing1 de nan2bian1r.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

this time to the south 

这 次 到 南 方

zhe4 ci4 dao4 nan2fang1

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

south, southern part 

南 边

nan2bian1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenMike

the South, southern region 

南 方

nan2fang1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
SethKateKaren LeeBrian

due south 

正 南

zheng4nan2

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

Ditan Stadium's in the north. 

地 坛 体 育 场 在 北 边 儿 。

Di4tan2 ti3yu4chang3 zai4 bei3 bian1r.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveCeCeliaBrian

Turn left at the stop sign. 

在 暂 停 路 标 处 左 转 。

Zai4 zan4ting2 lu4biao1 chu4 zuo3 zhuan3.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

Straight ahead. 

直 走 !

Zhi2 zou3!

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Go straight ahead. 

往 前 走 !

Wang4qian2 zou3!

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

go straight 

一 直 向 前 走

yi4zhi2 xiang4qian2 zou3

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

to continue straight (directions); straight  (also -- continuously, always, all along, all the time)

一 直

yi4zhi2

Zhang LiShao DanniHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

What's the name of this street? 

这 条 街 叫 什 么 名 字 ?

Zhe4 tiao2 jie1 jiao4 shen2me ming2zi?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

suburb, outskirts 

郊 区

jiao1qu1

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

West of Tian Tan Park. 

天 坛 公 园 西 边 。

Tian1tan2 Gong1yuan2 xi1bian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

Does this bus go to Times Square? 

这 辆 车 到 泰 晤 士 广 场 吗 ?

Zhe4 liang4 che1 dao4 Tai4wu4shi4 Guang3chang3 ma?

Hu XinyingShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CricketDavidCindy

to, towards  (often followed by a direction -- right, left, up, back -- then it can be translated as go right, go up ... movement toward the direction)

wang4, wang3

Zhang MengLi Yu ZhengLi DiLi SiFeng Kui
TimKaren LeeJeremyMaggy

I went from the university to the library to borrow some books. 

我 从 大 学 到 图 书 馆 借 书 去 。

Wo3 cong2 da4xue2 dao4 tu2shu1guan3 jie4 shu1 qu4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

How many miles is it to the city from here?  (The Chinese sentence uses li3 -- a Chinese mile -- 1/3 of an English mile)

从 这 儿 到 城 里 要 走 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 yao4 zou3 ji3 li3 lu4?

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

How many miles is it to the city from here?  (The Chinese sentence uses li3 -- a Chinese mile -- 1/3 of an English mile)

从 这 儿 到 城 里 有 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 you3 ji3 li3 lu4?

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

This road goes to the country. 

这 条 路 通 向 农 村 。

Zhe4 tiao2 lu4 tong1 xiang4 nong2cun1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

How do you get from your house to the library? 

从 你 家 到 图 书 馆 怎 么 走 ?

Cong2 ni3 jia1 dao4 tu2shu1guan3 zen3me zou3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

Is he coming to China to study? 

他 到 中 国 念 书 来 吗 ?

Ta1 dao4 Zhong1guo2 nian4shu1 lai2 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

I like to go to the bookstore. 

我 喜 欢 到 书 店 去 。

Wo3 xi3huan dao4 shu1dian4 qu4.

Shao DanniLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

He's coming to America. 

他 到 美 国 来 。

Ta1 dao4 Mei3guo2 lai2.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

to, towards; to face, to go towards, to side with  (used with right or left means to turn in that direction)

xiang4

Zhang MengLi DiMi ZhaoxiLi SiCao Hui
TimKaren LeeJeremyMaggy

He wants to travel to South Africa. 

他 想 去 南 非 旅 行 。

Ta1 xiang3 qu4 Nan2fei1 lu~3xing2.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

to turn, to change direction 

guai3

Zhang NingLi Yu ZhengZhang MengZheng Jie
KarenFredSarahJoshKate

Turn left at the second corner. 

第 二 个 路 口 左 转 。

Di4 er4 ge4 lu4kou3 zuo3 zhuan3.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

to turn a corner 

拐 弯

guai3wan1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Turn at the first corner. 

在 第 一 个 拐 角 拐 弯 。

Zai4 di4 yi1 ge4 guai3jiao3 guai3wan1.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

Do you turn left or right? 

往 左 拐 还 是 往 右 拐 ?

Wang4 zuo3 guai3 hai2shi wang4 you4 guai3?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJosh

You turn left at the corner.  (lu4 kou3 = intersection, in Chinese you don't say usually say corner)

你 从 路 口 儿 往 左 拐 。

Ni3 cong2 lu4kou3r wang3 zuo3 guai3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

underneath, lower level; under, subordinate 

下 头

xia4tou

Zhang LiZhang MengZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

the bottom book  (xian4bian1 used as an adjective)

下 边 的 书

xia4bian de shu1

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Look UP! 

看 上 边 !

Kan4 shang4bian1!

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

way far, far 

远 远 地

yuan3yuan3 de

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

west 

西

xi1

Zhang MengLi ZhenMi ZhaoxiLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

west side 

西 边 儿

xi1bianr

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

Beijing University's in the west of Beijing. 

北 京 大 学 在 北 京 的 西 边 儿 。

Bei3jing1 Da4xue2 zai4 Bei3jing1 de xi1 bian1r.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshAustinSarahTerry

due west 

正 西

zheng4xi1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

Did you see where she went? 

你 看 见 她 去 哪 里 了 吗 ?

Ni3 kan4jian4 ta1 qu4 na3li3 ma?

Go to the third window on the left. 

去 左 边 第 三 个 窗 口 。

Qu4 zuo3bian1 di4san1 ge4 chuang1kou3.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

Xinjiang, in the north-west, has large forests. 

新 疆 位 于 西 北 部 , 有 大 量 的 森 林 。

Xin1jiang1 wei4yu2 xi1bei3bu4, you3 da4 liang4 de sen1lin2.

Shao DanniDa DiWang YongFeng Xie
JoshLynnAnselAustin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012