Ordered by Date


Xia (2207 BC to ~1766 BC -- 442 years / ~2000 BC to ~1500 BC -- 500 years // Hsia)

Xia4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Shang  (~1765 BC to ~1122 BC -- 644 years / ~1700 BC to 1045 BC -- 656 years / ~1700 BC to ~1027 BC -- 673 years)

Shang1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Zhou  (~1121 BC to ~249 BC -- 873 years / ~1045 BC to 221 BC -- 825 years // includes Western Zhou, Eastern Zhou, Spring and Autumn, Warring States)

Zhou1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
David Lynn

Western Zhou  (~1121 BC to ~771 BC -- 351 years / ~1027 BC to ~771 BC -- 257 years // Chou)

西 周

Xi1 Zhou1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
David Lynn

Eastern Zhou  (770 BC - 256 BC -- 515 years)

东 周

Dong1 Zhou1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
David Lynn

Spring and Autumn  (777 BC to 476 BC -- 302 years // first period of Eastern Zhou)

春 秋

Chun1qiu1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Warring States  (475 BC to 221 BC -- 255 years // second period of Eastern Zhou)

战 国

Zhan4guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Qin  (221 BC to 207 BC -- 15 years // Ch'in // centralized government)

Qin2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Han  (206 BC to 220 AD -- 427 years // Includes Western Han, Xin, Eastern Han)

Han4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Western Han  (206 BC to 9 AD -- 216 years)

西 汉

Xi1 Han4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Xin  (9 to 24 -- 16 years // Hsin)

Xin1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Eastern Han  (25 to 220 -- 196 years)

东 汉

Dong1 Han4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Three Kingdoms  (220 to 280 -- 61 years // Includes Wei, Shu, and complete Wu, Wu overlaps with Western Jin)

三 国

San1guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Wei  (220 to 265 -- 46 years)

Wei4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Shu  (221 to 263 -- 43 years // also called Shu3 Han4 蜀 汉)

Shu3

Shao Danni Da Di Wang Yong Feng Xie
Josh Lynn David

Wu  (229 to 280 -- 52 years)

Wu2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Jin  (264 to 420 -- 157 years // Includes Western Jin, Eastern Jin, Southern and Northern Dynasties // Chin)

Jin4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Western Jin  (265 to 316 -- 52 years)

西 晋

Xi1 Jin4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Eastern Jin  (317 to 420 -- 104 years // Includes Southern and Northern Dynasties)

东 晋

Dong1 Jin4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Sixteen Kingdoms  (304 to 439 -- 136 years // Overlaps Southern and Northern Dynasties -- includes Song, Qi, Liang, Chen, Wei, Zhou...)

五 胡 十 六 国

Wu3hu2shi2liu4guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Southern and Northern Dynasties  (386 to 589 -- 204 years // Overlaps Sixteen Kingdoms // Overlaps Sui)

南 北 朝

Nan2bei3chao2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Southern Dynasties  (420 to 589 -- 170 years // Includes Song, Qi, Liang, Chen)

南 朝

Nan2chao2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Song  (420 to 478 -- 59 years // Sung)

Song4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn David

Qi  (479 to 501 -- 23 years // Ch'i)

Qi2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Liang  (502 to 556 -- 55 years / 502 to 577 -- 76 years)

Liang2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Chen  (557 to 588 -- 32 years)

Chen2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Northern Dynasties  (386 to 588 -- 203 years // Includes Northern Wei, Eastern Wei, Western Wei, Northern Qi, Northern Zhou)

北 朝

Bei3chao2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Northern Wei  (386 to 533 -- 148 years)

北 魏

Bei3 Wei4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Eastern Wei  (534 to 549 -- 15 years)

东 魏

Dong1 Wei4

Liu Qiuxia Da Di
Josh Lynn Austin

Western Wei  (535 to 557 -- 24 years)

西 魏

Xi1 Wei4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Northern Qi  (550 to 577 -- 23 years // Ch'i)

北 齐

Bei3 Qi2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Northern Zhou  (557 to 588 -- 32 years // Chou)

北 周

Bei3 Zhou1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Lynn Austin

Sui  (581 to 617 -- 37 years)

Sui2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Tang  (618 to 907 -- 290 years)

Tang2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Five Dynasties  (907 to 960 -- 54 years // Includes Later Liang, Later Tang, Later Jin, Later Han, Later Zhou)

五 朝

Wu3chao2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Later Liang  (907 to 923 -- 17 years)

后 梁

Hou4 Liang2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong Gao Mingjiang
Josh Lynn Austin

Later Tang  (923 to 936 -- 14 years // T'ang)

后 唐

Hou4 Tang2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong Gao Mingjiang
Josh Lynn Austin

Later Jin  (936 to 946 -- 11 years // Chin)

后 晋

Hou4 Jin4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong Gao Mingjiang
Josh Lynn Austin

Later Han  (947 to 950 -- 4 years)

后 汉

Hou4 Han4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Later Zhou  (951 to 960 -- 10 years)

后 周

Hou4 Zhou1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong Gao Mingjiang
Lynn Austin

Ten Kingdoms  (907 to 979 -- 73 years)

十 国

Shi2guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Song  (960 to 1279 -- 320 years // Includes Northern and Southern Song -- Sung)

Song4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Northern Song  (960 to 1127 -- 168 years // Sung)

北 宋

Bei3 Song4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Southern Song  (1127 to 1279 -- 153 years // Sung)

南 宋

Nan2 Song4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Liao  (916 to 1125 -- 210 years)

Liao2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Western Xia  (1038 to 1227 -- 190 years // Hsia)

西 夏

Xi1 Xia4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Jin  (1115 to 1234 -- 120 years // Chin, Juchen)

Jin1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Yuan  (1279 to 1368 -- 90 years)

Yuan2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Ming  (1368 to 1644 -- 277 years)

Ming2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Qing  (1644 to 1912 -- 268 years // Ch'ing)

Qing1

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

Republic of China  (1912 to )

中 华 民 国

Zhong1hua2min2guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

People's Republic of China  (1949 to )

中 华 人 民 共 和 国

Zhong1hua2min2 Gong4he2guo2

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin

dynasty  (use just dai4 to follow the name of a dynasty -- Qin2dai4 = Qin dynasty)

朝 代

chao2dai4

Liu Qiuxia Da Di Wang Yong
Josh Lynn Austin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: October 2008
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008