A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Adults should not be afraid of the dark. 

大 人 不 应 怕 黑 。

Da4 ren2 bu4 ying1 pa4 hei1.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

The cat isn't afraid of the dog. 

猫 不 怕 狗 。

Mao1 bu2 pa4 gou3.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

to be ambitious; ambitious 

有 志

you3zhi4

ambivalence 

矛 盾 的 情 绪

mao2dun4 de qing2xu4

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

ambivalent, contrary, paradoxical, inconsistent, contradictory 

矛 盾 的

mao2dun4 de

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

After he lost this game, he got angry. 

他 输 了 这 场 比 赛 , 为 此 他 很 生 气 。

Ta1 shu1 le zhe4 chang3 bi3sai4, wei4ci3 ta1 hen3 sheng1qi4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

to cease to be angry, to calm one's anger 

息 怒

xi1nu4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

exasperation, aggravation; to be indignant, to be angry, to be exasperated  (In China, they will sometimes use the tch sound when exasperated just like we do.)

恼 怒

nao3nu4

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

irritable, angry; to take offense, to get angry 

生 气

sheng1qi4

Wang YongZhang MengDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

You make me so angry! 

你 太 可 气 了 。

Ni3 tai4 ke3 qi4 le.

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
AprilRickKen

angry, upset, indignant; rage 

愤 怒

fen4nu4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

I wanted to go to the picnic. Dad wouldn't let me go. This made me angry. 

我 想 去 野 餐 。 爸 爸 不 让 我 去 。 这 让 我 很 生 气 。

Wo3 xiang3 qu4 ye3can1. Ba4ba bu2 rang4 wo3 qu4. Zhe4 rang4 wo3 hen3 sheng1qi4.

Liu Yu RongShao JingxianWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

to get someone angry, to get someone annoyed 

气 人

qi4 ren2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

What an annoying person! 

烦 死 人 了 !

Fan2 si3 ren2 le!

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

She's crying now.  (literally -- She is wiping tears.)

她 在 抹 眼 泪 呢 。

Ta1 zai4 mo3 yan3lei4 ne.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

ashamed, bashful 

害 臊

hai4sao4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

considerate, attentive  (adjective combines -- think, consider, ponder / thoughtful, all)

考 虑 周 到

kao3lu~4zhou1dao4

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
EricLynn

to improve attitude, to change attitude, to improve outlook  (this is the state of mind or general long lasting mood of the person)

改 善 心 态

gai3shan4 xin1tai4

Du FengSun BinAn Yufei
CherieDavid

All he needs is a little backbone. 

他 需 要 的 , 只 是 一 些 勇 气 。

Ta1 xu1yao4 de, zhi3 shi4 yi4xie1 yong3qi4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

uncivilized, barbarous, uncouth, brutal, savage 

野 蛮

ye3man2

I would date a gorilla before I would date him. 

我 宁 可 同 大 猩 猩 约 会 也 不 愿 意 同 他 约 会 。

Wo3 ning4ke3 tong2 da4xing1xing yue1hui4 ye3 bu2 yuan4yi4 tong2 ta1 yue1hui4.

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

She was beside herself with worry when the mail didn't come. 

信 还 没 到 , 她 急 疯 了 。

Xin4 hai2 mei2 dao4, ta1 ji2 feng1 le.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

He was beside himself with anger after he lost the game. 

比 赛 输 了 后 , 他 气 疯 了 。

Bi3sai4 shu1 le hou4, ta1 qi4 feng1 le.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

bewildered, helter-skelter 

慌 慌 张 张

huang1huang1zhang1zhang1

I'm getting bored with waiting. 

我 快 等 烦 了 。

Wo3 kuai4 deng3 fan2 le.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

brave 

yong3

brave, courageous, valiant, daring, fearless 

勇 敢

yong3gan3

calm, quiet, serene 

平 静 的

ping2jing4 de

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

calm demeanor, calm temperament 

心 平 气

xin1ping2qi4

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
EricLynn

Calm down. It's not worth getting excited about. 

安 静 , 这 事 不 值 得 这 么 激 动 。

An1jing4, zhe4 shi4 bu4 zhi2de zhe4me ji1dong4.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

He impressed me as being an excellent father. He is so calm and attentive with his kids. 

他 给 我 的 印 象 是 他 是 一 个 好 父 亲 他 对 他 的 孩 子 们 总 是 心 平 气 和 考 虑 周 到 。

Ta1 gei3 wo3 de yin4xiang4 shi4 ta1 shi4 yi2ge hao3 fu4qin4. Ta1 dui4 ta1 de hai2zimen zong3shi4 xin1ping2qi4 he2 kao3lu~4zhou1 dao4.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi XinzhouGu Zheng
EricLynn

to calm down, to cool off, to cool it, to settle down; composed, calm 

镇 定 下 来

zhen4ding4xia4lai

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

composure, calmness 

镇 静

zhen4jing4

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

The doctor calmly explained the operation to my mother. It made her feel much more confident. 

医 生 平 心 静 气 地 向 我 母 亲 解 释 这 次 手 术 。 母 亲 感 觉 更 自 信 了 。

Yi1sheng1 ping2xin1jing4qi4 de xiang4 wo3 mu3qin1 jie3shi4 zhe4 ci4 shou3shu4. Mu3qin1 gan3jue2 geng4 zi4xin4 le.

calmly, dispassionately; to keep calm 

平 心 静 气

ping2xin1jing4qi4

to cherish, to treasure 

珍 爱

zhen1ai4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

to cherish, to care for, to treasure 

爱 护

ai4hu4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

He was very cold to us. 

他 对 我 们 很 冷 淡 。

Ta1 dui4 wo3men hen3 leng3dan4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

I'm confused, give me a hint. 

我 糊 涂 了 , 给 我 一 个 暗 示 。

Wo3 hu2tu2 le, gei3 wo3 yi2 ge4 an4shi4.

Cheng HongWang YongWT ZhengWang WenjingGao Mingjiang
RickLindsayJames

to have an easy conscience 

心 安 理 得

xin1an1li3de2

Zhu JingLi ShiyanLiu Weihong
KenAbbieDawn

thoughtful, considerate  (in combination takes on multiple meanings, singly usually means "week")

周 到

zhou1dao4

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
EricLynn

considerate, thoughtful, attentive 

体 贴

ti3tie1

contented 

心 安 的

xin1an1 de

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

to have peace of mind, to be carefree, to be contented 

心 安

xin1an1

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

I don't want to work with Kevin, because there is friction between us. 

我 不 想 和 凯 文 共 事 因 为 我 们 俩 有 点 儿 矛 盾 。

Wo3 bu4 xiang3 he2 Kai3wen2 gong4shi4 yin1wei2 wo3men lia3 you3 dian3r mao2dun4.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

to not control oneself, to get carried away, to lose control  (can refer to having too good a time at a party or drinking without restraint -- literally -- to forget appearances)

忘 形

wang4xing2

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

His warm words made everybody at the conference happy. 

他 亲 切 的 话 语 使 到 会 的 每 个 人 很 高 兴 。

Ta1 qin1qie4 de hua4yu3 shi3 dao4hui4 de mei3ge4 ren2 hen3 gao1xing4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

courage, nerve 

勇 气

yong3qi4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

He needs is a little courage.  (yong3qi4 has more of a slant toward nerve or courage than the English image of backbone but but seems a better image than either of those -- see gu3qi4)

他 需 要 一 些 勇 气 。

Ta1 xu1yao4 yi4xie1 yong3qi4.

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

to stress out, to drive crazy, to push to insanity  (Most often used with bei 被 in the passive voice - colloquially it means stress has pushed you over the edge.)

逼 疯

bi1 feng1

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

crooked, off kilter, devious  (note that the top part is bu4 (not) and the bottom is zheng4 (straight) so = not straight)

wai1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredAprilSarah

pushy, crude  (of a person)

粗 鲁

cu1lu3

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

to snivel, to cry 

哭 鼻 子

ku1 bi2zi

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenJeremyMaggy

curious, inquisitive  (notice that this 好 is the fourth tone)

好 奇

hao4qi2

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Zheng Di is afraid of the water. Zheng Tian said, "I dare you to jump into the lake." 

郑 地 怕 水 。 郑 天 说 : “ 我 估 计 你 没 有 胆 量 跳 进 湖 里 。 ”

Zheng4 Di4 pa4 shui3. Zheng4 Tian1 shuo1: "Wo3 gu1ji4 ni3 mei2you3 dan3liang4 tiao4 jin4 hu2 li3."

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

glad, happy, delighted, elated  (literally -- high + interest, excitement)

高 兴

gao1xing4

Liu XiaoyunFeng XieZhang MengWT ZhengLi ZhenLi Di
TimJulieMichael

Why do you look so unhappy? // Oh, I'm depressed. Portugal lost the finals in swimming. 

为 什 么 你 看 起 来 不 太 高 兴 ? // 啊 , 真 沮 丧 。 葡 萄 牙 在 游 泳 决 赛 里 输 了 。

Wei4shen2me ni3 kan4qi3lai bu2 tai4 gao1xing4? / / A4, zhen1 ju3sang4. Pu2taoya2 zai4 you2 yong3 jue2sai4 li3 shu1 le.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

depression; depressed, gloomy, bummed out 

抑 郁

yi4yu4

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

sad 

悲 伤

bei1shang1

Du FengFen RanRen ShuangZheng Jie
AprilRachelFrankAustin

burning desire  (gives a negative impression of the desire -- literary -- see ke3wang4)

欲 火

yu4huo3

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

lust, craving, desire  (literary -- see ke3wang4 渴 望 )

欲 望

yu4wang4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

She was devastated when her dog died. 

自 从 小 狗 死 了 以 后 , 她 就 痛 不 欲 生 。

Zi4cong2 xiao3 gou3 si3 le yi3hou4, ta1 jiu4 tong4bu2yu4sheng1.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

to devote oneself, to dedicate oneself, to be dedicated to  (literally - to donate body)

献 身

xian4shen1

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

She devoted herself to her cause. 

她 献 身 事 业 。

Ta1 xian4shen1 shi4ye4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The cat died, and the boy was very sad.  (nan2hai2r is written with the 儿 when the child is younger -- this seems to be an informal convention)

猫 死 了 , 小 男 孩 儿 很 伤 心 。

Mao1 si3 le, xiao3 nan2hai2r hen3 shang1xin1.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

discouraged 

气 馁 的

qi4'nei3 de

Zhu JingRuan YilangPan Zilong
Kaylee

to feel discouraged, to be bummed out 

丧 气

sang4qi4

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
Ellen

I loathe drilling in formation. 

我 讨 厌 练 队 。

Wo3 tao3yan4 lian4dui4.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieGlisonDavid

I'm such a dunderhead! Why didn't I see that before?  (you use ben4 to talk about yourself, ben4dan4 to talk about someone else!)

我 真 笨 ! 为 什 么 我 以 前 没 看 见 那 个 ?

Wo3 zhen1 ben4! Wei4shen2me wo3 yi3qian2 mei2 kan4jian4 na4ge?

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick

embarrassment 

窘 相

jiong3xiang4

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

enthusiasm, ardor, zeal; enthusiastic 

热 心

re4xin1

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahRoryLennie

envious, jealous, to be green with envy 

眼 热

yan3re4

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

especially, particularly 

尤 指

you2zhi3

to express one's feelings, to let it all hang out 

传 情

chuan2 qing2

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
AprilMaggy

a happy expression  (refers to facial expression, or emotional expression)

一 副 高 兴 的 表 情

yi2 fu4 gao1xing4 de biao3qing2

Li Yu ZhengWang MeiLiu MingkeLi LongfeiZheng Lei
KarenJenniferApril

I flunked my exam. I'm sad. 

我 考 试 没 过 , 非 常 难 过 。

Wo3 kao3shi4 mei2 guo4, fei1chang2 nan2guo4.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

I just feel bad about it. 

我 只 是 为 此 感 到 不 安 。

Wo3 zhi3shi4 wei4ci3 gan3dao4 bu4'an1.

feel very happy 

心 里 感 到 很 高 兴

xin1li3 gan3dao4 hen3 gao1xing4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

to feel unwell, to feel unhappy, to feel pained, to feel sad 

难 受

nan2shou4

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

festive, joyous; jubilation 

喜 庆

xi3qing4

Lynn

fluster, flurry 

慌 乱 的

huang1luan4 de

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei

Forget it, don't be angry. 

算 了 , 别 生 气 了 。

Suan4le, bie2 sheng1qi4 le.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

close friend 

友 好

you3hao3

friendly 

友 好

you3hao3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

stage fright 

怯 场

qie4chang3

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Along came a spider and sat down beside her, and frightened Miss Muffet away.  (literally -- a spider climbed toward her and stopped beside her, Miss Muffet was frightened into running. Note the use of bei4. Guo4lai2 indicates the direction of pa2 - toward; if away it would be guo4qu4. )

一 只 蜘 蛛 爬 过 来 停 在 她 旁 边 , Muffet 小 姐 被 吓 跑 了 。

Yi4 zhi1 zhi1zhu1 pa2 guo4lai2 ting2 zai4 ta1 pang2bian1, Muffet xiao3jie3 bei4 xia4 pao3 le.

Lin QingZhang XiutingWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
JamesMaggy

to frighten, to scare, fright, fear 

xia4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesMaggy

How long will it take you to get over this relationship? 

你 还 得 多 久 才 能 走 出 这 段 感 情 呢 ?

Ni3 hai2 dei3 duo1jiu3 cai2neng2 zou3chu1 zhe4 duan4 gan3qing2 ne?

It's nothing to gloat about. 

没 必 要 幸 灾 乐 祸 。

Mei2 mo4 bi4yao4 xing4zai1le4huo4.

gluttonous, greedy 

tao1

greedy, corrupt; to covet, to have a voracious desire for 

tan1

greedy, pigish; glutton 

馋 鬼

chan2gui3

grouchy, grumpy, crabby  (this can be applied to adults -- you are in a bad mood but then will get over it and act normally -- a passing mood of grouchiness, not a constant trait)

耍 脾 气

shua3pi2qi

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

grouchy, unhappy, out of sorts 

不 高 兴 的

bu4 gao1xing4de

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

grouchy, grumpy  (to suffer from sleep -- this is applied to children who are quarrelsome and out of sorts (grouchy) in the morning -- not used to refer to adults -- they are

闹 觉

nao4jiao4

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

to be unwilling to part with, to grudge 

舍 不 得

she3bude

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

This guy's unbearable. 

这 家 伙 真 够 呛 !

Zhe4 jia1huo zhen1 gou4qiang4!

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

How come you look so happy! What's up? 

看 把 你 高 兴 的 ! 什 么 事 儿 ?

Kan4 ba3 ni3 gao1xing4 de! Shen2me shi4r?

I am happy you are coming. 

我 高 兴 你 来 。

Wo3 gao1xing4 ni3 lai2.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
KarenFredSarah

Are you happy?  (normally would say Ni3 gao1xing4 ma? -- kuai4le is a little formal)

你 快 乐 吗 ?

Ni3 kuai4le4 ma?

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

honest; honesty 

诚 实

cheng2shi2

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

hyperactive, always into things, can't sit still 

多 动

duo1dong4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesMaggy

I'm very happy. 

我 很 高 兴 。

Wo3 hen3 gao1xing4.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TerryJulieAustinSarah

ignoramus  (oral, slang)

怯 勺

qie4shao2

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

impassive, detached, emotionless, unconcerned; indifference, detachment 

冷 漠

leng3mo4

He was waiting impatiently in the car while his wife did her shopping. 

他 很 不 耐 烦 的 在 车 上 等 他 妻 子 买 东 西 。

Ta1 hen3 bu2 nai4fan2 de zai4 che1shang deng3 ta1 qi1zi mai3 dong1xi.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick

individuality, personality 

个 性

ge4xing4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
DavidChris

mad, insane 

feng1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

a torrent of insults 

一 连 串 侮 辱

yi4lian2chuan4 wu3ru3

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

insult; to insult, to humiliate, to dishonor 

侮 辱

wu3ru3

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

fit of jealousy 

突 生 妒 忌 之 心

tu1sheng1 du4ji4 zhi4 xin1

CashmeiraEllen

I just have to let off my anger somehow, so I play tennis. 

我 只 是 需 要 设 法 发 泄 我 的 愤 怒 , 因 此 我 打 网 球 。

Wo3 zhi3shi4 xu1yao4 she4fa3 fa1xie4 wo3 de fen4nu4, yin1ci3 wo3 da3 wang3qiu2.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

Do you like him?  (do you like him - used the way Americans often use the word love in dating - xi3huan means like a lot in this case - but the word is used casually about things)

你 喜 欢 他 吗 ?

Ni3 xi3huan ta1 ma?

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

I'm alone but I really don't feel lonely. 

我 单 独 一 人 , 但 我 并 不 感 到 孤 单 。

Wo3 dan1du2 yi4 ren2, dan4 wo3 bing4 bu4 gan3dao4 gu1dan1.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

She doesn't look happy. 

她 看 起 来 不 高 兴 。

Ta1 kan4qi3lai bu4 gao1xing4.

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

I'm at a loss, give me a hint. 

我 蒙 了 , 给 我 一 个 暗 示 。

Wo3 meng1 le, gei3 wo3 yi2 ge4 an4shi4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingMi Zhaoxi
RickLindsayJames

We're in love.  (said easily and informally by young people who intend to get married.)

我 们 有 感 情 。

Wo3men you3 gan3qing2.

Wang YongZhang MengJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

He and I are in love.  (formal -- more literary -- means you are falling in love but still at the confused stage -- not committed -- also see you3 gan3qing2)

我 和 他 发 生 了 感 情 。

Wo3 he2 ta1 fa1sheng1 le gan3qing2.

Wang YongSun JingsuShao JingxianGao MingjiangCao Lihua
AustinNick

to be in love  (literally -- emotion happens with someone-- more literary -- see you3 gan3qing2)

发 生 了 感 情

fa1sheng1 le gan3qing2

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

to be in love  (literally -- to produce emotion with someone -- not as strong as ai4 - to love)

产 生 了 感 情

chan3sheng1 le gan3qing2

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

Are you in love?  (a parent might ask this or a friend -- very common expression - implies a deep lasting relationship but not as strong as ai4)

你 们 有 感 情 吗 ?

Ni3men you3 gan3qing2 ma?

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

Are you and he in love?  (this would be the less common English expression -- would normally say plural "you" or "you guys")

你 和 他 有 感 情 吗 ?

Ni3 he2 ta1 you3 gan3qing2 ma?

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

Mama loves you.  (in China, when a parent tells a child they love them, they will often use the third person -- Da4da or Ma1ma loves or likes you.)

妈 妈 爱 你 。

Ma1ma ai4 ni3.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

I love you.  (not said lightly in either culture -- but in America adults and parents often say this to children -- but only in a serious love relationship to one another - in China see Ma1ma ai4 ni3)

我 爱 你 。

Wo3 ai4 ni3.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

He and I are in love.  (lian4qing2 is always between a man and woman, while gan3qing2 can be used in other situations, such as between a parent and child)

我 和 他 发 生 了 恋 情 。

Wo3 he2 ta1 fa1sheng1 le lian4qing2.

Da DiZhang MengLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
AnselAustinAnnDawn

We're in love.  (this would be a serious statement of love -- when talking about the person you are to marry -- we "love each other" -- much more commitment than the affection of "gan3qing2" or "lian4qing2")

我 们 在 相 爱 。

Wo3men zai4 xiang1 ai4.

Da DiZhang JieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
AnselAustinAnnDawn

in love, head over heels in love 

痴 爱

chi1'ai4

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

love, affection  (between a man and a woman, not appropriate for objects or friends)

爱 情

ai4qing2

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

to be in love with, to be deeply attached to 

爱 恋

ai4lian4

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Do you love her?  (only asked after a long relationship -- with the assumption of lasting love - it has a more direct sound than Ni3men you3 gan3qing2 ma? Ai4 can be used informally with things)

你 爱 她 吗 ?

Ni3 ai4 ta1 ma?

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

loyal, devoted 

忠 诚

zhong1cheng2

to be loyal to 

忠 于

zhong1yu2

My mother's a manic depressive, you never know when she'll be extremely happy or extremely sad.  (In Chinese you use the noun form (has an illness) to say that people have a disease - don't say "my manic-depressive mother".)

我 妈 患 有 躁 狂 抑 郁 症 , 你 从 来 都 不 知 道 她 什 么 时 候 特 别 高 兴 或 悲 伤 。

Wo3 ma1 huan4 you3 zao4kuang2yi4yu4 zheng4, ni3 cong2lai2 dou1 bu4 zhi1dao4 ta1 shen2me shi2hou te4bie2 gao1xing4 huo4 bei1shang1.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

behavior, attitude, manner, bearing 

举 止

ju3zhi3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

mischievous, naughty; be active, be mischievous; noisy fun  (oral usage -- see wan2pi2)

淘 气

tao2qi4

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesMaggy

naughty, mischievous  (written or formal usage -- see tao2qi4)

顽 皮

wan2pi2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesMaggy

I miss you. 

我 想 你 。

Wo3 xiang3 ni3.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
KenGlison

He is so modest that sometimes he is underestimated by people, but he is quite brilliant.  (meaning extremely intelligent)

他 太 谦 虚 了 , 以 至 于 有 时 人 们 低 估 了 他 , 但 他 实 际 上 是 非 常 出 色 的 。

Ta1 tai4 qian1xu1 le, yi3zhi4yu2 you3shi1 ren2men di1gu1 le ta1, dan4 ta1 shi1ji4shang shi4 fei1chang2 chu1se4de.

Liu Yu RongHu SiyuWang ChenLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

You cannot predict her mood, sometimes she is happy and sometimes sad. 

你 不 可 能 知 道 她 的 心 情 , 她 时 而 欢 喜 时 而 伤 悲 。

Ni3 bu4 ke3neng2 zhi1dao4 ta1 de xin1qing2, ta1 shi2'er2 huan1xi3 shi2'er2 shang1bei1.

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

mood, state of mind  (this is a passing mood)

心 情

xin1qing2

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

I'm in a muddle, give me a hint. 

我 被 蒙 住 了 , 给 我 一 个 暗 示 。

Wo3 bei4 meng1 zhu4 le, gei3 wo3 yi2 ge4 an4shi4.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiCheng HongWang Wenjing
RickLindsayJames

He dumped the fish from the fish bowl into the sink, he's so naughty. 

他 把 鱼 缸 里 的 鱼 倒 进 洗 碗 池 , 太 淘 气 了 。

Ta1 ba3 yu2gang1 li3 de yu2 dao4jin4 xi3wan3chi2, tai4 tao2qi4 le.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

This naughty boy likes to make trouble. 

这 个 淘 气 的 男 孩 儿 爱 捣 乱 。

Zhe4 ge tao2qi4 de nan2hai2r ai4 dao3luan4.

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

He needs nerve. 

他 需 要 勇 气 。

Ta1 xu1yao4 yong3qi4.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

numb, insensitive, apathetic, dead 

麻 木

ma2mu4

to feel oppressed, to feel rotten 

憋 坏 了

Bie1huai4 le

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

optimism 

乐 观

le4guan1

Lin QingCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

optimism; optimistic 

乐 观

le4guan1

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

optimist 

乐 天 派

le4tian1pai4

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

particular; to be particular, to nitpick, to be fussy 

挑 剔

tiao1ti

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

I'm very particular about my friends, they have to be nice.  (The English preposition about is not necessary because the verb object 交 友 to make friends with, to associate with and the adjective 谨 慎, careful, prudent, creates the meaning "I am prudent when making friends.")

我 交 友 很 谨 慎 , 人 一 定 要 好 。

Wo3 jiao1 you3 hen3 jin3shen4, ren2 yi2 ding4 yao4 hao3.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

He is very particular about the clothes he wears. 

他 在 穿 着 上 总 是 很 挑 剔 。

Ta1 zai4 chuan1zhuo2 shang zong3shi4 hen3 tiao1ti.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

desire, passion  (replaces yu4wang4 which is literary -- both give a negative impression of the desire -- not romantic at all, but something disapproved and destructive)

渴 望

ke3wang4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanKenAshley

He waited patiently while his daughter tried to decide which dress to buy. 

他 很 有 耐 心 的 等 他 女 儿 决 定 买 哪 一 件 连 衣 裙 。

Ta1 hen3 you3 nai4xin1 de deng3 ta1 nu~3'er2 jue2ding4 mai3 na3 yi2 jian4 lian2yi1qun2.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick

I would be perfectly happy if I could just find my glasses. 

如 果 我 找 到 我 的 眼 镜 , 我 肯 定 非 常 高 兴 。

Ru2guo3 wo3 zhao3dao4 wo3 de yan3jing4, wo3 ken3ding4 fei1chang2 gao1xing4.

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao JingxianZhang Zhida
TerryAllenCherieBrianCindy

pessimism; pessimistic 

悲 观

bei1guan1

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

I'm not picky. 

我 不 是 挑 剔 。

Wo3 bu2 shi4 tiao1ti.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

to be picky, to nitpick, to be fussy, to find fault, to carp at; picky, fussy 

挑 剔

tiao1ti

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

I'm proud of you. 

我 为 你 骄 傲 。

Wo3 wei4 ni3 jiao1ao4.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

to be proud, to have pride, to take pride in; arrogant, conceited; pride 

骄 傲

jiao1ao4

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

rambunctious, difficult to control 

难 控 制 的

nan2kong4zhi4 de

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan Li
ScribBrian

rambunctious, chaotic 

骚 乱 的

sao1luan4 de

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
ScribBrian

I'm really tired. 

我 实 在 是 太 累 了 。

Wo3 shi2zai4 shi4 tai4 lei4 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

restless, impatient, anxious  (when you are waiting for something and can't concentrate - can be something good like children waiting for Christmas or something frightening like your grades)

急 躁

ji2zao4

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

I had a rotten time. It rained all day.  (dou1 kuai4 are used to emphasize in this case - translate as "very")

雨 下 了 一 整 天 , 我 都 快 憋 坏 了 。

Yu3 xia4 le yi4 zheng3 tian1, wo3 dou1 kuai4 bie1huai4 le.

Ruan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

Rude behavior is likely to get you a scolding.  (literally -- rude behavior likely get scolding -- the you is left out to express a general principle)

举 止 粗 野 会 挨 骂 的 。

Ju3zhi3 cu1ye3 hui4 ai2 ma4 de.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

rude, boorish, uncouth 

粗 野

cu1ye3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

sorrow; sad 

伤 悲

shang1bei1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

to be sad, to be grieved; sad, grieved 

伤 心

shang1xin1

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

I feel sad. 

我 心 里 难 受 。

Wo3 xin1li3 nan2shou4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

sad, depressed; to be worried 

忧 愁

you1chou2

Travis

sad, sorry; to feel miserable, to feel sorry, to be uncomfortable, to have a hard time 

难 过

nan2guo4

Feng XieLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiLi SiLi Di
FredKateSarahJeremy

sad, worried 

忧 伤

you1shang1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenJeremyMaggy

sad, grieved 

悲 痛

bei1tong4

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

The dog was already dead. I'm very sad. 

狗 已 经 死 了 , 我 很 伤 心 。

Gou3 yi3jing1 si3 le, wo3 hen3 shang1xin1.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

to frighten, to scare, to threaten  (oral usage)

吓 唬

xia4hu

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
Stephan

politically sensitive (to be censored), sensitive, touchy issue 

敏 感

min3'gan3

Lynn

He's a sentimentalist. 

他 是 一 位 伤 感 主 义 者 。

Ta1 shi4 yi2 wei4 shang1gan3zhu3yi4zhe3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

He looked so serious that no one dared make jokes when he was around.  (zai4 shi2 -- when near him)

他 看 起 来 太 严 肃 , 他 在 时 没 人 敢 开 玩 笑 。

Ta1 kan4qi3lai tai4 yan2su4, ta1 zai4 shi2 mei2ren2 gan3 kai1wan2xiao4.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

conscientious, serious, in earnest; to be serious, to be conscientious 

认 真

ren4zhen1

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

serious, solemn 

严 肃

yan2su4

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouWang Chen
EricLynn

to be shocked 

大 吃 一 惊

da4chi1yi4jing1

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

He is very shy around strangers, but not with his friends.  (熟 is often pronounced shou2 in conversation)

他 在 生 人 面 前 很 害 羞 , 但 和 朋 友 们 却 很 熟 。

Ta1 zai4 sheng1ren2 mian4qian2 hen3 hai4xiu1, dan4 he2 peng2youmen que4 hen3 shu2.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

It's enough to make one sick! 

够 令 人 作 呕 了 !

Gou4 ling4ren2 zuo4ou3 le!

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

sleepy, tired, fatigued 

困 乏 的

kun4fa2 de

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
StephanLynnKenAshley

sad, sorrowful, grieved  (see nan2guo4 for more common usage)

悲 哀

bei1'ai1

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

I can't stand him! 

我 实 在 受 不 了 他 !

Wo3 shi2zai4 shou4bu4liao3 ta1.

stubborn, persistent 

固 执

gu4zhi2

Lynn

to try hard, to strive, to apply oneself, to endeavor; hard-working, studious 

努 力

nu3li4

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
FredKateSarahJeremy

He's so childish.  (He is such a child.)

他 那 么 孩 子 气 !

Ta1 na4me hai2ziqi4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

You're so childish.  (You are such a child.)

你 这 么 孩 子 气 !

Ni3 zhe4me hai2ziqi4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
CricketMikeKaren LeeJeremy

to blanch, to turn pale; sullen, shocked  (Someone's face changes color, when he/she hears something bad. It also shows someone's anger, but he/she doesn't lose their temper!! Silence and an angry facial expression.)

阴 沉

yin1chen2

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

When he heard the bad news, his face lost color.  (The bad news could have made him angry or shocked him.)

当 他 听 到 这 个 坏 消 息 后 , 脸 马 上 阴 沉 了 下 来 。

Dang1 ta1 ting1dao4 zhe4ge huai4 xiao1xi hou4, lian3 ma3shang4 yin1chen2 le xia4lai.

Liu Yu RongShao JingxianWang ChenLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbieChris

surprise; to be surprised, to be taken by surprise; surprised 

奇 袭

qi2xi2

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

surprised; to stand in wonder, to be surprised 

惊 奇

jing1qi2

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

suspicious, dubious, shady, questionable 

可 疑

ke3yi2

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

to lose one's temper  (refers to a child losing their temper, or having a temper tantrum -- not applied to adults except insultingly -- girlfriend to boyfriend)

使 性 子

shi3xing4zi

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

From then on he was very happy.  (often used in a story to tell what happened next.)

从 此 他 很 高 兴 。

Cong2ci3 ta1 hen3 gao1xing4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

timid, cowardly 

胆 小

dan3xiao3

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

tolerant, understanding, lenient; to forgive, to pardon, to excuse, to tolerate 

宽 容

kuan1rong2

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

His class is so boring. It's like I'm being tortured.  (shou4xing2 expresses more suffering so would be a better simile, but zuo4lao2 can also be used in the same sentence)

他 的 课 无 聊 极 了 , 每 次 上 他 的 课 都 跟 受 刑 似 的 。

Ta1 de ke4 wu2liao2 ji2le, mei3ci4 shang4 ta1 de ke4 dou1 gen1 shou4xing2 shi4de.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
JeremyAbbie

He really isn't trustworthy. 

他 实 在 是 不 可 靠 。

Ta1 shi2zai4 shi4 bu4 ke3kao4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
ChrisKenGlison

He isn't reliable 

他 不 可 靠 。

Ta1 bu4 ke3kao4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
ChrisKenGlison

He's very reliable! 

他 很 可 靠 !

Ta1 hen3 ke3kao4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
ChrisKenGlison

to try to, to hope to 

欲 求

yu4qiu2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

unconsciously  (more common than wu2zhi1jue2 de 无 知 觉 地)

不 醒 人 事 地

bu4xing3ren2shi4 de

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
AnselAustin

He has a violent temper. 

他 的 脾 气 非 常 暴 。

Ta1 de pi2qi fei1chang2 bao4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick

The erhu sounds sadder than the violin. 

二 胡 比 小 提 琴 听 起 来 更 忧 伤 。

Er4hu2 bi3 xiao3ti2qin2 ting1 qi3lai2 geng4 you1shang1.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenMaggy

to be willing, to be ready to; pleased, happy  (often used in the help, lend a hand context)

乐 意

le4yi4

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

Why are you so worried? 

你 怎 么 这 么 着 急 啊 ?

Ni3 zen3me zhe4me zhao2ji2 a?

Don't worry! I'll be ready in a second. 

别 着 急 ! 马 上 就 好 !

Bie2 zhao2ji2! Ma3shang4 jiu4 hao3!

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi Chunjiang
JamesLindseyRick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012