A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


I have a sister about your age.  (literally -- I have a tied with you about the same age sister. He2 means 'tied' or 'tied with')

我 有 一 个 和 你 差 不 多 大 的 姐 姐 。

Wo3 you3 yi2 ge4 he2 ni3 cha4buduo1 da4 de jie3jie.

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

ancestor, ancestry, forefathers, forebears 

祖 宗

zu3zong1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
AprilScribLynnKen

ancestor, ancestry, forefathers, forebears 

祖 先

zu3xian1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
AprilScribLynnKen

Uncle Cao went to the university auditorium to hear a lecture on computers. 

曹 叔 叔 去 学 校 礼 堂 听 一 个 计 算 机 报 告 。

Cao2 Shu1shu qu4 xue2xiao4 li3tang2 ting1 yi2 ge4 ji4suan4ji1 bao4gao4.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenNickSarah

aunt  (honorary title)

大 婶

da4 shen3

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

aunt 

大 娘

da4niang2

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

aunt, wife of mother's brother 

舅 母

jiu4mu3

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

aunt, father's sister  (oral, colloquial)

姑 姑

gu1gu

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

aunt, father's sister 

姑 妈

gu1ma

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

maternal aunt, mother's sister 

姨 妈

yi2ma1

auntie  (this is used for adult strangers or friends of the family -- either as a name or a title. If used as a title, it follows the full name, e.g. Song Mei ai1yi2.)

阿 姨

a1yi2

Liu XiaoyunChu LinShao JingxianWT ZhengShu Chang
KarenJulieKateMike

In China you can call an older woman aunt. 

在 中 国 你 可 以 叫 一 个 老 妇 人 大 娘 。

Zai4 Zhong1guo2 ni3 ke3yi3 jiao4 yi2 ge4 lao3 fu4ren2 da4niang2.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

aunt, wife of mother's brother 

舅 妈

jiu4ma

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

aunt, mother's sister 

yi2

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

aunt, maternal aunt 

姨 母

yi2mu3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

Maomao was hiding behind the door so she could jump out and scare her brother.  (Mao2mao can either be a girl's or boy's name -- often used as a "child name" -- a nickname quite different from their given name used until high school within the family.)

为 了 跳 出 来 吓 唬 哥 哥 , 毛 毛 藏 到 了 门 后 。

Wei4le tiao4 chu1lai2 xia4hu4 ge1ge, Mao2mao cang2 dao4 le men2 hou4.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

The anchorman who is broadcasting the news is my cousin.  (this is an older cousin)

正 在 播 新 闻 的 那 个 播 音 员 是 我 表 哥 。

Zheng4zai4 bo1 xin1wen2 de na4ge bo1yin1yuan2 shi4 wo3 biao3ge1.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

uncle, mother's brother  (oral -- this is used as a name to call your maternal uncle)

舅 舅

jiu4jiu

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

one younger brother  (measure word to indicate the general -- informal)

一 个 弟 弟

yi2 ge4 di4di

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

Both my younger and older brothers are fine.  (literally - (My) older brother, younger brother, both are well.)

哥 哥 , 弟 弟 , 都 很 好 。

Ge1ge, di4di, dou1 hen3 hao3.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

younger brother 

弟 弟

di4di

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

elder brother 

哥 哥

ge1ge

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunLi Yu Zheng
JoshBrienneJeremyCricket

one older brother  (includes the measure word to indicate the general -- or use it informally.)

一 个 哥 哥

yi2 ge4 ge1ge

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
TimSarahAbbie

brother-in-law married to elder sister 

姐 夫

jie3fu1

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

brother-in-law married to younger sister 

妹 夫

mei4fu1

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

younger brother: can use it as nickname for man younger than yourself  (oral usage for younger brother -- see di4di 弟 弟 )

兄 弟

xiong1di4

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

brothers  (where di4 is younger and xiong1 means older -- this form is often used in Christian churches [brethren] but the more common form is xiong1di4 to speak of older and younger brothers at the same time)

弟 兄

di4xiong1

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

older female cousin on your mother's side 

表 姐

biao3jie3

cousin, your father's brother's male child who is younger than you  (see biao3ge1, biao3di4, biao3mei4, biao3jie3 for the children of your mother's brothers or sister or your father's sisters)

堂 弟

tang2di4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

older male cousin who has a different last name  (can be a cousin on your mother's side-- children of either her brother or sister; or your father's sister's child -- see tang2ge1 or tang2di4 for you cousins who are the children of your father's brother.)

表 哥

biao3ge1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

cousin, your father's brother's female child who is older than you 

堂 姐

tang2jie3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

cousin, your father's brother's female child who is younger than you 

堂 妹

tang2mei4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

cousin, your father's brother's male child who is older than you  (see biao3ge1, biao3di4, biao3mei4, biao3jie3 for the children of your mother's brothers or sister or your father's sisters)

堂 哥

tang2ge1

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

daughter 

女 孩 儿

nu~3hai2r

daughter 

女 儿

nu~3'er2

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

daughter-in-law, your son's wife  (also 儿 媳 妇 er2xi2fu4)

儿 妇

er2fu4

Cao LihongZheng LeiSun JingsuRen Shuang
JenniferAustin

daughter-in-law, your son's wife 

媳 妇

xi2fu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

daughter-in-law 

儿 媳

er2xi2

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

This dish was made by my little brother. 

这 道 菜 是 我 小 弟 弟 做 的 。

Zhe4 dao4 cai4 shi4 wo3 xiao3 di4di zuo4 de.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

My father's a doctor. 

我 的 父 亲 是 医 生 。

Wo3 de fu4qin1 shi4 yi1sheng1.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

My older brother's an engineer. 

我 哥 哥 是 工 程 师 。

Wo3 ge1ge shi4 gong1cheng2shi1.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

genealogy 

系 谱

xi4pu3

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
DavidFrank

family, clan 

家 族

jia1zu2

Lynn

family tree 

系 谱 图

xi4pu3tu2

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
DavidFrank

great-great-grandfather (paternal) 

高 祖 父

gao1zu3fu4

daughter-in-law's father, son-in-law's father  (the parents of your daughter-in-law or son-in-law can be called qing4jia in person, but it would be more common to call them by their full name, or full name plus their title - if a teacher = Li3 Yu2 Zheng1 Lao3shi -- the equivalent of using Mr. or Mrs.)

亲 家 公

qing4jia gong1

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

great-grandfather, paternal great-grandfather 

曾 祖 父

zheng1zu3fu4

great-grandfather 

太 公

tai4gong1

great-grandfather, maternal great-grandfather 

曾 外 祖 父

zheng1wai4zu3fu4

great-grandfather, paternal great-grandfather 

曾 祖

zeng1zu3

Grandmother asked me, "Do you have a boyfriend?" 

奶 奶 问 我 : “ 你 有 对 象 了 吗 ? ”

Nai3nai wen4 wo3; "Ni3 you3 dui4xiang4 le ma?"

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

godfather 

教 父

jiao4fu4

granddaughter by daughter 

外 孙 女 儿

wai4sun1nu~3'er2

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

granddaughter by son 

孙 女 儿

sun1nu~3'er2

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

granddaughter, son's daughter 

孙 女

sun1nu~3

grandfather 

祖 父

zu3fu4

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

maternal grandfather  (this is the general term -- it is not used as a form of address -- Children in north China call their maternal grandfather 姥 爷 lao3ye, and children in south China call him 外 公 wai4gong1)

外 祖 父

wai4zu3fu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

maternal grandfather  (children in south China call their maternal grandfather wai4gong1 外 公 , but see lao3ye 姥 爷 for the term used in the north of China)

外 公

wai4gong1

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
DaveSarahMichael

maternal grandfather, grandpapa, granddad  (children in north China call their maternal grandfather 姥 爷, but see wai4gong1 外 公 for the term used in the south of China)

姥 爷

lao3ye

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
KateBrienneScribMichael

maternal grandmother  (this is the general term - it is not used as a form of address - Children in north China call their maternal grandmother 姥 姥╨ao3lao, and children in south China call her 外 婆 wai4po2)

外 祖 母

wai4zu3mu3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

maternal grandmother  (Children in north China call their maternal grandmother 姥 姥 lao3lao, and children in south China call her 外 婆 wai4po2)

姥 姥

lao3lao

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
KateBrienneScrib

maternal grandmother  (Children in south China call their maternal grandmother 外 婆 wai4po2, and children in north China call her 姥 姥 lao3lao)

外 婆

wai4po2

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
DaveSarahMichael

grandpa, paternal grandfather  (This is what a child would use as a form of address -- the relationship is that of zu3fu4 祖 父 )

爷 爷

ye2ye

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
JoshTimGlisonSarah

Are any of your grandparents still living? 

你 的 爷 爷 奶 奶 姥 姥 姥 爷 还 在 吗 ?

Ni3 de ye2ye2 nai3nai3 lao3lao lao3ye hai2 zai4 ma?

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

grandparent on mother's side 

外 祖 父 母

wai4zu3fu4mu3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

grandparent on father's side 

祖 父 母

zu3fu4mu3

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

great great grandson 

玄 孙

xuan2sun1

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

grandson by daughter 

外 孙

wai4sun1

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

grandson by son 

孙 子

sun1zi

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
KateBrienneScribMichael

My husband, my man, my lover, my spouse, my spouse: all describe the man I married. 

我 丈 夫 , 我 先 生 , 我 爱 人 , 我 那 位 , 我 那 口 子 , 都 是 指 丈 夫 。

Wo3 zhang4fu, wo3 xian1sheng, wo3 ai4ren, wo3 na4wei4, wo3 na4kou3zi dou1 shi4 zhi3 zhang4fu.

Jessie WangShao DanniCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

in-laws 

对 方 父 母

dui4fang1 fu4mu3

Sarah GChelsea

great-grandmother, maternal great-grandmother 

曾 外 祖 母

zeng1wai4zu3mu3

daughter-in-law's mother, son-in-law's mother  (the parents of your daughter-in-law or son-in-law can be called qing4jia in person, but it would be more common to call them by their full name, or full name plus their title - if a teacher = Li3 Yu2 Zheng1 Lao3shi -- the equivalent of using Mr. or Mrs.)

亲 家 母

qing4jia mu3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

great-great-grandmother 

高 祖 母

gao1zu3mu3

great-grandmother 

太 婆

tai4po2

great-grandmother, paternal great-grandmother 

曾 祖 母

zeng1zu3mu3

mother-in-law  (this would be the wife's mother, the husband's mother-in-law -- very oral)

丈 母 娘

zhang4mu3niang2

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

mother-in-law  (this would be the husband's mother, the wife's mother-in-law -- standard term)

婆 婆

po2po2

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

Getting along with your mother-in-law can be a challenge. 

和 你 的 婆 婆 相 处 是 个 挑 战 。

He2 ni3 de po2po2 xiang1chu3 shi4 ge4 tiao3zhan4.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
ChrisKenGlison

mother-in-law  (this would be the wife's mother, the husband's mother-in-law -- standard term)

岳 母

yue4mu3

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

nephew, brother's son 

侄 子

zhi2zi

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

nephew, sister's son 

外 甥

wai4sheng1

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

niece, brother's daughter 

侄 女

zhi2nu~3

niece, sister's daughter 

外 甥 女

wai4sheng1nu~3

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

no direct relationship, not related (family)  (refers to people who are married to in-laws or cousins who are "in" the family, but not really related)

非 直 接 亲 属

fei1 zhi2 jie1 qin1shu3

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
JenniferAustin

To have more time to skateboard, my grandfather retired. 

为 了 有 更 多 时 间 滑 滑 板 , 我 爷 爷 退 休 了 。

Wei4le you3 geng4duo1 shi2jian1 hua2 hua2ban3, wo3 ye2ye tui4xiu1 le.

Zhang MengWT ZhengGuHuang Jiali
FredJenniferStevenQ

My grandfather retired to have more time to skateboard.  (The Chinese sentence uses li3 -- a Chinese mile -- 1/3 of an English mile)

我 爷 爷 为 了 有 更 多 时 间 滑 滑 板 他 退 休 了 。

Wo3 ye2ye wei4le you3 geng4duo1 shi2jian1 hua2 hua2ban3 ta1 tui4xiu1 le.

Li ZhenCheng HongWT ZhengWang WenjingLi Zhen
RickLindsayJames

single  (not married)

单 身

dan1shen1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

I have two older and two younger sisters. 

我 有 两 个 姐 姐 和 两 个 妹 妹 。

Wo3 you3 liang3 ge4 jie3jie he2 liang3 ge4 mei4mei.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

sister-in-law, older brother's wife, elder sister (used for an older married woman) 

大 嫂

da4sao3

sister-in-law married to younger brother  (younger brother's wife)

弟 妹

di4mei4

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
KateBrienneScribMichael

sister-in-law married to elder brother 

嫂 嫂

sao3sao

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
KateBrienneScrib

A boy is the son of his mother and father. A girl is the daughter of her mother and father. 

男 孩 是 他 妈 妈 爸 爸 的 儿 子 。 女 孩 是 她 妈 妈 爸 爸 的 女 儿 。

Nan2hai2 shi4 ta1 ma1ma ba4ba de er2zi. Nu~3hai2 shi4 ta1 ma1ma ba4ba de nu~3'er2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

son 

儿 子

er2zi

Li DiZhang MengHuang XuHuang Jiali
DaveKarenCricketStephanStevenQ

stepmother, step-mother 

继 母

ji4mu3

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
ChrisKenGlison

My brother goes swimming every day. 

我 弟 弟 每 天 去 游 泳 。

Wo3 di4di mei3 tian1 qu4 you2yong3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

My older brother's taller than Dad. 

我 的 哥 哥 比 爸 爸 还 高 。

Wo3 de ge1ge bi3 ba4ba hai2 gao1

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

uncle, father's younger brother 

叔 叔

shu1shu

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
KarenJulieMikeKate

uncle 

大 爷

da4ye

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

child's name for an adult male, term of respect, mister, uncle  (In China, children are told to call a man, who is as old as his father, Shu1Shu1.)

叔 叔

Shu1shu

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

uncle, father's elder brother  (this is used as a name to call your father's elder brother)

伯 伯

bo2bo

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

uncle, husband of mother's sister  (this is the general term - it is not used as a form of address - see yi2fu1 姨 夫)

姨 丈

yi2zhang4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

uncle, father's younger brother  (this is the general term - it is not used as a form of address - see shu1shu 叔 叔)

叔 父

shu1fu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

uncle, father's elder brother  (this is the general term - it is not used as a form of address - see bo2bo 伯 伯)

伯 父

bo2fu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

uncle, husband of mother's sister  (this is used as a name to call your maternal aunt's husband)

姨 夫

yi2fu

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

uncle, your mother's brother  (literary -- rarely seen even in books -- see jiu4jiu 舅 舅 it is used both to describe the relationship and as a form of address. )

舅 父

jiu4fu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

I have two uncles on my mother's side, one's a teacher, one's a banker.  (this was actually written in Chinese by a teenager)

我 有 两 个 舅 舅 , 一 个 是 老 师 , 一 个 是 银 行 业 者 。

Wo3 you3 liang3 ge4 jiu4jiu, yi2 ge4 shi4 lao3shi1, yi2 ge4 shi4 yin2hang2ye4zhe3.

Da DiFeng XieLiu Yu RongLiu Mingke
CherieJamesGlisonDavid

This house is his uncle's.  (this is the usual way of saying orally that something belongs to someone)

这 栋 房 子 是 他 叔 叔 的 。

Zhe4 dong4 fang2zi shi4 ta1 shu1shu de.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

elder paternal uncle, eldest of brothers 

bo2

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012