A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


to get something done, to accomplish 

办 到

ban4dao4

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

to get someone angry, to get someone annoyed 

气 人

qi4 ren2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

I've finished this roll of film. Where do I get it developed? 

这 卷 胶 卷 照 完 了 , 到 哪 儿 去 冲 ?

Zhe4 juan3 jiao1juan3 zhao4 wan2 le, dao4 na3r qu4 chong1?

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KarenNickSarah

contact (between people); to get in touch with, to have ties with 

联 系

lian2xi4

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KateBrienneScribMichael

Get a lift to the office. 

搭 车 上 班 。

Da1 che1 shang4ban1.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

to drive, to start (car, train), to get a machine going  (a car)

开 车

kai1 che1

Feng XieZhang MengLi ZhenCao HuiWT Zheng
TimJulieMichael

The rabbit couldn't get the goats out of the turnip patch.  ("from the turnip patch" is an adverbial phrase -- thus you use ba3 before the verb to indicate the things that are done by the action of the verb -- thus 'to get out' results in 'from the turnip patch' -- the object precedes the verb)

兔 子 不 能 把 这 些 山 羊 赶 出 这 片 萝 卜 地 。

Tu4zi bu4 neng2 ba3 zhe4 xie1 shan1yang2 gan3chu1 luo2bo di4.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

The bee said, "Don't cry. I'll get them out for you." 

蜜 蜂 说 : “ 别 哭 。 我 帮 你 把 他 们 赶 走 。 ”

Mi4feng1 shuo1: "Bie2 ku1. Wo3 bang1 ni3 ba3 ta1men gan3zou3."

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

to be engaged, to get engaged 

订 婚

ding4hun1

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

I have some errands to run this afternoon, I won't get through until 6. 

今 天 下 午 , 我 有 许 多 跑 腿 儿 的 活 , 我 得 到 六 点 才 能 办 完 。

Jin1tian1 xia4wu3 wo3 you3 xu3duo1 pao3tui3r de huo2, wo3 dei3 dao4 liu4 dian3 cai2 neng2 ban4 wan2.

Liu Yu RongZhao JianLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Forget it... 

算 了 。 。 。

Suan4 le...

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
FredKaren

to forget 

wang4

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateSarahJeremy

to forget, to forget about 

忘 记

wang4ji4

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

You have time to get your dinner before the concert. 

你 在 音 乐 会 之 前 有 时 间 吃 晚 饭 。

Ni3 zai4 yin1yue4 hui4 zhi1qian2 you3 shi2jian1 chi1 wan3fan4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

to get  (use when multiplying numbers below 10))

de2

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienneScribMichael

to get, to take, to hold, to carry, to pick up, to catch, to arrest, to seize, to capture 

na2

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

Where did you get that backpack?  (need not say na4 ge4 in this instance -- no reason -- probably just common usage)

你 在 哪 儿 买 的 双 肩 包 ?

Ni3 zai4 na3r mai3 de shuang1jian1bao1?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Would you get the phone? 

你 接 下 电 话 好 吗 ?

Ni3 jie1 xia dian4hua4 hao3 ma?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Get me a coke while you're out, would you? 

你 出 门 时 给 我 带 一 瓶 可 乐 回 来 , 好 吗 ?

Ni3 chu1men2 shi2 gei3 wo3 dai4 yi4 ping2 ke3le4 hui2lai2, hao3 ma?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I don't get it. 

我 没 懂 。

Wo3 mei2 dong3.

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

He's got measles and can't go out to play. 

他 得 了 麻 疹 不 能 出 去 玩 儿 了 。

Ta1 de2 le ma2zhen3 bu4 neng2 chu1qu4 wan2r le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Where did you get that cold?  (In China, they say "How did you get ...?)

你 怎 么 得 的 感 冒 ?

Ni3 zen3me de2 de gan3mao4?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

The other team was so good, our guys got beaten badly. 

另 一 支 球 队 太 棒 了 , 我 们 的 队 员 输 得 很 惨 。

Ling4 yi4 zhi1 qiu2dui4 tai4 bang4 le, wo3men de dui4yuan2 shu1 de hen3 can3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Don't get caught in the rain. Come home early.  (gan3 means to encounter or to meet)

别 赶 上 雨 , 早 点 儿 回 家 。

Bie2 gan3 shang4 yu3, zao3 dian3r hui2jia1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Take your compass so you won't get lost in the forest.  (literally -- Bring compass with you in forest will not lost way.)

带 上 指 南 针 你 在 森 林 里 就 不 会 迷 路 了 。

Dai4 shang4 zhi3nan2zhen1 ni3 zai4 sen1lin2 li3 jiu4 bu2 hui4 mi2lu4 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Cao Hui got married the year before last. 

曹 辉 前 年 结 婚 了 。

Cao2 Hui1 qian2nian2 jie2hun1 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

When do you think they'll get married? 

你 觉 得 他 们 什 么 时 候 会 结 婚 ?

Ni3 jue2de ta1men shen2me shi2hou hui4 jie2hun1?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

It's getting colder everyday. 

一 天 比 一 天 冷 。

Yi4 tian1 bi3 yi4 tian1 leng3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

It's getting dark early now. 

现 在 天 黑 的 早 了 。

Xian4zai4 tian1 hei1 de zao3 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

It gets cold in Maine in January.  (Yi1yue4fen4 has the same meaning as Yi1yue4 but Yi1yue4 is used when talking about a date in January, Yi1yue4fen4 is used when talking about January as a month)

一 月 份 缅 因 变 的 很 冷 。

Yi1yue4fen4 Mian3yin1 bian4 de hen3 leng3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I have to get home early so I can get ready for the party. 

我 不 得 不 早 回 家 以 便 为 晚 会 做 准 备 。

Wo3 bu4de2bu4 zao3 hui2jia1 yi3bian4 wei4 wan3hui4 zuo4 zhun3bei4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

It's about time you got dressed. 

你 该 换 衣 服 了 。

Ni3 gai1 huan4 yi1fu le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

What time do you get up in the morning? 

早 上 你 几 点 起 床 ?

Zao3shang ni3 ji3dian3 qi3chuang2?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I need to get dressed before my guests come. 

在 客 人 来 之 前 我 需 要 打 扮 一 下 。

Zai4 ke4ren2 lai2 zhi1qian2 wo3 xu1yao4 da3ban4 yi2xia4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

After I get dinner ready I will have time to help you with your math. 

我 准 备 好 晚 饭 后 , 我 会 有 时 间 辅 导 你 的 数 学 。

Wo3 zhun3bei4 hao3 wan3fan4 hou4, wo3 hui4 you3 shi2jian1 fu2dao3 ni3 de shu4xue2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Get your homework done before you watch TV. 

先 做 完 作 业 再 看 电 视 。

Xian1 zuo4 wan2 zuo4ye4 zai4 kan4 dian4shi4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Do you know when Mary will get here? 

你 知 道 玛 丽 什 么 时 候 来 这 儿 ?

Ni3 zhi1dao4 Ma3li4 shen2me shi2hou lai2 zhe4r?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I hope they get home before it gets dark. 

我 希 望 他 们 在 天 黑 之 前 到 家 。

Wo3 xi1wang4 ta1men zai4 tian1 hei1 zhi1qian2 dao4 jia1.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I've studied and studied, but I still don't get it. 

我 学 了 一 遍 又 一 遍 , 但 是 我 还 是 不 懂 。

Wo3 xue2 le yi2 bian4 you4 yi2 bian4, dan4shi4 wo3 hai2shi bu4 dong3.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Don't you get the joke? 

你 没 明 白 这 个 笑 话 吗 ?

Ni3 mei2 ming2bai zhe4 ge4 xiao4hua ma?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Do you get my meaning? 

你 明 白 我 的 意 思 了 吗 ?

Ni3 ming2bai wo3 de yi4si le ma?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I don't get the point of all this. 

我 不 懂 所 有 这 些 是 什 么 目 的 。

Wo3 bu4 dong3 suo3you3 zhe4xie1 shi4 shen2me mu4di.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I hope we know before that, I'm getting bored with waiting. 

我 希 望 我 们 能 早 点 儿 知 道 , 我 快 等 烦 了 。

Wo3 xi1wang4 wo3men neng2 zao3 dian3r zhi1dao4, wo3 kuai4 deng3 fan2 le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I got a shot yesterday for tetanus. 

我 昨 天 打 了 破 伤 风 预 防 针 。

Wo3 zuo2tian1 da3 le po4shang1feng1 yu4fang2 zhen1.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I get tired when I have too much reading to do. 

当 我 读 太 多 文 章 时 , 我 会 很 累 。

Dang1 wo3 du2 tai4 duo1 wen2zhang1 shi2, wo3 hui4 hen3 lei4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Do you know where I can get a good haircut? 

你 知 不 知 道 在 哪 儿 我 可 以 找 到 好 的 发 廊 。

Ni3 zhi1 bu4 zhi1dao4 zai4 na3r wo3 ke3yi3 zhao3dao4 hao3 de fa4lang2?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I get a kick out of this television program. I know it's stupid. 

这 个 电 视 节 目 使 我 感 到 痛 快 , 尽 管 我 知 道 它 很 愚 蠢 。

Zhe4 ge4 dian4shi4 jie2mu4 shi3 wo3 gan3dao tong4kuai4, jin3guan3 wo3 zhi1dao4 ta1 hen3 yu2chun3.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

I just can't seem to get the idea across. We don't seem to be talking the same language. 

我 怎 么 跟 你 说 不 明 白 呀 。 咱 们 好 象 用 的 不 是 同 一 种 语 言 。

Wo3 zen3me gen1 ni3 shuo1 bu4 ming2bai ya. Zan2men hao3xiang4 yong4 de bu2 shi4 tong2yi1 zhong3 yu3yan2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

You won't get anyplace if you don't work hard. 

你 不 会 取 得 多 少 进 步 , 如 果 你 不 努 力 。

Ni3 bu2 hui4 qu3de2 duo1shao3 jin4bu4, ru2guo3 ni3 bu4 nu3li4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

Getting along with your mother-in-law can be a challenge.  (this would be the wife's mother, the husband's mother-in-law)

和 你 的 丈 母 娘 相 处 是 个 挑 战 。

He2 ni3 de zhang4mu3niang2 xiang1chu3 shi4 ge4 tiao3zhan4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

How well do you get along with your roommate? 

你 和 你 的 同 屋 相 处 的 怎 么 样 ?

Ni3 he2 ni3 de tong2wu1 xiang1chu3 de zen3meyang4?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I'll get around to that later. 

我 一 会 儿 做 那 个 。

Wo3 yi2hui4r zuo4 na4 ge4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

I can't get at the top shelf. 

我 够 不 到 最 高 的 架 子 。

Wo3 gou4 bu2 dao4 zui4 gao1 de jia4zi.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I need to get away from my work more often, I am getting tired so easily. 

我 需 要 常 常 把 工 作 放 一 放 , 我 很 容 易 感 到 疲 劳 。

Wo3 xu1yao4 chang2chang2 ba3 gong1zuo4 fang4 yi2 fang4, wo3 hen3 rong2yi4 gan3dao4 pi2lao2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

He thought he got away with the murder, but the police found his fingerprint on the bullet. 

他 想 逃 避 谋 杀 的 罪 责 , 但 是 警 察 在 子 弹 上 发 现 了 他 的 指 纹 。

Ta1 xiang3 tao2bi4 mou2sha1 de zui4ze2, dan4shi4 jing3cha2 zai4 zi3dan4 shang fa1xian4 le ta1 de zhi3wen2.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

She hid his favorite jacket to get back at him for teasing her. 

她 把 他 最 喜 欢 的 夹 克 衫 藏 起 来 , 以 回 应 他 的 玩 笑 。

Ta1 ba3 ta1 zui4 xi3huan de jia2ke4shan1 cang2 qi3lai, yi3 hui2ying4 ta1 de wan2xiao4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I got back about 8 o'clock. 

我 八 点 左 右 回 来 的 。

Wo3 ba1 dian3 zuo3you4 hui2lai2 de.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

I got the book back from him. 

我 把 书 从 他 那 儿 要 回 来 了 。

Wo3 ba3 shu1 cong2 ta1 na4r yao4 hui2lai2 le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

She only does enough work to get by. 

她 总 是 敷 衍 了 事 。

Ta1 zong3shi4 fu1yan3liao3shi4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I got the answer by dividing by the total cost. 

除 以 总 成 本 后 我 得 到 了 答 案 。

Chu2yi3 zong3 cheng2ben3 hou4, wo3 de2dao4 le da2'an4.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

When he was playing baseball, he got hit in the leg by the ball. 

当 他 打 棒 球 时 , 他 被 球 击 中 了 腿 。

Dang1 ta1 da3 bang4qiu2 shi2, ta1 bei4 qiu2 ji1zhong4 le tui3.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Let's get down to business. 

让 我 们 进 入 正 题 。

Rang4 wo3men jin4ru4 zheng4 ti2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I got a letter from Zhao Minqiang. He told me he got admitted to the university. 

我 收 到 了 赵 敏 强 的 一 封 信 。 他 说 他 被 大 学 录 取 了 。

Wo3 shou1dao4 Zhao4 Min3qiang2 de yi4 feng1 xin4. Ta1 shuo1 ta1 bei4 da4xue2 lu4qu3 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Get into the house before your Dad gets home. 

在 你 爸 爸 到 家 之 前 回 到 房 子 去 。

Zai4 ni3 ba4ba dao4 jia1 zhi1qian2 hui2dao4 fang2zi qu4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Can you get into this jacket, or do you need a larger one? 

你 能 穿 这 件 夹 克 吗 , 还 是 需 要 一 件 大 点 儿 的 ?

Ni3 neng2 chuan1 zhe4 jian4 jia2ke4 ma, hai2shi xu1yao4 yi2 jian4 da4 dian3r de?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

Talking too much will get you into trouble. 

话 太 多 会 给 你 惹 麻 烦 。

Hua4 tai4 duo1 hui4 gei3 ni3 re3 ma2fan.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

to get off, to alight, to descend, to go downwards, to take away, to give in  (to get off a bus, etc. Often used as a verb object -- xia4 yu3 -- to rain, xia4 li4qi -- to make an effort, to try, xia4 guan3zi -- to go eat in a restaurant. Try building a concept by doing a search on 下 and looking at lots of sentences.)

xia4

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

I want to get off the bus at Xuanwumen.  (May say xia4 de che1 or xia4 che1)

我 想 在 宣 武 门 下 的 车 。

Wo3 xiang3 zai4 Xuan1wu3men2 xia4 de che1.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

to get on, to get into, to board, to climb, to ascend, to go to  (to get on a bus or climb stairs)

shang4

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao Hui
FredKateSarahJeremy

I just got over a cold, I don't think I can get this report out before Monday.  (this would be a report for your company or business, not school)

我 感 冒 刚 好 , 我 想 星 期 一 之 前 我 交 不 了 报 告 。

Wo3 gan3mao4 gang1 hao3, wo3 xiang3 xing1qi1yi1 zhi1qian2 wo3 jiao1 bu4 liao3 bao4gao4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

When children get out of school early and their parents get off work early, they often do something special. 

当 孩 子 们 早 放 学 家 长 们 早 下 班 , 他 们 经 常 会 做 一 些 特 殊 的 安 排 。

Dang1 hai2zimen zao3 fang4xue2 jia1zhang3men zao3 xia4ban1, ta1men jing1chang2 hui4 zuo4 yi4 xie1 te4shu1 de an1pai2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

My bird got out of its cage and it was the funniest thing watching the whole family trying to get it back in! 

我 的 鸟 从 笼 子 里 飞 了 出 去 , 最 滑 稽 的 是 看 我 们 全 家 试 图 把 它 抓 回 来 。

Wo3 de niao3 cong2 long2zi li3 fei1 le chu1qu4, zui4 hua2ji1 de shi4 kan4 wo3men quan2jia1 shi4tu2 ba3 ta1 zhua1 hui2lai2.

Liu Yu RongZhao JianNa ZitaoTan LiWang ChenZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

I don't know how the news got out. Everyone said they kept the secret.  (Note that half the readers say xie4lu4 rather than xie4lou4. Either is correct.)

我 不 知 道 消 息 是 怎 么 泄 露 的 。 每 个 人 都 说 会 保 守 秘 密 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 xiao1xi shi4 zen3me xie4lou4 de. Mei3 ge4 ren2 dou1 shuo1 hui4 bao3shou3 mi4mi4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

Let's get it over with. 

咱 们 做 完 吧 !

Zan2men zuo4 wan2 ba!

Liu Yu RongZhao JianSun JingsuLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
Scrib

He still hasn't gotten over his breakup with Lisa. 

他 还 没 有 从 和 李 思 分 手 的 痛 苦 中 解 脱 出 来 。

Ta1 hai2 mei2you3 cong2 he2 Li3 Si1 fen1shou3 de tong4ku3 zhong1 jie3tuo1 chu1lai.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

It's time to get over your anger and get on with your life.  (this is an English expression -- search for chong2xin1 to see equivalent Chinese)

该 是 你 息 怒 重 新 生 活 的 时 候 了 。

Gai1 shi4 ni3 xi1nu4 chong2xin1 sheng1huo2 de shi2hou le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

She's used to getting her own way, but the new boss won't put up with it. 

她 习 惯 随 心 所 欲 , 但 是 她 的 新 老 板 不 能 忍 受 她 这 样 。

Ta1 xi2guan4 sui2xin1suo3yu4, dan4shi4 ta1 de xin1 lao3ban3 bu4 neng2 ren3shou4 ta1 zhe4yang4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

Were you able to get through to him, or is he still determined to borrow the money? 

你 说 服 他 了 吗 , 还 是 他 仍 然 坚 持 借 钱 ?

Ni3 shuo1fu2 ta1 le ma, hai2shi ta1 reng2ran2 jian1chi2 jie4 qian2?

Zhao JianCao LihongNa ZitaoLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
ScribBrian

Were you able to get through to him, or was the line still busy? 

你 和 他 联 系 上 了 吗 , 还 是 一 直 占 线 ?

Ni3 he2 ta1 lian2xi4 shang4 le ma, hai2shi yi4zhi2 zhan4xian4?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Once I get through with this, I can get together with you to study algebra.  (construction yi1...jiu4 -- once...then)

等 我 这 个 一 做 完 , 我 就 和 你 一 起 学 代 数 。

Deng3 wo3 zhe4ge yi2 zuo4 wan2, wo3 jiu4 he2 ni3 yi4qi3 xue2 dai4shu4.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Try to get her to take her medicine. 

努 力 让 她 把 药 吃 了 。

Nu3li4 rang4 ta1 ba3 yao4 chi1 le.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

It's hard to get him to agree with you. 

很 难 让 他 赞 同 你 。

Hen3 nan2 rang4 ta1 zan4tong2 ni3.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

If you can, get him to help you fix your car, I think we can get there on time. 

如 果 你 能 让 他 帮 你 修 车 , 我 想 我 们 可 以 准 时 到 达 。

Ru2guo3 ni3 neng2 rang4 ta1 bang1 ni3 xiu1 che1, wo3 xiang3 wo3men ke3yi3 zhun3shi2 dao4da2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

We have to get together sometime. 

我 们 该 常 聚 聚 。

Wo3men gai1 chang2 ju4ju4.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

I can't get under the bed to get my shoes! They're too far back. 

我 钻 不 进 床 底 下 去 够 鞋 。 它 们 太 远 了 !

Wo3 zuan1 bu2 jin4 chuang2 di3xia4 qu4 gou4 xie2. Ta1men tai4 yuan3 le!

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

to get up  (out of bed)

起 床

qi3chuang2

WT ZhengFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

I've fallen and I can't get up! 

我 摔 倒 了 , 我 爬 不 起 来 。

Wo3 shuai1 dao3 le, wo3 pa2 bu4 qi3lai.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

I don't know what he's getting up to. At the meeting the day before yesterday, he made comments that seemed unlike him. 

我 不 知 道 他 在 捣 什 么 鬼 , 前 天 会 上 他 的 言 行 就 象 换 了 一 个 人 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 ta1 zai4 dao3 shen2me gui3, qian2tian1 hui4shang ta1 de yan2xing2 jiu4 xiang4 huan4 le yi2 ge ren2.

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

What are you getting up to? 

你 在 捣 什 么 鬼 ?

Ni3 zai4 dao3 shen2me gui3?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

I'm gradually getting to understand these calculus problems, but I don't think I'm going to make an A. 

我 渐 渐 懂 得 了 这 些 微 积 分 的 问 题 , 但 我 想 我 不 会 得 A 。

Wo3 jian4jian4 dong3de le zhe4 xie1 wei1ji1fen1 de wen4ti2, dan4 wo3 xiang3 wo3 bu2 hui4 de2 A.

to get home 

到 家

dao4 jia1

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

She got a job as a simultaneous interpreter at the peace talks. 

她 得 到 了 一 份 工 作 , 在 和 平 谈 判 中 当 同 声 翻 译 。

Ta1 de2do4 le yi2 fen4 gong1zuo4, zai4 he2ping2 tan2pan4 zhong1 dang1 tong2sheng1 fan1yi4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

Ben's father was killed by a hit and run driver. Ben has never gotten over it. 

贝 恩 的 父 亲 被 车 撞 死 了 , 肇 事 司 机 逃 逸 。 贝 恩 从 来 没 有 从 悲 伤 中 恢 复 过 来 。

Bei4en1 de fu4qin1 bei4 che1 zhuang4si3 le, zhao4shi4 si1ji1 tao2yi4. Bei4en1 cong2lai2mei2you3 cong2 bei1shang1 zhong1 hui1fu4 qi3lai.

to get married  (see qu3 娶 and jia4 嫁 for "to marry")

结 婚

jie2hun1

Liu XiaoyunFeng XieLi Yu ZhengWT Zheng
TimJulieMichael

to obtain, to get, to gain (His action gains much support), to result in, to be finished, to be satisfied; suitable  (this word changes meaning depending on the context and the position in the sentence - found very frequently - look at example sentences to see the variety of meanings)

de2

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMalMaggyTravis

We can only get there this way.  (Only in this way can we get there.)

只 有 这 样 我 们 才 能 到 那 儿 。

Zhi3you3 zhe4 yang4 wo3men cai2 neng2 dao4 na4r.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

In the evening, I like to get into my pajamas and curl up with a good book. 

晚 上 , 我 喜 欢 穿 上 睡 衣 捧 着 一 本 好 书 入 梦 。

Wan3shang, wo3 xi3huan chuan1shang4 shui4yi1 peng3 zhe yi4 ben3 hao3 shu1 ru4meng4.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

get together, party 

联 欢 会

lian2huan1hui4

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuZhang Xiaowei
SethJulieAustin

to prepare, to get ready, to be ready 

准 备

zhun3bei4

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi SiCao HuiLi Di
JoshBrienneJeremyCricket

You can get the medicine by prescription. 

你 可 以 按 药 方 拿 药 。

Ni3 ke3yi3 an4 yao4fang1 na2yao4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

I couldn't reach that book, would you get it for me? 

我 够 不 到 那 本 书 , 你 可 以 拿 给 我 吗 ?

Wo3 gou4 bu2 dao4 na4 ben3 shu1, ni3 ke3yi3 na2 gei3 wo3 ma?

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenMalChelseaAustinChrystal

to receive, to get, to take  (often in combination, but can be used alone -- see qu3de2)

qu3

Zhang MengFeng XieLi ZhenLi SiFeng Kui
Sarah GMalMaggyTravis

She got first place in the race, breaking the record. 

她 比 赛 得 了 第 一 并 打 破 了 纪 录 。

Ta1 bi3sai4 de2 le di4 yi1 bing4 da3po4 le ji4lu4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenLiu Mingke
KarenNickSarah

to divide, to get rid of, to eliminate, to except 

chu2

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieApril

to get a lift 

搭 车

da1 che1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

Get off the bus in three stops. 

三 站 后 下 车 。

San1 zhan4 hou4 xia4 che1.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

I feel very weak. I think I am getting sick. 

我 觉 得 很 虚 弱 。 我 想 我 病 了 。

Wo3 jue2de hen3 xu1ruo4. Wo3 xiang3 wo3 bing4 le.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

Please get in contact with me when you go back home.  (Please contact me when you go back home. Both translations are accurate.)

回 去 后 请 和 我 联 系 。

Hui2qu4 hou4 qing3 he2 wo3 lian2xi4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

to get off work, to get out of work 

下 班

xia4ban1

Zhang MengFeng XieLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
Sarah GMalMaggyTravis
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012