A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


办 到

ban4dao4

to get something done, to accomplish

[get, got, has gotten, had gotten]

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

一 月 份 缅 因 变 的 很 冷 。

Yi1yue4fen4 Mian3yin1 bian4 de hen3 leng3.

It gets cold in Maine in January.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

该 是 你 息 怒 重 新 生 活 的 时 候 了 。

Gai1 shi4 ni3 xi1nu4 chong2xin1 sheng1huo2 de shi2hou le.

It's time to get over your anger and get on with your life.

( got over = 恢 复 , 停 止 -- get on = 开 始 , 向 前 -- 这 话 在 英 文 中 说 的 频 率 令 人 惊 讶 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

chu2

to divide, to get rid of, to eliminate, to except

[I get rid of, he gets rid of, they get rid of /*got rid of /I have gotten rid of, he has gotten rid of, they have gotten rid of /*had gotten rid of]

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieApril

我 昨 天 打 了 破 伤 风 预 防 针 。

Wo3 zuo2tian1 da3 le po4shang1feng1 yu4fang2 zhen1.

I got a shot yesterday for tetanus.

( got = receive = 接 受 , 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

搭 车

da1 che1

to get a lift

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

搭 车 上 班 。

Da1 che1 shang4ban1.

Get a lift to the office.

[get, got, has gotten, had gotten]

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

在 客 人 来 之 前 我 需 要 打 扮 一 下 。

Zai4 ke4ren2 lai2 zhi1qian2 wo3 xu1yao4 da3ban4 yi2xia4.

I need to get dressed before my guests come.

( get = 使 某 事 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 出 门 时 给 我 带 一 瓶 可 乐 回 来 , 好 吗 ?

Ni3 chu1men2 shi2 gei3 wo3 dai4 yi4 ping2 ke3le4 hui2lai2, hao3 ma?

Get me a coke while you're out, would you?

( get = obtain = 得 到 -- “ would you” 发 音 为 “ wooja” -- 可 乐 通 常 用 于 表 示 普 通 的 饮 料 -- 百 事 可 乐 不 喜 欢 它 , 但 是 可 口 可 乐 生 产 它 , 他 们 认 为 它 是 好 事 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 希 望 他 们 在 天 黑 之 前 到 家 。

Wo3 xi1wang4 ta1men zai4 tian1 hei1 zhi1qian2 dao4 jia1.

I hope they get home before it gets dark.

( get = 到 达 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 在 捣 什 么 鬼 ?

Ni3 zai4 dao3 shen2me gui3?

What are you getting up to?

( getting up to = 在 这 种 情 况 下 表 示 -- 你 在 做 什 么 ? “ What are you doing?” , 但 是 带 有 一 点 幽 默 -- “ What are you” 读 作 “ Whacha” )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

到 家

dao4 jia1

to get home

[I get home, he gets home, they get home /*got home /I have gotten home, he has gotten home, they have gotten home /*had gotten home]

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

de2

to get

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten]

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienneScribMichael

de2

to obtain, to get, to gain (His action gains much support), to result in, to be finished, to be satisfied; suitable

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten]

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMalMaggyTravis

另 一 支 球 队 太 棒 了 , 我 们 的 队 员 输 得 很 惨 。

Ling4 yi4 zhi1 qiu2dui4 tai4 bang4 le, wo3men de dui4yuan2 shu1 de hen3 can3.

The other team was so good, our guys got beaten badly.

( got = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , “ ” = 我 们 队 的 俚 语 , 这 个 队 很 有 感 情 , 队 员 更 正 式 一 些 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 怎 么 得 的 感 冒 ?

Ni3 zen3me de2 de gan3mao4?

Where did you get that cold?

( got = receive = 接 受 , 得 到 -- 英 文 可 以 说 “ How did you get” 。 。 。 但 是 “ Where” 更 经 常 使 用 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

他 得 了 麻 疹 不 能 出 去 玩 儿 了 。

Ta1 de2 le ma2zhen3 bu4 neng2 chu1qu4 wan2r le.

He's got measles and can't go out to play.

( got = obtain = 得 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

除 以 总 成 本 后 我 得 到 了 答 案 。

Chu2yi3 zong3 cheng2ben3 hou4, wo3 de2dao4 le da2'an4.

I got the answer by dividing by the total cost.

( got = achieve, reach, arrive = 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

订 婚

ding4hun1

to be engaged, to get engaged

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / * had been /// get, got, has gotten, had gotten]

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

我 学 了 一 遍 又 一 遍 , 但 是 我 还 是 不 懂 。

Wo3 xue2 le yi2 bian4 you4 yi2 bian4, dan4shi4 wo3 hai2shi bu4 dong3.

I've studied and studied, but I still don't get it.

( get = understand = 理 解 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 不 懂 所 有 这 些 是 什 么 目 的 。

Wo3 bu4 dong3 suo3you3 zhe4xie1 shi4 shen2me mu4di.

I don't get the point of all this.

( get = understand = 理 解 -- the point = the purpose = 目 的 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 没 懂 。

Wo3 mei2 dong3.

I don't get it.

( get = understand = 理 解 )

Cheng HongSun BinSun JingsuGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 需 要 常 常 把 工 作 放 一 放 , 我 很 容 易 感 到 疲 劳 。

Wo3 xu1yao4 chang2chang2 ba3 gong1zuo4 fang4 yi2 fang4, wo3 hen3 rong2yi4 gan3dao4 pi2lao2.

I need to get away from my work more often, I am getting tired so easily.

( get away = to leave, to escape = 离 开 , 逃 跑 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

当 孩 子 们 早 放 学 家 长 们 早 下 班 , 他 们 经 常 会 做 一 些 特 殊 的 安 排 。

Dang1 hai2zimen zao3 fang4xue2 jia1zhang3men zao3 xia4ban1, ta1men jing1chang2 hui4 zuo4 yi4 xie1 te4shu1 de an1pai2.

When children get out of school early and their parents get off work early, they often do something special.

( get out = escape = 逃 跑 -- get off = leave, escape = 离 开 , 逃 跑 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

她 得 到 了 一 份 工 作 , 在 和 平 谈 判 中 当 同 声 翻 译 。

Ta1 de2do4 le yi2 fen4 gong1zuo4, zai4 he2ping2 tan2pan4 zhong1 dang1 tong2sheng1 fan1yi4.

She got a job as a simultaneous interpreter at the peace talks.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

我 的 鸟 从 笼 子 里 飞 了 出 去 , 最 滑 稽 的 是 看 我 们 全 家 试 图 把 它 抓 回 来 。

Wo3 de niao3 cong2 long2zi li3 fei1 le chu1qu4, zui4 hua2ji1 de shi4 kan4 wo3men quan2jia1 shi4tu2 ba3 ta1 zhua1 hui2lai2.

My bird got out of its cage and it was the funniest thing watching the whole family trying to get it back in!

( got out = escape = 逃 跑 -- get back = return = 归 还 )

Liu Yu RongZhao JianNa ZitaoTan LiWang ChenZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

她 总 是 敷 衍 了 事 。

Ta1 zong3shi4 fu1yan3liao3shi4.

She only does enough work to get by.

( get by = to pass ( 在 这 句 话 中 , 指 课 程 或 考 试 ) )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

别 赶 上 雨 , 早 点 儿 回 家 。

Bie2 gan3 shang4 yu3, zao3 dian3r hui2jia1.

Don't get caught in the rain. Come home early.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

兔 子 不 能 把 这 些 山 羊 赶 出 这 片 萝 卜 地 。

Tu4zi bu4 neng2 ba3 zhe4 xie1 shan1yang2 gan3chu1 luo2bo di4.

The rabbit couldn't get the goats out of the turnip patch.

( 赶 走 = 驱 逐 , 排 除 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

蜜 蜂 说 : “ 别 哭 。 我 帮 你 把 他 们 赶 走 。 ”

Mi4feng1 shuo1: "Bie2 ku1. Wo3 bang1 ni3 ba3 ta1men gan3zou3."

The bee said, "Don't cry. I'll get them out for you."

( 赶 走 = 驱 逐 , 排 除 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

我 够 不 到 最 高 的 架 子 。

Wo3 gou4 bu2 dao4 zui4 gao1 de jia4zi.

I can't get at the top shelf.

( get at = to reach = 达 到 , 够 到 ) *can't /*couldn't

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 够 不 到 那 本 书 , 你 可 以 拿 给 我 吗 ?

Wo3 gou4 bu2 dao4 na4 ben3 shu1, ni3 ke3yi3 na2 gei3 wo3 ma?

I couldn't reach that book, would you get it for me?

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenMalChelseaAustinChrystal

我 钻 不 进 床 底 下 去 够 鞋 。 它 们 太 远 了 !

Wo3 zuan1 bu2 jin4 chuang2 di3xia4 qu4 gou4 xie2. Ta1men tai4 yuan3 le!

I can't get under the bed to get my shoes! They're too far back.

( get under = to reach below = 达 到 下 面 ) *can't /*couldn't

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 该 换 衣 服 了 。

Ni3 gai1 huan4 yi1fu le.

It's about time you got dressed.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 在 音 乐 会 之 前 有 时 间 吃 晚 饭 。

Ni3 zai4 yin1yue4 hui4 zhi1qian2 you3 shi2jian1 chi1 wan3fan4.

You have time to get your dinner before the concert.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 准 备 好 晚 饭 后 , 我 会 有 时 间 辅 导 你 的 数 学 。

Wo3 zhun3bei4 hao3 wan3fan4 hou4, wo3 hui4 you3 shi2jian1 fu2dao3 ni3 de shu4xue2.

After I get dinner ready I will have time to help you with your math.

( get = 使 某 事 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

话 太 多 会 给 你 惹 麻 烦 。

Hua4 tai4 duo1 hui4 gei3 ni3 re3 ma2fan.

Talking too much will get you into trouble.

( get in, get into = 到 达 , 得 到 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

在 你 爸 爸 到 家 之 前 回 到 房 子 去 。

Zai4 ni3 ba4ba dao4 jia1 zhi1qian2 hui2dao4 fang2zi qu4.

Get into the house before your Dad gets home.

( get into = to enter = 进 入 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 不 得 不 早 回 家 以 便 为 晚 会 做 准 备 。

Wo3 bu4de2bu4 zao3 hui2jia1 yi3bian4 wei4 wan3hui4 zuo4 zhun3bei4.

I have to get home early so I can get ready for the party.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 八 点 左 右 回 来 的 。

Wo3 ba1 dian3 zuo3you4 hui2lai2 de.

I got back about 8 o'clock.

( get back = to return = 归 还 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

她 把 他 最 喜 欢 的 夹 克 衫 藏 起 来 , 以 回 应 他 的 玩 笑 。

Ta1 ba3 ta1 zui4 xi3huan de jia2ke4shan1 cang2 qi3lai, yi3 hui2ying4 ta1 de wan2xiao4.

She hid his favorite jacket to get back at him for teasing her.

( get back = to return = 归 还 -- 在 这 句 话 中 是 返 还 伤 害 -- 报 复 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 渐 渐 懂 得 了 这 些 微 积 分 的 问 题 , 但 我 想 我 不 会 得 A 。

Wo3 jian4jian4 dong3de le zhe4 xie1 wei1ji1fen1 de wen4ti2, dan4 wo3 xiang3 wo3 bu2 hui4 de2 A.

I'm gradually getting to understand these calculus problems, but I don't think I'm going to make an A.

我 感 冒 刚 好 , 我 想 星 期 一 之 前 我 交 不 了 报 告 。

Wo3 gan3mao4 gang1 hao3, wo3 xiang3 xing1qi1yi1 zhi1qian2 wo3 jiao1 bu4 liao3 bao4gao4.

I just got over a cold, I don't think I can get this report out before Monday.

( get over = recover, end = 恢 复 , 停 止 -- get out = send out, finish = 发 出 , 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 接 下 电 话 好 吗 ?

Ni3 jie1 xia dian4hua4 hao3 ma?

Would you get the phone?

( get = obtain, receive = 得 到 -- “ would you” 发 音 为 “ wooja” )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

结 婚

jie2hun1

to get married

[I get married, he gets married, they get married /*got married /I have gotten married, he has gotten married, they have gotten married /*had gotten married]

Liu XiaoyunFeng XieLi Yu ZhengWT Zheng
TimJulieMichael

曹 辉 前 年 结 婚 了 。

Cao2 Hui1 qian2nian2 jie2hun1 le.

Cao Hui got married the year before last.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 觉 得 他 们 什 么 时 候 会 结 婚 ?

Ni3 jue2de ta1men shen2me shi2hou hui4 jie2hun1?

When do you think they'll get married?

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

他 还 没 有 从 和 李 思 分 手 的 痛 苦 中 解 脱 出 来 。

Ta1 hai2 mei2you3 cong2 he2 Li3 Si1 fen1shou3 de tong4ku3 zhong1 jie3tuo1 chu1lai.

He still hasn't gotten over his breakup with Lisa.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

她 比 赛 得 了 第 一 并 打 破 了 纪 录 。

Ta1 bi3sai4 de2 le di4 yi1 bing4 da3po4 le ji4lu4.

She got first place in the race, breaking the record.

Jessie WangZhang MengLi ZhenLiu Mingke
KarenNickSarah

让 我 们 进 入 正 题 。

Rang4 wo3men jin4ru4 zheng4 ti2.

Let's get down to business.

( get down -- 开 始 严 肃 , 专 心 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

当 他 打 棒 球 时 , 他 被 球 击 中 了 腿 。

Dang1 ta1 da3 bang4qiu2 shi2, ta1 bei4 qiu2 ji1zhong4 le tui3.

When he was playing baseball, he got hit in the leg by the ball.

( got = receive = 接 受 , 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 们 该 常 聚 聚 。

Wo3men gai1 chang2 ju4ju4.

We have to get together sometime.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

开 车

kai1 che1

to drive, to start (car, train), to get a machine going

[I drive, he drives, they drive /*drove /I have driven, he has driven, they have driven /* had driven /// get, got, has gotten, had gotten]

Feng XieZhang MengLi ZhenCao HuiWT Zheng
TimJulieMichael

你 知 道 玛 丽 什 么 时 候 来 这 儿 ?

Ni3 zhi1dao4 Ma3li4 shen2me shi2hou lai2 zhe4r?

Do you know when Mary will get here?

( get = 到 达 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

当 我 读 太 多 文 章 时 , 我 会 很 累 。

Dang1 wo3 du2 tai4 duo1 wen2zhang1 shi2, wo3 hui4 hen3 lei4.

I get tired when I have too much reading to do.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

一 天 比 一 天 冷 。

Yi4 tian1 bi3 yi4 tian1 leng3.

It's getting colder everyday.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

联 欢 会

lian2huan1hui4

get together, party

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuZhang Xiaowei
SethJulieAustin

回 去 后 请 和 我 联 系 。

Hui2qu4 hou4 qing3 he2 wo3 lian2xi4.

Please get in contact with me when you go back home.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

联 系

lian2xi4

contact (between people); to get in touch with, to have ties with

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten /// I have, he has, they have /*had /I have had, he has had, they have had /* had had]

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KateBrienneScribMichael

你 和 他 联 系 上 了 吗 , 还 是 一 直 占 线 ?

Ni3 he2 ta1 lian2xi4 shang4 le ma, hai2shi yi4zhi2 zhan4xian4?

Were you able to get through to him, or was the line still busy?

( get through to = 到 达 , 完 成 一 个 阶 段 过 程 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

你 在 哪 儿 买 的 双 肩 包 ?

Ni3 zai4 na3r mai3 de shuang1jian1bao1?

Where did you get that backpack?

( get = obtain, receive = 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

带 上 指 南 针 你 在 森 林 里 就 不 会 迷 路 了 。

Dai4 shang4 zhi3nan2zhen1 ni3 zai4 sen1lin2 li3 jiu4 bu2 hui4 mi2lu4 le.

Take your compass so you won't get lost in the forest.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 明 白 我 的 意 思 了 吗 ?

Ni3 ming2bai wo3 de yi4si le ma?

Do you get my meaning?

( get = understand = 理 解 -- 当 你 不 直 接 说 某 事 , 而 把 真 正 的 意 思 藏 在 后 面 时 , 会 讲 这 句 话 -- 然 后 你 会 问 是 否 理 解 了 真 正 的 意 思 -- 例 如 在 孩 子 面 前 , 你 不 想 让 他 们 明 白 你 在 讲 什 么 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 怎 么 跟 你 说 不 明 白 呀 。 咱 们 好 象 用 的 不 是 同 一 种 语 言 。

Wo3 zen3me gen1 ni3 shuo1 bu4 ming2bai ya. Zan2men hao3xiang4 yong4 de bu2 shi4 tong2yi1 zhong3 yu3yan2.

I just can't seem to get the idea across. We don't seem to be talking the same language.

( get across = 劝 说 某 人 做 某 事 -- 使 某 人 理 解 主 意 或 观 点 , 交 流 -- “ not talking the same language” 也 表 示 你 们 有 不 同 的 需 求 和 观 点 , 所 以 不 能 达 成 一 致 。 用 于 商 业 上 , 当 谈 判 失 败 时 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 没 明 白 这 个 笑 话 吗 ?

Ni3 mei2 ming2bai zhe4 ge4 xiao4hua ma?

Don't you get the joke?

( get = understand = 理 解 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

na2

to get, to take, to hold, to carry, to pick up, to catch, to arrest, to seize, to capture

[get, got, has gotten, had gotten /// take, took, has taken, had taken /// hold, held, has held, had held /// catch, caught, has caught, had caught]

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

我 希 望 我 们 能 早 点 儿 知 道 , 我 快 等 烦 了 。

Wo3 xi1wang4 wo3men neng2 zao3 dian3r zhi1dao4, wo3 kuai4 deng3 fan2 le.

I hope we know before that, I'm getting bored with waiting.

( get with - 达 到 一 种 状 况 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 能 穿 这 件 夹 克 吗 , 还 是 需 要 一 件 大 点 儿 的 ?

Ni3 neng2 chuan1 zhe4 jian4 jia2ke4 ma, hai2shi xu1yao4 yi2 jian4 da4 dian3r de?

Can you get into this jacket, or do you need a larger one?

( get in, get into = to fit into = 适 合 , 穿 进 去 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChris

今 天 下 午 , 我 有 许 多 跑 腿 儿 的 活 , 我 得 到 六 点 才 能 办 完 。

Jin1tian1 xia4wu3 wo3 you3 xu3duo1 pao3tui3r de huo2, wo3 dei3 dao4 liu4 dian3 cai2 neng2 ban4 wan2.

I have some errands to run this afternoon, I won't get through until 6.

( get through = finish a process = 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

气 人

qi4 ren2

to get someone angry, to get someone annoyed

[get, got, has gotten, had gotten]

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

早 上 你 几 点 起 床 ?

Zao3shang ni3 ji3dian3 qi3chuang2?

What time do you get up in the morning?

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

起 床

qi3chuang2

to get up

[I get up, he gets up, they get up /*got up /I have gotten up, he has gotten up, they have gotten up /*had gotten up]

WT ZhengFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

我 摔 倒 了 , 我 爬 不 起 来 。

Wo3 shuai1 dao3 le, wo3 pa2 bu4 qi3lai.

I've fallen and I can't get up!

( get up = stand up 站 起 来 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

qu3

to receive, to get, to take

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten /// I take, he takes, they take /*took /I have taken, he has taken, they have taken /* had taken]

Zhang MengFeng XieLi ZhenLi SiFeng Kui
Sarah GMalMaggyTravis

你 不 会 取 得 多 少 进 步 , 如 果 你 不 努 力 。

Ni3 bu2 hui4 qu3de2 duo1shao3 jin4bu4, ru2guo3 ni3 bu4 nu3li4.

You won't get anyplace if you don't work hard.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

很 难 让 他 赞 同 你 。

Hen3 nan2 rang4 ta1 zan4tong2 ni3.

It's hard to get him to agree with you.

( get to = 劝 说 某 人 做 某 事 ) it is / it was / it has been / it had been

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

如 果 你 能 让 他 帮 你 修 车 , 我 想 我 们 可 以 准 时 到 达 。

Ru2guo3 ni3 neng2 rang4 ta1 bang1 ni3 xiu1 che1, wo3 xiang3 wo3men ke3yi3 zhun3shi2 dao4da2.

If you can, get him to help you fix your car, I think we can get there on time.

( get to = 劝 说 某 人 做 某 事 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

努 力 让 她 把 药 吃 了 。

Nu3li4 rang4 ta1 ba3 yao4 chi1 le.

Try to get her to take her medicine.

( get to = 劝 说 某 人 做 某 事 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

shang4

to get on, to get into, to board, to climb, to ascend, to go to

[get, got, has gotten, had gotten /// go, went, has gone, had gone]

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao Hui
FredKateSarahJeremy

我 收 到 了 赵 敏 强 的 一 封 信 。 他 说 他 被 大 学 录 取 了 。

Wo3 shou1dao4 Zhao4 Min3qiang2 de yi4 feng1 xin4. Ta1 shuo1 ta1 bei4 da4xue2 lu4qu3 le.

I got a letter from Zhao Minqiang. He told me he got admitted to the university.

( get = obtain, receive = 得 到 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

晚 上 , 我 喜 欢 穿 上 睡 衣 捧 着 一 本 好 书 入 梦 。

Wan3shang, wo3 xi3huan chuan1shang4 shui4yi1 peng3 zhe yi4 ben3 hao3 shu1 ru4meng4.

In the evening, I like to get into my pajamas and curl up with a good book.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

你 说 服 他 了 吗 , 还 是 他 仍 然 坚 持 借 钱 ?

Ni3 shuo1fu2 ta1 le ma, hai2shi ta1 reng2ran2 jian1chi2 jie4 qian2?

Were you able to get through to him, or is he still determined to borrow the money?

( get through to = 到 达 , 完 成 一 个 阶 段 过 程 -- 在 这 句 话 中 , 这 个 人 在 努 力 说 服 “ him” 不 要 借 钱 )

Zhao JianCao LihongNa ZitaoLi ChunjiangTan LiZhang Zhida
ScribBrian

算 了 。 。 。

Suan4 le...

Forget it...

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
FredKaren

她 习 惯 随 心 所 欲 , 但 是 她 的 新 老 板 不 能 忍 受 她 这 样 。

Ta1 xi2guan4 sui2xin1suo3yu4, dan4shi4 ta1 de xin1 lao3ban3 bu4 neng2 ren3shou4 ta1 zhe4yang4.

She's used to getting her own way, but the new boss won't put up with it.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

他 想 逃 避 谋 杀 的 罪 责 , 但 是 警 察 在 子 弹 上 发 现 了 他 的 指 纹 。

Ta1 xiang3 tao2bi4 mou2sha1 de zui4ze2, dan4shi4 jing3cha2 zai4 zi3dan4 shang fa1xian4 le ta1 de zhi3wen2.

He thought he got away with the murder, but the police found his fingerprint on the bullet.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

这 个 电 视 节 目 使 我 感 到 痛 快 , 尽 管 我 知 道 它 很 愚 蠢 。

Zhe4 ge4 dian4shi4 jie2mu4 shi3 wo3 gan3dao tong4kuai4, jin3guan3 wo3 zhi1dao4 ta1 hen3 yu2chun3.

I get a kick out of this television program. I know it's stupid.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

咱 们 做 完 吧 !

Zan2men zuo4 wan2 ba!

Let's get it over with.

( 常 见 短 语 -- 指 令 人 不 愉 快 的 或 无 聊 的 工 作 -- 想 完 成 它 , 把 它 做 完 )

Liu Yu RongZhao JianSun JingsuLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
Scrib

这 卷 胶 卷 照 完 了 , 到 哪 儿 去 冲 ?

Zhe4 juan3 jiao1juan3 zhao4 wan2 le, dao4 na3r qu4 chong1?

I've finished this roll of film. Where do I get it developed?

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KarenNickSarah

wang4

to forget

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateSarahJeremy

忘 记

wang4ji4

to forget, to forget about

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

我 想 在 宣 武 门 下 的 车 。

Wo3 xiang3 zai4 Xuan1wu3men2 xia4 de che1.

I want to get off the bus at Xuanwumen.

( get off -- 离 开 , 分 开 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

xia4

to get off, to alight, to descend, to go downwards, to take away, to give in

[get, got, has gotten, had gotten /// take, took, has taken, had taken /// give, gave, has given, had given]

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

下 班

xia4ban1

to get off work, to get out of work

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten]

Zhang MengFeng XieLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
Sarah GMalMaggyTravis

你 和 你 的 同 屋 相 处 的 怎 么 样 ?

Ni3 he2 ni3 de tong2wu1 xiang1chu3 de zen3meyang4?

How well do you get along with your roommate?

( get along with = 友 好 的 生 活 在 一 起 -- 也 可 以 用 “ get on with” )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

和 你 的 丈 母 娘 相 处 是 个 挑 战 。

He2 ni3 de zhang4mu3niang2 xiang1chu3 shi4 ge4 tiao3zhan4.

Getting along with your mother-in-law can be a challenge.

( get along with = 友 好 的 生 活 在 一 起 -- 也 可 以 用 “ get on with” )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 不 知 道 消 息 是 怎 么 泄 露 的 。 每 个 人 都 说 会 保 守 秘 密 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 xiao1xi shi4 zen3me xie4lou4 de. Mei3 ge4 ren2 dou1 shuo1 hui4 bao3shou3 mi4mi4.

I don't know how the news got out. Everyone said they kept the secret.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

我 觉 得 很 虚 弱 。 我 想 我 病 了 。

Wo3 jue2de hen3 xu1ruo4. Wo3 xiang3 wo3 bing4 le.

I feel very weak. I think I am getting sick.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

我 把 书 从 他 那 儿 要 回 来 了 。

Wo3 ba3 shu1 cong2 ta1 na4r yao4 hui2lai2 le.

I got the book back from him.

( get back = to return = 归 还 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

你 可 以 按 药 方 拿 药 。

Ni3 ke3yi3 an4 yao4fang1 na2yao4.

You can get the medicine by prescription.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

等 我 这 个 一 做 完 , 我 就 和 你 一 起 学 代 数 。

Deng3 wo3 zhe4ge yi2 zuo4 wan2, wo3 jiu4 he2 ni3 yi4qi3 xue2 dai4shu4.

Once I get through with this, I can get together with you to study algebra.

( get through to = 到 达 , 完 成 一 个 阶 段 过 程 -- get together = to meet with 见 面 , 汇 合 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

我 一 会 儿 做 那 个 。

Wo3 yi2hui4r zuo4 na4 ge4.

I'll get around to that later.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

现 在 天 黑 的 早 了 。

Xian4zai4 tian1 hei1 de zao3 le.

It's getting dark early now.

( get = 得 到 或 达 到 一 种 情 景 或 状 态 , 成 为 )

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

三 站 后 下 车 。

San1 zhan4 hou4 xia4 che1.

Get off the bus in three stops.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

你 知 不 知 道 在 哪 儿 我 可 以 找 到 好 的 发 廊 。

Ni3 zhi1 bu4 zhi1dao4 zai4 na3r wo3 ke3yi3 zhao3dao4 hao3 de fa4lang2?

Do you know where I can get a good haircut?

( get = 得 到 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

我 不 知 道 他 在 捣 什 么 鬼 , 前 天 会 上 他 的 言 行 就 象 换 了 一 个 人 。

Wo3 bu4 zhi1dao4 ta1 zai4 dao3 shen2me gui3, qian2tian1 hui4shang ta1 de yan2xing2 jiu4 xiang4 huan4 le yi2 ge ren2.

I don't know what he's getting up to. At the meeting the day before yesterday, he made comments that seemed unlike him.

( getting up to = 开 始 惹 麻 烦 , 开 始 捣 鬼 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

只 有 这 样 我 们 才 能 到 那 儿 。

Zhi3you3 zhe4 yang4 wo3men cai2 neng2 dao4 na4r.

We can only get there this way.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

贝 恩 的 父 亲 被 车 撞 死 了 , 肇 事 司 机 逃 逸 。 贝 恩 从 来 没 有 从 悲 伤 中 恢 复 过 来 。

Bei4en1 de fu4qin1 bei4 che1 zhuang4si3 le, zhao4shi4 si1ji1 tao2yi4. Bei4en1 cong2lai2mei2you3 cong2 bei1shang1 zhong1 hui1fu4 qi3lai.

Ben's father was killed by a hit and run driver. Ben has never gotten over it.

(gotten over it = recover from grief, recover from sadness, recover from anger)

准 备

zhun3bei4

to prepare, to get ready, to be ready

[I get ready, he gets ready, they get ready /*got ready /I have gotten ready, he has gotten ready, they have gotten ready /*had gotten ready]

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi SiCao HuiLi Di
JoshBrienneJeremyCricket

先 做 完 作 业 再 看 电 视 。

Xian1 zuo4 wan2 zuo4ye4 zai4 kan4 dian4shi4.

Get your homework done before you watch TV.

( get = 使 某 事 完 成 )

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012