A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


accident 

事 故

shi4gu4

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

I had an accident 

我 有 一 次 事 故 。

Wo3 you3 yi2 ci4 shi4gu4.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

ache, pain, sore 

teng2

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT Zheng
DaveTimKarenStephanStevenQCricket

I have an ear ache. 

我 的 耳 朵 疼 。

Wo3 de er3duo teng2.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

to have a sore waist and an aching back !? to be aching all over 

腰 酸 背 痛

yao1suan1bei4tong4

I have been washing dishes all day. My body aches all over. 

我 盘 子 洗 了 一 天 了 。 全 身 都 腰 酸 背 痛 。

Wo3 pan2zi xi3 le yi4 tian1 le. Quan2shen1 dou1 yao1suan1bei4tong4.

acrophobia, fear of heights 

恐 高 症

kong3gao1zheng4

to give acupuncture, to have acupuncture 

扎 针

zha1zhen1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

acute illness 

急 性 病

ji2xing4bing4

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

Children are afraid of getting shots. 

孩 子 们 害 怕 打 针 。

Hai2zimen hai4pa4 da3 zhen1.

Liu Yu RongDu FengTan LiLi ChunjiangGu Zheng
JeremyJenniferKen

anemia 

贫 血

pin2xue4

aneurysm 

动 脉 瘤

dong4mai4liu2

Lynn

arteriosclerosis, hardening of the arteries 

动 脉 硬 化

dong4mai4ying4hua4

Lynn

arthritis 

关 节 炎

guan1jie2yan2

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I need some aspirin for my arthritis. 

我 需 要 一 些 阿 斯 匹 林 治 疗 我 的 关 节 炎 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 a1si2pi1lin2 zhi4liao2 wo3 de guan1jie2yan2.

Wang YongDa DiGao Mingjiang
AustinNick

aspirin 

阿 司 匹 林

a1si1pi3lin2

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

asthma 

哮 喘

xiao4chuan3

Du FengZhuo ShuoTan LiRuan Yilang
AnnRoryGlison

Are you a doctor? 

你 是 大 夫 吗 ?

Ni3 shi4 dai4fu ma?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank

stomach ache, bellyache 

胃 痛

wei4tong4

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

biomedicine, biomedical 

生 物 医 学

sheng1wu4 yi1xue2

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

I'm bleeding!  (the character 血 is pronounced xie3 or as xue4 -- orally xie3 is more popular -- but you will also hear xue4, xue3 but you won't find it in the dictionary -- hope you can make your meaning clear before you bleed to death)

我 出 血 了 !

Wo3 chu1 xie3 le!

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT Zheng
AprilMaggy

to be bleeding  (the character 血 is pronounced xie3 or as xue4 -- orally xie3 is more popular -- but you will also hear xue4, xue3 -- Zhang Meng says both so you can hear the difference.)

出 血

chu1 xie3

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT ZhengZhang Meng
AprilMaggy

blister 

水 泡

shui3pao4

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

to lose blood  (the character 血 is pronounced xie3 or as xue4 -- orally xie3 is more popular -- shi1 xue4 is the dictionary entry)

失 血

shi1 xie3

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT Zheng
AprilMaggy

She lost a lot of blood in the car accident.  (the character 血 is pronounced xie3 or as xue4 -- orally xie3 is more popular -- but you can always say "Jiu4 ming4!" in this situation.)

在 那 起 车 祸 中 , 她 失 了 许 多 血 。

Zai4 na4 qi3 che1huo4 zhong1, ta1 shi1 le xu3duo1 xie3.

Zhang MengWang YongLi LongfeiMi ZhaoxiWT ZhengGao Mingjiang
AprilMaggy

high blood pressure, hypertension 

高 血 压

gao1xue4ya1

Lynn

About half of hypertension sufferers have a family history of the disease. 

大 约 半 数 高 血 压 患 者 有 家 族 史 。

Da4yue1 ban4shu4 gao1xue4ya1 huan4zhe3 you3 jia1zu2 shi3.

Lynn

diastolic blood pressure 

舒 张 压

shu1zhang1ya1

Lynn

systolic blood pressure 

收 缩 压

shou1suo1ya1

Lynn

low blood pressure, hypotension 

低 血 压

di1xue4ya1

Lynn

Peter was dizzy with hunger. His blood sugar was low. 

彼 得 因 为 饿 而 犯 晕 。 他 的 血 糖 很 低 。

Bi3de2 yin1wei e4 er2 fan4 yun1. Ta1 de xue4tang2 hen3 di1.

If you think you have a fever you should take your temperature.  (literally - If you think you have a fever you test your body temperature.)

如 果 你 觉 得 你 发 烧 了 , 应 该 测 一 下 体 温 。

Ru2guo3 ni3 jue2de ni3 fa1shao1 le, ying1gai1 ce4 yi2xia4 ti3wen1.

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
KarenAllen

body temperature 

体 温

ti3wen1

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Not eating breakfast's bad for your health.  (bu4li4 is read bu2li4 -- but it is a single word, so I spelled it as bu4li4 so it could be found when searching)

不 吃 早 饭 对 健 康 不 利 。

Bu4 chi1 zao3fan4 dui4 jian4kang1 bu2li4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenFrank

to bruise, to injure 

打 伤

da3shang1

black and blue 

乌 青

wu1qing1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

bruise spot 

紫 斑

zi3ban1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLiu Xuechun
TerryGlison

She has a strong constitution, she never gets sick. 

她 有 较 好 的 体 格 , 从 来 不 得 病 。

Ta1 you3 jiao4 hao3 de ti3ge2, cong2lai2 bu2 de2 bing4.

Du FengWang ChenSun BinTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

to wipe the buttocks, to wipe the bottom 

擦 屁 股

ca1 pi4gu

Lynn

coronary bypass operation 

心 脏 搭 桥 手 术

xin1zang4 da1qiao2 shou3shu4

triple bypass 

三 个 搭 桥

san1 ge4 da1qiao2

bypass operation 

搭 桥 手 术

da1qiao2 shou3shu4

The doctor calmly explained the operation to my mother. It made her feel much more confident. 

医 生 平 心 静 气 地 向 我 母 亲 解 释 这 次 手 术 。 母 亲 感 觉 更 自 信 了 。

Yi1sheng1 ping2xin1jing4qi4 de xiang4 wo3 mu3qin1 jie3shi4 zhe4 ci4 shou3shu4. Mu3qin1 gan3jue2 geng4 zi4xin4 le.

stomach cancer, gastric carcinoma 

胃 癌

wei4ai2

skin cancer 

皮 肤 癌

pi2fu1ai2

cancer 

癌 症

ai2zheng4

lung cancer, carcinoma of the lungs 

肺 癌

fei4ai2

breast cancer, cancer of the mammary gland 

乳 腺 癌

ru3xian4ai2

cardiac arrest 

心 跳 停 止

xin1tiao4 ting2zhi3

Lynn

to take care of oneself  (in regards to health -- pay attention to diet, exercise, etc.)

保 重

bao3zhong4

Shao JingxianCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
DavidAbbieChris

carpel tunnel syndrome 

腕 隧 道 症 候 群

wan4 sui4dao4 zheng4hou4qun2

Lynn

to catch cold 

著 凉

zhao2liang2

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

to check, to examine, to inspect, to have a check-up, check-up, a physical examination 

检 查

jian3cha2

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

chicken pox 

水 痘

shui3dou4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

chickenpox 

水 痘

shui3dou4

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

cleft palate 

颚 裂

e4lie4

Lynn

cleft palate 

腭 裂

e4lie4

Lynn

Where's the nearest clinic? 

最 近 的 医 务 室 在 哪 儿 ?

Zui4jin4 de yi1wu4shi4 zai4 na3r?

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

clinic  (common usage)

医 务 室

yi1wu4shi4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

cocaine  (Taiwan term -- see ke3ka3yin1)

可 待 因

ke3dai4yin1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

to catch cold; common cold  (virus induced illness which makes you miserable but doesn't get much sympathy)

感 冒

gan3mao4

Shao DanniZhang MengLi SiWT ZhengWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

I think it's chilly, maybe I've caught a cold. 

我 觉 得 很 冷 , 可 能 感 冒 了 。

Wo3 jue2de hen3 leng3, ke3neng2 gan3mao4 le.

It's very easy to catch cold in a cold winter. 

在 寒 冷 的 冬 天 很 容 易 感 冒 。

Zai4 han2leng3 de dong1tian1 hen3 rong2yi4 gan3mao4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

Maybe I've got a cold. 

可 能 感 冒 了 。

Ke3neng2 gan3mao4 le.

I caught a cold. 

我 感 冒 了 。

Wo3 gan3mao4 le.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

His color isn't good.  (implying he is sick)

他 的 脸 色 不 好 。

Ta1 de lian3se4 bu4 hao3.

Zhang NingLi ZhenCao HuiShu ChangFeng Kui
JoshKarenFrank

contagious 

传 染 的

chuan2ran3 de

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

contagious disease 

传 染 病

chuan2ran3 bing4

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

She continuously rolled about in pain. 

她 疼 得 一 个 劲 儿 地 打 滚 。

Ta1 teng2 de yi1ge4jin4r de da3gun3.

Coughing makes people very uncomfortable. 

咳 嗽 使 人 很 不 舒 服 。

Ke2sou shi3 ren2 hen3 bu4 shu1fu.

Zhang NingShao DanniLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

to cough 

咳 嗽

ke2sou

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

My throat isn't that sore, but I still have a cough.  (na4me implies a comparison to another state or degree. So you are comparing the sore throat to a severe sore throat.)

嗓 子 不 那 么 疼 了 , 可 是 还 咳 嗽 。

San3zi bu2 na4me teng2 le, ke3shi hai2 ke2sou.

to cough 

咳 嗽

ke2sou4

cross-eyed 

对 眼 儿

dui4 yan3r

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

to apply a cupping jar 

拔 火 罐 儿

ba2 huo3guan4r

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

to practice cupping  (a form of Chinese medicine)

拔 罐 子

ba2 guan4zi

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

cupping jar 

火 罐 儿

huo3guan4r

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

to defecate, to have a bowel movement 

拉 大 便

la1da4bian4

Lynn

to defecate, to shit, to take a crap 

拉 屎

la1shi3

Lynn

to defecate, to have a bowel movement (literally to send out respect - polite euphemism) 

出 恭

chu1gong1

Lynn

to defecate, to drop a pile, to go to the bathroom, (literally - to drag out a long one) 

拉 大 条

la1da4tiao2

Lynn

delivery room  (birth)

产 房

chan3 fang2

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

difficult delivery; to be slow in coming  (birth)

难 产

nan2chan3

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou

dental 

牙 齿 的

ya2chi3 de

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

dentist 

牙 科 医 生

ya2ke1 yi1sheng1

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

medical department 

内 科

nei4ke1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

diagnosis 

诊 断

zhen3duan4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

Diet is closely related to heart disease. Red wine is supposed to decrease the chance of a heart attack. 

节 食 和 心 脏 病 联 系 密 切 。 而 红 酒 则 会 减 少 心 脏 发 病 的 机 会 。

Jie2shi2 he2 xin1zang4bing4 lian2xi4 mi4qie4. Er2 hong2 jiu3 ze2 hui4 jian3shao3 xin1zang4 fa1bing4 de ji1hui4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

heart disease 

心 脏 病

xin1zang4bing4

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

chronic disease, chronic ailment 

慢 性 疾 病

man4xing4ji2bing4

I have to go to the hospital to see a doctor. 

我 得 去 医 院 看 病 。

Wo3 dei3 qu4 yi1yuan4 kan4bing4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

Please call a doctor to come to the hotel. My husband is ill. 

请 打 电 话 让 大 夫 到 旅 馆 来 。 我 丈 夫 病 了 。

Qing3 da3 dian4hua4 rang4 dai4fu dao4 lu~3guan3 lai2. Wo3 zhang4fu bing4 le.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

That's a doctor.  (showing respect)

那 位 是 大 夫 。

Na4 wei4 shi4 dai4fu.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
TimSarahAbbie

I need a doctor. 

我 需 要 看 大 夫 。

Wo3 xu1yao4 kan4 dai4fu.

Jiang JieMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

doctor 

大 夫

dai4fu

Zhang MengLi ZhenChu PinganWT ZhengGao Mingjiang
JoshBrienneJeremyCricket

doctor, physician 

医 生

yi1sheng1

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

If you take the medicine, then I'll give you two pieces of candy. 

如 果 你 喝 了 这 剂 汤 药 , 我 就 给 你 两 块 儿 糖 。

Ru2guo3 ni3 he1 le zhe4 ji4 tang1yao4, wo3 jiu4 gei3 ni3 liang3 kuai4r tang2.

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenAllenApril

a dose of medicine (liquid traditional Chinese medicine)  (soup medicine -- because Chinese traditional medicine is given in powders which are then made into a soup or tea and drunk)

一 剂 汤 药

yi2 ji4 tang1yao4

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

druggist, pharmacist 

药 剂 师

yao4ji4shi1

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

In China, the person who sells medicine is not trained as long as a western pharmacist.  (receive training)

在 中 国 , 药 剂 士 不 象 西 方 药 剂 士 接 受 那 么 长 的 培 训 。

Zai4 Zhong1guo2, yao4ji4shi4 bu2 xiang4 xi1fang1 yao4ji4shi4 jie1shou4 na4me chang2 de pei2xun4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

epidemic, epidemic situation 

疫 情

yi4qing2

stool, human excrement 

大 便

da4bian4

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

Reading in the sun's bad for your eyes. 

在 阳 光 下 看 书 , 对 你 的 眼 睛 有 害 。

Zai4 yang2guang1 xia4 kan4shu1, dui4 ni3 de yan3jing1 you3hai4.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

I have something in my eye. 

我 脒 眼 了 。

Wo3 mi3 yan3 le.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

to have poor eyesight 

眼 神 不 济

yan3shen2 bu4ji4

to have poor eyesight 

眼 神 不 好

yan3shen2 bu4 hao3

How are you feeling today? 

今 天 你 感 觉 怎 么 样 ?

Jin1tian1 ni3 gan3jue2 zen3meyang4?

I feel cold now. 

我 现 在 感 觉 很 冷 。

Wo3 xian4zai4 gan3jue2 hen3 leng3.

I have a fever of 38 degrees.  (103 F.)

我 发 烧 三 十 八 度 。

Wo3 fa1shao1 san1shi2ba1 du4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

to have a fever, to be feverish; fever 

发 烧

fa1 shao1

Jessie WangZhang MengLi SiWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

It's very uncomfortable to have a fever in summer. 

夏 天 发 烧 很 难 受 。

Xia4tian1 fa1shao1 hen3 nan2shou4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

You have a fever. 

你 发 烧 了 。

Ni3 fa1 shao1 le.

flu  (virus induced illness which gets you a little sympathy)

流 感

liu2gan3

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

Flu symptoms often include nausea as well as a fever. 

流 感 症 状 常 包 括 恶 心 和 发 烧 。

Liu2gan3 zheng4zhuang4 chang2 bao1kuo4 e3xin1 he2 fa1shao1.

My left foot hurts. 

我 的 左 脚 受 伤 了 。

Wo3 de zuo3 jiao3 shou4shang1 le.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenNickSarah

Hospital nurses generally work in three shifts. 

医 院 的 护 士 一 般 都 是 三 班 儿 倒 。

Yi1yuan4 de hu4shi4 yi4 ban1 dou1 shi4 san1 ban1r dao3.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

gingivitis 

牙 龈 炎

ya4yin2yan2

ginkgo 

银 杏

yin2xing4

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

ginseng 

人 参

ren2shen1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

gynecology 

妇 科 学

fu4ke1xue2

harelip, cleft lip 

兔 唇

tu4chun2

Lynn

harelip, cleft lip 

缺 嘴

que1zui3

Lynn

I have a headache.  (more common than tou2tong4)

我 头 疼 。

Wo3 tou2teng2.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

headache 

头 疼

tou2teng2

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

What's the matter with you? // I have a bad headache. 

你 怎 么 了 ? // 我 头 疼 得 厉 害 。

Ni3 zen3me le? // Wo3 tou2teng2 de li4hai.

She's in good health. 

她 身 体 很 好 。

Ta1 shen1ti3 hen3 hao3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

health; healthy 

健 康

jian4kang1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi Si
FredKateSarahJeremy

heart attack. myocardial infarction 

心 肌 梗 死

xin1ji1geng3si3

Lynn

heart attack. myocardial infarction 

心 肌 梗 塞

xin1ji1geng3se4 (xin1ji1geng3sai4)

Lynn

heart attack. myocardial infarction (colloquial) 

心 梗

xin1geng3

Lynn

Heartburn is caused by esophageal acid irritation. 

烧 心 是 胃 酸 引 起 的 食 管 刺 激 症 状 。

Shao1xin1 shi4 wei4suan1 yin3qi3 shi2guan3 ci4ji1 zheng4zhuang4.

Lynn

heartburn 

烧 心

shao1xin1

Lynn

heroin 

海 洛 因

hai3luo4yin1

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

I can drive you to the hospital. 

我 会 开 车 送 你 去 医 院 。

Wo3 hui4 kai1che1 song4 ni3 qu4 yi1yuan4.

Do you know where the hospital is?  (more colloquial than na3 li3)

你 知 道 医 院 在 哪 儿 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 yi1yuan4 zai4 na3r ma?

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

Do you know where the hospital is? 

你 知 道 医 院 在 哪 里 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 yi1yuan4 zai4 na3li3 ma?

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

I hope my grandpa can leave the hospital soon. 

我 希 望 爷 爷 能 早 日 出 院 。

Wo3 xi1wang4 ye2ye neng2 zao3ri4 chu1yuan4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephan

Being in the hospital is boring. 

住 院 没 有 意 思 。

Zhu4yuan4 mei2you3 yi4si.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

a row of hospital rooms 

一 排 病 房

yi4 pai2 bing4fang2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

a hospital room 

一 间 病 房

yi4 jian1 bing4fang2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

to leave the hospital 

出 院

chu1 yuan4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

to be in hospital, to be hospitalized 

住 院

zhu4 yuan4

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

hospital 

医 院

yi1yuan4

Liu XiaoyunShao DanniLi SiWT ZhengShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

a hospital room 

一 个 病 房

yi2 ge4 bing4fang2

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

I think I'd better go to the hospital. 

我 觉 得 最 好 去 医 院 看 看 。

Wo3 jue2de zui4hao3 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

We should pay attention to hygiene. 

我 们 要 讲 卫 生 。

Wo3men yao4 jiang3 wei4sheng1.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

I have a stuffy nose, a sore throat, and a headache, too. 

鼻 子 不 通 , 嗓 子 疼 得 厉 害 , 头 也 疼 。

Bi2zi bu4tong1, sang3zi teng2 de li4hai, tou2 ye3 teng2.

I was told that you were ill. 

我 听 说 你 病 了 。

Wo3 ting1shuo1 ni3 bing4le.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

I have a headache and I feel cold. 

我 头 有 点 儿 疼 ,觉 得 很 冷 。

Wo3 tou2 you3 dian3r teng2, jue2de hen3 leng3.

If you're sick, you ought to get some rest. 

你 要 是 病 了 , 就 应 该 好 好 休 息 。

Ni3 yao4shi4 bing4 le, jiu4 ying1gai1 hao3hao1r xiu1xi.

Du FengZhao MoWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangZheng LeiZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

an incident of illness, sickness, ailment 

一 场 病

yi4 chang2 bing4

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

illness, ailment, sickness, disease; to be ill, to fall ill, to get sick 

bing4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
JoshBrienneKarenJeremy

illness, disease 

病 症

bing4zheng4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

Please get me to the hospital immediately. 

请 立 刻 把 我 送 到 医 院 。

Qing3 li4ke4 ba3 wo3 song4 dao4 yi1yuan4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

Children are afraid of needles. 

孩 子 们 害 怕 针 。

Hai2zimen hai4pa4 zhen1.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

to give a shot, to have an injection 

打 针

da3 zhen1

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ

injection, needle 

zhen1

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

You can get better soon if you have a shot.  (xie1 modifies kuai4 to mean 'a little faster')

如 果 你 打 针 , 就 会 好 得 快 一 些 。

Ru2guo3 ni3 da3zhen1, jiu4 hui4 hao3 de kuai4 yi4 xie1.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
Karen LeeBrianNic

My head itches. 

我 的 头 痒 痒 。

Wo3 de tou2 yang3yang.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

She walks to school everyday, in order to keep healthy. 

为 了 保 持 健 康 ,她 每 天 走 路 上 学 。

Wei4le bao3chi2 jian4kang1, ta1 mei3tian1 zou3lu4 shang4xue2.

Zhang MengLiu XiaoyunShao DanniCao HuiWei XingLiu Yu Rong
CricketJeremyGlison

kidney infection, nephritis 

肾 炎

shen4yan2

kidney stone 

肾 结 石

shen4jie2shi2

Many children are fat now, because they eat well but lack exercise. 

现 在 许 多 孩 子 很 胖 , 因 为 他 们 吃 得 好 但 缺 乏 锻 炼 。

Xian4zai4 xu3duo1 hai2zi hen3 pang4, yin1wei ta1men chi1 de hao3 dan4 que1fa2 duan4lian4.

Zhang MengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenMichael

laparoscopic cholecystectomy, LC 

腹 腔 镜 胆 囊 切 除 术

fu4qiang1jing4 dan3nang2que1chu2shu4

Lynn

laparoscopic 

腹 腔 镜

fu4qiang1jing4

Lynn

Zhao Mo hurt her leg roller skating. 

赵 末 滑 旱 冰 扭 伤 了 腿 。

Zhao4 Mo4 hua2 han4bing1 niu3shang1 le tui3.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

The doctor saved her life. 

医 生 挽 救 了 她 的 生 命 。

Yi1sheng1 wan3jiu4 le ta1 de sheng1ming4.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

measles 

麻 疹

ma2zhen3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

Most medicines are bitter. 

大 多 数 的 药 是 苦 的 。

Da4duo1shu4 de yao4 shi4 ku3 de.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

medicine, study of medicine 

医 学

yi1xue2

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

Father was sick. Song Guoqiang ran to the drug store to get some medicine for him. 

爸 爸 病 了 。宋 国 强 跑 到 药 店 给 他 买 了 一 些 药 。

Ba4ba bing4 le. Song4 Guo2qiang2 pao3 dao4 yao4dian4 gei3 ta1 mai3 le yi4 xie1 yao4.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidSarah

herbal medicine 

草 药

cao3yao4

Western medicine, medicine, Western medicine doctor 

西 医

xi1yi1

Travis

Chinese and Western medicine, a doctor trainined in both Western and Chinese medicine 

中 西 医

Zhong1xi1yi

medicine, medication, drug, pharmaceutical 

药 物

yao4wu4

medicine, drug, remedy 

yao4

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ

medicinal effectiveness 

药 效

yao4xiao4

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

needle, pin, injection, shot, acupuncture 

zhen1

Liu XiaoyunFeng XieShao JingxianWT ZhengCao Hui
TimJulieMichael

bloody nose 

流 鼻 血

liu2bi2xue4

CeCelia

to have a runny nose 

流 鼻 涕

liu2 bi2ti4

nurse 

护 士

hu4shi

Liu XiaoyunChu LinShao JingxianWT ZhengShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

The work of nurses is very hard. 

护 士 的 工 作 很 辛 苦 。

Hu4shi de gong1zuo4 hen3 xin1ku3.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

operation, surgery  (In the written form will sometimes find just shu4 if the context is clear. For instance, after surgery would be shu4 hou4.)

手 术

shou3shu4

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketLeslieKaren Lee

Is this the doctor's third operation?  (meaning that it is the third one of the day -- not the third ever)

这 是 那 个 大 夫 今 天 做 的 第 三 次 手 术 吗 ?

Zhe4 shi4 na4 ge4 dai4fu jin1tian1 zuo4 de di4 san1 ci4 shou3shu4 ma?

Shao DanniWT ZhengWang YongZheng JieGao Mingjiang
CricketMalLeslieKaren Lee

opium 

鸦 片

ya1pian4

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongWT ZhengGao Mingjiang
KarenFredBrianAllen

opthamologist, eye doctor 

眼 科 专 家

yan3ke1 zhuan1jia1

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

The pain is killing me. 

疼 死 了 !

Teng2 si3 le!

throbbing pain 

悸 痛

ji4tong4

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

Patients require good rest. 

病 人 需 要 好 好 休 息 。

Bing4ren2 xu1yao4 hao3hao1 xiu1xi.

Lin QingFeng XieWang WenjingWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

patient, sick person, invalid 

病 人

bing4ren2

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephan

a pill of medicine 

一 丸 药 丸

yi4 wan2 yao4wan2

Zhang MengFeng XieMi ZhaoxiZheng Jie
KarenAllenApril

I don't think I can swallow this pill! It is the size of a gumball. 

我 觉 得 我 可 吞 不 下 这 丸 药 ! 它 足 有 泡 泡 糖 那 么 大 。

Wo3 jue2de wo3 ke3 tun1 bu2 xia4 zhe4 wan2 yao4. Ta1 zu2 you3 pao4pao4tang2 na4me da4.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

plaque, dental plaque, tartar 

牙 垢

ya4gou4

plaque, dental plaque 

牙 菌 斑

ya4jun1ban4

Half his face was scarred by the fire. He needed plastic surgery. 

他 半 边 脸 因 为 这 场 火 灾 留 下 了 疤 。 他 要 动 整 容 手 术 。

Ta1 ban4bian1 lian3 yin1wei zhe4 chang2 huo3zai1 liu2xia4 le ba1. Ta1 yao4 dong4 zheng3rong2 shou3shu4.

pneumonia 

肺 炎

fei4yan2

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

I never had pneumonia before.  (literally -- I before ever not have got (past tense) pneumonia.)

我 以 前 从 来 没 得 过 肺 炎 。

Wo3 yi3qian2 cong2lai2 mei2 de2guo4 fei4yan2.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

I had food poisoning in Thailand. I found out that they have great hospitals! 

在 泰 国 我 食 物 中 毒 了 , 我 发 现 那 里 有 很 好 的 医 院 。

Zai4 Tai4guo2 wo3 shi2wu4 zhong4du2 le, wo3 fa1xian4 na4li you3 hen3 hao3 de yi1yuan4.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

to practice medicine  (This is a formal term. The more common usage is 当 医 生 dang1 yi1sheng1)

从 医

cong2yi1

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

He practices medicine in Chicago. 

他 在 芝 加 哥 当 医 生 。

Ta1 zai4 Zhi1jia1ge1 dang1 yi1sheng1.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

She has practiced medicine for more than twenty years. 

她 从 医 二 十 余 年 。

Ta1 cong2 yi1 er4shi2 yu2 nian2.

Zheng HaotianLiu WeihongAn Yufei
DavidAbbie

You can get the medicine by prescription. 

你 可 以 按 药 方 拿 药 。

Ni3 ke3yi3 an4 yao4fang1 na2yao4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

prescription 

药 方

yao4fang1

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

My blood pressure's high. 

我 血 压 高 。

Wo3 xue4ya1 gao1.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

blood pressure 

血 压

xue4ya1

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

to prevent, to guard against 

预 防

yu4fang2

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

to pull, to twist  (some part of the body causing injury -- see niu3shang1 for a more serious sprain)

拉 伤

la1shang1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

to recover 

恢 复

hui1fu4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

You'll recover soon. 

你 会 很 快 恢 复 。

Ni3 hui4 hen3 kuai4 hui1fu4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

rubella 

风 疹

feng1zhen3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

to scratch (resulting in injury) 

划 伤

hua2shang1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
AnnChris

to scratch 

hua2

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng Lei
AprilKen

to see a doctor, (if you're a doctor, it means 'to see a patient') 

看 病

kan4 bing4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

fainting, unconscious, senseless 

不 省 人 事 。

bu4 xing3ren2shi4.

CashmeiraEllen

It's okay, I don't need to go to the hospital, I'll just take some medicine. 

不 要 紧 , 不 用 上 医 院 , 吃 点 儿 药 就 行 。

Bu2yao4jin3, bu2 yong4 shang4 yi1yuan4, chi1 dian3r yao4 jiu4xing2.

He's terribly sick. 

他 病 得 很 厉 害 。

Ta1 bing4 de hen3 li4hai.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

shingles (illness)  (This word is said in the plural in English, relating to the multiple sites of the blisters. - Latin = herpes zoster)

带 状 疱 疹

dai4zhuang1pao4zhen3

anaphylactic shock 

过 敏 性 休 克

guo4min3xing4xiu1ke4

immunization shot 

预 防 针

yu4fang2 zhen1

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

If you are sick, you must go to see a doctor immediately. 

如 果 你 生 病 了 , 你 必 须 马 上 去 看 医 生 。

Ru2guo3 ni3 sheng1bing4 le, ni3 bi4xu1 ma3shang4 qu4 kan4 yi1sheng1.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao HeZheng Lei
AnselAustin

I got a little sick. 

我 有 一 点 儿 病 了 。

Wo3 you3 yi4 dian3r bing4 le.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

to fall ill, to contract a disease, to be sick 

得 病

de2bing4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

He's sick. 

他 得 病 了 。

Ta1 de2bing4 le.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

to sneeze 

打 喷 嚏

da3pen1ti4

Lynn

to sneeze 

打 喷 嚏

da3 pen1ti

to sprain, to wrench  (reflexive - a leg, an ankle, etc.)

扭 伤

niu3shang1

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

stethoscope 

听 诊 器

ting1zhen3qi4

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
ChrisKenGlison

My stomach aches, I ate too much.  (While this can be said as a compliment to the meal -- be careful to include the "tai4". If you say "Wo3 chi1 duo1 le." you mean that you just made a silly, stupid mistake - usually in haste -- this is idiomatic, hard to explain slang)

我 胃 疼 , 我 吃 得 太 多 了 !

Wo3 wei4 teng2, wo3 chi1 de tai4 duo1 le!

Zhang MengZhang LiLiu MingkeShu ChangSun Gang
ScribMal

surgeon 

外 科 医 生

wai4ke1 yi1sheng1

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

surgeon 

外 科 手 术 医 生

wai4ke1shou3shu4 yi1sheng1

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

to be operated on, to operate (surgery)  (medical)

动 手 术

dong4shou3shu4

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

endoscopic surgery 

迷 你 内 视 镜 手 术

mi2ni3 nei4 shi4jing4 shou3shu4

Lynn

to be operated on, to operate (surgery), to behead  (informal term for surgery - usual oral usage)

开 刀

kai1dao1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

endoscopic surgery instrument 

内 视 镜 手 术 器

nei4 shi4jing4 shou3shu4 qi4

Lynn

laparoscopic surgery 

腹 腔 镜 手 术

fu4qiang1jing4 shou3shu4

Lynn

surgical 

外 科 手 术

wai4ke1shou3shu4

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

to swell; swelling 

zhong3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

swelling 

肿 胀

zhong3zhang4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

tumor 

肿 瘤

zhong3liu2

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Your knee is red and swollen. 

你 的 膝 盖 又 红 又 肿 。

Ni3 de xi1gai4 you4 hong2 you4 zhong3.

syphilis 

梅 毒

mei2du2

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

a tablet of medicine  (can also say "yi2 pian4 yao4" -- it's easier)

一 片 药 片

yi2 pian4 yao4pian4

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

Take this medicine. 

把 这 药 吃 了 。

Ba3 zhe4 yao4 chi1 le.

I'll take your temperature. 

我 给 你 量 量 体 温 。

Wo3 gei3 ni3 liang2liang ti3wen1.

tetanus 

破 伤 风

po4shang1feng1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

Mercury thermometers are no longer used in hospitals. Everything is digital! 

医 院 不 再 使 用 水 银 的 体 温 表 。 所 有 设 备 都 是 数 字 的 !

Yi1yuan4 bu2zai4 shi3yong4 shui3yin2 de ti3wen1biao3, suo3you3 she4bei4 dou1 shi4 shu4zi4 de.

toothache 

牙 痛

ya2tong4

The transmission of sexual related diseases has been declining. 

性 病 的 传 播 已 呈 下 降 趋 势 。

Xing4bing4 de chuan2bo1 yi3 cheng2 xia4jiang4 qu1shi4.

malignant tumor 

恶 性 肿 瘤

e4xing4zhong3liu2

tumor, lump, phyma, skin tumor  (a phyma is a small round skin tumor)

肿 块

zhong3kuai4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

to twist, to sprain, to wrench, to pull (muscle)  (see wei3 for equivalent term -- use with zhong3 to indicate sprain)

niu3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

to twist, to sprain  (see niu3 for equivalent term -- use with zhong3 to indicate sprain)

wai3

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

What's wrong, where do you hurt? 

您 哪 儿 不 舒 服 ?

Nin2 na3r bu4 shu1fu?

to feel uncomfortable, to feel unwell, to feel sick, to feel ill; uneasy, unwell 

不 舒 服

bu4 shu1fu

Taking a stroll can be good for your health. 

散 步 对 健 康 有 益 。

San4bu4 dui4 jian4kang1 you3yi4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

useful, good for, beneficial, profitable 

有 益

you3yi4

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Vegetables are good for your health. 

蔬 菜 有 益 健 康 。

Shu1cai4 you3yi4 jian4kang1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

She has varicose veins. They are very painful when she walks. 

她 有 静 脉 曲 张 。 他 们 都 不 忍 心 看 她 走 路 的 样 子 。

Ta1 you3 jing4mai4qu1zhang1. Ta1men dou1 bu4 ren2xin1 kan4 ta1 zou3lu4 de yang4zi.

venereal disease 

性 病

xing4bing4

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

virus  (used in medicine and computers)

病 毒

bing4du2

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

boo boo  (children's word for small injury -- ouch)

痛 痛

tong4tong4

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

hospital ward, hospital room, sickroom  (of a hospital)

病 房

bing4fang2

Li Yu ZhengZhang LiHou YingWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

The ward's very clean. 

这 间 病 房 很 干 净 。

Zhe4 jian1 bing4fang2 hen3 gan1jing4.

Zhang NingZhang JingLin QingWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

I feel very weak. I think I am getting sick. 

我 觉 得 很 虚 弱 。 我 想 我 病 了 。

Wo3 jue2de hen3 xu1ruo4. Wo3 xiang3 wo3 bing4 le.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

I hate working out. 

我 讨 厌 锻 炼 。

Wo3 tao3yan4 duan4lian4.

have many wounds on the body 

身 上 有 好 几 处 伤

shen1 shang4 you3 hao3ji3 chu4 shang1

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

Your finger's hurt, please bandage it.  (literal - wrap it up -- shang following verbs adds up -- finish up, lock up, climb up)

你 的 手 指 受 伤 了 , 请 包 上 。

Ni3 de shou3zhi3 shou4shang1 le, qing3 bao1shang.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

The doctor said: "You must have an X-ray."  (written, formal, used only in the hospital - literally -- to be examined by X-ray)

医 生 说 ; “ 你 必 须 做 一 下 透 视 。 ”

Yi1sheng1 shuo1; 'Ni3 bi4xu1 zuo4 yi2xia4 tou4shi4.'

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

to examine by X-ray 

透 视

tou4shi4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012