A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


保 住 工 作

bao3 zhu4 gong1zuo4

to keep a job, to maintain a job, to stay in a job

Ellen

我 已 辞 职 。

Wo3 yi3 ci2zhi2.

I quit my job.

Liu Yu RongDu FengTan LiLi ChunjiangGu Zheng
JeremyJenniferKen

辞 职

ci2zhi2

to quit a job, to resign

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

待 考

dai4kao3

to be waiting for a test, to be waiting for an interview

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

待 业

dai4ye4

to be unemployed and looking for a job

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

为 了 娶 一 个 平 民 , 国 王 放 弃 了 他 的 皇 位 。

Wei4le qu3 yi2ge ping2min2, guo2wang2 fang4qi4le ta1de huang2wei4.

The king renounced his throne to marry a commoner.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricMaggyLennie

她 得 到 了 一 份 工 作 , 在 和 平 谈 判 中 当 同 声 翻 译 。

Ta1 de2do4 le yi2 fen4 gong1zuo4, zai4 he2ping2 tan2pan4 zhong1 dang1 tong2sheng1 fan1yi4.

She got a job as a simultaneous interpreter at the peace talks.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

福 利

fu2li4

benefits (job), material benefits, welfare

Lin QingCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

打 工

da3gong1

to have a part-time job

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

产 业 工 人

chan3ye4 gong1ren2

industrial worker

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
RickMaggyFrank

我 想 换 个 不 同 的 工 作 。

Wo3 xiang3 huan4 ge4 bu4 tong2 de gong1zuo4.

I want to find a different job.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

一 份 兼 职

yi2 fen4 jian1zhi2

a part-time job

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

他 绝 没 机 会 得 到 那 份 工 作 , 因 为 老 板 的 侄 子 申 请 了 。

Ta1 jue2 mei2 ji1hui4 de2dao4 na4 fen4 gong1zuo4, yin1wei2 lao3ban3 de zhi2zi shen1qing3 le.

He doesn't stand a chance of getting that job. The boss's nephew is applying.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

我 决 定 得 到 那 份 工 作 。

Wo3 jue2ding4 de2dao4 na4 fen4 gong1zuo4.

I am determined to get that job.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

我 决 定 了 要 做 那 个 工 作 。

Wo3 jue2ding4 le yao4 zuo4 na4 ge4 gong1zuo4.

I am determined to get that job.

Cashmeira

她 拒 绝 了 那 个 工 作 邀 请 , 因 为 虽 然 工 资 不 错 , 但 福 利 有 限 。

Ta1 ju4jue2 le na4ge gong1zuo4 yao1qing3, yin1wei2 sui1ran2 gong1zi1 bu2cuo4, dan4 fu2li4 you3xian4.

She turned down the job offer because although the salary was good, the benefits were limited.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
AnnRoryGlisonLennie

我 刚 得 到 两 份 工 作 , 我 很 矛 盾 不 知 道 选 哪 个 。

Wo3 gang1 de2dao4 liang3 fen4 gong1zuo4, wo3 hen3 mao2dun4 bu4 zhi1dao4 xuan3 na3 ge4.

I just got two jobs, I feel torn, I don't know which to take.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

求 职 者

qiu2zhi2zhe3

job applicant

Du FengHu SiyuZheng LeiCao Lihong
AprilJeremyBrian

求 职 者 的 心 理 曲 线 图

qiu2zhi2zhe3 de xin1li3 qu1xian4tu2

a psychological profile of a job applicant

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

人 事 处

Ren2shi4chu4

Personnel Department

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

我 所 想 要 的 是 份 有 一 定 收 入 的 工 作 。 工 资 不 用 太 高 , 也 不 要 太 低 。

Wo3 suo3 xiang3yao4 de shi4 fen4 you3 yi2ding4 shou1ru4 de gong1zuo4. Gong1zi1 bu2 yong4 tai4 gao1, ye3 bu2 yao4 tai4 di1.

What I want is a job with decent pay; not too high and not too low.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricMaggyLennie

我 听 说 你 有 一 个 新 工 作 。

Wo3 ting1shuo1 ni3 you3 yi2 ge4 xin1 gong1zuo4.

I understand that you have a new job?

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

现 在 她 还 在 上 学 , 但 她 希 望 毕 业 后 能 找 到 一 份 工 作 。

Xian4zai4 ta1 hai2 zai4 shang4xue2, dan4 ta1 xi1wang4 bi4ye4 hou4 neng2 zhao3dao4 yi2 fen4 gong1zuo4.

She's in school now, but expects to get a job after graduation.

( 表 示 她 在 学 校 注 册 了 , 但 是 她 人 可 能 并 不 在 那 儿 。)

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao He
Ann

他 宁 可 辞 职 也 不 愿 被 减 薪 。

Ta1 ning4ke3 ci2zhi2 ye3 bu2yuan4 bei4 jian3xin1.

He would quit his job before taking a cut in pay.

( before ( 连 词 ) = 情 愿 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

我 需 要 再 多 挣 点 儿 钱 。 所 以 我 要 嘛 得 找 一 份 兼 职 , 要 嘛 就 在 易 趣 上 卖 东 西 。

Wo3 xu1yao4 zai4 duo1 zheng4 dian3r qian2. Suo3yi3 wo3 yoa4 ma dei3 zhao3 yi2 fen4 jian1zhi2, yao4 ma jiu4 zai4. Yi4qu4 shang4 mai4 dong1xi.

I need to get some extra money. Maybe I could get a part-time job, or maybe I could sell something on e-bay.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

我 对 找 工 作 很 着 急 。

Wo3 dui4 zhao3 gong1zuo4 hen3 zhao2ji2.

I'm very anxious about getting a job.

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

我 在 银 行 找 到 工 作 后 , 就 搬 进 了 一 个 新 的 公 寓 。

Wo3 zai4 yin2hang2 zhao3dao4 gong1zuo4 hou4, jiu4 ban1 jin1 le yi2ge xin1 de gong1yu4.

I moved to a new apartment after I took a job with the bank.

( after = 连 词 = 顺 序 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
DavidAbbie

报 纸 上 有 两 个 招 聘 广 告 我 会 感 兴 趣 。

Bao4zhi3shang you3 liang3 ge4 zhao1pin4 guang3gao4 wo3 hui4 gan3xing4qu4.

There were two ads in the newspaper for jobs I might want.

(“for” 动 作 指 向 -- 广 告 提 供 给 你 一 些 东 西 -- 所 以 说 广 告 “ for” 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

招 聘

zhao1pin4

to invite applications for a job

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

招 聘 广 告

zhao1pin4 guang3gao4

job advertisement

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

我 参 加 了 工 作 招 聘 会 , 但 我 找 不 到 一 项 能 付 得 起 房 租 、 还 吃 得 上 饭 的 工 作 。

Wo3 can1jia1 le gong1zuo4 zhao1pin4hui4, dan4 wo3 zhao3budao4 yi2 xiang4 neng2 fu4 de2 qi3 fang2zu1, hai2 chi1 de shang4 fan4 de gong1zuo4.

I attended a job fair, but I couldn't find anything that paid enough to allow me to rent an apartment and still eat.

大 学 周 六 举 办 了 招 聘 会 , 帮 助 高 年 级 学 生 寻 找 好 的 工 作 机 会 。

Da4xue2 zhou1liu4 ju3ban4 le zhao1pin4hui4, bang1zhu4 gao1nian2ji2 xue2sheng zun2zhao2 hao3 de gong1zuo4 ji1hui4.

The university held a job fair on Saturday to help the seniors find good opportunities.

招 聘 会

zhao1pin4hui4

job fair

他 没 有 得 到 这 份 工 作 使 我 很 震 惊 。 他 一 定 很 失 望 。

Ta1 mei2 you3 de2dao4 zhe4 fen4 gong1zuo4 shi3 wo3 zhen4jing1. Ta1 yi2ding4 hen3 shi1wang4.

I'm shocked to hear that he didn't get the job. He must be disappointed.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

最 后 , 他 决 定 接 受 那 个 新 工 作 。

Zui4hou4, ta1 jue2ding4 jie1shou4 na4ge xin1 gong1zuo4.

In the end, he decided to take the new job.

(“in” 暗 示 这 是 一 个 过 程 , 需 要 时 间 -- 做 决 定 是 最 后 一 步 , 结 束 这 一 过 程 )

Zhang MengLiu Xiao YunHuang Xu
DavidSarahBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012