A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


addressee, recipient 

收 件 人

shou1jian4ren2

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

by airmail 

用 航 空

yong4 hang2kong1

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

airmail 

航 空 邮 件

hang2kong1 you2jian4

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

attachment, extra part, added part, accessory 

附 件

fu4jian4

Sarah GChelsea

Blind carbon copy, BCC: 

密 送

mi4song4

Sarah GChelsea

Before you turn off the computer, check to see if we have any e-mail would you? 

在 你 关 电 脑 之 前 , 先 查 查 有 没 有 我 们 的 电 子 邮 件 , 好 吗 ?

Zai4 ni3 guan1 dian4nao3 zhi1qian2, xian1 cha2cha you3 mei2you3 wo3men de dian4zi3 you2jian4, hao3 ma?

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

I sent out a bulletin by e-mail. Didn't you get it? 

我 用 电 子 邮 件 发 了 一 封 公 告 。 你 没 收 到 吗 ?

Wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 fa1 le yi4 feng1 gong1gao4. Ni3 mei2 shou1dao4 ma?

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

Today the post office is open for business as usual. 

今 天 邮 局 正 常 营 业 。

Jin1tian1 you2ju2 zheng4chang2 ying2ye4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

He blamed me because he didn't know about the meeting. If that doesn't take the cake, I don't know what does! We all got the e-mail. 

他 责 怪 我 , 因 为 他 不 知 道 要 开 会 。 如 果 那 样 不 被 认 为 是 可 笑 的 话 , 真 不 知 道 什 么 才 是 可 笑 的 ! 我 们 都 收 到 了 电 子 邮 件 。

Ta1 ze2guai4 wo3, yin1wei2 ta1 bu4 zhi1dao4 kai1hui4. Ru2guo3 na4 yang4 bu2 bei4 ren4wei2 shi4 ke3xiao4 de hua4, zhen1 bu4 zhi1dao4 shen2me cai1 shi4 ke3xiao4 de. Wo3men dou1 shuo1dao4 le dian4zi4you2jian4.

CC:, copy to 

抄 送

chao1song4

Sarah GChelsea

to check (e-mail Internet), 

查 收

cha2shou1

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

I marked off my comments with () and ====. (e-mail) 

我 用 ( ) 和 ==== 在 我 的 点 评 处 做 标 记 .

Wo3 yong4 ( ) he2 === zai4 wo3 de dian3ping2 chu4 zuo4 biao1ji4.

to deliver mail 

投 递

tou2di4

Zhang LiWang JunLiu JinzheZhu MengxiZhang Meng
RickLindsayJames

Over time, we have developed a friendship by e-mail. 

经 过 一 段 时 间 , 通 过 电 子 邮 件 我 们 加 深 了 友 谊 。

Jing1guo4 yi2 duan4 shi2jian1, tong1guo4 dian4zi you2jian4 wo3men jia1shen1 le you3yi4.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

I use e-mail instead of airmail now. 

现 在 我 用 电 子 邮 件 代 替 航 空 信 。

Xian4zai4 wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 dai4ti4 hang2kong1xin4.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

e-mail 

电 子 信 函

dian4zi3 xin4han2

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

Let me write my e-mail address for you. 

我 给 你 我 的 e-mail 地 址 。

Wo3 gei3 ni3 wo3 de e-mail di4zhi3.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

What's your e-mail address? 

你 的 e-mail 地 址 是 什 么 ?

Ni3 de e-mail di4zhi3 shi4 shen2me?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

e-mail 

电 邮

dian4you2

Sarah GChelsea

e-mail 

电 子 邮 件

dian4zi3 you2jian4

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

e-mail address 

电 邮 地 址

dian4you2 di4zhi3

Sarah GChelsea

Pay attention! Don't forget to mail the letter.  (literally -- pay attention to not forget to mail the letter)

注 意 ! 别 忘 了 寄 信 。

Zhu4yi4, bie2 wang4 le ji4 xin4.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott

to forward e-mail 

转 发 电 子 邮 件

zhuan3fa1 dian4zi3you2jian4

forwarding (packets) 

转 发

zhuan3fa1

Sarah GChelsea

From: (in email header) 

来 自

lai2zi4

Sarah GChelsea

sender, From: 

发 件 人

fa1jian4ren2

Chelsea

inbox 

收 件 匣

shou1jian4xia2

Sarah GChelsea

Isn't e-mail great? 

E-MAIL 真 的 很 棒,不 是 吗 ?

E-MAIL zhen1de hen3 bang4, bu2shi4 ma?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

to mail a letter 

发 信

fa1xin4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

I'm writing a letter.  (if you are answering the question "What are you doing", you would say "Wo3 zheng4zai4 xie3 yi4 feng1 xin4." or "Wo3 zheng4zai4 xie3 xin4.")

我 写 一 封 信 。

Wo3 xie3 yi4 feng1 xin4.

Zhang MengFeng XieLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

envelope (measure word for letters)  (measure word for a letter, applied only to letters which would usually be folded -- not to postcards or circulars or junk mail)

feng1

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

a wad of letters, a pile of letters 

一 沓 信

yi4 da2r xin4

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

junk mail, junk e-mail, spam 

垃 圾 邮 件

la1ji1 you2jian4

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

ordinary or surface mail  (not commonly used)

平 信

ping2xin4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

to mail, to post 

ji4

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaFeng Kui
JoshBrienneKarenJeremy

to send by post, to mail 

邮 寄

you2ji4

Wang WenjingFeng XieWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

to send by mail, to deliver mail; mail delivery, post  (this includes the entire mailing process -- sending, picking up, and delivery -- see tou2di4 = delivery, you2ji4 = send mail)

邮 递

you2di4

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKaren

I want to send this letter by airmail. 

我 要 用 航 空 邮 件 邮 递 这 封 信 。

Wo3 yao4 yong4 hang2kong1 you2jian4 you2di4 zhe4 feng1 xin4.

HuaWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

an airmail letter 

一 封 航 空 信

yi4 feng1 hang2kong1 xin4

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

What time's mail delivery? 

什 么 时 候 投 递 ?

Shen2me shi2hou tou2di4?

Zhang MengWang JunZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

mail  (the actual items)

邮 件

you2jian4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshKarenFrank

Do I have (any) mail? 

有 我 的 邮 件 吗 ?

You3 wo3 de you2jian4 ma?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

I'm waiting for my mail. 

我 正 在 等 我 的 邮 件 。

Wo3 zheng4zai4 deng3 wo3 de you2jian4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

I sent a letter to London. 

我 往 伦 敦 发 了 一 封 信 。

Wo3 wang3 Lun2dun1 fa1 le yi4 feng1 xin4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

I mailed a letter to London. 

我 往 伦 敦 寄 了 一 封 信 。

Wo3 wang3 Lun2dun1 ji4 le yi4 feng1 xin4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

surface mail 

普 通 邮 件

pu3tong1 you2jian4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

mail, post; to mail, to post 

邮 递

you2di4

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

mail box, mailbox  (the big blue box on the street where you can drop off your letters for mailing -- in China it's a green box -- some have a yellow top -- the yellow top means more frequent pick-up)

邮 筒

you2tong3

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

Where's the nearest mail box? 

最 近 的 邮 筒 在 哪 儿 ?

Zui4jin4 de you2tong3 zai4 na3r?

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

I hear from him once in a blue moon. He isn't a good correspondent, even on e-mail. 

我 很 少 收 到 他 的 来 信 。 他 不 太 写 信 , 甚 至 不 用 电 子 邮 件 联 系 。

Wo3 hen3 shao3 shou1dao4 ta1 de lai2xin4. Ta1 bu2 tai4 xie3xin4, shen4zhi4 bu2 yong4 dian4zi3you2jian4 lian2xi4.

Please tell me how to send a letter on the computer. 

请 告 诉 我 怎 样 通 过 计 算 机 发 信 ?

Qing3 gao4su wo3 zen3yang4 tong1guo4 ji4suan4ji1 fa1 xin4?

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

to pack up a postal package 

打 好 邮 包

da3hao3 you2bao1

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshEricKaren Lee

package, parcel 

包 裹

bao1guo3

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng Kui
JoshBrienneKarenJeremy

Go to the post office to pick up your package. 

去 邮 局 取 你 的 包 裹 。

Qu4 you2ju2 qu3 ni3 de bao1guo3.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

I want to send this package surface mail. 

我 要 用 普 通 邮 件 寄 这 个 包 裹 。

Wo3 yao4 yong4 pu3tong1 you2jian4 ji4 zhe4 ge4 bao1guo3.

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
LynnMalStephan

parcel form 

包 裹 单

bao1guo3dan1

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

This is your parcel form. 

这 是 你 的 包 裹 单 。

Zhe4 shi4 ni3 de bao1guo3dan1.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

Zhang Li Si went to the post office to pick up a package. 

张 利 丝 到 邮 局 取 邮 包 去 了 。

Zhang1 Li4 Si1 dao4 you2ju2 qu3 you2bao1 qu4 le.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshEricKaren Lee

Where's the post office? 

邮 电 局 在 哪 儿 ?

You2dian4ju2 zai4 na3r?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

Where's the nearest post office? 

离 这 儿 最 近 的 邮 局 在 哪 儿 ?

Li2 zhe4r zui4jin4 de you2ju2 zai4 na3r?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

What time does the post office close? 

邮 局 几 点 关 门 ?

You2ju2 ji3 dian3 guan1men2?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

post office 

邮 局

you2ju2

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

mail box, mailbox, post office box, letter box  (where you receive mail)

信 箱

xin4xiang1

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

postage 

邮 费

you2fei4

Wang WenjingFeng XieWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeMaggy

How much is postage to America?  (you don't have to mention letters or postage when you are in the post-office, they will know what you mean)

到 美 国 , 多 少 钱 ?

Dao4 Mei3guo2, duo1shao3 qian2?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

postage 

邮 资

you2zi1

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

postal service 

邮 政

you2zheng4

Cao LihongZheng LeiSun JingsuRen Shuang
JenniferAustin

picture postcard 

风 景 明 信 片

feng1jing3ming2xin4pian4

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

How much to send this postcard to America? 

这 张 明 信 片 到 美 国 多 少 钱 ?

Zhe4 zhang1 ming2xin4pian4 dao4 Mei3guo2 duo1shao3 qian2?

Zhang MengWang JunZhang LiLiu Jinzhe
JoshKarenFrank

a postcard 

一 张 明 信 片

yi4 zhang1 ming2xin4pian4

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

Stamps for thirty postcards to America please. 

三 十 张 寄 往 美 国 明 信 片 的 邮 票 。

San1shi2 zhang1 ji4wang3 Mei3guo2 ming2xin4pian4 de you2piao4.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

postcard 

明 信 片

ming2xin4pian4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

postman, mailman 

邮 递 员

you2di4yuan2

Zhang MengWang MeiZheng HaotianLiu Weihong
CricketMalLeslieKaren Lee

Everyday I'll be sending you e-mail at the same time, you can check it so we can chat. 

我 每 天 会 在 同 一 时 间 给 你 发 邮 件 , 到 时 你 可 以 查 收 。 这 样 我 们 就 可 以 聊 天 儿 了 。

Wo3 mei3 tian1 hui4 zai4 tong2yi1 shi2jian1 gei3 ni3 fa1 you4jian4. Dao4shi2 ni3 ke3yi3 cha2shou1. Zhe4 yang4 wo3men jiu4 ke3yi3 liao2 tian1r le.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

receipt 

收 据

shou1ju4

Zhang MengZhang LiLi SiCao HuiFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

to receive (letter), to accept, to collect, to harvest, to finish, to stop, to conclude, to bring back, to bring in  (very common character in combination with others -- wealth of meanings based on receive and stop)

shou1

Zhang MengZhang LiLi SiCao HuiFeng KuiShu Chang
AnselBrienneKarenJeremy

to register  (a letter, etc.)

挂 号

gua4 hao4

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaFeng Kui
AnselBrienneKarenJeremy

to reply 

答 复

da2fu4

Sarah GChelsea

to reply 

回 复

hui2fu4

Sarah GChelsea

to write back, to revert, regarding (in e-mail subject line); reversion 

回 复

hui2fu4

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

I want to send this letter by airmail.  ("ji4" is the verb of choice in this context)

我 要 用 航 空 邮 件 寄 这 封 信 。

Wo3 yao4 yong4 hang2kong1 you2jian4 ji4 zhe4 feng1 xin4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

stamp album 

集 邮 簿

ji2you2bu4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

stamp  (postage stamp)

邮 票

you2piao4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

I want to send thirty postcards to America by airmail. 

我 要 寄 三 十 张 明 信 片 到 美 国 , 用 航 空 邮 递 。

Wo3 yao4 ji4 san1shi2 zhang1 ming2xin4pian4 dao4 Mei3guo2, yong4 hang2kong1you2di4.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

I need some stamps. 

我 要 买 几 张 邮 票 。

Wo3 yao4 mai3 ji3 zhang1 you2piao4.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

I stayed up late for three nights to send e-mail to my friends. 

我 熬 了 三 个 晚 上 给 我 的 朋 友 们 发 电 子 邮 件 。

Wo3 ao2 le san1 ge4 wan3shang gei3 wo3 de peng2youmen xie3 fa1 dian4zi3 you2jian4.

Shao DanniDa DiLiu Yu RongWang WenjingJi Xiaozhe
AprilMaggy

Have you stuck a stamp on the envelope?  (colloquial)

你 往 信 封 上 贴 邮 票 了 吗 ?

Ni3 wang3 xin4feng1shang tie1 you2piao4 le ma?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

subject (e-mail, discussion) 

主 题

zhu3ti2

Sarah GChelsea

recipient, To: 

收 件 人

shou1jian4ren2

Sarah GChelsea

to wrap up 

包 上

bao1shang

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

zip code 

邮 政 编 码

you2zheng4bian1ma3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

zip code 

邮 政 区 码

you2zheng4 qu1ma3

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRuan Yilang
JenniferAustin

zip code 

邮 递 区 号

you2di4 qu1hao4

Cao LihongShao JingxianZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012