A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


我 熬 了 三 个 晚 上 给 我 的 朋 友 们 发 电 子 邮 件 。

Wo3 ao2 le san1 ge4 wan3shang gei3 wo3 de peng2youmen xie3 fa1 dian4zi3 you2jian4.

I stayed up late for three nights to send e-mail to my friends.

Shao DanniDa DiLiu Yu RongWang WenjingJi Xiaozhe
AprilMaggy

包 上

bao1shang

to wrap up

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

去 邮 局 取 你 的 包 裹 。

Qu4 you2ju2 qu3 ni3 de bao1guo3.

Go to the post office to pick up your package.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

包 裹

bao1guo3

package, parcel

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng Kui
JoshBrienneKarenJeremy

包 裹 单

bao1guo3dan1

parcel form

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
JulieSethDavid

这 是 你 的 包 裹 单 。

Zhe4 shi4 ni3 de bao1guo3dan1.

This is your parcel form.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

E-MAIL 真 的 很 棒,不 是 吗 ?

E-MAIL zhen1de hen3 bang4, bu2shi4 ma?

Isn't e-mail great?

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
DavidFrank

抄 送

chao1song4

CC:, copy to

Sarah GChelsea

查 收

cha2shou1

to check (e-mail Internet),

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

答 复

da2fu4

to reply

Sarah GChelsea

打 好 邮 包

da3hao3 you2bao1

to pack up a postal package

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshEricKaren Lee

现 在 我 用 电 子 邮 件 代 替 航 空 信 。

Xian4zai4 wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 dai4ti4 hang2kong1xin4.

I use e-mail instead of airmail now.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JamesAnn

我 用 ( ) 和 ==== 在 我 的 点 评 处 做 标 记 .

Wo3 yong4 ( ) he2 === zai4 wo3 de dian3ping2 chu4 zuo4 biao1ji4.

I marked off my comments with () and ====. (e-mail)

电 邮

dian4you2

e-mail

Sarah GChelsea

电 邮 地 址

dian4you2 di4zhi3

e-mail address

Sarah GChelsea

我 很 少 收 到 他 的 来 信 。 他 不 太 写 信 , 甚 至 不 用 电 子 邮 件 联 系 。

Wo3 hen3 shao3 shou1dao4 ta1 de lai2xin4. Ta1 bu2 tai4 xie3xin4, shen4zhi4 bu2 yong4 dian4zi3you2jian4 lian2xi4.

I hear from him once in a blue moon. He isn't a good correspondent, even on e-mail.

(once in a blue moon = 少有, 伄縸 -- 英语成语)

我 给 你 我 的 e-mail 地 址 。

Wo3 gei3 ni3 wo3 de e-mail di4zhi3.

Let me write my e-mail address for you.

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

你 的 e-mail 地 址 是 什 么 ?

Ni3 de e-mail di4zhi3 shi4 shen2me?

What's your e-mail address?

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenFredSarah

我 往 伦 敦 发 了 一 封 信 。

Wo3 wang3 Lun2dun1 fa1 le yi4 feng1 xin4.

I sent a letter to London.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

发 件 人

fa1jian4ren2

sender, From:

Chelsea

发 信

fa1xin4

to mail a letter

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

feng1

envelope (measure word for letters)

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

风 景 明 信 片

feng1jing3ming2xin4pian4

picture postcard

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

附 件

fu4jian4

attachment, extra part, added part, accessory

Sarah GChelsea

我 用 电 子 邮 件 发 了 一 封 公 告 。 你 没 收 到 吗 ?

Wo3 yong4 dian4zi3 you2jian4 fa1 le yi4 feng1 gong1gao4. Ni3 mei2 shou1dao4 ma?

I sent out a bulletin by e-mail. Didn't you get it?

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

挂 号

gua4 hao4

to register

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaFeng Kui
AnselBrienneKarenJeremy

用 航 空

yong4 hang2kong1

by airmail

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

我 要 用 航 空 邮 件 寄 这 封 信 。

Wo3 yao4 yong4 hang2kong1 you2jian4 ji4 zhe4 feng1 xin4.

I want to send this letter by airmail.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

一 封 航 空 信

yi4 feng1 hang2kong1 xin4

an airmail letter

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

航 空 邮 件

hang2kong1 you2jian4

airmail

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

回 复

hui2fu4

to reply

Sarah GChelsea

回 复

hui2fu4

to write back, to revert, regarding (in e-mail subject line); reversion

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

ji4

to mail, to post

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaFeng Kui
JoshBrienneKarenJeremy

我 往 伦 敦 寄 了 一 封 信 。

Wo3 wang3 Lun2dun1 ji4 le yi4 feng1 xin4.

I mailed a letter to London.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

经 过 一 段 时 间 , 通 过 电 子 邮 件 我 们 加 深 了 友 谊 。

Jing1guo4 yi2 duan4 shi2jian1, tong1guo4 dian4zi you2jian4 wo3men jia1shen1 le you3yi4.

Over time, we have developed a friendship by e-mail.

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

集 邮 簿

ji2you2bu4

stamp album

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

他 责 怪 我 , 因 为 他 不 知 道 要 开 会 。 如 果 那 样 不 被 认 为 是 可 笑 的 话 , 真 不 知 道 什 么 才 是 可 笑 的 ! 我 们 都 收 到 了 电 子 邮 件 。

Ta1 ze2guai4 wo3, yin1wei2 ta1 bu4 zhi1dao4 kai1hui4. Ru2guo3 na4 yang4 bu2 bei4 ren4wei2 shi4 ke3xiao4 de hua4, zhen1 bu4 zhi1dao4 shen2me cai1 shi4 ke3xiao4 de. Wo3men dou1 shuo1dao4 le dian4zi4you2jian4.

He blamed me because he didn't know about the meeting. If that doesn't take the cake, I don't know what does! We all got the e-mail.

(If that doesn't take the cake, I don't know what does! 最雷人, 最骇人)

来 自

lai2zi4

From: (in email header)

Sarah GChelsea

垃 圾 邮 件

la1ji1 you2jian4

junk mail, junk e-mail, spam

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

一 张 明 信 片

yi4 zhang1 ming2xin4pian4

a postcard

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

这 张 明 信 片 到 美 国 多 少 钱 ?

Zhe4 zhang1 ming2xin4pian4 dao4 Mei3guo2 duo1shao3 qian2?

How much to send this postcard to America?

Zhang MengWang JunZhang LiLiu Jinzhe
JoshKarenFrank

我 要 寄 三 十 张 明 信 片 到 美 国 , 用 航 空 邮 递 。

Wo3 yao4 ji4 san1shi2 zhang1 ming2xin4pian4 dao4 Mei3guo2, yong4 hang2kong1you2di4.

I want to send thirty postcards to America by airmail.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

三 十 张 寄 往 美 国 明 信 片 的 邮 票 。

San1shi2 zhang1 ji4wang3 Mei3guo2 ming2xin4pian4 de you2piao4.

Stamps for thirty postcards to America please.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

明 信 片

ming2xin4pian4

postcard

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

密 送

mi4song4

Blind carbon copy, BCC:

Sarah GChelsea

平 信

ping2xin4

ordinary or surface mail

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

我 要 用 普 通 邮 件 寄 这 个 包 裹 。

Wo3 yao4 yong4 pu3tong1 you2jian4 ji4 zhe4 ge4 bao1guo3.

I want to send this package surface mail.

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
LynnMalStephan

普 通 邮 件

pu3tong1 you2jian4

surface mail

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

张 利 丝 到 邮 局 取 邮 包 去 了 。

Zhang1 Li4 Si1 dao4 you2ju2 qu3 you2bao1 qu4 le.

Zhang Li Si went to the post office to pick up a package.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshEricKaren Lee

shou1

to receive (letter), to accept, to collect, to harvest, to finish, to stop, to conclude, to bring back, to bring in

Zhang MengZhang LiLi SiCao HuiFeng KuiShu Chang
AnselBrienneKarenJeremy

收 件 人

shou1jian4ren2

recipient, To:

Sarah GChelsea

收 件 人

shou1jian4ren2

addressee, recipient

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

收 件 匣

shou1jian4xia2

inbox

Sarah GChelsea

收 据

shou1ju4

receipt

Zhang MengZhang LiLi SiCao HuiFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

你 往 信 封 上 贴 邮 票 了 吗 ?

Ni3 wang3 xin4feng1shang tie1 you2piao4 le ma?

Have you stuck a stamp on the envelope?

( 这 句 话 在 英 文 中 可 以 用 , 但 是 常 见 的 是 问 你 是 否 已 经 “put a stamp on the envelope” 。)

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

什 么 时 候 投 递 ?

Shen2me shi2hou tou2di4?

What time's mail delivery?

Zhang MengWang JunZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

投 递

tou2di4

to deliver mail

Zhang LiWang JunLiu JinzheZhu MengxiZhang Meng
RickLindsayJames

在 你 关 电 脑 之 前 , 先 查 查 有 没 有 我 们 的 电 子 邮 件 , 好 吗 ?

Zai4 ni3 guan1 dian4nao3 zhi1qian2, xian1 cha2cha you3 mei2you3 wo3men de dian4zi3 you2jian4, hao3 ma?

Before you turn off the computer, check to see if we have any e-mail would you?

( before ( 连 词 ) = 顺 序 , 连 续 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

我 写 一 封 信 。

Wo3 xie3 yi4 feng1 xin4.

I'm writing a letter.

( 这 句 英 文 可 以 表 示 你 正 在 写 信 , 或 很 快 就 要 写 信 。 我 们 从 不 用 “ I write a letter” 表 示 现 在 时 , 因 为 这 是 一 个 过 程 --- 而 且 听 起 来 也 不 顺 耳 。 )

Zhang MengFeng XieLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

一 沓 信

yi4 da2r xin4

a wad of letters, a pile of letters

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

电 子 信 函

dian4zi3 xin4han2

e-mail

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
DaveJenniferCeCeliaBrian

信 箱

xin4xiang1

mail box, mailbox, post office box, letter box

( 信 箱 是 : 1)在 你 家 里 的 ; 2)在 街 上 , 你 可 以 把 信 扔 进 去 邮 寄 的 。 “ Post-office box” 是 在 邮 局 , 而 不 是 在 你 家 里 的 信 箱 , 你 要 付 租 金 。 简 写 为 P.O.Box。)

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

今 天 邮 局 正 常 营 业 。

Jin1tian1 you2ju2 zheng4chang2 ying2ye4.

Today the post office is open for business as usual.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

邮 递

you2di4

to send by mail, to deliver mail; mail delivery, post

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKaren

我 要 用 航 空 邮 件 邮 递 这 封 信 。

Wo3 yao4 yong4 hang2kong1 you2jian4 you2di4 zhe4 feng1 xin4.

I want to send this letter by airmail.

HuaWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

邮 递

you2di4

mail, post; to mail, to post

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

邮 递 区 号

you2di4 qu1hao4

zip code

Cao LihongShao JingxianZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

邮 电 局 在 哪 儿 ?

You2dian4ju2 zai4 na3r?

Where's the post office?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

邮 递 员

you2di4yuan2

postman, mailman

Zhang MengWang MeiZheng HaotianLiu Weihong
CricketMalLeslieKaren Lee

邮 费

you2fei4

postage

Wang WenjingFeng XieWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeMaggy

邮 寄

you2ji4

to send by post, to mail

Wang WenjingFeng XieWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

电 子 邮 件

dian4zi3 you2jian4

e-mail

Shao DanniZhang MengSong JiaZheng Lei
KarenMalChelseaAustinChrystal

我 正 在 等 我 的 邮 件 。

Wo3 zheng4zai4 deng3 wo3 de you2jian4.

I'm waiting for my mail.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

邮 件

you2jian4

mail

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshKarenFrank

有 我 的 邮 件 吗 ?

You3 wo3 de you2jian4 ma?

Do I have (any) mail?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

邮 局 几 点 关 门 ?

You2ju2 ji3 dian3 guan1men2?

What time does the post office close?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

离 这 儿 最 近 的 邮 局 在 哪 儿 ?

Li2 zhe4r zui4jin4 de you2ju2 zai4 na3r?

Where's the nearest post office?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

邮 局

you2ju2

post office

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

邮 政 编 码

you2zheng4bian1ma3

zip code

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

我 要 买 几 张 邮 票 。

Wo3 yao4 mai3 ji3 zhang1 you2piao4.

I need some stamps.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

邮 票

you2piao4

stamp

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

最 近 的 邮 筒 在 哪 儿 ?

Zui4jin4 de you2tong3 zai4 na3r?

Where's the nearest mail box?

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

邮 筒

you2tong3

mail box, mailbox

( 信 箱 是 : 1)在 你 家 里 的 ; 2)在 街 上 , 你 可 以 把 信 扔 进 去 邮 寄 的 。)

Zhang MengZhang LiZheng HaotianLiu WeihongFeng KuiShu Chang
ScribMal

邮 政

you2zheng4

postal service

Cao LihongZheng LeiSun JingsuRen Shuang
JenniferAustin

邮 政 区 码

you2zheng4 qu1ma3

zip code

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRuan Yilang
JenniferAustin

邮 资

you2zi1

postage

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

到 美 国 , 多 少 钱 ?

Dao4 Mei3guo2, duo1shao3 qian2?

How much is postage to America?

( 我 们 不 会 这 样 说 的 -- 我 们 会 说 “ What's the postage to China?” 因 为 我 们 就 在 这 儿 。 。 。)

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

请 告 诉 我 怎 样 通 过 计 算 机 发 信 ?

Qing3 gao4su wo3 zen3yang4 tong1guo4 ji4suan4ji1 fa1 xin4?

Please tell me how to send a letter on the computer.

( 你 也 可 以 用 “ with” 或 “ over” 计 算 机 -- 或 “ through” 或 “ over” 互 联 网 -- “ through” 和 “ over” 暗 示 发 送 的 动 作 -- “ on” 和 “ with” 暗 示 使 用 计 算 机 。 )

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

转 发

zhuan3fa1

forwarding (packets)

Sarah GChelsea

转 发 电 子 邮 件

zhuan3fa1 dian4zi3you2jian4

to forward e-mail

我 每 天 会 在 同 一 时 间 给 你 发 邮 件 , 到 时 你 可 以 查 收 。 这 样 我 们 就 可 以 聊 天 儿 了 。

Wo3 mei3 tian1 hui4 zai4 tong2yi1 shi2jian1 gei3 ni3 fa1 you4jian4. Dao4shi2 ni3 ke3yi3 cha2shou1. Zhe4 yang4 wo3men jiu4 ke3yi3 liao2 tian1r le.

Everyday I'll be sending you e-mail at the same time, you can check it so we can chat.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

主 题

zhu3ti2

subject (e-mail, discussion)

Sarah GChelsea

注 意 ! 别 忘 了 寄 信 。

Zhu4yi4, bie2 wang4 le ji4 xin4.

Pay attention! Don't forget to mail the letter.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremyKateScott
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012