A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


About Numbers

Speed Number Game
Compare English and Chinese...
say the numbers as fast as you can!


Flash Movies
to study Chinese numbers


Flash Movies
学 习 英 语 数 字


A hundred million is one hundred times a million. 

一 亿 是 一 百 万 的 一 百 倍 。

Yi2 yi4 shi4 yi4bai3wan4 de yi4bai3 bei4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

1 added to 1 equals 2 

1 加 1 等 于 2

yi1 jia1 yi1 deng3yu2 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1 plus 1 is 2 

1 加 1 得 2

yi1 jia1 yi1 de2 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 plus 4 is 7 

3 加 4 得 7

san1 jia1 si4 de2 qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

89 plus 98 is 187 

89 加 98 得 187

ba1shi2jiu3 jia1 jiu3shi2ba1 de2 yi4bai3ba1shi2qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

78 plus 102 is 180 

78 加 102 得 180

qi1shi2ba1 jia1 yi4bai3ling2er4 de2 yi4bai3ba1shi2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1 and 1 is 2 

1 加 1 得 2

yi1 jia1 yi1 de2 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

678 added to 789 equals 1467 

678 加 789 等 于 1467

liu4bai3qi1shi2ba1 jia1 qi1bai3ba1shi2jiu3 deng3yu2 yi4qian1si4bai3liu4shi2qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

algebra 

代 数

dai4shu4

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

right angle 

直 角

zhi2jiao3

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

calculus 

微 积 分

wei1ji1fen1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

coefficient 

系 数

xi4shu4

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

to count, to number  (the noun is shu4 - sometimes used interchangeably)

shu3

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

Can you count to 10? 

你 能 数 到 10 吗 ?

Ni3 neng2 shu3 dao4 shi2 ma?

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

to count, to calculate; counting, calculation 

计 算

ji4suan4

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

Here are eight apples. Count them. 

这 儿 有 八 个 苹 果 。 数 一 下 。

Zhe4r you3 ba1 ge ping2guo3. Shu3 yi2 xia4.

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Venn diagram 

维 恩 图 解

Wei2en1 tu2jie3

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
AprilScribLynnKen

diameter 

直 径

zhi2jing4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

to divide by 

除 以

chu2yi3

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

10 divided by 2 is 5 

10 除 以 2 得 5

shi2 chu2yi3 er4 de2 wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

8 over 2 is 4 

8 除 以 2 得 4

ba1 chu2yi3 er4 de2 si4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

89 divided by 3 is 29.667 

89 除 以 3 得 29 点 667

ba1shi2jiu3 chu2yi3 san1 de2 er4shi2jiu3dian3liu4liu4qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

differential equation 

微 分 方 程

wei1fen1fang1cheng2

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

equilateral 

等 边

deng3bian1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

geometry 

几 何 学

ji3he2xue2

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

isosceles 

二 等 边 的

er4deng3bian1 de

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

mean, arithmetic mean, average 

平 均 值

ping2jun1zhi2

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

mean  (as in mean, median, and mode -- descriptive statistic)

平 均 数

ping2jun1shu4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

median  (as in mean, median, and mode -- descriptive statistic)

中 数

zhong1shu4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

mode  (as in mean, median, and mode -- descriptive statistic)

众 数

zhong4shu4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

5 times 8 is 40 

5 乘 以 8 得 40

wu3 cheng2yi3 ba1 de2 si4shi2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

6 multiplied by 3 is 18 

6 乘 以 3 得 18

liu4 cheng2yi3 san1 de2 shi2ba1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

pi 

pai4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

You need to practice your multiplication tables if you want to get good at them. 

要 想 掌 握 乘 法 运 算 表 , 就 要 多 练 习 。

Yao4 xiang3 zhang3wo4 cheng2fa3 yun4suan4 biao3, jiu4 yao4 duo1 lian4xi2.

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
DavidAbbie

proportion 

正 比

zheng4bi3

Sun BinZhang MengZhu JingShao Jingxian
AnselAustinAnnDawn

quadratic theory 

二 次 方 程 式 论

er4ci4 fang1cheng2shi4 lun4

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

quadratic equation 

二 次 方 程 式

er4ci4 fang1cheng2shi4

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

radius, radii 

半 径

ban4jing4

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

inverse ratio, inverse proportion 

反 比

fan3bi3

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

square, second power 

二 次 方

er4ci4 fang1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

2 minus 1 is 1 

2 减 1 得 1

er4 jian3 yi1 de2 yi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

51 minus 22 is 29 

51 减 22 得 29

wu3shi2yi1 jian3 er4shi2er4 de2 er4shi2jiu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

78 minus 3 equals 75 

78 减 3 等 于 75

qi1shi2ba1 jian3 san1 deng3yu2 qi1shi2wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 minus 4 is minus 1 

3 减 4 得 负 1

san1 jian3 si4 de2 fu4 yi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

14 subtracted from 10 is a minus 4 

10 减 14 得 负 4

Shi2 jian3 shi2si4 de2 fu4 si4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

89 subtracted from 69 equals minus 20 

69 减 89 等 于 负 20

Liu4shi2jiu3 jian3 ba1shi2jiu3 deng3yu2 fu4 er4shi2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 subtracted from 8 is 5 

8 减 3 得 5

Ba1 jian3 san1 de2 wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

7 subtracted from 9 equals 2 

9 减 7 等 于 2

Jiu3 jian3 qi1 deng3yu2 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

to multiply 

cheng2

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

triangle 

三 角 形

san1jiao3xing2

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012