ţ Niu2rou4 Beef


ţ

hei1la4jian1 niu2liu3

black pepper beef willow

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ţ

jian1la4 niu2liu3

hot pepper beef willow

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ţ

hei1jiao1jian1 niu2liu3

black pepper beef willow

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
Lennie

ţ

tie3ban3 niu2rou4

hot sizzling beef

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Mal

ţ

fen3 zheng1 niu2rou4

noodles and steamed beef

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ˮ ţ

shui3zhu3 niu2rou4

boiled beef

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

gu3lao3 rou4

ancient meat

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

shao1 ti2jin1

stewed tendons of beef

Da DiZhang MengDa Di
Cricket


Ji1rou4 Chicken


˿

ji1si1 dou4miao2

shredded chicken with green bean sprouts

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ga1li4ji1

curried chicken

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JeremyShawnStevenQ

gong1bao4 ji1ding1

chicken and peanuts Sichuan style

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
Mal

qi4guo1 ji1

steamed pot of chicken

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

֭

guo3zhi1 ji1tiao2

strips of chicken in fruit juice

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

xiang1gu1 ji1chi4

black mushrooms and chicken wings

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

gui4fei1 ji1chi4

royal chicken wing

Zhang NingShao DanniZhang MengGu
Cricket

֭

qie2zhi1 ji1chi4

chicken wing cooked in tomato juice

Zhang NingZhang JingGu
Cricket

yao1guo3 ji1ding1

chicken and cashews

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

bo1luo2 ji1ding1

pineapple and chicken

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

jin3xiu4 ji1ding1

chicken quick-fried in a thick sauce with vegetables

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

la4zi ji1ding1

chicken with cayenne pepper

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

you2bao4 ji1ding1

chicken quick-fried in oil

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

jiang4bao4 ji1ding1

chicken quick-fried in a thick sauce

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

Ƭ

hua2liu1 ji1pian4

smooth chicken

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

xi1fa3 ji1pu2

Western style chicken breast

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave

˿

wu3cai3 ji1si1

multicolored shredded chicken, five colors chicken strips

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

xiang1su1 ji1tui3

crisp fried chicken legs

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

kao3 ji1tui3

baked chicken legs

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Cricket

xiang1su1ji1

crisp chicken - fried

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave

xi1wai4ji1

Western style chicken

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave


Ѽ Ya1zi Duck


bao2jian1bing3

pancake

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave

Ѽ

Bei3jing1 kao3ya1

Beijing Duck

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave

Ѽ

Bei3jing1 Bian4yi4fang3 Kao3ya1

Beijing Duck Bianyifang style

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
James

һ Ѽ

yi2 tao4 Bei3jing1 kao3ya1

a setting of Beijing Duck

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ȫ Ѽ

Bei3jing1 Quan2ju4de2 Kao3ya1

Beijing Duck Quanjude style

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
James

Ѽ

hong2ba1 ya1zi

duck braised in red sauce

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison


- Ұ Yang2rou4 - Ye3tu4 Lamb and Rabbit


yang2rou4chuan4

mutton kabob

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Cricket

kao3 yang2tui3

roasted leg of mutton

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Cricket

Ұ

kao3 ye3tu4

roasted rabbit

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Cricket


Zhu1rou4 Pork


÷

mei2cai4 kou4rou4

dried vegetables surrounding pieces of stewed pork

Zhang NingShao DanniZhang MengGu
Glison

hua2liu1 li3ji1

smooth pork tenderloin

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

tang2cu4 li3ji1

sweet and sour pork tenderloin

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

yan2bao4 li3ji1

pork tenderloin fried with salt

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ը

gan1zha2 li3ji1

deep fried pork tenderloin

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

fen3 zheng1 pai2gu3

spare ribs steamed with noodles

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

hui2guo1 rou4

twice-cooked pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

fen3 zheng1 rou4

noodles with steamed pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

Ƭ

da4jiao1 chao3 rou4pian4

large peppers stir-fried with sliced pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

Ƭ

huang2gua1 chao3 rou4pian4

cucumbers stir-fried with sliced pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

Ƭ

dong1sun3 rou4pian4

bamboo shoots and pork slices

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

Ƭ

jiao1liu1 rou4pian4

blackened pork slices

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

˿

jing1jiang4 rou4si1

Beijing shredded pork cooked in soy sauce

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

˿

jian1jiao1 rou4si1

strips of pork stir-fried with sharp pepper

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

ˮ

shui3zhu3rou4

hot pork stew

˿

yu2xiang1 rou4si1

shredded garlic pork - Sichuan style - spicy

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Dave

pa2 zhou3zi

stewed pork leg

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison

zhou3zi

upper part of leg of pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
Glison
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008