A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


tie3ban3 dai4yu2

hairtail fish sizzling on a hot iron plate at your table

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

hong2shao1 hai3shen1

sea cucumber braised in soy sauce

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

cong1shao1 hai3shen1

sea cucumber cooked with onion

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
AprilMichael

hong2shao1 ji4yu2

carp braised in soy sauce

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

gan1shao1 ji4yu2

stewed carp

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

ţ

hong2jiao1 niu2wa1

bullfrog in red pepper

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

hong2shao1 bai2shan4

white eel, braised in soy sauce

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ƭ

hong2shao1 shan4pian4

sliced eel braised in soy sauce

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

qing1zheng1 pan2long2 shan4

strips of eel steamed in a clear soup

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

˿

suan1la4 you2yu2si1

hot and sour squid strips

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

mian4bao1 xia1qiu2

breaded shrimp balls

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

qing1chao3 xia1ren2

stir-fried shrimp meat

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

jiao1yan2 bei3ji2xia1

Arctic shrimp in spiced salt

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

liang3chi1 da4xia1

prawns cooked two ways

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

you2men4 da4xia1

braised prawns

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

san1 xian1 guo1ba

three kinds of shellfish with a rice crust

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

ը

ruan3zha2 xian1bei4

deep-fried fresh shellfish

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

ը

gong1zha2 xian1bei4

royal deep-fried fresh shellfish

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

lan2hua1 xian1bei4

orchid shellfish

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

xian1bei4 ba1cai4xin1

shellfish braised with hearts of cabbage

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

Ϻ

guo1ba xia1ren2

shrimp meat with a rice crust

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

fan1qie2 xia1ren2

tomato and shrimp

Da DiZhang MengSun JingsuDa Di
CricketAprilMichael

ը Ϻ

ruan3zha2 xia1ren2

deep fried shelled shrimp

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ϻ

xia1ren2 dou4fu

shrimp doufu

Shao DanniZhang MengFeng XieDa Di
CricketAprilMichael

bao4chao3 you2yu2juan3

quick fried squid rolls

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

yan2bao4 you2yu2juan3

salt stir-fried squid rolls

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

gan1shao1 yu2kuai4

pieces of fish stewed with onions

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

Ƭ

liu1 yu2pian4

smooth slices of fish

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

hong2shao1 yu2kuai4

pieces of fish braised in soy sauce

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

song1shu3 yu2

squirrel fish - usually carp

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

suan1cai4 yu2

pickled cabbage and fish

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

you2jin4 yu2

fish soaked in oil

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

Xi1hu2 cu4 yu2

West Lake fish in vinegar

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

ζ

la4wei4 kao3 yu2

hot roasted fish

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

cu4jiao1 yu2

fish sprinkled with vinegar

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

gan1shao1 yu2

stewed fish

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

qing1zheng1 yu2

fish steamed in clear soup

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichaelCrystal

tang2cu4 yu2

sweet and sour fish

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichaelCrystal

hong2shao1 yu2

fish braised in soy sauce

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

ju2hua1 yu2

fish cooked with chrysanthemums

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

song1shu3 gui4 yu2

Guangxi squirrel fish - usually carp

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012