A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


ĩ

jie4mo4 bai2cai4

mustard and Chinese cabbage

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

Ҷ

hong2you2 bai3ye4

lung of ox in hot oil

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ɫ

san1se4dan4

three colored eggs

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

song1hua1dan4

1000 year eggs, Songhua eggs

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichael

ji1rong2 dan4juan3

shredded chicken egg roll

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

˿

ban4du3si1

mixed tripe strips

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

Ƭ

fu1qi1 fei4pian4

husband and wife lung slices

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

Ƥ

ban4hai3zhe2pi2

mixed jellyfish skin

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

wu3xiang1 hua1sheng1mi3

peanuts fried in five spices

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ն

bai2zhan3ji1

chopped white meat of chicken

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ţ

jiang4niu2rou4

cold beef slices - appetizer

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichael

kou3tiao2

pig's tongue

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ţ

niu2kou3tiao2

ox tongue

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

luo2han4du4

broad bean, French bean

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi Boyuan
TerryGlison

suan1la4 pao4cai4

hot and sour pickled vegetables

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

cha1shao1 rou4

fork roasted pork

Shao DanniZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

xing4gan1rou4

dried apricot pork

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ɳ

huo3tui3sha1la1

ham salad

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ɳ

tu3dou4 sha1la1

potato salad

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

suan1la4 gua1tiao2

hot and sour cucumber pickles

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichael

з

xie4fen3

minced crab meat

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

з

xie4liu3

crab willow

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

tang2ban4 xi1hong2shi4

sliced tomatoes with sugar

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
DaveSarahMichael

Ѭ

wu3xiang1 xun1yu2

smoked fish flavored with five spices

Zhang NingZhang JingZhang MengLiu Weihong
TerryGlison

Ѽ

jiang4 ya1chi4

duck wing pickled in soy sauce

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ˮ Ѽ

yan2shui3 ya1gan1

duck liver in brine

Zhang NingShao DanniZhang MengGu
TerryGlison

ɽ Ұ

ban4shan1 ye3cai4

mixed mountain herbs

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012