A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


mushrooms and bamboo shoots 

˫

shao1 shuang1dong1

Zhang NingZhang JingLin QingGu
CricketAprilMichael

shredded garlic and green bean sprouts  (very good and fresh tasting - the sprouts are green and thin and have first leaves)

suan4rong2 dou4miao2

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

hot bean paste with chilies 

la4ban4jiang4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

Chinese cabbage with vinegar 

cu4liu1 bai2cai4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

cauliflower with shredded garlic  (foreign import)

suan4rong2 xi1lan2hua1

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

celery and cashews  (celery is called xi1qin2 to mean that it is the Western imported variety - qin2cai4 ۲ is the normal name for celery)

yao1guo3 xi1qin2

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

corn and pine nuts 

song1ren2 yu4mi3

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

home style doufu 

jia1chang2 dou4fu4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
AprilMichael

hot doufu 

ma2la4 dou4fu4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

egg and tomato 

fan1qie2 ji1dan4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

lettuce cooked in oil 

hao2you2 sheng1cai4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

cold bitter melon  (served cold and may be dressed with hot sauce or soy sauce)

liang2ban4 ku3gua1

Zhang NingWang YongWT ZhengGao Mingjiang
TerryGlison

mushrooms and winter squash 

xiang1gu1 dong1gua1

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

mushrooms and rape  (a special type of black mushrooms which grow on trees)

xiang1gu1 you2cai4

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

crispy potato slivers 

˿

xiang1la4 tu3dou4si1

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

threads of potato with shredded garlic  (rong2 is actually another name for Chengdu in Sichuan province)

˿

suan4rong2 tu3dou4si1

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

threads of potato with sharp pepper 

˿

jian1jiao1 tu3dou4si1

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

hot and sour potato threads 

˿

suan1la4 tu3dou4si1

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

snow peas with shredded garlic 

suan4rong2 he2lan2dou4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

fresh stir-fried snow peas 

qing1 chao3 he2lan2dou4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

Mapo tofu, doufu, tofu  (one of many varieties of doufu)

ma2po2 dou4fu

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

four vegetables stir-fried 

chao3 si4su4

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

cooked vegetables with threads of eel 

˿

shao1su4 shan4si1

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012