A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


cu4liu1 bai2cai4

Chinese cabbage with vinegar

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

xiang1gu1 dong1gua1

mushrooms and winter squash

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

suan4rong2 dou4miao2

shredded garlic and green bean sprouts

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

ma2la4 dou4fu4

hot doufu

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

jia1chang2 dou4fu4

home style doufu

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
AprilMichael

ma2po2 dou4fu

Mapo tofu, doufu, tofu

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

fan1qie2 ji1dan4

egg and tomato

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

suan4rong2 he2lan2dou4

snow peas with shredded garlic

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

qing1 chao3 he2lan2dou4

fresh stir-fried snow peas

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

liang2ban4 ku3gua1

cold bitter melon

Zhang NingWang YongWT ZhengGao Mingjiang
TerryGlison

la4ban4jiang4

hot bean paste with chilies

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

˿

shao1su4 shan4si1

cooked vegetables with threads of eel

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

hao2you2 sheng1cai4

lettuce cooked in oil

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

˫

shao1 shuang1dong1

mushrooms and bamboo shoots

Zhang NingZhang JingLin QingGu
CricketAprilMichael

chao3 si4su4

four vegetables stir-fried

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

˿

jian1jiao1 tu3dou4si1

threads of potato with sharp pepper

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

˿

xiang1la4 tu3dou4si1

crispy potato slivers

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

˿

suan4rong2 tu3dou4si1

threads of potato with shredded garlic

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

˿

suan1la4 tu3dou4si1

hot and sour potato threads

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

suan4rong2 xi1lan2hua1

cauliflower with shredded garlic

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

yao1guo3 xi1qin2

celery and cashews

Zhu JingGu ChunleiJin YanPan Zilong
DavidAnnDawn

xiang1gu1 you2cai4

mushrooms and rape

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
Sarah GMalStephan

song1ren2 yu4mi3

corn and pine nuts

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012