A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


About Numbers

Speed Number Game
Compare English and Chinese...
say the numbers as fast as you can!


Flash Movies
to study Chinese numbers


Flash Movies
学 习 英 语 数 字


one

yi1

Zhang MengLi ZhenLi SiChu Lin
JoshBrienneJeremyCricket

two(number)

er4

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
KateBrienne

three

san1

Zhang MengLi ZhenCao HuiChu Lin
BrienneJeremyCricket

four

si4

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshBrienneJeremyCricket

five

wu3

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshBrienneJeremyCricket

six

liu4

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KateBrienne

seven

qi1

Liu XiaoyunZhang MengLi ZhenWang Jun
KateBrienne

eight

ba1

Zhang MengWT ZhengLi ZhenHua
KateBrienne

nine

jiu3

Zhang MengLi Yu ZhengLi Zhen
KateBrienne

ten

shi2

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
KateBrienne

1, 2, 3, 4, 5

1 , 2 , 3 , 4 , 5

yi1, er4, san1, si4, wu3

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenMalAustinChrystal

6, 7, 8, 9, 10

6 , 7 , 8 , 9 , 10

liu4, qi1, ba1, jiu3, shi2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChrystal

11, 12, 13, 14, 15

11 , 12 , 13 , 14 , 15

shi2yi1, shi2er4, shi2san1, shi2si4, shi2wu3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

16, 17, 18, 19, 20

16 , 17 , 18 , 19 , 20

shi2liu4, shi2qi1, shi2ba1, shi2jiu3, er4shi2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

er4shi2yi1, er4shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40

san1shi2yi1, san1shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

si4shi2yi1, si4shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60

wu3shi2yi1, wu3shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70

liu4shi2yi1, liu4shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80

qi1shi2yi1, qi1shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalKateChrystalAustin

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90

ba1shi2yi1, ba1shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100

jiu3shi2yi1, jiu3shi2er4 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20

er4, si4, liu4, ba1, shi2, shi2er4, shi2si4, shi2liu4, shi2ba1, er4shi2 ...

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30

san1, liu4, jiu3, shi2er4, shi2wu3, shi2ba1, er4shi2yi1, er4shi2si4, er4shi2qi1, san1shi2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalDaleAustinChrystal

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024(a handy progression to know for the computer)

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 , 512 , 1024

er4, si4, ba1, shi2liu4, san1shi2er4, liu4shi2si4, yi4bai3er4shi2ba1, er4bai3wu3shi2liu4, wu3bai3yi1shi2er4, yi4qian1ling2er4shi2si4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalDaleAustinChrystal

hundred

bai3

Zhang MengZhang LiLi Zhen
JoshBrienneKarenJeremy

thousand, 1,000; numerous

qian1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
JoshTimGlisonSarah

ten thousand(not all numbers count as measure words -- in this case yi1wan4 is used as we use "thousands and thousands" meaning "a lot")

一 万

yi2wan4

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JoshTimMalSarah

one hundred thousand(ten ten thousands)

十 万

shi2wan4

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

hundred million

亿

yi4

Zhang MengZhang LiLi ZhenLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

A hundred million is one hundred times a million.

一 亿 是 一 百 万 的 一 百 倍 。

Yi2 yi4 shi4 yi4bai3wan4 de yi4bai3 bei4.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuCao Li Hua
MalSarahBrian

1,000,000,000.00 one billion(ten 100 millions)

十 亿

shi2yi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

1,000,000,000,000.00 one trillion(trillion, 10,000 X hundred million)

万 亿

wan4yi4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

She's good at arithmetic.

她 擅 长 算 术 。

Ta1 shan4chang2 suan4shu4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremy

Children like to count stars at night.

孩 子 们 喜 欢 在 晚 上 数 星 星 。

Hai2zimen xi3huan1 zai4 wan3shang shu3 xing1xing.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDave

to divide into

分 成

fen1cheng2

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrian

to get(use when multiplying numbers below 10))

de2

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienne

The Great Wall's 10 thousand li.

长 城 有 一 万 里 长 。

Chang2cheng2 you3 yi2wan4 li3 chang2.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDave

more than, odd(in relations to numbers)

duo1

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelRory

Your garden's four times as large as mine.

你 的 花 园 是 我 的 四 倍 。

Ni3 de hua1yuan2 shi4 wo3 de si4bei4.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

times(as in multiplication)

bei4

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

number, figure

shu4

Shao DanniLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelRory

number, date

hao4

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengWei XingSun Gang
JoshBrienneJeremyCricket

number

数 字

shu4zi4

Feng XieCheng HongDu FengGu Zheng
SarahBrian

My phone number's 6583 2301.

我 的 电 话 号 码 是 6583 2301。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 shi4 6583 2301.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JulieAustinSarah

China has a population of 800 million.

中 国 有 八 亿 人 口 。

Zhong1guo2 you3 ba1 yi4 ren2kou3.

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenFredSarahJoshKate

one(used in speech instead of yi1 in telephone numbers, room numbers, train numbers...)

yao1

Zhang MengLi ZhenLi SiChu Lin
TimKaren LeeJeremyMaggy

80 percent(in the stores in China, if you see a sign with a big 80 on it -- that is usually a sale -- it means you pay 80 percent, not that you get 80 percent off!)

百 分 之 八 十

bai3fen1zhi1 ba1shi2

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenHuaZhang Meng
JulieSeth

one quadrillion

一 千 万 亿

yi1 qian1wan4yi4

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
Sarah

Divide these apples into four quarters.

把 这 些 苹 果 分 成 四 等 份 。

Ba3 zhe4xie1 ping2guo3 fen1cheng2 si4 deng3 fen4.

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

quarter, a quarter

四 分 之 一

si4 fen1 zhi1yi1

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

We've already come a quarter of the distance.

我 们 已 经 走 了 全 程 的 四 分 之 一 。

Wo3men yi3jing1 zou3 le quan2cheng2 de si4 fen1 zhi1yi1.

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrian

four quarters

四 等 份

si4 deng3 fen4

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

to square a number; power (of the number)

乘 方

cheng2fang1

Da DiZhang Meng
CricketAustin

Five plus five gets ten.

五 加 五 等 于 十 。

Wu3 jia1 wu3 deng3yu2 shi2.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAshley

ten thousand foreign visitors

一 万 个 外 宾

yi2 wan4 ge4 wai4bin1

Shao DanniWang Mei
Karen LeeJeremyMaggy

A thousand tourists enter the Palace Museum each hour.

每 小 时 有 一 千 人 参 观 故 宫 。

Mei3 xiao3shi2 you3 yi4 qian1 ren2 can1guan1 Gu4gong1.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
Karen

Ten thousand students attended the rock concert.

一 万 学 生 去 听 摇 滚 音 乐 会 。

Yi2wan4 xue2sheng qu4 ting1 yao2gun3 yin1yue4hui4.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
Karen

2 thousand

两 千

liang3 qian1

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
Sarah

There are four threes in my telephone number.

我 的 电 话 号 码 里 有 四 个 三 。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 li3 you3 si4 ge4 san1 .

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
Dave

to multiply

cheng2

Da DiZhang Meng
CricketAustin

multiplication

乘 法

cheng2fa3

Da DiZhang Meng
CricketAustin

multiplication and division, calculation, ups and downs

乘 除

cheng2chu2

Da DiZhang Meng
CricketAustin

1 times 1 is 1, 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3, etc.

一 一 得 一 , 一 二 得 二 , 一 三 得 三 , 一 四 得 四 , 一 五 得 五 , 一 六 得 六 , 一 七 得 七 , 一 八 得 八 , 一 九 得 九

yi1 yi1 de2 yi1, y1 er4 de2 er4, y1 san1 de2 san1, etc.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKaren LeeBrian

multiplication sign

乘 号

cheng2hao4

Da DiZhang Meng
CricketAustin

2 times 2 etc.

2 X 2 ; 2 X 3 ; 2 X 4 ; 2 X 5 。 。 。

2 x 2; 2 x 3; 2 x 4; 2 x 5....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
JoshKarenSarah

3 times 2 etc.

3 X 2 。 。 。

3 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenRussLynnJosh

4 times 2 etc.

4 X 2 。 。 。

4 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenBobJosh

5 times 2 etc.

5 X 2 。 。 。

5 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenKyleJosh

6 times 2 etc.

6 X 2 。 。 。

6 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenSarahJosh

7 times 2 etc.

7 X 2 。 。 。

7 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenRussJosh

8 times 2 etc.

8 X 2 。 。 。

8 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenKateJosh

9 times 2 etc.

9 X 2 。 。 。

9 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

10 times 2 etc.

10 X 2 。 。 。

10 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

11 times 2 etc.

11 X 2 。 。 。

11 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

12 times 2 etc.

12 X 2 。 。 。

12 x 2....

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

twenty, 20(seldom seen)

廿

nian4

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

The 801 bus is very fast.(lu4 is used for bus line)

八 零 幺 路 很 快 。

Ba1ling2yao1lu4 hen3 kuai4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AustinSarah

zero

ling2

Zhang MengLi ZhenFeng XieCao HuiLiu Xiaoyun
KateBrienne
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008