A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


I'm always leaving my briefcase behind. It's a wonder I haven't lost it completely. 

我 总 是 把 公 文 包 落 下 , 但 从 没 丢 过 , 真 是 个 奇 迹 。

Wo3 zong3shi4 ba3 gong1wen2bao1 la4 xia4, dan4 cong2mei2 diu1guo4, zhen1shi4 ge4 qi2ji4.

Shao DanniLiu Yu RongJin YanLiu WeihongJi Xiaozhe
DavidAbbie

I know I put the stapler right here beside the FAX machine, but it's not there now. 

我 明 明 记 得 我 把 订 书 器 放 在 这 台 传 真 机 旁 边 了 , 但 是 现 在 却 不 在 了 。

Wo3 ming2ming2 ji1de2 wo3 ba3 ding4shu1qi4 fang4zai4 zhe4 tai2 chuan2zhen1ji1 pang2bian1r le, dan4shi4 xian4zai4 que4 bu2 zai4 le.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

The books are in the bookcase. 

书 在 书 柜 里 。

Shu1 zai4 shu1gui4 li3.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

bookcase  (this is an enclose bookcase with doors -- see shu1jia4 for open bookcase)

书 柜

shu1gui4

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

bookends 

书 挡

shu1dang3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

one bookend 

一 个 书 挡

yi2 ge4 shu1dang3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

a pair of bookends 

一 对 儿 书 挡

yi2 dui4r shu1dang3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

briefcase, attache case 

公 文 包

gong1wen2bao1

Da DiZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

file cabinet 

档 案 柜

dang4'an4gui4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

file cabinet 

文 件 柜

wen2jian4'gui4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

calculator 

计 算 器

ji4suan4qi4

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

index card, library file card  (Unually index cards are just called ka3pian4)

索 引 卡

suo3yin3ka3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

reclining chair, desk chair 

躺 椅

tang3yi3

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremy

clamp 

夹 子

jia1zi

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

binder clamp 

长 尾 夹

chang2wei3jia1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

clock 

时 钟

shi2zhong1

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

document, official correspondence, paperwork (office), secretary (company official), secretariat 

文 书

wen2shu1

file drawer 

放 文 件 的 抽 屉

fang4wen2jian4 de chou1ti

Get a lift to the office. 

搭 车 上 班 。

Da1 che1 shang4ban1.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

office equipment 

办 公 室 设 备

ban4gong1shi4 she4bei4

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

eraser 

橡 皮

xiang4pi2

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi Xinzhou
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

ergonomic chair 

符 合 人 体 工 程 学 的 椅 子

fu2he2ren2ti3 gong1cheng2xue2 de yi3zi

ergonomic chair 

符 合 人 类 工 程 学 的 椅 子

fu2he2ren2lei4 gong1cheng2xue2 de yi3zi

This may be an ergonomic chair, but it still kills my back! 

这 个 可 能 是 一 把 符 合 人 体 工 程 学 的 椅 子 , 但 坐 上 去 仍 弄 痛 我 的 背 !

Zhe4 ge4 ke3neng2 shi4 yi4 ba3 fu2he2ren2ti3 gong1cheng2xue2 de yi3zi, dan4 zuo4 shang4 qu4 reng2 nong4 tong4 wo3 de bei4.

FAX machine 

传 真 机

chuan2zhen1ji1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

file folder 

文 件 夹

wen2jian4jia1

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

hanging file folder 

悬 挂 的 文 件 夹

xuan2gua4 de wen2jian4jia1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

paste, glue  (this is most commonly used for paste -- see 乳 胶 for white glue)

胶 水

jiao1shui3

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesDavid

white glue, wood glue 

乳 胶

ru3jiao1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

How many paper clips do you need?  (多 少 = how, when asking measure or amount)

你 需 要 多 少 回 形 针 ?

Ni3 xu1yao4 duo1shao3 hui2xing2zhen1?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

magnifying glass 

放 大 镜

fang4da4jing4

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

tape measure 

卷 尺

juan3chi3

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

We're going to need paper, pens, a stapler, some glue, and some cardboard. 

我 们 需 要 纸 、 笔 、 一 个 订 书 器 、 胶 水 和 纸 板 。

Wo3men xu1yao4 zhi3, bi3, yi2ge ding4shu1qi4, jiao1shui3 he2 zhi3ban3.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

post-it notes 

即 时 贴

ji2shi2tie1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

numbering, coding, serial number; to number 

编 号

bian1hao4

It's right there, on the right side of the desk!  (ke4zhuo1 is a classroom desk)

它 就 在 那 儿 , 在 课 桌 的 右 边 。

Ta1 jiu4 zai4 na4r, zai4 ke4zhuo1 de you4bian1.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

paper clip 

纸 夹

zhi3jia1

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

clip, clamp, paper clip  (also see qu1bie2zhen1)

回 形 针

hui2xing2zhen1

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

A paper clip is used to hold papers together.  (bie2 别 is used as a verb here - to fasten)

曲 别 针 是 用 来 把 纸 别 在 一 起 的 。

Qu1bie2zhen1 shi4 yong4 lai2 ba3 zhi3 bie2 zai4 yi4qi3 de.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

paper clip  (see also jia1zi)

曲 别 针

qu1bie2zhen1

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

paperweight 

纸 镇

zhi3zhen4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

paperweight 

镇 纸

zhen4zhi3

CashmeiraEllen

Please give me that pen that's on the book. 

请 给 我 本 子 上 的 那 支 笔 。

Qing3 gei3 wo3 ben3zishang de na4 zhi1 bi3.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

rollerball pen 

签 字 笔

qian1zibi3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

felt tip pen 

毡 毛 墨 水 笔

zhan1mao2 mo4shui3 bi3

Du FengFen RanRen ShuangZheng Jie
AprilRachelFrankAustin

mechanical pencil 

自 动 铅 笔

zi4dong4 qian1bi3

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
DavidAbbie

I would like to place an order for felt tip pens, fifty in all. 

我 想 订 购 总 共 五 十 只 毡 毛 墨 水 笔 。

Wo3 xiang3 ding4gou4 zong3gong4 wu3shi2 zhi1 zhan1mao2 mo4shui3 bi3.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

purchase order 

购 买 订 单

gou4mai3 ding4dan1

rubber band, elastic 

橡 皮 筋

xiang4pi2jin1

Du FengZhao JianZhao MoFen RanLi Xinzhou
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

rubber band  (common usage - oral)

皮 筋 儿

pi2jin1r

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

rubber band 

橡 皮 筋

xiang4pi2jin1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

sales receipt 

销 售 收 据

xiao1shou4 shou1ju4

screwdriver  (popular name for a screwdriver -- luo2si4dao1 is more technical)

改 锥

gai3zhui1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

slot headed screwdriver, regular screwdriver  (Called "one character" screwdriver because the tip, viewed from the end, looks like the character one - 一 )

一 字 改 锥

yi1zi4 gai3zhui1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
Allen

phillips head screwdriver  (Called "ten character" screwdriver because the tip, viewed from the end, looks like the character ten - 十 )

十 字 改 锥

shi2zi4 gai3zhui1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

pencil sharpener 

转 笔 刀

zhuan4bi3dao1

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

Your book's on the top shelf. 

你 的 书 在 书 架 的 顶 层 。

Ni3 de shu1 zai4 shu1jia4 de ding3ceng2.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

I love spinning in my desk chair! 

我 很 喜 欢 坐 在 办 公 倚 上 打 转 。

Wo3 hen3 xi3huan zuo4 zai4 ban4'gong1 yi3 shang da3zhuan4.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

This calculator has a spreadsheet function. 

这 种 计 算 器 有 电 子 制 表 功 能 。

Zhe4 zhong3 ji4suan4qi4 you3 dian4zi3 zhi4biao3 gong1neng2.

Cao LihongTan LiWang WenjingLiu MingkeRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

to staple together 

钉 在 一 起

ding1 zai4 yi2qi3

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

staple remover 

取 订 器

qu3ding4qi4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

stapler 

订 书 器

ding4shu1qi4

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

stapler 

订 书 机

ding4shu1ji1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

thumb tack, push pin 

图 钉

tu2ding1

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
DavidFrank

electrical tape 

电 工 胶 带

dian4gong1 jiao1dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

Scotch tape, tape  (This is the general word for tape -- may be used for adhesive tape as well as scotch tape in the proper context)

胶 带

jiao1dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

clear tape  (clear tape)

透 明 胶 带

tou4ming2 jiao1dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

packing tape 

风 箱 胶 带

feng1xiang1 jiao1dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

a roll of tape (sticky or Scotch) 

一 卷 胶 带

yi4 juan3 jiao1dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

correction tape 

涂 改 带

tu2gai3dai4

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

teletype 

电 传 打 字 机

dian4chuan2da3zi4ji1

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee

I can't believe you still have a teletype machine, that belongs in a museum. 

我 不 可 能 相 信 你 还 有 一 台 电 传 打 字 机 , 那 台 应 该 在 博 物 馆 里 。

Wo3 bu4 ke3'neng2 xiang1xin4 ni3 hai2 you3 yi4 tai2 dian4chuan2da3zi4ji1, na4 tai2 ying1gai1 zai4 bo2wu4guan3 li3.

Du FengRuan YilangSun XiaomeiAn Yufei
AllenKaren Lee
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012