A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


voice of a bee = ZZZZ ZZZZ ZZZZ 

weng1weng1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

chirp, chirr 

ji1ji1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a bird = whistle 

gu1gu1

Shao DanniWang JunChu LinFeng Xie
Stephan

birds taking off in a flock -- sound of wings beating 

ci1leng1

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

chirp, squeak  (sound of birds, or of mice)

֨

zi1

Zhang JingWang JunZheng Haotian
JeremyLynnAnnSarah G

chirp 

jiu1jiu1

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

voice of a wild bird = caw 

wa1wa1

Zhang JingWang JunChu LinLiu Mingke
Stephan

voice of a pet bird = tweet tweet, peep peep 

ߴ ߴ

ji1ji1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

Dogs say,"Bow-wow." Bees say,"buzz buzz." 

Gou3 "wang1wang1" jiao4. Mi4feng1 "weng1weng1" jiao4.

Cheng HongWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
LynnAllenAnnChris

to call, to emit sound, to honk  (animal sound -- sound horn or siren on car)

ming2jiao4

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

voice of a cat = meow 

miao1miao

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
AustinStephan

meow, mew, miaow 

miao1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

meow, mew, miaow  (often used as a cat's name or to call a cat)

mi1mi1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

moo, low, bellow 

mou1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a cow = moo mooooo = moo moo 

mou1r

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

voice of a cricket = cheep cheep 

qu1qu1

Zhang JingShao DanniSun BinWei Xing
Stephan

cry 

wa1wa1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a dog = bow wow 

wang1wang1

Da DiWang JunChu LinWei XingZhang Jing
AustinStephan

bark, yap, bow-wow 

wang1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a dog = woof woof 

߼

wo1fu

Zhang JingShao DanniJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AustinStephan

voice of a dog = arf arf 

wang1wang1

Shao DanniWang JunFeng XieWei Xing
AustinStephan

voice of a donkey = hee haw 

e4'a1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

quack, caw  (sounds of ducks, or of crows -- also frogs croak)

gua1gua1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

voice of a duck = quuackk quuackk = quack quack 

gua1gua1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

voice of a frog = ribit 

gu1r gua1

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
Stephan

ribit, croak  (what frogs say -- same character for quack and caw of birds)

gua1gua1

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

voice of a frog = crrrroak crrroak = croak croak 

gua2gua2

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

quack  (sound of ducks or geese)

ga1ga1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

voice of a goose = hhoonk hhoonk = honk honk 

ga2ga2

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

cluck, coo  (of hens, of turtledoves, etc.)

gu1

Zhang JingZhang LiZhang MengWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

voice of a hen = cluck, cluck 

ge1ge1da2

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

voice of a horse = eeeei gh gh gh whinny, neigh 

yi1yi4

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
Stephan

clop, clippity clop 

da1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

voice of a lion = rhooooooar / roar 

ao1wu1

Zhang JingWang JunChu LinLiu Mingke
AustinStephan

voice of a mosquito = zzzz zzzz 

wen1r

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

squeak of mouse = eeee eeee 

֨ ֨

zhi1zhi1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
Stephan

mouse across the floor = scamper, chichchchch 

ͻ ͻ ͻ ͻ

tu1tu1tu1tu1

Zhang JingSun JingsuJin YanShao Jingxian
LynnAustinAnnDawn

voice of a pig = oink, snuffle 

heng1heng1

Zhang JingWang JunChu LinLiu Mingke
Stephan

to make a quacking sound 

ʹ

shi3 ga1ga1 xiang3

Wang YongFeng XieZheng HaotianLiu WeihongCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

voice of a rooster = cock a doodle dooooo 

wo3wo1wo4

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

cock's crow, cock-a-doodle-do 

wo1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a sheep = baaa, baaa 

mie1mie

Feng XieCheng HongChu LinGu Zheng
Stephan

baa, bleat 

mie1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

voice of a snake = ssssss 

si1si1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

voice of a tiger = mwroaaoaaoaa = roar 

ao1wu1

Zhang JingWang JunChu LinLiu Mingke
Stephan
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012