A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


有 抱 负 的

you3 bao4fu4 de

ambitious, aspiring

我 真 笨 。

Wo3 zhen1 ben4.

I feel like I don't have a brain in my head.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

变 通

bian4tong1

pragmatic, flexible; to adjust to circumstances, to act according to the situation

Lynn

她 太 害 羞 了 , 不 知 道 怎 样 表 达 感 情 。

Ta1 tai4 hai4 xiu1 le, bu4 zhi1dao4 zen3yang4 biao3da2 gan3qing2.

She is so shy that she doesn't know how to express her feelings.

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
CricketJeremyGlison

残 酷 的

can2ku4 de

cruel, mean

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

沉 着

chen2zhuo2

poised, calm and collected, steady, not nervous

chi3

shame, disgrace, humiliation

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

chi1

crazy about, silly, crazy

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

痴 呆

chi1dai1

stupid, slow, retarded

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

耻 辱

chi3ru3

shame, disgrace, humiliation

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

聪 明

cong1ming

intelligent, bright, clever

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
KarenJulieMike

粗 心

cu1xin1

careless, thoughtless

呆 气

dai1qi4

silly look, idiotic look

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

呆 傻

dai1sha3

stupid, dumb

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

胆 敢

dan3gan3

to dare, to be recklessly courageous

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JamesKaren LeeBrian

有 胆 量 的

you3 dan4lian4 de

to have the nerve to, spunky, gutsy, brave, courageous

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnRorySarahLennie

胆 量

dan3liang4

courage, guts, nerve

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JamesKaren LeeBrian

胆 怯

dan3qie4

timid, cowardly

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

胆 小 鬼

dan3xiao3gui3

coward

他 是 到 目 前 为 止 最 好 的 。

Ta1 shi4 dao4 mu4qian2 wei2zhi3 zui4 hao3 de.

So far, he's head and shoulders above the rest.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

我 今 天 真 倒 霉 !

Wo3 jin1tian1 zhen1 dao3mei2!

I'm having an awful day.

( 两 个 翻 译 都 是 很 口 语 化 , 很 通 俗 的 -- 非 常 有 表 现 力 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

大 傻 瓜

da4sha3gua1

big idiot, fool, jerk

堕 落 者

duo4luo4zhe3

pervert, degenerate, depraved person

非 凡 的

fei1fan2 de

extraordinary, outstanding, above average

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

务 实 之 风

wu4shi2 zhi1 feng1

pragmatic style, practical manner

Lynn

疯 疯 癫 癫

feng4fengdian1dian1

deranged, crazy, erratic

愤 懑

fen4men4

depressed, discontented, resentful, perturbed, indignant

服 帖

fu2tie1

docile and obedient

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

乖 巧

guai1qiao3

cute, smart, lovable, clever (child)

Travis

害 羞

hai4 xiu1

to be shy

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

害 怕

hai4pa4

to fear, to be afraid, to be scared, to have a fear of; shy, timid

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
DaveSarahMichael

他 在 生 人 面 前 很 害 羞 , 但 和 朋 友 们 却 很 熟 。

Ta1 zai4 sheng1ren2 mian4qian2 hen3 hai4xiu1, dan4 he2 peng2youmen que4 hen3 shu2.

He is very shy around strangers, but not with his friends.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

他 是 一 条 好 汉 。

Ta1 shi4 yi4 tiao2 hao3han4.

He's a brave man.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

好 汉

hao3han4

true man, brave man, hero

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

和 蔼

he2'ai3

kindly, nice, friendly, amiable

合 群

he2qun2

to fit in, to get on well with others; sociable

厚 颜 无 耻

hou4yan2wu2chi3

impudent, shameless

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
LynnNick

混 混

hun4hun

gangster, hoodlum

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

江 湖 骗 子

jiang1hu2pian4zi

swindler, con man, quack, fraud, charlatan, mountebank

贱 人

jian4ren2

slut, cheap piece of baggage (refers to a woman who is not valued)

Lynn

她 一 向 很 坚 强 。

Ta1 yi2xiang4 hen3 jian1xiang4.

She has a strong character.

坚 强

jian1xiang4

strong, staunch

别 骄 傲 。

Bie2 jiao1ao4.

Don't let it go to your head.

( 非 常 温 和 的 成 语 -- 没 有 傲 气 十 足 的 刺 耳 的 感 觉 -- 通 常 是 别 人 对 你 高 度 夸 奖 时 说 的 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

精 明

jing1ming2

shrewd

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

精 神

jing1shen

drive, vigor, vitality, energy; spiritual

Lynn

我 交 友 很 谨 慎 , 人 一 定 要 好 。

Wo3 jiao1 you3 hen3 jin3shen4, ren2 yi2 ding4 yao4 hao3.

I'm very particular about my friends, they have to be nice.

Zhu JingRuan YilangLiu WeihongPan Zilong
Kaylee

她 是 一 个 宽 容 的 母 亲 。 她 从 不 因 为 我 的 小 错 误 而 生 气 , 但 她 会 因 为 我 不 诚 实 而 生 气 。

Ta1 shi4 yi2 ge4 kuan1rong2 de mu3qin1. Ta1 cong2bu4 yin1wei2 wo3 de xiao3 cuo4wu4 er2 sheng1qi4, dan4 ta1 hui4 yin1wei2 wo3 bu4cheng2shi2 er2 sheng1qi4.

She is a very understanding mother, she doesn't get upset by the little mistakes I make. But she can get really angry when I do something dishonest.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongMeng Sichen
Cashmeira

枯 燥

ku1zao4

boring, dry, uninteresting, dull, torturous

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbie

他 懒 散 地 打 发 了 一 天 , 以 后 需 要 学 习 一 夜 。

Ta1 lan3san3 de da3fa1 le yi4 tian1, yi3hou4 xu1yao4 xue2xi2 yi2ye4.

He lazed the day away, then had to study all night.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

li4

nice looking, handsome, beautiful

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

她 脑 子 很 灵 活 。

Ta1 nao3zi hen3 ling2huo2.

She's very quick witted.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggy

满 足

man3zu4

satisfied, contented, satiated; to satisfy, to gratify

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

美 妙

mei3miao4

beautiful, wonderful, fantastic, exquisite, elegant, gorgeous, graceful, brilliant - and other synonyms for positive description of art forms

Travis

一 员 猛 将

yi4 yuan2 meng3jiang4

a brave warrior, a valiant general

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

他 面 目 清 秀 。

Ta1 mian4mu4 qing1xiu4.

He has a nice looking face.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
Rick

腼 腆

mian3tian3

shy, bashful

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

迷 糊

mi2hu

dazed, fuzzy, muddle-headed, half conscious

nao3

angry; to be annoyed

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

恼 火

nao3huo3

to be enraged, to lose patience, to be annoyed

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

父 亲 对 他 儿 子 很 恼 火 。

Fu4qin dui4 ta1 er2zi hen3 nao3huo3.

The father was very angry with his son.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

他 真 没 脑 子 。

Ta1 zhen1 mei2 nao3zi.

He doesn't have a brain in his head.

( 当 用 于 其 他 人 时 , 表 示 否 定 但 你 是 放 弃 的 、 失 望 的 。 如 果 直 接 说 -- “ You don't have” -- 你 会 伤 人 很 深 , 或 导 致 一 场 争 斗 。 父 母 可 能 会 这 样 说 , 它 没 有“ you're stupid.” 严 重 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
Brian

脓 包

nong2bao1

crybaby, useless weakling, scaredy cat, fraidy cat

懦 弱

nuo4ruo4

cowardly, weak

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

品 质

pin3zhi4

quality, character, trait, tone

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
DavidAnnLennie

切 肤

qie4fu1

coward

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

怯 懦 的

qie4nuo4 de

faint hearted, cowardly

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

怯 生 生

qie4sheng1sheng1

timid, shy

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

怕 生

pa4sheng1

shy with strangers

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

窃 贼

qie4zei2

thief

Sun BinLi ChunjiangZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

情 绪

qing2xu4

emotions, feeling

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

勤 俭

qin2jian3

hard working and thrifty, hard working and penny-wise

Lynn

勤 俭 务 实

qin2jian3 wu4shi2

hard working, thrifty and pragmatic

Lynn

亲 切

qin1qie4

kind, nice, warm (person)

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
JoshTimGlisonSarah

ren3

to bear, to endure, to hold back; cruel, merciless

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

人 品

ren2pin3

character, moral quality

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
JeremyAbbie

任 性

ren4xing4

headstrong, stubborn, willful, (spoiled and uncontrollable)

热 情

re4qing2

nice, kind, cordial, enthusiastic, warm-hearted, warm (a warm greeting)

Feng XieLiu XiaoyunLi Yu ZhengCao HuiLi Si
FredJoshSarahJeremy

她 那 么 热 心 ,我 怀 疑 她 别 有 用 心 。

Ta1 na4me re4xin1, wo3 huai2yi2 ta1 bie2you3yong4xin1.

She is so nice, I wonder if she means it.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

她 那 么 热 心 ,我 希 望 我 能 象 她 一 样 。

Ta1 na4me re4xin1, wo3 xi1wang4 wo3 neng2 xiang4 ta1 yi2yang4.

She is so nice, I wish I could be more like her.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
RickLindsayJames

弱 点

ruo4dian3

failing, soft spot, weakness, foible

Du FengCao LihongSun BinLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

我 真 傻 。

Wo3 zhen1 sha3.

I feel like I don't have a brain in my head.

( 英 文 中 , 经 常 有 关 于 身 体 的 习 惯 用 法 -- 当 说 到 自 己 时 , 这 不 是 非 常 负 面 的 意 思 , 但 说 到 别 人 时 , 是 。 在 说 自 己 时 , 是 犯 错 误 后 的 一 种 道 歉 的 方 式 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

别 傻 了 , 我 当 然 愿 意 帮 你 。

Bie2 sha3 le, wo3 dang1ran2 yuan4yi4 bang1 ni3.

Don't be silly, of course I would love to help you.

( 这 句 话 用 来 回 答 “ I don't want to inconvenience you” , “ you look busy, maybe I can find someone else” 。 这 句 话 中 “ Would” 用 来 表 示 将 来 时 -- “ if you ask, I will help” )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

傻 蛋

sha3dan4

nincompoop, nitwit

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

使 性 子

shi3 xing4zi

to lose one's temper, to get angry

[I lose, he loses, they lose /*lost / I have lost, he has lost, they have lost /* had lost /// I get angry, he gets angry, they get angry /*got angry /I have gotten angry, he has gotten angry, they have gotten angry /*had gotten angry]

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

他 的 课 无 聊 极 了 , 每 次 上 他 的 课 都 跟 受 刑 似 的 。

Ta1 de ke4 wu2liao2 ji2le, mei3ci4 shang4 ta1 de ke4 dou1 gen1 shou4xing2 shi4de.

His class is so boring. It's like I'm being tortured.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
JeremyAbbie

我 现 在 只 想 睡 觉 。

Wo3 xian4zai4 zhi3 xiang3 shui4jiao4.

All I want to do is lay my head down somewhere and sleep.

( 这 句 话 描 绘 出 一 幅 画 面 , 形 容 人 疲 惫 的 样 子 -- 代 替 说 “ very tired” -- 字 面 上 -- 所 有 我 想 做 的 是 把 头 放 在 什 么 地 方 睡 觉 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

态 度

tai4du4

attitude, posture, approach, manner

Sun BinLi ChunjiangZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

贪 得 无 厌

tan1de2wu2yan4

avaricious and insatiable, greedy and never satisfied

仪 表 堂 堂

yi2biao3 tang2tang2

handsome and dignified

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

我 堂 堂 一 个 男 子 汉 怎 么 可 以 做 这 种 事 。

Wo3 tang2tang2 yi2 ge4 nan2zi3han4 zen3me ke3yi3 zuo4 zhe4 zhong3 shi4!

I'm a gentleman, how could I do that kind of thing!

( 英 文 中 , 这 句 话 里 我 们 用 “ that” , 因 为 它 使 那 种 不 好 的 “ thing” 保 持 一 定 得 距 离 )

Du FengCao LihongWang WenjingZheng LeiTan LiZhuo ShuoZhang Zhida
RickLindsayJames

堂 堂 正 正

tang2tang2 zheng4zheng4

impressive, dignified, upright, open and above board

(“open and above board” 是 一 个 成 语 , 表 示 没 有 任 何 事 是 隐 藏 的 , 是 坦 白 诚 实 的 )

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

相 貌 堂 堂

xiang4mao4 tang2tang2

handsome and dignified

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

特 点

te4dian3

characteristic, feature, trait

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

特 性

te4xing4

characteristic

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
Ann

特 有 的

te4you3 de

characteristic, idiosyncratic

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
Ann

偷 懒

tou1lan3

slug, loafer; to loaf on the job

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

从 他 的 举 止 我 可 以 推 断 他 有 些 害 羞 。

Cong2 ta1 de ju3zhi3 wo3 ke3yi3 tui1duan4 ta1 you3 xie1 hai4xiu1.

From his behavior, I inferred that he was shy.

他 们 玩 儿 得 很 high 的 。

Ta1men wan2r de2 hen3 high de.

They enjoyed themselves immensely.

这 是 愚 蠢 无 聊 的 话

Zhe4 shi4 yu2chun3 wu2liao2 de hua4.

This is a senseless boring talk.

无 聊

wu2liao2

bored, boring

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

无 知

wu2zhi1

stupid, ignorant

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

巧 克 力 是 他 最 喜 爱 的 东 西 。

Qiao3ke4li4 shi4 ta1 zui4 xi3'ai4 de dong1xi.

He has a weakness for chocolate.

Liu Yu RongShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
AprilScribLynnKen

贤 良

xian2liang2

virtuous and able (man)

Nick

小 偷

xiao3tou1r

thief, petty thief

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

心 不 在 焉 的

xin1bu2zai4yan1 de

absentminded, preoccupied, inattentive, unheeding

CashmeiraEllen

心 烦 意 乱 的

xin1fan2 yi4luan4 de

distracted, preoccupied

CashmeiraEllen

性 欲 不 正 常 者

xing2yu4 bu2 zheng4chang2zhe3

sexual deviant, pervert

幸 运 儿

xing4yun4r

lucky guy, winner, charmed person

喜 怒 无 常

xin3nu4wu2chang2

moody, temperamental

心 性

xin1xing4

temperament, inner nature, character

熊 包

xiong2bao1

worthless person, good-for-nothing, a total loss, wastrel

有 雄 心 的

you3 xiong2xin1 de

ambitious, aspiring

羞 脸

xiu1xian3

shame faced

Lynn

羞 怯

xiu1qie4

shyness, timidity, diffidence; shy, timid

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
Rick

酗 酒 者

xu4jiu3zhe3

alcoholic, drunkard

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickLynnFrank

有 野 心 的

you3 ye3xin1 de

ambitious, driving, power-loving

很 难 一 概 而 论 , 每 个 人 都 不 一 样 。

Hen3 nan2 yi1gai4'er2lun4, mei3 ge4 ren2 dou1 bu4yi2yang4.

It's hard to generalize, everybody's different.

遗 老

yi2lao3

old fogy, old-fashioned person, (adherent of previous dynasty)

Lynn

疑 虑

yi2lu~4

hesitation, doubt, qualms, misgivings

Lynn

ying4

hard, stiff, strong, firm; firmly, resolutely, doggedly

毅 然

yi3ran2

firmly, resolutely, without hesitation

Lynn

这 个 士 兵 勇 敢 。

Zhe4ge shi4bing1 yong3gan3.

This soldier was brave.

( 这 个 士 兵 曾 经 在 极 恶 劣 的 环 境 下 工 作 , 展 示 出 他 的 勇 敢 -- 也 表 示 由 于 他 的 勇 敢 , 他 继 续 受 到 大 家 的 爱 戴 )

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

勇 敢 的

yong3gan3 de

brave, courageous

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnRorySarahLennie

郁 闷

yu4men4

gloomy, depressed

我 今 天 过 得 真 糟 !

Wo3 jin1tian1 guo4 de zhen1 zao1!

I'm having a bad hair day.

( 这 句 话 非 常 通 俗 -- 可 以 表 示 你 的 头 发 很 乱 , 但 是 也 表 示 什 么 事 都 不 对 劲 -- 不 光 是 头 发 不 对 劲 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

zei2

thief, traitor

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

猪 八 戒 不 很 聪 明 , 但 是 实 际 上 大 多 数 的 猪 是 聪 明 的 。

Zhu1ba1jie4 bu4 hen3 cong1ming, dan4shi4 shi2ji4shang da4duo1shu4 de zhu1 shi4 cong1ming de.

Pigsy is not very intelligent, but really most pigs are.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

自 恋

zi4lian4

narcissism

他 太 自 私 了 , 不 和 任 何 人 分 享 什 么 , 甚 至 与 自 己 的 妈 妈 。

Ta1 tai4 zi4si1 le, bu4 he2 ren4he2ren2 fen1xiang3 shen2me, shen4zhi4 yu3 zi4ji3 de ma1ma.

He was so selfish, he didn't share with anyone, not even his mother.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

我 一 定 要 做 这 个 !

Wo3 yi2ding4 yao4 zuo4 zhe4 ge4!

I must do this!

Lynn

他 因 窘 迫 而 坐 立 不 安 。

Ta1 yin1 jiong3po4 er2 zuo4li4bu4'an1.

He squirmed with embarrassment.
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012