A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


The instructions for the cell phone are ambiguous. 

这 部 手 机 的 说 明 书 表 述 不 清 晰 。

Zhe4 bu4 shou3ji1 de shuo1ming2shu1 biao3shu4 bu4 qing1xi1.

Answer the phone!  (Get the phone!)

接 电 话 !

Jie1 dian4hua4!

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

to answer the phone  (the phone)

接 电 话

jie1 dian4hua4

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

Excuse me. I have to answer the phone.  (jie1 dian4hua4 is "answer the phone" - you add xia4 to make it more polite and soften it by promising to make a short interruption.)

对 不 起 。 我 接 下 电 话 。

Dui4buqi3. Wo3 jie1 xia4 dian4hua4.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

area code 

电 话 地 区 号

dian4hua4 di4qu1hao4

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

I'll phone you when I get there. 

我 一 到 ㄦ 那 就 给 你 打 电 话 。

Wo3 yi2 dao4 na4r jiu4 gei3 ni3 da3 dian4hua4.

Zhang NingLiu MingkeWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

I was sitting at the computer when the phone rang. 

电 话 响 时 我 正 坐 在 计 算 机 旁 。

Dian4hua4 xiang3 shi2 wo3 zheng4 zuo4 zai4 ji4suan4ji1 pang2.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

I'll be waiting for a phone call between 4 and 5, after that we can go to the airport. 

我 要 在 四 点 到 五 点 之 间 等 一 个 电 话 , 然 后 我 们 可 以 去 飞 机 场 。

Wo3 yao4 zai4 si4 dian3 dao4 wu3 dian3 zhi1jian1 deng3 yi2 ge4 dian4hua4, ran2hou4 wo3men ke3yi3 qu4 fei1ji1chang3.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

Between us, we have enough money to have a telephone in our room. 

合 在 一 起 , 我 们 有 足 够 的 钱 在 我 们 的 房 间 安 装 一 部 电 话 。

He2 zai4 yi4qi3, wo3men you3 zu2gou4 de qian2 zai4 wo3men de fang2jian1 an1zhuang1 yi2 bu4 dian4hua4.

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

telephone book, telephone directory  (the last bu4 is usually neutralized and orally may be said bo2)

电 话 号 簿

dian4hua4 hao4bu4

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

Busy!  (the telephone line is busy and you say this to tell someone in the same room as you that it's busy.)

占 线 !

Zhan4xian4!

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

to be busy (telephone)  (can say this alone to say -- the line is busy, the number is engaged)

占 线

zhan4xian4

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
AnselJulieMichael

Who are you calling?  (or shui2)

你 找 谁 ?

Ni3 zhao3 shei2?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

I'm calling Zhang Li 

我 找 张 利 。

Wo3 zhao3 Zhang1 Li4.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

Who's calling?  (Who are you?)

您 是 谁 ?

Nin2 shi4 shei2?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarah

Who's calling?  (Who are you?)

您 是 哪 位 ?

Nin2 shi4 na3 wei4?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

call forwarding 

呼 叫 转 移

hu1jiao4 zhuan3yi2

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

call waiting 

呼 叫 等 待

hu1jiao4 deng3dai4

Liu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

There's no charge for using the phone. 

使 用 电 话 不 用 花 钱 。

Shi3 yong4 dian4hua4 bu2 yong4 hua1qian2.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

Look at this phone. Is there anything wrong with it? Why can't I make a call? 

你 看 这 个 电 话 是 不 是 有 毛 病 ? 怎 么 老 打 不 出 去 ?

Ni3 kan4 zhe4 ge4 dian4hua4 shi4bushi4 you3 mao3bing? Zen3me lao3 da3 bu4 chu1qu4?

You need to dial "0" to get an outside line, otherwise you can't dial out. 

你 得 打 外 线 要 先 拨 “ 零 ” , 要 不 然 打 不 出 去 。

Ni3 dei3 da3 wai4xian4 yao4 xian1 bo1 "ling2", yao4 bu4 ran2 da3 bu4 chu1qu4.

to dial 

bo1

Shao DanniLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieDavid

I installed an extension in the bedroom for convenience. 

为 了 方 便 , 我 在 卧 室 里 安 了 一 部 分 机 。

Wei4le fang1bian4, wo3 zai4 wo4shi4 li3 an1 le yi2 bu4 fen1ji1.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

extension  (telephone)

分 机

fen1ji1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

Would you get the phone? 

你 接 下 电 话 好 吗 ?

Ni3 jie1 xia dian4hua4 hao3 ma?

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

Were you able to get through to him, or was the line still busy? 

你 和 他 联 系 上 了 吗 , 还 是 一 直 占 线 ?

Ni3 he2 ta1 lian2xi4 shang4 le ma, hai2shi yi4zhi2 zhan4xian4?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Girls gossip all the time, I don't see how they can spend hours on the phone doing it!  (new slang -- among young people -- especially when you have gossip about movie stars, but it is also used in the general sense of gossip)

女 孩 儿 们 一 直 在 八 卦 , 我 不 明 白 她 们 怎 么 可 以 在 电 话 里 说 几 个 小 时 。

Nu~3hai2men yi4zhi2 zai4 ba1gua4, wo3 bu4 ning2bai ta1men zen3me ke3yi3 zai4 dian4hua4 li3 shuo1 ji3ge4 xiao3shi2.

Hu XinyingCheng HongZheng HaotianLiu WeihongZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

hello  (used to answer the telephone - strong rising tone)

wei2

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarahTerry

Hello?  (used to answer the telephone)

喂 , 你 好 !

Wei2, ni3 hao3

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
JoshJulieAustinSarahTerry

toot, honk, busy signal 

du1

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

How do I make a telephone call?  ( 怎 么 = request for instruction)

我 怎 么 打 电 话 ?

Wo3 zen3me da3 dian4hua4?

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

to install a telephone, to have a telephone installed 

安 电 话

an1 dian4hua4

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

I had a telephone installed yesterday. 

昨 天 我 安 电 话 了 。

Zuo2tian1 wo3 an1 dian4hua4 le.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

to recognize, to distinguish sound 

听 出

ting1chu1

Zhang LiZhang MengHuang JialiLiu MingkeGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

Long distance telephone calls are very cheap at night.  (literally -- long distance telephone call cost at night is very cheap)

长 途 电 话 费 在 晚 上 很 便 宜 。

Chang2tu2 dian4hua4 fei4 zai4 wan3shang hen3 pian2yi.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

to look for, to find, to seek, to search, to call on (a person)  (on phone used for call)

zhao3

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu Zheng
KateBrienneScribMichael

to send a message (on a cellular phone), to text message 

发 信 息

fa1 xin4xi1

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

Making a telephone call's more convenient than in the past. 

打 电 话 比 以 前 方 便 多 了

Da3 dian4hua4 bi3 yi3qian2 fang1bian4 duo1 le.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
Sarah GDaleJulie

What's your name? 

您 贵 姓 ?

Nin2 gui4 xing4?

Li Yu ZhengZhang MengLi ZhenWei Xing
KarenFredSarahKate

My phone number's 6583 2301. 

我 的 电 话 号 码 是 6583 2301。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 shi4 6583 2301.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Call me before you come. 

来 之 前 , 给 我 打 电 话 。

Lai2 zhi1 qian2, gei3 wo3 da3dian4hua4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

pay phone, coin phone  (You only have to say 公 用 电 话 -- it may be a pay phone where you put money into a slot, or you may pay the person directly)

投 币 式 公 用 电 话

tou2bi4shi4 gong1yong4dian4hua4

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

post and telecommunications office 

邮 电 局

you2dian4ju2

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiWei XingShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

I must be out of the reception area. I can't use my cellular. I'll bet my beeper isn't working either. 

我 一 定 不 在 服 务 区 , 我 的 手 机 用 不 了 。 我 打 赌 我 的 呼 机 也 没 法 用 。

Wo3 yi2ding4 bu2 zai4 fu2wu4 qu1, wo3 de shou3ji1 yong4 bu4 liao3. Wo3 da3du3 wo3 de hu1ji1 ye3 mei2 fa1 yong4.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

My cell phone is breaking up. Something is interfering with the reception.  (literally -- my cell phone has noise -- or static)

我 的 手 机 有 噪 音 , 什 么 东 西 在 干 扰 它 的 接 收 。

Wo3 de shou3ji1 you3 zao4yin1, you3 shen2me dong1xi zai4 gan1rao3 ta1 de jie1shou1.

Shao DanniCheng HongZheng HaotianLiu Weihong
DavidApril

I recognized your voice.  (on the phone -- I listened to your voice)

我 听 出 了 你 的 声 音 。

Wo3 ting1chu1 le ni3 de sheng1yin1.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

to send a telegram 

打 电 报

da3 dian4bao4

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

Tear off a piece of paper so I can give you my phone number. 

撕 张 纸 我 给 你 我 的 电 话 号 码 儿 。

Si1 zhang1 zhi3 wo3 gei3 ni3 wo3 de dian4hua4 hao4ma3r.

Shao JingxianZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

telegram, cable 

电 报

dian4bao4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
JoshBrienneKarenJeremy

Send me a telegram, if you need my help. 

如 果 你 需 要 我 的 帮 助 , ( 请 ) 给 我 打 电 报 。

Ru2guo3 ni3 xu1yao4 wo3de bang1zhu4, (qing3) gei3 wo3 da3dian4bao4.

Zhang NingLi Yu ZhengZhang MengShu ChangCao Hui
KarenDave

a public telephone 

一 部 公 用 电 话

yi2 bu4 gong1yong4 dian4hua4

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

to make a phone call, to call, to telephone  (a telephone call)

打 电 话

da3 dian4hua4

Feng XieChu LinDa DiCao HuiZhang MengShu Chang
TimJulieMichael

public telephone 

公 用 电 话

gong1yong4 dian4hua4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
Sarah GDaleJulie

telephone 

电 话 ( 机 )

dian4hua4 (ji1)

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

telephone call, telephone 

电 话

dian4hua4

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

number  (e.g. telephone)

号 码

hao4ma3

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

She made a long telephone call. 

她 打 了 一 个 很 长 时 间 的 电 话 。

Ta1 da3 le yi2 ge4 hen3 chang2 shi2jian1 de dian4hua4.

Liu Yu RongShao DanniJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

telephone number 

电 话 号 码

dian4hua4 hao4ma3

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KateBrienneScribMichael

cell phone, cellular phone, mobile phone 

手 机

shou3ji1

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

She made a long phone call. 

她 打 了 一 个 很 长 时 间 的 电 话 。

Ta1 da3 le yi2 ge4 hen3 chang2 shi2jian1 de dian4hua4.

Zhang JieDa DiWang WenjingLi ChunjiangZhang Zhida
AprilRickKen

She had to make a telephone call.  (this indicates the past tense -- you cannot use bi4xu1 in this instance)

她 不 得 不 打 了 个 电 话 。

Ta1 bu4de2bu4 da3 le ge4 dian4hua4.

Cheng HongDa DiLiu Yu RongGu ZhengZhang Zhida
NicAbbieBrian

Please tell her I called. 

告 诉 她 我 来 过 电 话 了 。

Gao4su ta1 wo3 lai2 guo4 dian4hua4 le.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang Jiali
DaveJenniferCeCeliaBrian

The telephone rang. 

电 话 响 了 。

Dian4hua4 xiang3 le.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

to make a telephone call 

挂 电 话

gua4 dian4hua4

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

She has to make a telephone call.  (90% of time bi4xu1 indicates the future -- bi4xu1 is never followed by le -- even if it is in the past -- use a time designator or "bu4de2bu4" for past tense -- "yesterday, she had to make a call" -- "zuo4tian1, ta1 bi4xu1 gua4 dian4hua4")

她 必 须 打 个 电 话 。

Ta1 bi4xu1 da3 ge4 dian4hua4.

Liu Yu RongShao DanniJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

long-distance telephone call 

长 途 电 话

chang2tu2 dian4hua4

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenLiu Mingke
JulieSethDavid

central exchange, telephone exchange, switchboard  (if you use tai2 it really means the machine -- if you use ge4 it means the office with the machine.)

总 机

zong3ji1

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

What's your telephone number? 

你 的 电 话 号 码 是 什 么 ?

Ni3 de dian4hua4 hao4ma3 shi4 shen2me?

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

There are four threes in my telephone number. 

我 的 电 话 号 码 里 有 四 个 三 。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 li3 you3 si4 ge4 san1 .

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

sound, voice 

声 音

sheng1yin1

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

sound of a phone = rrrrring rrrrring rrrrring 

拎 拎

ling1ling1

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

Sorry, wrong number. 

对 不 起 , 电 话 错 了 。

Dui4buqi3, dian4hua4 cuo4 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Sorry, wrong number. 

对 不 起 , 打 错 了 。

Dui4buqi3, da3 cuo4 le.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Wrong number...  (someone has dialed the wrong number on the phone)

打 错 了

da3 cuo4 le

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012